Make your own free website on Tripod.com
'); //-->

 

 

ÜNİTE –1   VATAN VE MİLLET   (12 saat-%11)

 

ÖZEL AMAÇLAR

1.“Vatan ve Millet” ünitesinde geçen kavramların anlam bilgisi.

        2.Vatan sevgisinin önemini kavrayabilme

        3.Milleti oluşturan öğeler bilgisi

        4.Millet sevgisinin önemini kavrayabilme

        5.Türk Milletinin özellikleri bilgisi

        6.Vatanını ve milletini seven bir kişiliğe sahip oluş

        7.Vatanın bütünlüğü ve birliği için özveride bulunma bilincine sahip oluş

 

KONULAR :  VATAN VE MİLLET

        A-Vatan ve Vatan Sevgisi

        B-Millet ve Millet Sevgisi

            1.Milleti oluşturan öğeler

               a)Dil Birliği

               b)Tarih Birliği

               c)Yurt Birliği

               ç)Kültür Birliği

               d)Ülkü Birliği

            2.Türk Milletinin Özellikleri (Mutlu ve başarılı olmanın temel ilkelerinden olan çalışkanlık, doğruluk, hoşgörülü olmak, konukseverlik, yardımseverlik, cesaret, büyüklere saygı, küçüklere sevgi özellikle vurgulanacaktır.)

 

ÜNİTE –2  CUMHURİYETE NASIL KAVUŞTUK ?  (39 saat - %36)

ÖZEL AMAÇLAR

1.“Cumhuriyete Nasıl Kavuştuk” ünitesinde geçen kavramların anlam bilgisi

        2.Mondros Ateşkes Anlaşması ile ilgili temel olgular bilgisi

        3. Mondros Ateşkes Anlaşması ile ilgili temel olguları açıklayabilme

        4.Kurtuluş Savaşı döneminde geçen temel olgular bilgisi

        5.Kurtuluş Savaşı döneminde geçen temel olguları açıklayabilme

        6.Barış döneminde geçen temel olgular bilgisi

        7.Barış döneminde geçen temel olguları açıklayabilme

        8. “Cumhuriyete Nasıl Kavuştuk?”  ünitesiyle ilgili haritaları okuyabilme

        9.Türk İnkılabı ile ilgili sınıflamalar bilgisi

      10.Türk İnkılabı ile ilgili olgular bilgisi

      11.Türk İnkılabının önemini kavrayabilme

      12.İnkılapların korunmasındaki sorumluluğumuzun farkında oluş

 

KONULAR :   CUMHURİYETE NASIL KAVUŞTUK ?

 

        A. Mondros ateşkes antlaşması (Osmanlı Devleti’nin yıkılışına kadar kısa bir açıklama yapılacaktır.)

             1.Mondros ateşkes antlaşmasından sonra Osmanlı Devleti’nin durumu.

             2.Mondros ateşkes antlaşmasından sonra yurdumuzun durumu.

        B.Kurtuluş Savaşı

            1.Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışı

            2.Milli Bilincin Güçlendirilmesi

               a)Genelgeler (Amasya Genelgesi )

               b)Kongreler (Erzurum ve Sivas kongreleri)

               c)Misak-ı Milli (Ulusal And) ve önemi

               ç)Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışı

        C-Savaş Dönemi

            1.Doğu Cephesi

            2.Güney Cephesi

            3.Batı Cephesi

        Ç-Barış  Dönemi.

            1.Mudanya Ateşkes Anlaşması

            2.Lozan Barış Antlaşması

        D-Türk İnkılabı ve Önemi.

            1.Çağdaşlaşma

            2.Siyasal alanda inkılap (saltanatın kaldırılması, cumhuriyetin ilanı, halifeliğin kaldırılması)

            3.Hukuk alanında inkılap (Teşkilat-ı Esasiye Kanunu (Anayasa), Türk Medeni Kanunu ve Türk ceza Kanunu)

            4.Eğitim ve kültür alanında inkılap

               a)Milli Eğitim (öğretim birliğinin sağlanması, öğretimin yaygınlaştırılması, milli eğitim sisteminin gözeteceği esaslar ve yeni Türk Harflerinin Kabulü)

               b)Milli Kültür (Medeniyet-Kültür ilişkileri, taklitçilikten kaçınma)

            5.Toplumsal alanda inkılap (kıyafette değişiklik, takvim, saat ve ölçülerde değişiklik, soyadı kanunu, Türk kadın hakları)

            6.Ekonomik alanda inkılap (Milli ekonominin kurulması, tarım, ticaret, sanayi ve bayındırlık alanında gelişmeler)

            7.Türk inkılabının Önemi,bize kazandırdıkları ve bu konudaki sorumluluklarımız.

        E-Atatürkçü düşünce sistemi.

            1.Atatürk’ün kendi düşünce sistemini oluşturmasına neden olan etkenler

            2.Atatürkçülüğün tanımı ve önemi

            3.Atatürkçülüğün nitelikleri.

            4.Atatürkçü düşüncede milli güç unsurları

            5.Atatürk ilke ve inkılaplarının dayandığı esaslar.

            6.Atatürk ilkeleri.

               a)Cumhuriyetçilik ilkesi.

               b)Milliyetçilik ilkesi.

               c)Halkçılık ilkesi.

               ç)Devletçilik ilkesi.

               d)Laiklik ilkesi.

                e)İnkılapçılık ilkesi.

            7.Atatürk ilkelerine sahip çıkmak ve devamlılığını sağlamak.

        F-Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk.

            1.Atatürk'ün hayatı.

            2.Atatürk'ün kişiliği ve özellikleri

     3.Atatürk’ün son günleri ve ölümü   

            4.Atatük’le ilgili anılar

 

 

ÜNİTE –3   GÜZEL YURDUMUZ TÜRKİYE (36 saat-%33)

ÖZEL AMAÇLAR

        1.“Güzel Yurdumuz Türkiye” ünitesinde geçen kavramların anlam bilgisi

        2.Türkiye’nin Dünya üzerindeki yerini tanıyabilme

        3.Yurdumuzun yeryüzü şekilleri bilgisi

        4.Yeryüzü şekillerinin yaşantımız üzerindeki etkilerini açıklayabilme

        5.Yurdumuzdaki iklim çeşitleri ile ilgili sınıflamalar bilgisi

        6.Yurdumuzdaki iklim çeşitlerinin etki alanları bilgisi

        7.Yurdumuzun doğal bitki örtüsü bilgisi

        8.Yurdumuzdaki doğal bitki örtüsünün önemini kavrayabilme

        9.Yurdumuzun akarsularını tanıyabilme

      10.Yurdumuzun akarsularının özellikleri bilgisi

      11.Yurdumuzun akarsularından sağlanan yararları açıklayabilme

      12.Yurdumuzun göllerini tanıyabilme

      13.Yurdumuzun göllerinin özellikleri bilgisi

      14.Yurdumuzun göllerinden sağlanan yararları açıklayabilme

      15.Türkiye’den doğup sınır aşan akarsuların bilgisi

      16.Türkiye’den doğup sınır aşan akarsuların önemini kavrayabilme

      17.Yurdumuzu çevreleyen denizleri tanıyabilme

      18.Yurdumuzu çevreleyen denizlerin özellikleri bilgisi

      19.Yurdumuzun boğazlarını tanıyabilme

      20.Yurdumuzun boğazlarının özellikleri bilgisi

      21.Yurdumuzun kara sınırlarını tanıyabilme

      22.Yurdumuzun kara sınırlarının özellikleri bilgisi

      23.Doğal çevrenin önemini kavrayabilme

      24.Çevre sorunları ile ilgili sınıflamalar bilgisi

      25.Çevre sorunlarının doğurduğu sonuçları açıklayabilme

      26.Çevre sorunlarının çözümünde alınacak önlemleri açıklayabilme

      27.Çevre sorunlarının çözümünde üzerine düşen görevleri yapmaya istekli oluş

      28.Çevre sorunlarının çözümünde devlete düşen görevlerin farkında oluş

      29.Doğal afetlerden korunma yolları bilgisi

      30.Orman yangınlarının ülkemize verdiği zararın farkında oluş

      31.Ormanların yurdumuz için önemini kavrayabilme

 

KONULAR - GÜZEL YURDUMUZ TÜRKİYE

 

        A-Yurdumuza Genel Bakış

            1.Türkiye’nin Dünya üzerindeki yeri

            2.Türkiye’nin dünya üzerindeki yerinin önemi

        B-Yurdumuzun Doğal Durumu

            1.Yeryüzü şekilleri (Genel özellikleri verildikten sonra bunların hayatımız üzerindeki etkileri kısaca açıklanacaktır.)

            2.İklimi ve etki alanları (Akdeniz iklimi, Karadeniz iklimi ve karasal iklimin özellikleri ile bu iklimlerin yurdumuzdaki etki alanları haritadan da yararlanarak belirtilecektir.)

            3.Doğal bitki örtüsü (Doğal bitki örtüsünün genel özellikleri açıklandıktan sonra ormanlarımızın yararları üzerinde durulacaktır.)

            4. Akarsuları ve gölleri (Başlıca akarsular ve göller harita üzerinde gösterilerek

belirtilecek ve bunlardan sağlanan yararlar ile bu suların kirletilmelerinin önemi üzerinde durulacaktır .Sınır aşan akarsularımızın ekonomik ve politik önemi de kısaca vurgulanacaktır.)

            5.Yurdumuzu çevreleyen denizler ve genel özellikleri ile bunlardan sağlanan yararlar

            6.Türkiye’nin kara sınırları ve genel özellikleri

        C-Doğal Çevremizin Önemi ve Sorunları

            1.Doğal çevremiz ve önemi

            2.Çevre sorunları ve sonuçları

               a)Hava kirliliği ve sonuçları

               b)Toprak kirliliği ve sonuçları

               c)Su (deniz,göl,akarsu) kirliliği ve sonuçları

             (Katı atıkların ve geri dönüşümü olmayan maddelerin hava, toprak ve su kirliliğine etkileri belirtilecek, bunların değerlendirilmesi üzerinde özellikle durulacaktır.)

            ç)Gürültü ve sonuçları

        Ç-Çevre Sorunlarının Çözümü

            1.Çevre sorunlarının çözümünde bize düşen görevler

            2.Çevre sorunlarının çözümünde devlete düşen görevler

        D-Doğal Afetler ve Korunma Yolları

            1.Depremler ve korunma yolları  

            2.Erozyon ve önleme çalışmaları (TEMA Vakfı ve bu kuruluşun bu alandaki çalışmaları üzerinde de durulacaktır.)

            3.Sel baskınları ve önleme çalışmaları

            4.Toprak kayması ve önleme çalışmaları

            5.Çığ ve buna karşı alınabilecek önlemler

            6.Yangınlar (Özellikle ülkemizdeki orman yangınlarının sonuçları üzerinde durulacaktır.)

 

 

ÜNİTE –4   İSLAMİYETİN DOĞUŞU, YAYILIŞI VE TÜRKLER   ( 21 saat-%20)

ÖZEL AMAÇLAR

 

        1.“İslamiyetin Doğuşu, Yayılışı ve Türkler” ünitesinde geçen kavramların anlam bilgisi

        2.İslamiyetten önce Arapların yaşayış özellikleri bilgisi

        3.Hz. Muhammed’in hayatı bilgisi

        4.İslamiyetten önce Türklerin yaşayış özellikleri bilgisi

        5.İslamiyetin doğuşu ile ilgili temel olgular bilgisi

        6.İslamiyetin doğuşu ile ilgili temel olguları açıklayabilme

        7.İslamiyetin yayılışı ile ilgili temel olgular bilgisi

        8.İslamiyetin yayılışı ile ilgili temel olguları açıklayabilme

        9.Türklerin İslamiyeti kabulünü açıklayabilme

      10.Türklerin İslamiyete hizmetlerinin farkında oluş

      11.Orta Asya ve Yakın Doğu’da kurulan Türk Devletlerini tanıyabilme

      12.Orta Asya ve Yakın Doğu’da kurulan Türk Devletlerindeki kültür ve uygarlığın özellikleri bilgisi

 

KONULAR - İSLAMİYETİN DOĞUŞU, YAYILIŞI VE TÜRKLER

        A-İslamiyetten önce Araplar   

            1.Arapların din ve inanışları

            2.Arapların sosyal yaşamı

        B-İslamiyetin Doğuşu

            1.Hz. Muhammed’in hayatı ve Peygamberliği

            2.Hicret ve Hz. Muhammed’in seferleri (Hicret ve seferlerin neden ve sonuçları üzerinde durulacaktır.)

        C-İslamiyetin yayılışı (Hz. Muhammed, Dört Halife, Emeviler ve Abbasiler dönemlerinde İslamiyetin yayılışı nharitaya dayalı olarak işlenecektir.)

        Ç-İslam Kültür ve Uygarlığı

            1.Devlet Yönetimi

            2.Din ve İnanış

            3.Sosyal ve ekonomik yaşam

            4.Yazı, dil ve edebiyat

            5.Bilim ve sanat

        D-Türkler ve İslamiyet

            1.İslamiyetten önce Türklerin din ve inanışları

            2.İslamiyetten önce Türklerin sosyal hayatı

            3.Türklerin İslamiyeti kabulü (Türk-Arap ilişkileri de ele alınacaktır.)

            4.Türklerin İslamiyete Hizmetleri

        E-Orta Asya ve Yakın Doğu’da Kurulan Türk Devletleri

            1.Karahanlılar

            2.Gazneliler

            3.Büyük Selçuklu Devleti

            4.Eyyubiler

            5.Memlukler

         (Bu devletlerin kurulduğu yer,kurucuları,önemli siyasal olayları ve yıkılışları üzerinde durulacaktır.)

        F-Orta Asya ve yakın Doğu’da Kurulan Türk Devletlerinde Kültür ve Uygarlık

            1.Devlet Yönetimi

            2.Din ve İnanış

            3.Sosyal ve ekonomik yaşam

            4.Yazı, dil ve edebiyat

            5.Bilim ve sanat