Make your own free website on Tripod.com
'); //-->

7. SINIF

ÜNİTE I

MADDENİN İÇ YAPISINA YOLCULUK

 

Ünitenin Amacı

Bu ünite ile öğrencilerin;

• Maddelerin ve elementlerin sınıflandırılmalarını,

• Karışımları ve bileşikleri tanıyıp ayırma–ayrıştırma tekniklerini,

• Elementlerden bileşik oluşturulmasını, atomun yapısını, iyonların oluşumunu

gözlemlerle, uygulamalarla, deneylerle ve farklı etkinliklerle kavramaları amaçlanmaktadır.

Öğrenci Kazanımları

Bu üniteyi başarıyla bitiren her öğrenci;

1. Maddeleri sınıflandırarak örnekler verir, aralarındaki farkları açıklar.

2. Öz kütleyi tanımlar ve farklı maddelerin öz kütlelerini deneylerle karşılaştırır.

3. Fiziksel ve kimyasal olayları deneylerle açıklar.

4. Karışım çeşitlerini günlük yaşamdan örneklerle açıklar.

5. Çözelti örnekleri hazırlayarak çözücü ve çözüneni belirtir.

6. Karışımları, ayırma yöntemleriyle ayırır ve bu yöntemlerin kullanıldığı alanlara günlük yaşamdan örnekler verir.

7. Bileşikleri ayrıştırma yöntemlerini deneylerle gösterir ve bu yöntemlerin kullanıldığı alanlara günlük yaşamdan örnekler verir.

8. Saf maddelerin bazılarının daha basit maddelere dönüştürülemeyeceğini deneylerle gösterir. 

9. Bileşik ve elementin yapılarındaki farkı açıklayarak örnekler verir.

10. Elementlerden bileşiklerin oluşumunu deneyle gösterir.

11. Elementlerin sembollerini örneklerle açıklar.

12. Metal, ametal ve yarı metalleri örneklendirerek belirgin özelliklerini açıklar ve günlük yaşamdan kullanım alanlarına örnekler verir. 

13. Atomun yapısını çekirdek ve etrafındaki enerji düzeyleriyle açıklar (Alt enerji düzeyi, elektron dağılımı, orbital ve Bohr modeli anlatılmayacak.). 

14. Atom numarasını ve kütle numarasını kullanarak atom altı parçacıkların sayısını örneklerle hesaplar.

15. İyonların oluşumunu örneklerle açıklar.

16. Periyodik çizelgedeki ilk yirmi elementin ve ayrıca çok kullanılan bazı elementlerin adlarını belirterek sembolleriyle gösterir.

17. Periyodik çizelgede periyot ve grupların anlam ve önemini belirtir.

KONULAR

A. MADDELERİN SINIFLANDIRILMASI VE DÖNÜŞÜMLERİ

     1. Maddelerin Katı, Sıvı ve Gaz  Olarak Sınıflandırılması

     2. Fiziksel ve Kimyasal Değişmeler

     3. Karışımların Fiziksel Yolla Ayrılması

     4. Bileşiklerin Kimyasal Yolla Ayrıştırılması 

     5. Elementlerden Bileşik Oluşturulması

B.  ATOMUN YAPISI VE PERİYODİK ÇİZELGE

     1. Atomun Yapısı

     2. İyonlar Atomların Elektrik Yüklü Hâlleridir

     3. Bir Elementin Birden Çok İzotopu Olabilir  

     4. Elementler Kendi Aralarında Sınıflara Ayrılır

     5. Tüm Elementler Periyodik Çizelgede Gösterilir

 

ARAǖGEREÇ, DENEY, GEZİ–GÖZLEM, ARAŞTIRMA, İNCELEME, PROJE,

UYGULAMA VE KAYNAKLAR

Öğretmen, öğrencilerin, okulun, çevrenin olanaklarına göre eğitsel değeri olan her türlü araç-gereç ve etkinliği kullanarak ünite içeriğini ve kazanımları öğrencilere edindirmelidir. Bunun için öğrencilerin yaratıcılıklarını ortaya çıkaracak, bireysel öğrenmelerini kolaylaştıracak ve bilimsel yöntemi kullanmalarına fırsat tanıyacak yeterli düzeyde kaynak, araç-gereç, deney, gezi-gözlem, araştırma, inceleme, proje ve uygulamalardan yararlanmalıdır.

 

ÖĞRETME VE ÖĞRENME ETKİNLİKLERİ

Bu etkinlikler, ünitenin tümüne yönelik öneriler biçiminde  hazırlanmıştır. Öğretmen bunları aynen ya da değiştirerek uygulayabilir. Ayrıca öğrencilerin düzeyi, konunun özelliği ve olanaklara göre aynı amaca yönelik başka etkinlikler düzenleyebilir. Öğretmen, söz konusu kazanımları öğrenciye kazandırmak için amaç ve kazanımların düzeyine, konuların özelliğine göre tartışma, rol oynama, örnek olay, problem çözme, beyin fırtınası, gezi, gözlem, deney, gösteri, gösterip yaptırma, soru cevap, proje, görüşme gibi yöntem ve teknikleri kullanabilir. Amaç, öğrencilerin kazanımları ezberlemeden araştırma yoluyla edinmelerini ve fen bilimlerini bütün olarak algılamalarını sağlamaktır.

Yapılarına göre maddelerin özellikleri açıklanarak sınıfa getirilen madde örnekleri bu özelliklere göre gruplandırılır ve aralarındaki farklar açıklanır.

Sınıfa getirilen değişik madde örnekleri ile fiziksel ve kimyasal değişimlerle ilgili deneyler yapılarak bu değişimlere günlük yaşamdan örnekler verilir.

Çeşitli çözelti örnekleri hazırlanarak çözücü ve çözünen maddeler belirtilir.     

Sınıfa getirilen maddelerden karışımlar oluşturulur ve günlük yaşamdan karışımlara örnekler verilerek özellikleri açıklanır.

Öğretmen öğrencilere, "Oluşturulan karışımları nasıl ayırabiliriz?" sorusunu yöneltir. Alınan yanıtlar değerlendirilerek karışımları ayırma yöntemleri belirtilir. Bu yöntemler kullanılarak oluşturulan karışımlar ayrılır. Öğrenciler, karışımları ayırma yöntemlerinin günlük yaşamdaki kullanım alanlarını araştırarak sınıfa sunarlar.

Öğretmen öğrencilere, "Bileşikleri de karışımları ayırdığımız yöntemlerle ayırabilir miyiz?" sorusunu yöneltir. Alınan yanıtlara göre bileşiklerin kendilerine özgü yöntemlerle ayrıştırılabileceği sonucuna ulaşılır. Bu yöntemlerden birisi kullanılarak suyun ayrıştırılması deneyi yapılır.

Öğretmen öğrencilere, klor ve sodyum elementlerinin sağlığımız açısından tehlikeli olduğunu, ancak bu elementlerden oluşan yemek tuzunun beslenmemizde önemli yer tuttuğunu açıklar ve bu konuyu sınıfta tartışmalarını sağlar. Tartışmalar sonucunda yemek tuzunun bir bileşik olduğu ve kendine özgü özelliklerinin bulunduğu sonucuna ulaşılır. Farklı elementlerden deneylerle bileşik oluşturulur. Bileşiklerin saf madde olduğu belirtilerek saf maddenin özellikleri açıklanır.

Elementlerle bileşikler arasındaki farklar örneklerle açıklanır. Elementlerin belirli sembollerle gösterildiği belirtilerek öğrencilerden bunun nedenlerini tartışmaları istenir. Elementlerin  sembollerle nasıl gösterildiği örneklerle açıklanır.

Sınıfa getirilen periyodik çizelge incelenerek çizelge üzerinde kaç tane element bulunduğu ve çizelgedeki yatay ve düşey sıraların ne anlama geldiği belirtilir.

Öğretmen öğrencilere, "Elementleri hangi özelliklerine göre gruplandırırsınız?" sorusunu yöneltir. Alınan  yanıtlar değerlendirilerek elementleri fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre metal, ametal ve yarı metal olmak üzere üç grupta incelendiği belirtilir. Metal,  ametal ve yarı metallerin özellikleri açıklanır ve bunların kullanım alanları araştırılarak sınıfa sunulur.

Öğretmen öğrencilerden bir kâğıt parçasını bölünemeyecek en küçük parçaya kadar bölmelerini ister. Bu bölünmenin düşünsel olarak sürdürülmesi durumunda ulaşılan ve artık daha fazla bölünemeyen en küçük parçaya atom dendiği belirtilir. Atom modeli üzerinde atomun yapısı ve yapısını oluşturan parçacıkların özellikleri açıklanır. Atom ve kütle numaraları örneklerle hesaplanır.

Bir elementin izotopları örneklerle açıklanır. Öğrencilerden başka elementlere örnekler vermeleri istenir.

İki atomlu element moleküllerinin ve bileşiklerin molekül modelleri hazırlanır.

Atomların elektron alıp verme özellikleri belirtilerek iyon oluşumu örneklerle açıklanır.

 

DEĞERLENDİRME ETKİNLİKLERİ

Bu ünite için önerilen değerlendirme etkinlikleri, ünitenin amacı, öğrenci kazanımları ve öğrenme öğretme etkinlikleri göz önüne alınarak hazırlanmıştır.

Değerlendirme etkinlikleri, öğrencilerin ünitede yer alan kazanımlarla edinecekleri bilgi, beceri, görüş tutum ve davranışlara ne derece ulaştıklarının belirlenmesine yönelik olmalıdır. Bu doğrultuda birkaç kazanım için hazırlanan örnek ölçme sorularına yer verilmiştir.

Öğretmen, diğer kazanımlara yönelik olarak da sadece hatırlama düzeyinde sorular yerine, öğrencinin yorum yapacağı kavrama, uygulama, analiz, sentez düzeyinde yeni ve özgün sorularla bu bölümde önerilen ölçme etkinliklerini zenginleştirebilir.

Öğrencilerin aktif olduğu öğrenme yöntemlerinde sadece yazılı ve sözlü sınavlarla öğrenci başarısının değerlendirilmesi yeterli olmamaktadır. Öğretmen öğrencileri değerlendirirken ölçme sonuçları ile birlikte öğrencilerin; sınıf içi etkinliklere katılımı, bilimsel tutum ve davranışları, gözlem yapma, araştırma- inceleme, bilimsel düşünme, sahip oldukları ve sergiledikleri fikir zenginlikleri, sorumluluk alma, ekip çalışmalarına yatkınlıkları, edindiği bilgi ve bulguları paylaşabilme vb. özelliklerini de göz önüne alarak başarıları hakkında karar verir.

 

Örnek Sorular

1. Aşağıdakilerden hangilerinin saf (arı) madde, hangilerinin karışım olduğunu yanlarına yazarak belirtiniz.

Limonata

su       

....................

....................

tuzlu su

hava

....................

....................

2. Aşağıdaki karışımlardan hangisi çözelti değildir?

     A. şekerli su              B. tuzlu su                   C. kolonya                   D. ayran

3. Aşağıdakilerden hangisi atom çekirdeğinin yapısıyla ilgili bir kavram değildir?

     I.   Elektron

     II. Proton

     III.                               Nötron

     IV.İzotop

     A. Yalnız I                  B. Yalnız IV                  C. II ve III                    D. II ve IV

4.   Aşağıdaki sembol ve formüllerden hangisi bir bileşiğe aittir?

     A. Ag                         B. Cu                            C. CO                           D. Co

5. 

     I.   Metallerin çoğu periyodik çizelgenin sol tarafında bulunur.

     II. Oksijen atomu bir ametal olup periyodik çizelgenin sağ tarafında bulunur.

     III.Demir ve bakır elementleri ametal sınıfına girer.

     IV. Soy gazlar periyodik çizelgenin en son gurubunda (8A) bulunur.

Yukarıda belirtilen yargılardan hangileri yanlıştır?

     A. Yalnız I                  B. Yalnız III                  C. II ve III                    D. III ve IV

 

ÜNİTE II

KUVVET VE HAREKETİN BULUŞMASI – ENERJİ

Ünitenin Amacı

Bu ünite ile öğrencilerin;

• Hareketi, kuvveti, kuvvetin etkilerini, birimini ve ölçülmesini,

• Bileşke kuvveti ve sürtünme kuvvetini,

• Hız ve yer değiştirmeyi, iş – güç ve basit makineleri,

• Enerji çeşitlerini, korunumunu, verimli kullanımını ve kullanımdaki değişimleri

gözlemlerle, uygulamalarla, deneylerle ve farklı etkinliklerle kavrayarak değişik modeller hazırlamaları amaçlanmaktadır.

Öğrenci Kazanımları

Bu üniteyi başarıyla tamamlayan her öğrenci;

1. Hareket eden bir cismin konumunu, aldığı yolu, yer değiştirmesini, hareket yönünü ve hızını uygun ölçme aygıtlarıyla doğrudan ölçer ya da dolaylı yoldan hesaplar.

2. Bir cismin gittiği yolu ve yer değiştirme miktarını bulur.

3. Yolun yönsüz (skaler), yer değiştirmenin yönlü (vektörel) büyüklükler olduklarını fark eder.

4. Bir cismin ardışık gelen iki yer değiştirmesinin toplamını bulur.

5. Ortalama hızı açıklar ve nasıl hesaplanacağını tartışır.

6. Skaler hız ve vektörel hız arasındaki farkı belirtir.

7. Konum – zaman ve hız – zaman grafiklerini çizip yorumlar.

8. Konum, yer değiştirme, yol ve ortalama hız ile ilgili problemleri çözer.

9. Kuvvetlerin cisimlerin hızlarını ya da hareket yönlerini değiştirdiğini fark eder (düzgün değişen hareketlere girmeden).

10. Bir cisme etkiyen kuvveti; şiddeti (büyüklüğü), etki noktası, etki yönü ve etki doğrultusu ile tanımlar.

11. Kuvveti ölçer ve SI birimini belirtir.

12. Bir cisme etki eden kuvvetin başka bir kuvvetle dengelenebileceğini fark eder ve bu duruma örnekler verir.

13. Bir cisme etki eden iki ya da daha çok kuvvetin bileşkesini çizerek bulur ve açıklar.

14. Bileşke kuvvetin etki ettiği cisim üzerinde ne tür etkiler yarattığını açıklar.

15. Eylemsizliği açıklar ve çevresindeki farklı cisimlerin eylemsizliklerini karşılaştırır (Newton yasaları ifadesini kullanmadan).

16. Bileşke kuvvet, eylemsizlik ve cismin hareketindeki hız değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar.

17. Birbiriyle etkileşen iki cisme örnekler verir ve nasıl etkileştiklerini açıklar.

18. Hareketsiz ve hareket hâlindeki cisimlerde sürtünme kuvvetinin oynadığı rolü örneklerle açıklar.

19. Enerjinin doğal yaşamda oynadığı rolü ve önemini örneklerle açıklar.

20. İşi örneklerle tanımlar ve SI birimini belirtir.

21. İşin enerji aktarımı olduğunu fark eder.

22. Cisimlerin hareketleri nedeniyle kinetik enerjiye sahip olduklarını örneklerle açıklar.

23. Cisimlerin bulundukları durum nedeniyle potansiyel enerjiye sahip olduklarını örneklerle açıklar.

24. Potansiyel ve kinetik enerjilerin birbirine dönüşebileceğini, bu dönüşümler sırasında enerjinin korunduğunu örneklerle açıklar.

25. Başka enerji türlerini ve bunlar arasındaki dönüşümleri örneklerle açıklar.

26. Gücü örneklerle tanımlar ve SI birimini belirtir.

27. İki kişinin gücünü ölçerek karşılaştırır.

28. Yaygın olarak kullanılan elektrikli aletlerin güçlerini karşılaştırır.

29. Çevresinden basit makinelere örnekler vererek bunların ortak özelliklerini açıklar.

30. Basit makinelerin insanlara sağladığı yararları belirtir.

31. Basit makine modelleri yapar ve model üzerinde çalışmasını açıklar.

32. Basit makinelerin çalışmasında geçerli olan ilkeleri (enerjinin korunumunu) açıklar.

 

KONULAR

A. EVRENDE HER ŞEY HAREKETLİDİR

     1.  Konum, Yer Değiştirme ve Zaman Ölçülebilir

     2.  Hangi Cisim Daha Hızlıdır?

B.  KUVVET ETKİSİNDE CİSİMLER NASIL DAVRANIR?

     1. Kuvvet Duran Cisimleri Hareket Ettirir, Hareketli Cisimleri Durdurur, Hareketin Yönünü Değiştirir

     2. Kuvveti Nasıl Ölçeriz?

     3. Kuvvet Kuvvetle Dengelenir

     4. Bileşke Kuvvet Birden Fazla Kuvvetin Ortak Etkisini Tek Başına Yaratır

     5. Her Cismin Eylemsizliği Vardır 

     6. Sürtünme Yararlı mı Zararlı mı?

C.  İŞ YAP ENERJİ AKTAR 

     1. Bir Yay İş Yapılarak Sıkıştırılır

     2. İş Enerji – Enerji İştir

     3. Aynı İşi Güçlü Olan Daha Çabuk Yapar

     4. Basit Makineler Yaşamımızı Kolaylaştırır

ARAǖGEREÇ, DENEY, GEZİ–GÖZLEM, ARAŞTIRMA, İNCELEME, PROJE,

UYGULAMA VE KAYNAKLAR

Öğretmen öğrencilerin, okulun ve çevrenin olanaklarına göre eğitsel değeri olan her türlü araç-gereç ve etkinliği kullanarak ünite içeriğini ve kazanımları öğrencilere edindirmelidir. Bunun için öğrencilerin yaratıcılıklarını ortaya çıkaracak, bireysel öğrenmelerini kolaylaştıracak ve bilimsel yöntemi kullanmalarına fırsat tanıyacak yeterli düzeyde kaynak, araç-gereç, deney, gezi-gözlem, araştırma, inceleme, proje ve uygulamalardan yararlanmalıdır.

 

ÜNİTE III

YA BASINÇ OLMASAYDI?

 

Ünitenin Amacı

Bu ünite ile öğrencilerin;

• Basınç, kaldırma kuvveti ve cisimlerin yüzme koşulları ile ilgili temel bilgi ve becerileri

gözlemlerle, uygulamalarla, deneylerle ve farklı etkinliklerle kavramaları amaçlanmaktadır.

Öğrenci Kazanımları

Bu üniteyi başarıyla tamamlayan her öğrenci;

1. Bir cismin durduğu yüzeye uyguladığı dik kuvveti ve kuvvetin uygulandığı alanı belirler.

2. Bir yüzeye uygulanan basıncı tanımlar ve SI birimini belirtir.

3. Yumuşak karda ya da kumda yürürken basıncın oynadığı rolü açıklar.

4. Suyun, bulunduğu kaba basınç uyguladığını gösterir.

5. Deniz ya da gölde su basıncının suyun derinliği ve öz kütlesiyle nasıl değiştiğini açıklar.

6. Açık hava basıncının varlığını gösterir.

7. Atmosferde, basıncın yükseklikle nasıl değiştiğini açıklar.

8. Bir balona içindeki havanın nasıl basınç uyguladığını açıklar.

9. Basıncı, cisimlere etkiyen yer çekimi kuvveti (ağırlık) ile örnekler vererek açıklar.

10. Basınç ölçme aygıtlarına örnekler verir ve nasıl çalıştıklarını açıklar.

11. Sıvıların, açık havanın ve kapalı kaplardaki gazların basıncını ölçer.

12. Basıncın sıvılar tarafından iletildiğini gösterir.

13. Şehir su şebekesinde basıncın oynadığı rolü açıklar.

14. Pascal yasasını açıklayarak bu yasaya göre çalışan düzeneklere örnekler verir.

15. Hidrolik fren sisteminin nasıl çalıştığını açıklar.

16. İnsanda kan basıncının ne anlama geldiğini açıklar.

17. Kan basıncının koldan ve yaklaşık kalp hizasından ölçülmesinin nedenini açıklar.

18. Basınçtan giderek bileşik kaplarda karışmayan sıvıların konumlarını açıklar.

19. Bileşik kaplarla yapılan uygulamalara örnekler verir.

20. Suya batırılan bir cisme, suyun kaldırma kuvveti uyguladığını deneyle gösterir.

21. Kaldırma kuvvetini ve Arşimet prensibini açıklar.

22. Suda dibe batan, su içinde asılı kalan ve yüzen cisimlere etkiyen kuvvetleri çizerek gösterir ve açıklar.

23. Su içine bırakılan cismin yüzme koşullarını açıklar.

24. Havanın bir balona kaldırma kuvveti uyguladığını gösterir.

25. Balonların kullanım alanlarına örnekler verir.

 

KONULAR

A.  KUVVET UYGULAR, BASINÇ YARATIRIM

B.   DENİZ DİBİNDE BALIK, ATMOSFER DİBİNDE İNSAN

C.   SIVIYA BASINÇ UYGULA; HER TARAFA İLETSİN

Ç.   BALONDAKİ HAVA MOLEKÜLLERİ HER YÖNE UÇUŞUR

D.  SU, İÇİNDEKİ HER CİSMİ YÜZDÜREMEZ

E.   HAVADA ASILI KALAN BALONLAR

 

ARAǖGEREÇ, DENEY, GEZİ–GÖZLEM, ARAŞTIRMA, İNCELEME, PROJE,

UYGULAMA VE KAYNAKLAR

Öğretmen öğrencilerin, okulun ve çevrenin olanaklarına göre eğitsel değeri olan her türlü araç-gereç ve etkinliği kullanarak ünite içeriğini ve kazanımları öğrencilere edindirmelidir. Bunun için öğrencilerin yaratıcılıklarını ortaya çıkaracak, bireysel öğrenmelerini kolaylaştıracak ve bilimsel yöntemi kullanmalarına fırsat tanıyacak yeterli düzeyde kaynak, araç-gereç, deney, gezi-gözlem, araştırma, inceleme, proje ve uygulamalardan yararlanmalıdır.

 

ÜNİTE IV

TÜM CANLILARLA ORTAK YUVAMIZ

 MAVİ GEZEGENİMİZİ TANIYALIM VE KORUYALIM

 

Ünitenin Amacı

Bu ünite ile öğrencilerin;

• Tüm canlılarla birlikte içinde yaşadığı çevreyi (ekosistemleri),

• Besin ve madde döngüsünü, çevreyi bozan etkenleri ve sonuçlarını,

• Bilinçli bir çevre dostu olmanın önemini

gözlemlerle, uygulamalarla, deneylerle ve farklı etkinliklerle kavramaları amaçlanmaktadır.

Öğrenci Kazanımları

Bu üniteyi başarıyla tamamlayan her öğrenci;

1. Dünyanın yapısının ve tüm özelliklerinin, içinde yaşayan canlılar için çok önemli olduğunu örneklerle açıklar.

2. Belli bir alan içinde fiziksel, kimyasal koşullar ve bu koşullara uyan, uyum içinde yaşayan canlılar topluluğundan oluşan yapının çevre (ekosistem) olduğunu örneklerle belirtir.

3. Her ekosistemin kendine özgü fiziksel, kimyasal özellikleri olduğunu örneklerle açıklar.

4. Her ekosistemin mikroorganizmalardan bitkilere ve en gelişmiş canlılara kadar birbirleriyle etkileşen ve ekosistemin koşullarıyla uyumlu olarak kurdukları denge içinde yaşayan bir sistem olduğunu açıklar.

5. Doğa ve içinde yaşayan canlılar arasında kaynaşmış ilişkiler olan döngülerin neler olduğunu sıralar.

6. Su döngüsünü basit bir şema üzerinde göstererek canlılar için önemini açıklar.

7. Karbon ve oksijen döngüsünü basit bir şema üzerinde açıklar.

8. Azot döngüsünü basit bir şema üzerinde göstererek canlılar için önemini açıklar.

9. Doğadaki döngülerin nasıl bozulabileceğini ve bozulması hâlinde doğabilecek sonuçları örneklendirerek açıklar.

10. Ekosistemlerin kara ve su ekosistemi olarak gruplanabileceğini belirtir.

11. Kara ve su ortamlarındaki sıcaklık, ışık, nem, tuzluluk vb. koşulların mevsimlere göre değişebildiğini belirtir.

12. Ekosistemlerin doğal koşullarına uyum gösterip o ortamda yaşayabilen canlılar topluluğunun bitkiler, hayvanlar ve mikroorganizmalar olarak gruplandığını belirtir.

13. Ekosistemlerin değişip bozulabileceğini örneklerle açıklar.

14. Ekosistemlerdeki bozulmaların nedenlerini tartışır.

15. Ekosistemlerdeki bozulma sonuçlarının ortaya çıkardığı sorunları tartışır.

16. İnsanların ekosistemlerdeki doğal koşulları bilinçsizce değiştirmelerini örnekler vererek açıklar.

17. İnsanların bilinçsizce çevrede neden olduğu etkiler sonucunda bazı türlerin hızla yok olması, bazı türlerin de hızla çoğalıp çevreye zarar vermesi sonucunda canlı ve yaşadığı çevre arasındaki hassas dengelerin bozulduğunu belirtir.

18. Çevre kirliliğinin ekosistem ve içinde yaşayan bütün canlılara olan olumsuz etkilerini açıklar. 

19. Dünya ekosisteminde küçük ekosistemlerin bozulmasının tüm dünyayı etkileyebileceğini fark eder.

20. Geri kazanımın ne olduğunu ve gerekliliğini örneklerle açıklar.

21. Yaşadığı çevrede geri kazanım uygulamaları yapar.

22. Geçmişten gelen çevre bozulmalarının bugüne yansıyan olumsuzluklarının nasıl giderileceğini tartışır.

23. Yaşadığı zaman aralığında çevre bozulmalarını engelleyici önlemlerin neler olabileceğini tartışır.

24. Gelecekteki çevrenin bugünden korunabilmesinin nasıl sağlanabileceğini tartışır.

25. Çevreyi bozmadan önlemler alınmasının gerekliliğinin farkına varır.

26. Çevre konuları ile ilgili bilimsel çalışmaların ve yatırımların gerekliliğini örneklerle açıklar.

27. Yenilenen doğal kaynakların kullanıma geçirilmesiyle ilgili bilimsel çalışmalara ağırlık verilmesinin gerekliliğini açıklar.

28. Verimliliğin artırılması için gerekli çalışmaların öneminin farkına varır.

29. Tüketilen kaynakların ekonomik kullanımını sağlayacak önlemlerin neler olabileceğini tartışır.

30. Sürdürülebilir kalkınma kavramının ne olduğunu belirterek önemini tartışır.

 

KONULAR

A. GERÇEK EVİMİZ DÜNYA

B.  ÇEVREMİZDE HANGİ EKOSİSTEMLER VAR VE BURALARDA NELER OLUYOR?

     1.  Doğadaki Maddelerin Dengesinin Korunması

          a.   Beslenme Döngüleri

          b.   Madde Döngüleri

     2.  Ekosistemlerin Doğal Özellikleri

     3.  Ekosistemler Neden Değişiyor ve Bozuluyor?

          a.   Doğa Kaynaklı Bozulmalar (Doğal Afetler)

          b.   İnsan Kaynaklı Bozulmaların Nedenleri     

                 i.    Aşırı Nüfus Artışının Etkileri

                 ii.   Plânsız  Sanayileşmenin Etkileri

                 iii.  Doğal Kaynakların Bilinçsiz Kullanımı

C.  EKOSİSTEMDEKİ BOZULMALAR NELERİ DOĞURUR?

     1.  Dünyanın Coğrafyası Değişir

     2.  Dünyanın İklimi Değişir

     3.  Erozyon Toprakları Bitirir

     4.  Su Kaynakları Azalır ve Kurur

     5.  Enerji Kıtlığı Başlar

     6.  Biyolojik Çeşitlilik Azalır – Beslenme Sorunu Doğar

Ç.  BİLİNÇLİ BİR ÇEVRE DOSTU OLARAK NEREYİ, NELERİ, NİÇİN, NASIL    KORUYALIM?

      1.   Sanayi Yapılaşmasında Çevresel Önlemleri Önceden Alalım

      2.   Türlerin Yaşadıkları Ortam İçinde Devamlılıklarını Sağlayalım

      3.   Bilinçli Tarımla Toprağı Koruyalım

      4.   Yok Etmeden Ağaç Dikelim

      5.   Suları ve Su Kaynaklarını Kirletmeyelim

      6.   Geri Dönüşümlü Ürünleri Kullanalım

      7.   Tüketim Maddelerini Geri Dönüşümü Sağlayacak Şekilde Değerlendirelim

      8.   Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanılabilirliğini Artıralım

      9.   Yenilenemez Enerji Kaynakları İçin Önlem Alalım

      10. Kullandığımız Her Şeyde Tutumlu Olalım

      11. Bu Konularda Her Yaş Grubunun Bilgilendirilmesi ve Eğitimine Önem Verelim

      12. Sürdürülebilir Kalkınmayı Esas Alalım

      13. Sorunların Çözümlerinde Bilimsel Yaklaşımı Kullanalım

 

ARAǖGEREÇ, DENEY, GEZİ–GÖZLEM, ARAŞTIRMA, İNCELEME, PROJE,

UYGULAMA VE KAYNAKLAR

Öğretmen öğrencilerin, okulun ve çevrenin olanaklarına göre eğitsel değeri olan her türlü araç-gereç ve etkinliği kullanarak ünite içeriğini ve kazanımları öğrencilere edindirmelidir. Bunun için öğrencilerin yaratıcılıklarını ortaya çıkaracak, bireysel öğrenmelerini kolaylaştıracak ve bilimsel yöntemi kullanmalarına fırsat tanıyacak yeterli düzeyde kaynak, araç-gereç, deney, gezi-gözlem, araştırma, inceleme, proje ve uygulamalardan yararlanmalıdır.