Make your own free website on Tripod.com
'); //-->

VII. SINIF

ÖZEL AMAÇLAR

 

Bu programı başarı ile tamamlayan her öğrenci;

1. Kur’anıkerim’in indiriliş sürecini açıklar.

2. Kur’anıkerim’in iç düzenini açıklar.

3. Kur’anıkerim’in içeriğini ana hatlarıyla sayar.

4. Kur’anıkerim’in temel niteliklerini açıklar.

5. İslâm Dininin güzel ahlâklı olmayı öğütlediğini bilir.

6. Görev bilincinin ve doğru sözlü olmanın dinin isteği olduğuna inanır.

7. Karşılaştığı zorluklarla baş etmesi ve onları yenmesi gerektiğinin farkında olur.

8. Doğru bilginin doğru davranışları doğurduğunun farkında olur.

9. Görgü kurallarına uymanın kişiliğine değer kattığının bilincinde olur.

10.  Savurganlığın kaçınılması gereken bir davranış olduğunun farkında olur.

11. Maun Suresini ezberden okur ve anlamını söyler.

12. Hac ile ilgili kavramları tanımlar.

13. Hac ve umrenin nasıl yapıldığını açıklar.

14. Haccın insan davranışı üzerindeki etkisini örneklendirir.

15. Kurbanın tarihsel gelişimini açıklar.

16. Kurbanın sosyal yardımlaşma ve dayanışma açısından önemini açıklar.

17. Melekleri özellikleri ve görevleri bakımından sınıflandırır.

18. Cinler ve şeytan hakkında Kur’an merkezli bilgi sahibi olur.

19. Satanizmi ve zararlarını açıklar.

20. Nas suresini ezberden okur ve anlamını söyler.

21. İslâm dinine göre ahiret inancını tanımlar.

22. Ahiret inancının kişiyi güzel işler yapmaya, kötü işlerden uzak kalmaya yönelttiğine inanır.

23. Kunut dualarını ezberden okur ve anlamlarını söyler.           

24. Ailenin toplumun temeli olduğunu kavrar.

25. Aile bireylerinin  birbirlerine karşı görev ve sorumluluklarını örneklendirir.

26. Aile içi ilişkilerin sağlıklı olmasında  dinî öğütlerin katkısının farkına varır.

27. Dinin evrensel bir gerçeklik olmasını açıklar.

28. Dinlerin çeşitliliğinin nedenlerini açıklar.

29. Günümüzde yaşayan İslâm,Yahudilik, Hristiyanlık, Hinduizm ve Budizmin temel özelliklerini ve öğretilerini objektif olarak özetler.

30. Diğer dinlerden kültürümüze giren inanç ve uygulamaların farkında olur.

31. Başkalarının inançlarına saygı duyar.

 

 ÜNİTELER

 

ÜNİTE I.      KUR’ANIKERİM’İ TANIYALIM

ÜNİTE II.     DİN GÜZEL AHLÂKTIR

ÜNİTE III.   HAC VE KURBAN

ÜNİTE IV.   MELEKLER VE DİĞER GÖRÜNMEYEN VARLIKLAR

ÜNİTE V.     AHİRET İNANCI

ÜNİTE VI.   AİLEMİZ

ÜNİTE VII.  DİNLERİ TANIYALIM

 

ÜNİTE AÇILIMLARI

 

ÜNİTE I.      KUR’ANIKERİM’İ TANIYALIM

             1-   Son İlahî Kitap Kur’anıkerim

             2-   Kur’anıkerim'in İndiriliş Süreci

             3-   Kur’anıkerim’in İç Düzeni

             4-   Kur'anıkerim'de Neler Bulabiliriz?

                   4.1. Kur'an, İnsan-Allah İlişkisi Konusunda Yol Gösterir

                   4.2. Kur'an, İnsanın İnsanla İlişkisi Konusunda Yol Gösterir

                   4.3. Kur'an, İnsanın Evrenle İlişkisi Konusunda Yol Gösterir

                   4.4. Kur'an, Allah-Evren İlişkisi Konusunda Yol Gösterir

             5-   Kur'anıkerim'in Temel Eğitici Nitelikleri

                   5.1.Kur’an İyiye ve Güzele Yönlendirir

                   5.2. Kur’an Açıklar ve Aydınlatır

                   5.4. Kur’an Öğüt Verir ve Hatırlatır

                   5.5. Kur’an Hayatı Anlamlandırmamıza Yardım Eder

ÜNİTE II.     DİN GÜZEL AHLÂKTIR

             1.   Dindar Olmak Güzel Ahlâklı Olmayı Gerektirir

             2.   Din Güzel Ahlâklı Olmama Nasıl Katkı Sağlar?

                   2.1.  Dinim Benden Güvenilir İnsan Olmamı İster

                           2.1.1.Üzerime Düşen Görevleri Yaparım

                           2.1.2.Verdiğim Sözde Dururum

                           2.1.3.Emanete İhanet Etmem

                           2.1.4.Kötülüğe Yaklaşmam

                           2.1.5.Hiçbir Konuda Doğruluktan Ayrılmam

                           2.1.6.Kimsenin Arkasından Konuşmam

                           2.1.7. Kıskançlıktan, Yalan ve İftiradan Kaçınırım

                           2.1.8 Başkalarını Hor Görmem

                   2.2.  Dinim, Kendini Geliştiren Bir İnsan olmamı İster

                           2.2.1. Allah, Öfkemizi Yenmemizi İster

                           2.2.2. Allah, Hatasından Dönmek İsteyenlere Doğruyu Gösterir

                           2.2.3. Zorluklarla Baş Etmesini Bilirim

                           2.2.4. Davranışlarımda Doğru Bilgiye Dayanırım

                           2.2.5. Görgü Kurallarına Uyarım

                           2.2.6. Savurganlıktan Kaçınırım

             3-   Maun Suresini Ezberleyelim ve Anlamını Öğrenelim

ÜNİTE III.   HAC VE KURBAN

             1-   Hac İbadeti

                   1.1.  Hac Nedir ve Niçin Yapılır?

                   1.2.  Hac Kimlere Farzdır?

                   1.3. Hac İle İlgili Kavramlar (İhram, Tavaf, Sa’y, Vakfe)

                   1.4. Hac İle İlgili Mekânlar

                           1.4.1. Kâbe

                           1.4.2. Safa ve Merve

                           1.4.3. Arafat Dağı

                           1.4.4. Müzdelife ve Mina

                   1.5. Hac Nasıl Yapılır?

                   1.6. Umre

                   1.7. Medine'yi ve Mescid-i Nebi'yi Ziyaret

                   1.8. Haccın İnsan Davranışları Üzerindeki Etkisi

             2.   Kurban İbadeti

                   2.1. Dinlerde Kurban

                   2.2. Hz. İbrahim ve Kurban

                   2.3. Kurban Nasıl Kesilir?

                   2.4. Kurban, Allah’a Yakınlaşmanın Bir Aracıdır

                   2.5.  Kurban, İnsanlar Arasında Dayanışmayı Sağlar

ÜNİTE IV.   MELEKLER VE DİĞER GÖRÜNMEYEN VARLIKLAR

             1-   Varlıklar Âlemi

             2-   Melekler

                   2.1.  Meleklerin Özellikleri ve Görevleri

                   2.2. Melekler İyiliğin ve Güzelliğin Sembolüdür

                   2.3. Meleklere İman, İmanın Şartlarındandır

                   2.4. Meleklere İman, Davranışların Güzelleşmesine Katkıda Bulunur

 

             3-   Cinler

                   3.1.  Kutsal Kitabımıza Göre Cinler

                   3.2.  Cinlerle İlgili Batıl İnançlar

                           3.2.1. Ruh Çağırma

                           3.2.2. Falcılık

                           3.2.3. Sihir ve Büyü

             4-   Şeytan

                   4.1.  Şeytan Kötülüğün Simgesidir

                   4.2.  Şeytanın Kötülüğünden Korunma Konusunda Kur’an’ın Öğütleri

                   4.3.  Satanizm: Şeytana Tapıcılık

             5-   Nasr Suresini Ezberleyelim ve Anlamını Öğrenelim

ÜNİTE V.     AHİRET İNANCI

             1.   İnsanın Ölümsüzlük İsteği ve Ahiret İnancı

             2.   Kıyamet ve Yeniden Dirilme

             3.   İnsan Dünya Hayatında Yaptıklarının Karşılığını Görecektir

                   3.1. Allah Güzel İşler Yapanları Ödüllendirecektir

                   3.2. Allah Kötülük Yapanlara Karşılığını Verecektir

                   3.3. Allah Adil, Merhametli ve Affedicidir

             4.   Ahiret Gününe İnanan Yararlı İşler Yapmalıdır

             5.   Kunut Dualarını Ezberleyelim ve Anlamlarını Öğrenelim

ÜNİTE VI.   AİLEMİZ

             1.   Aile Toplumun Temelidir

             2.   Aile İçindeki İlişkiler Sevgi, Saygı ve Yardımlaşma Üzerine Kurulur

             3.   Ailede Bireylerin Birbirlerine Karşı Görevleri Vardır

             4.   Aile Sorumluluklarımızı Yerine Getirmeliyiz

             5.   Çocuk Yetiştirmenin Sorumluluğu ve Aile Plânlaması

             6.   Aile İçi Sorunlarımızı Karşılıklı Anlayış İçinde Çözeriz

ÜNİTE VII. DİNLERİ TANIYALIM

             1-   Din Evrensel Bir Gerçekliktir

             2-   Niçin Birden Çok Din Vardır?

             3-   Günümüzde Yaşayan Büyük Dinleri Tanıyalım

                   3.1.Yahudilik

                   3.2.Hristiyanlık

                   3.3.İslâm

                   3.4.Hinduizm ve Budizm

             4-   Reinkarnasyon ve Ruh Göçü

             5-   Noel ve Yılbaşı

             6-   Misyonerlik

             7-   Başkalarının İnançlarına Saygı Gösterelim

 

 

VII. SINIF ÜNİTELERİ İLE İLGİLİ ÖRNEK İŞLENİŞLER

 

ÖRNEK İŞLENİŞ

1.ÜNİTE

 

Özel Amaç : Kur’anıkerim’in indiriliş sürecini açıklar.

Süre: 80 dakika

Öğrenciyi Derse Hazırlama

Öğretmen aşağıdaki sorularla öğrencilerin dikkatini konuya çeker.

1. Kur’an, hangi tarihte indirilmeye başlamıştır?

2. Kur’an, kaç yıllık bir zaman diliminde tamamlanmıştır?

3. Hz.Peygamber’in ilk vahiy tecrübesini nasıl yaşadığını hatırlıyor musunuz? İlk ayetler Hz.Peygamber’i neye çağırıyordu?

4. Sizce Kur’an neden parça parça ( ayet ayet)  indirilmiş olabilir?

Öğretmen, verilen cevaplarda önemli gördüğü noktaları tahtaya yazar. Doğru ve anlamlı cevaplar veren öğrencilere teşekkür eder, güzel ve özendirici sözlerle onları ödüllendirir.

Dersi Sunma

Öğretmen, Kur’an’ın Milâdî 610-632 yılları arasında Allah’ın bir toplumu eğitmesinin, yönlendirmesinin, eleştirmesinin, ödüllendirmesinin, bilgilendirmesinin ve öğüt vermesinin sonucu olarak oluşan bir kitap olduğu ana fikrini öğrencilerle paylaşma amacına yönelik  bilgileri  verir.

Bu amacı gerçekleştirmek için destek araç-gereçlerle 23 yıllık süreyi, tarihî olayları ve dönüm noktalarını öğrenciye görsel olarak sunar. Bu sunuşta Kur’an’la yaşanan tarihin somut gelişmeleri arasındaki her türlü örtüşmeyi 23 yılı özetleyen bir anlayış içinde diyagramlarla verir. Özellikle bazı somut ve etkileyici, bire bir örtüşme örneklerinden sınıf düzeyine ve bölgesel ihtiyaçlara uygun olanları verir. Öğretmen, örneklerin günümüz insanının duygu, zihin ve anlam dünyasını ilgilendiren türden olmasına dikkat eder. Örnek seçiminde Kur’an Tefsirleri’nden ve Esbâbu’n-Nuzûl kaynaklarından yararlanılmalıdır. Derste Furkân suresinin 32.ayeti örnek olarak verilebilir. Bu ayette Kur’an’ın, neden parça parça indirildiğinin sebebine değinilmektedir ve ayet somut bir itiraza cevap olarak indirilmiştir. 23 yıllık süreç görsel olarak sunulurken Mekke ve Medine Döneminde inen ayetlerin konu, üslûp ve mesaj bakımından farklılıklarına dikkat çekilmelidir.

Öğrenci, ayetlerin o dönemin psiko-sosyal, ahlâkî, dinî, kültürel vb. şartları göz önüne alınarak indirildiğini anlayınca Kur’an’daki bazı tarihî ögeleri ve motifleri bilincinde yerli yerine oturtabilme imkânına sahip olabilir. Örneğin herhangi bir vesileyle Kur’an’ın meâlini okurken kölelerle ilgili veya düşmanları korkutmak için atlar hazırlanmasıyla ilgili ifadeleri kendi bağlamlarında anlayabilir; dolayısıyla zihninde bir çatışmaya yol açılmamış olur. Öğrenci Kur’an’ın muhataplarının içinde bulunduğu psikolojik, sosyal, ekonomik, ahlâkî, kültürel vb. şartların içinde oluştuğu; dolayısıyla ondan yararlanırken bu noktanın gözden uzak tutulmaması gerektiği konusunda bilgilenmiş olur. Böyle bir bilinç de Kur’an’dan doğru ve etkili yararlanmada önemli bir katkı sağlar.

Dersi Özetleme

Öğretmen, bütün bu tarihî yönüyle birlikte Kur’an’ın, günümüz insanına pek çok şey söylediğini, kılavuzluğunu  aydınlatıcılığını aynı güç ve tazelikte koruduğunu, onun, dinî ve ahlâkî açıdan Müslümanların en temel ve şaşmaz kaynağı olduğunu belirterek dersi özetler.

Değerlendirme

Öğretmen, Kur’an’ın indiriliş sürecini hem görsel hem de sözel olarak anlattıktan sonra öğrencilerin soru sormalarına ve değerlendirmelerine imkân hazırlar. İşlenen konu, onların mevcut bilgilerini az da olsa sarsıcı bir özellik taşıdığından sorulacak sorulara doyurucu cevaplar verilmelidir.

Gelecek Derse Hazırlık

Öğretmen, gelecek dersin konusunu öğrencilere açıklayarak derse hazırlıklı gelmelerini (konuyla ilgili hazırlık soruları oluşturarak cevaplamalarını ) ister.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Ölçme: Ölçme soruları; amaçlar ile öğretme ve öğrenme etkinlikleri göz önüne alınarak hazırlanmalıdır. Öğrencilerin değerlendirilmesinde yazılı ve sözlü sınavlardaki başarılarının yanı sıra öğretmenin öğrenciler üzerindeki  gözlemleri (öğrencilerin sınıf içi etkinliklere katılmalarındaki duyarlıkları, etkinlikler sırasında yönelttikleri sorular, yaptıkları gözlem, inceleme ve araştırmalarla ilgili yazılı ve sözlü sunumları ) de etkin olarak kullanılabilir.

Örnek Ölçme Soruları

1. Kur’an’ın oluşumunda indiriliş dönemindeki şartların ve gelişmelerin payı var mıdır?

2. Kur’an’ın bir defada indirilmemesinin  gerekçeleri neler olabilir?

3. 23 yıllık bir sürede inen Kur’an’ın, günümüz insanına yönelik mesajları hakkında düşüncelerinizi açıklayınız.

Değerlendirme

Öğretmen, ölçme sonuçları ile birlikte öğrencilerin sınıf içi etkinliklere katılmalarındaki duyarlılıklarına, yorumlama yeteneklerine, sahip oldukları ve sergiledikleri fikir zenginliğine, sorumluluk alma, disiplinli çalışma, araştırma, inceleme ve bilimsel düşünme becerilerine göre başarıları hakkında karar verir.

 

ÖRNEK İŞLENİŞ

3. ÜNİTE

 

Özel Amaç:  Hac ile ilgili kavramları tanımlar.

Özel Amaç:  Hac ve umrenin nasıl yapıldığını açıklar.

Özel Amaç:  Haccın insan davranışı üzerindeki etkisini örneklendirir.

Öğrenciyi Derse Hazırlama

Öğretmen, öğrencileri derse hazırlamak, konuya ilgilerini çekmek için bazı sorular sorar. Öğretmen, "Hac ne demektir, kimler hacca gider, hacca gidenlere ne denir, hacca giden birini gördünüz mü?" gibi sorularla öğrencilerin hac konusu üzerinde düşünmelerini ve bildiklerini söylemelerini sağlar. Sorulan sorulara verilen cevapları tahtaya yazar. Böylece öğretmen, İslâmın önemli emirlerinden biri olan hac konusunda öğrencilerin neler bildiklerini ve konuyla ilgili bilgilerinin ne kadar doğru ya da yanlış olduğunu ölçmüş olur. Daha sonra, "Bu derste haccın ne demek olduğunu, kimlerin haccetmesi gerektiğini ve haccın nasıl yapılacağını öğreneceğiz." şeklinde bir cümleyle konuyu işlemeye başlar.

Dersi Sunma

Öğretmen, haccın tanımını yaptıktan sonra kimlere farz olduğunu, hacla ilgili yerlerin ve kavramların anlamını, haccın nasıl yapılacağını, hac yapmanın insan davranışları üzerindeki etkisini anlatır. Konuyu anlatırken öğrencilerin hacla ilgili bilgilerinden, gördükleri hacılarla ilgili anılarından da faydalanarak konunun anlatımında onların katkı ve ilgisini sağlar. Hacla ilgili ayet ve hadisleri yazar. Örnek olarak şu ayeti yazabilir:

"Şüphesiz insanlar için ilk kurulan ev, Mekke’de bulunan, âlemlere mübarek ve hidayet olmak üzere kurulan evdir (Kâbe’dir)." (Al-i İmran 3/ 96.)

Öğretmen, tahtaya yazdığı ayet ve hadisler üzerinde öğrencilerle konuştuktan sonra, gücü yeten Müslümanların haccetmelerinin dinî bir görev olduğunu belirtir. Daha sonra haccın bir fedâkârlık olduğuna, Allah için maldan feragat, ruh temizliği, birlik, beraberlik, kaynaşma ve bütün insanlara karşı dostça bir tutum kazanma bakımından diğer gezilerden farklı bir yolculuk olduğuna öğrencilerin dikkatini çeker.

Dersi Özetleme

Öğretmen dersi şu başlıklar çerçevesinde özetleyebilir:

1. Gücü yeten her Müslümana haccetmek Allah’ın bir emridir.

2. Usulüne uygun olarak hacceden bir Müslüman kalben huzur bulur.

3. Haccetmenin dünyanın pek çok bölgesinden gelen ve aynı amaç için bir arada bulunan Müslümanların kaynaşması, birlik şuuru içerisinde Allah’a ibadet etmeleri önemli bir olaydır.

4. Hacceden insanlarda olumlu yönde büyük davranış değişikliği görülmektedir.

Değerlendirme

Öğretmen, hacla ilgili olarak derste anlattıklarının öğrenciler tarafından öğrenilip öğrenilmediğini ölçmek amacıyla, öğrencilerin dersin başında sorulan sorulara verdikleri cevaplarla, dersin işlenişi sırasında ortaya konulan düşünceleri karşılaştırır. Öğrencilerin başlangıçta konuyla ilgili söylemedikleri yönlere vurgu yapılır. Varsa hacla ilgili yanlış düşünceleri düzeltilir. İslâmın birlik ve beraberliğe verdiği önemi, haccın da bunu sağlamada önemli bir imkân olduğunu vurgular. Konunun öğrenciler tarafından kavrandığı ve dersin hedefine ulaştığı anlaşılınca öğretmen dersini bitirir.

Gelecek Derse Hazırlık

Öğretmen, gelecek dersin konusunu öğrencilere açıklayarak derse hazırlıklı gelmelerini (konuyla ilgili hazırlık soruları oluşturarak cevaplamalarını ) ister.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Ölçme: Ölçme soruları; amaçlar ile öğretme ve öğrenme etkinlikleri göz önüne alınarak hazırlanmalıdır. Öğrencilerin değerlendirilmesinde yazılı ve sözlü sınavlardaki başarılarının yanı sıra, öğretmenin öğrenciler üzerindeki  gözlemleri (öğrencilerin sınıf içi etkinliklere katılmalarındaki duyarlıkları, etkinlikler sırasında yönelttikleri sorular, yaptıkları gözlem, inceleme ve araştırmalarla ilgili yazılı ve sözlü sunumları ) de etkin olarak kullanılabilir.

Örnek Ölçme Soruları

1. Hac ve umreyi tanımlayarak aralarındaki farkı açıklayınız.

2. Kimler hacca gidebilir?

3. Haccın insan davranışı üzerindeki olumlu etkilerine örnekler veriniz.

Değerlendirme

Öğretmen, ölçme sonuçları ile birlikte öğrencilerin sınıf içi etkinliklere katılmalarındaki duyarlılıklarına, yorumlama yeteneklerine, sahip oldukları ve sergiledikleri fikir zenginliğine, sorumluluk alma, disiplinli çalışma, araştırma, inceleme ve bilimsel düşünme becerilerine göre başarıları hakkında karar verir.

 

ÖRNEK İŞLENİŞ

5. ÜNİTE

 

Özel Amaç: Ahiret inancının kişiyi güzel işler yapmaya, kötü işlerden uzak kalmaya yönelttiğine inanır.

Öğrenciyi Derse Hazırlama

Öğretmen, "İnsanın her yaptığı davranışın bir sonucu var mıdır?" sorusu ile konuya girebilir. Dersine çalışan öğrenci ile çalışmayan öğrencinin sınıftaki durumu, sınav sonuçları örnekleriyle her yapılan davranışın bir sonucu olacağı gündeme getirilebilir.

Dersi Sunma

Bu özel amacın işlenişinde öğrenciye verilmesi gereken fikir, ahiret inancının kişinin kendisine, birlikte olduklarına ve bütün çevresine karşı sorumlu ve ölçülü bir kişilik kazandırabileceğidir.

Dersin işlenişinde yaptığı davranışların karşılığını görmeyeceğini düşünen bir kişilik canlandırılabilir ve bu kişiliğin ortaya koyabileceği davranışların sonuçları çeşitli hayat alanlarından örneklerle tartışılır. Bu tip insanların çevresine karşı hiçbir sorumluluk duymayan kişilikler sergileyebileceği belirtilebilir. Bu kişiler vurdumduymaz, çevrelerine katkısı olmayan insanlardır. Oysa yaptıklarının hem kendi kişiliği üzerinde hem de çevresinde bir etki bırakacağının bilincinde olan kişilerin sorumluluk duygusu ile hareket edecekleri açıklanır. Bu kişiler  için hayatın daha olumlu bir anlamı olacağının ve bu kişilerin diğer insanlara saygısı, hayata olumlu katkısı olan insanlar olacağı vurgulanabilir. Ahiret gününe inancının bilincinde olan bir kişinin hayatın bir gün biteceğinin farkında olarak çalışacağı ve elindeki imkânlarını, zamanı ve enerjisini iyi bir şekilde kullanmayı hedef edinebileceği gündeme getirebilir. Ayrıca bu kişiler başka insanlardan bir karşılık beklemeden bu erdemleri sergileyeceklerdir.

Dersi Özetleme

Ahiret inancı kişinin hayatına bir anlam kazandırabileceği gibi, onun hayatına değer vermesinde, ona düzey kazandırmasında etkili olabileceği vurgulanarak ders özetlenebilir.

Değerlendirme

Hayatta yapılan işlerin sonucunun olacağı şeklinde bir bilince sahip olan kişilerin hayatlarına nasıl yön verecekleri sorusu tekrar gündeme getirilerek dersteki özel amacın pekiştirilmesi sağlanır.

Gelecek Derse Hazırlık

Öğretmen, gelecek dersin konusunu öğrencilere açıklayarak derse hazırlıklı gelmelerini (konuyla ilgili hazırlık soruları oluşturarak cevaplamalarını ) ister.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Ölçme: Ölçme soruları; amaçlar ile öğretme ve öğrenme etkinlikleri göz önüne alınarak hazırlanmalıdır. Öğrencilerin değerlendirilmesinde yazılı ve sözlü sınavlardaki başarılarının yanı sıra öğretmenin öğrenciler üzerindeki  gözlemleri (öğrencilerin sınıf içi etkinliklere katılmalarındaki duyarlıkları, etkinlikler sırasında yönelttikleri sorular, yaptıkları gözlem, inceleme ve araştırmalarla ilgili yazılı ve sözlü sunumları ) de etkin olarak kullanılabilir.

Örnek Ölçme Sorusu

1. Ahiret inancının insan davranışları üzerindeki olumlu etkileri nelerdir?

Değerlendirme

Öğretmen, ölçme sonuçları ile birlikte öğrencilerin sınıf içi etkinliklere katılmalarındaki duyarlılıklarına, yorumlama yeteneklerine, sahip oldukları ve sergiledikleri fikir zenginliğine, sorumluluk alma, disiplinli çalışma, araştırma, inceleme ve bilimsel düşünme becerilerine göre başarıları hakkında karar verir.

 

ÖRNEK İŞLENİŞ

7.ÜNİTE

 

Özel Amaç: Diğer dinlerden kültürümüze giren inanç ve uygulamaların farkında olur.

Süre: 40 dakika

Öğrenciyi Derse Hazırlama

Öğrencinin ilgisini derse çekebilmek için reinkarnasyon ile ilgili bazı sorular yöneltilir, onların bu konudaki merakı ve ilgisi ölçülür. Bu sorulardan bazıları şunlar olabilir:

Reinkarnasyon nedir?

Karma nedir?

Size göre ölen bir insan tekrar dünyaya gelebilir mi?

Gazetelerde, dergilerde bu konuda neler okudunuz?

Televizyon programlarında bu konuda neler izlediniz?

Sınıftaki öğrencilerin çoğunun konuya ilgi duyduğunun tespit edilmesi durumunda, onlardan örnek olay anlatmaları da istenebilir. Bu aşamada, öğrencilerin reinkarnasyon hakkındaki bilgileri ve inançları kritik edilmez.

Dersi Sunma

Öğrenciyi derse hazırlama aşamasında söylenenler çerçevesinde, dersin amacının diğer dinlerden kültürümüze giren reinkaryasyon inancını tanımak olduğu belirtilir. Derste öğrenilecek konular "Derste öğrenilecek konular" başlığı adı altında tahtanın bir köşesine maddeler hâlinde yazılır. Bu maddeler şunlar olabilir:

Reinkarnasyon ve karmanın tanımı

Reinkarnasyon inancının kökeni

Reinkarnasyonun gerçekliği

İslam açısından reinkarnasyonun geçerliliği

Bu konular maddeler hâlinde tahtaya yazıldıktan sonra sırasıyla işlenir. Önce "reinkarnasyon" ve "karma" kavramları açıklanır ve bunlar arasındaki ilişkiler belirtilir. Sonra öğrencilere, bu kavramların hangi dinlere ait olduğu sorulur. Bunun amacı öğrencilerin, önceki derslerde anlatılmış olan Hinduizm ve Budizm konusunu hatırlamalarını sağlamaktır. Öğretmen, öğrencilerin durumunu göz önüne alarak Hint dinlerinden Hinduizm ve Budizm hakkında kısaca bilgi verir; bu dinlerin en önemli özelliğinin reinkarnasyon ve karma inancı olduğunu belirtir. Daha sonra öğretmen, bu inancın Hint dinlerindeki yeri ve önemi hakkında açıklamada bulunur. Burada, karma ve reinkarnasyon inancı nedeniyle Hint toplumunun sınıflara (kast) ayrıldığını ve her sınıfın hakkına razı olmak zorunda olduğunu, dolayısıyla bu inancın kaderci, hakları kısıtlı ve hakkını aramaktan yoksun bir toplum meydana getirdiğini vurgular. Temin edebilirse, Hindistan'daki sınıf ayrımını betimleyen görüntülü malzemeleri bu konuda kullanabilir.

Reinkarnasyon ve karma inancının Hint dinlerine ait bir özellik olduğu belirtildikten sonra, öğrencilerin ilgisi dikkate alınarak reinkarnasyonun aktüel yönü üzerinde durulur. Öğretmen, Hint dinlerine ait bir inanç olmasına rağmen reinkarnasyonun dünyada bir yaşam felsefesi şeklinde yayıldığını, bazı insanların reinkarnasyonu gerçek bir olaymış gibi algıladığını hatırlatır.

Öğrencilerin durumuna göre konunun aktüel yönü üzerinde yeterince durulduktan sonra, İslâmdaki kader ve ahiret inancı açısından reinkarnasyonun bir değerlendirmesi yapılır. Öğretmen, sınıfa getirdiği Kur'an meâlinden, önceden tespit ettiği tekrar dirilme ile ilgili ayetlerden bir kaçını okur ve bunların ne anlama geldiğini açıklayarak dersi tamamlar.

Dersi Özetleme

Dersin sonunda konu  kısaca şu maddeler çerçevesinde özetlenebilir:

1. Reinkarnasyon, öldükten sonra başka bir bedende tekrar dünyaya gelmek anlamında ifade edilmektedir.

2. Karma, insanın önceki hayatında yaptığı eylemlerin karşılığını reinkarnasyon yoluyla, yani başka bir bedende tekrar dünyaya gelerek görmesi anlamına gelir.

3. Reinkarnasyon ve karma Hint dinlerine ait bir inançtır.

4. Reinkarnasyon bilimsel açıdan ispatlanabilen gerçek bir olay değildir.

5. Reinkarnasyon, İslâmdaki kader ve ahiret inancıyla uygunluk göstermemektedir.

Değerlendirme

Öğretmen, dersin amacının ne kadar gerçekleştiğini ölçmek için, hazırlık aşamasında ve dersi sunma aşamasında sorduğu sorulardan bazılarını öğrencilerden tekrar cevaplamalarını ister. Öğrencilerin cevaplarını değerlendirir; eksik olanları tamamlar, yanlış olanları da düzeltir.

Gelecek Derse Hazırlık

Öğretmen dersi bitirir ve bir sonraki dersin konusunun Noel ve Yılbaşı olduğunu bildirir. Noel ve Yılbaşı ile ilgili hazırlık sorularını yazdırır ve öğrencilerin derse bu soruları cevaplandırmış olarak gelmelerini ister.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Ölçme: Ölçme soruları; amaçlar ile öğretme ve öğrenme etkinlikleri göz önüne alınarak hazırlanmalıdır. Öğrencilerin değerlendirilmesinde yazılı ve sözlü sınavlardaki başarılarının yanı sıra öğretmenin öğrenciler üzerindeki  gözlemleri (öğrencilerin sınıf içi etkinliklere katılmalarındaki duyarlıkları, etkinlikler sırasında yönelttikleri sorular, yaptıkları gözlem, inceleme ve araştırmalarla ilgili yazılı ve sözlü sunumları ) de etkin olarak kullanılabilir.

Örnek Ölçme Soruları

1. Reinkarnasyon ve karmayı tanımlayınız.

2. Reinkarnasyon ve karma inancı Hint toplumunda ne gibi sosyal olaylara neden olmuştur? Kısaca bilgi veriniz.

3. İslâm açısından reinkarnasyon mümkün müdür? Açıklayınız.

Değerlendirme

Öğretmen, ölçme sonuçları ile birlikte öğrencilerin sınıf içi etkinliklere katılmalarındaki duyarlılıklarına, yorumlama yeteneklerine, sahip oldukları ve sergiledikleri fikir zenginliğine, sorumluluk alma, disiplinli çalışma, araştırma, inceleme ve bilimsel düşünme becerilerine göre başarıları hakkında karar verir.