Make your own free website on Tripod.com
'); //-->

BİRİNCİ KISIM- Amaç,Kapsam,Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

Madde 1*- Bu Yönetmeliğin amacı, Milli Eğitim bakanlığına bağlı resmi ve özel ilköğretim kurumlarının kuruluş, görev ve işleyişi ile ilgili esasları düzenlemektir.

 

Kapsam

Madde 2- Bu yönetmelik gündüzlü, pansiyonlu, yatılı, resmi ve özel ilköğretim kurumlarının yönetim, personel, eğitim-öğretim, güvenlik işleri ile bu okullardaki sınıf geçme, sınavlar ye devam-devamsızlık konularına ilişkin esasları kapsar .

 

Dayanak

Madde 3- Bu yönetmelik 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 222 Sayılı ilköğretim ve Eğitim kanunu ve 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ile 2916 Sayılı Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

Madde 4*- Bu yönetmelikte geçen;

"Bakanlık" , Milli Eğitim Bakanlığı'nı,

"Bakan", Milli Eğitim Bakanı'nı,

"Milli Eğitim Müdürlüğü", okulun bağlı bulunduğu il ve ilçe milli eğitim müdürlüğünü,

"İlköğretim kurumları", resmi ve özel ilköğretim okullarını,

"İlköğretim Okulu", zorunlu eğitim çağındaki çocukların eğitim-öğretim gördükleri ve öğrenim süresi sekiz yıl olan ilköğretim kurumunu,

"Yatılı İlköğretim Bölge Okulu", nüfusu az veya dağınık yerleşim birimlerinde aynı yönetim altında kurulan, sekiz yıllık parasız yatılı ilköğretim kurumunu,

"Pansiyonlu ilköğretim Okulu" , merkezi durumda olan yerleşim birimlerinde, öğrencilerin parasız yatılı ve gündüzlü olarak eğitim-öğretim görmeleri için açılan ilköğretim kurumunu,

"Okul" , ilköğretim okulunu,

“Müdür”, pansiyonlu ve yatılı ilköğretim kurumlarının müdürlerini,

"Sınıf Öğretmeni", alanı sınıf öğretmenliği olan öğretmeni,

"Branş öğretmeni”, bir veya bir grup dersin öğretmenini,

"Şube Rehber Öğretmeni", bir şubenin rehberliğini ve öğrenci kişilik hizmetlerini yapmak üzere görevlendirilen öğretmeni,

            "Rehber Öğretmen", alanı rehberlik uzmanlığı olan öğretmeni,

            "Zümre Öğretmenler Kurulu", İlköğretim okullarında aynı sınıfı veya aynı dersi okutan öğretmenlerden oluşan kurulu,

            "Şube Öğretmenler Kurulu", 6, 7, 8 inci sınıflarda aynı şubede ders okutan öğretmenlerden oluşan kurulu,

            "Veli", öğrencinin ana veya babasını, vasisini, aile başkanını veya kanunen sorumluluğu üstlenen kişiyi,

            "Kanaat Dönemi", derslerin başladığı tarihten dinlenme tatiline, dinlenme tatili - bitiminden ders kesimine kadar geçen her bir süreyi,

            "Ders Yılı", derslerin başladığı günden, derslerin kesildiği güne kadar geçen ve iki kanaat dönemini kapsayan süreyi,

            "Öğretim Yılı", ders yılının başladığı tarihten ertesi ders yılının başladığı tarihe kadar geçen süreyi,

           

ifade eder.

 

 

İKİNCİ KISIM- Amaçlar,Genel Esaslar,İlköğretim Kurumlarının Amaçları

 

            İlköğretimin Amaçları

            Madde 5*- İlköğretim kurumlarının amaçları, Türk Milli Eğitiminin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda;

            a) Öğrencileri ilgi, istidat ve kabiliyetleri istikametinde yetiştirerek hayata ve üst öğrenime hazırlamak,

            b) Öğrenciye, Atatürk ilkelerine ve inkılaplarına, T.C. Anayasası’ na ve demokrasinin ilkelerine uygun olarak haklarını kullanabilme, görevlerini yapabilme ve sorumluluklarını yüklenebilme bilincini kazandırmak,

            c) Öğrencinin milli kültür değerlerini tanımasını, takdir etmesini, çevrede benimsemesini, ve kazanmasını sağlamak,

            ç) Öğrenciyi toplum içindeki rollerini yapan, başkaları ile iyi ilişkiler kuran, iş birliği içinde çalışabilen, çevresine uyum sağlayabilen iyi ve mutlu bir vatandaş olarak yetiştirmek,

            d) Bulundukları çevrede yapacakları eğitim, kültür ve sosyal etkinliklerle milli kültürün benimsenmesine ve yayılmasına yardımcı olmak,

            e) Öğrenciye fert ve toplum meselelerini tanıma, çözüm arama alışkanlığı kazandırma,

            f) Öğrenciye sağlıklı yaşamak, ailesinin ve toplumun sağlığı ile çevreyi korumak için gereken bilgi ve alışkanlıkları kazandırmak,

            g) Öğrencinin el becerisi ile zihni çalışmasını birleştirerek çok yönlü gelişmesini sağlamak,

            h) Öğrencinin araç ve gereç kullanma yoluyla sistemli düşünmesini, çalışma alışkanlığı kazanmasını, estetik duygularının gelişmesini, hayal ve yaratıcılık gücünün artmasını sağlamak,

            ı) Öğrencinin mesleki ilgi ve yeteneklerinin ortaya çıkmasını sağlayarak gelecekteki mesleğini seçmesini kolaylaştırmak,

            i) Öğrenciye üretici olarak geçimini sağlaması ve ekonomik kalkınmaya katkıda bulunması için bir mesleğin ön hazırlığını yaptıracak, mesleğe girişini kolaylaştıracak ve uyumunu sağlayacak davranışları kazandırmak,

            j) Öğrencilerin serbest zamanlarını değerlendirmelerini, öncelikle enerjiden ve artık malzemeden savurganlığa kaçmadan yararlanmalarını sağlamak.

 

            Yatılı İlköğretim Bölge Okulunun Amaçları

            Madde 6- Yürürlükten kaldırılmıştır (12.09.1997/23108 Sayılı Resmi Gazete Mükerrer),

 

            Genel İlkeler

            Madde 7*- Eğitim ve öğretim uygulamalarında aşağıdaki genel ilkeler göz önünde bulundurulur

            a) Eğitim-öğretim etkinlikleri; öğretim ilkeleri, öğrenci düzeyi, çevre özellikleri ve programda belirtilen esaslar dikkate alınarak, 5 inci maddedeki amaçları gerçekleştirecek şekilde düzenlenir ve uygulanır.

            b) İlköğretim okullarının bütün sınıflarında her derste ve her durumda, Türkçe'nin doğru ve güzel öğretilmesi, yazılması ve konuşulması temel hedeftir.

            c) Okulda her fırsattan yararlanılarak öğrencilerin temizlik ve sağlık alışkanlıkları kazanmaları ve sağlıklı yaşamaları için gerekli önlemler alınır, spor etkinliklerine yeterince yer verilir.

            Okulun her yerinde ve her durumda temizlik ve düzenin sağlanması, derslik, laboratuvar, işlik, yemekhane, yatakhane gibi yerlerde ısı, ışık ve havalandırmanın sağlık şartlarına uygun olması, öğrencilerin kılık kıyafetlerinin sağlıklı ve düzenli olması için gerekli önlemler alınır.

            ç) Bir ders saati süresi 40 dakikadır. Teneffüsler için en az 10' ar dakika zaman ayrılır. Normal öğretim yapan okullarda yemek ve dinlenmek için en az 60, en çok 90 dakika ara verilir. Pansiyonlu ilköğretim okulu ile yatılı bölge ilköğretim okulunda etüt için sabah ve akşam birer ders saati olmak üzere günde iki ders saati ayrılır.

            d) Öğrencilerin beden, ruh ve sosyal bakımdan sağlıklı olarak gelişmeleri için önlem alınır. Beslenme ile ilgili bilgi beceri ve alışkanlıklar kazandırılır.

            e) Okulun açıldığı ilk hafta içinde birinci sınıflarda öğretmen gerekli gördüğü durumlarda öğrenciyi velisinin kontrolünde serbest bırakabilir.

            f) Öğretmen yeri geldikçe günlük olaylara ve fırsat eğitimine yer verir.

 

            Ders Yılı Süresi

            Madde 8*- İlköğretim okullarında, ders yılı süresinin en az 180 iş günü olması esastır. Dönemlerin öğrenci kayıt kabulleri ile dinlenme ve yaz tatilinin başlama ve bitiş tarihleri her yıl düzenlenen çalışma takviminde belirtilir. Çalışma takvimleri, il milli eğitim müdürlüklerince hazırlanır ve valinin onayı ile yürürlüğe girer. Ders yılı iki döneme ayrılır. Birinci dönem ile ikinci dönem arasında dinlenme tatili verilir. dinlenme tatili Ocak-Şubat aylarında iki hafta süre ile ikinci dönemden sonra verilen yaz tatili ise ders yılının bitiminden itibaren yapılır.

            Ders yılı süresi, derslerin başladığı günden kesildiği güne kadar okulun açık bulunduğu günler ile öğrencilerin törenlere katıldıkları resmi ve mahalli bayram günleri sayılarak hesaplanır. Resmi tatil günleri ile her ne sebeple olursa olsun okulun açık bulunmadığı günler göz önünde bulundurulmaz. Normal öğretim yapan okullarda sabah ve öğleden sonrası yarımşar gün, çift öğretim yapan okullarda bu süreler tam gün sayılır.

            Eğitim ve öğretimi aksatacak nitelikteki olağanüstü durum,sel, deprem, hastalık, şiddetli sıcak ve soğuk gibi nedenlerle mülki makamların ve Hıfzısıhha Kurulu' nun gerekli görmeleri durumunda okullarda öğretime ara verilebilir. Bu gibi durumlarda öğrencilerin yetiştirilmesi için okul yönetimlerince gerekli önlemler alınır.

            Ders yılı başında ve sonunda ilköğretim okulu ile ilgili genel bilgi formu, okul müdürlüğünce doldurularak milli eğitim müdürlüğüne gönderilir .(Ek 6).

 

            Resmi Tatil Günleri

            Madde 9- Yaz tatili ile yarı yıl tatili dışında tatil günleri şunlardır:

            a) Haftanın resmi tatil günleri,

            b) Cumhuriyet bayramı, (28 Ekim öğleden sonra başlar, 29 Ekim günü tören yapılır ve akşamı sona erer.),

            c)Yılbaşı tatili, (1 Ocak günü),

            ç) Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, (23 Nisan günü törenden sonra başlar, 24 Nisan akşamı sona erer.)

            d) Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor bayramı (19 Mayıs günü törenden sonra başlar ve 20 Mayıs günü akşamı sona erer.),

            e) Zafer Bayramı ( 30 Ağustos günü), .

            f)Ramazan Bayramı (Arife günü saat 13' de başlayarak 3.5 gün),

            g)Kurban Bayramı (Arife günü saat 13' de başlayarak 4.5 gün),

            h) Mahalli kurtuluş Günü ( 1 gün),

 

            Öğrenci Andı

            Madde 10*- İlköğretim okulunda öğrenciler, her gün dersler başlamadan önce öğretmenlerin gözetiminde topluca aşağıdaki "Öğrenci Andı" nı söylerler.

            "Türküm, doğruyum, çalışkanın.

            İlkem, küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak, yurdumu, milletimi özümden çok sevmektir.

            Ülküm; yükselmek, ileri gitmektir.

            Ey Büyük Atatürk! Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğime and içerim.

            Varlığım, Türk varlığına armağan olsun.

            Ne Mutlu Türküm Diyene!"

 

            Eğitici Çalışmalar

            Madde 11 *- Eğitici çalışmalar ilgili yönetmeliğine göre öğretmenlerin gözetimi ve rehberliğinde yürütülür. Salonu bulunmayan okullarda büyük dersliklerden biri, eğitim ve öğretimi aksatmamak kaydı ile bu işler için kullanılabilir. Okul salonunun sosyal ve eğitici etkinlikler yönünden çok amaçlı olarak kullanılması esastır .

 

 

ÜÇÜNCÜ KISIM-Kayıt,Kabul ve Devam

 

            Zorunlu Eğitim

            Madde 12*- İlköğretim, zorunlu olup Devlet okullarında parasızdır.

 

            Kayıt Zamanı

            Madde 13- İlköğretim kurumlarında kayıt işlemleri, il milli eğitim müdürlüklerince düzenlenerek, valilikçe onaylanan yıllık çalışma takviminde belirtilen süre içinde yapılır.

 

            Okula Kayıt

            Madde 14*- İlköğretim okullarının birinci sınıfına, o yılın 31 Aralık tarihinde 72 ayını dolduran çocukların kaydı yapılır. Yaşça kayıt hakkını elde eden ancak bedenen yeterince gelişmemiş olan çocuklar ise, velisinin yazılı isteği üzerine okul öncesi eğitim kurumlarına devam edebilirler veya kayıtları bir yıl ertelenebilir.

 

            Okul Tespitinin Planlanması

            Madde 15*- Öğrencilerin oturdukları yere en yakın ilköğretim okuluna kaydedilmeleri esastır.

Öğrencilerin, yerleştirilecekleri okulları belirlemek üzere il ve ilçe merkezlerinde, Mayıs ayı içerisinde  Öğrenci Yerleştirme Komisyonu" kurulur.

            Komisyon, milli eğitim müdürünün görevlendireceği müdür yardımcısı/şube müdürü nün başkanlığında, çevredeki okulların özelliklerine göre seçilen en çok beş okul müdüründen oluşur.

            Komisyon üyeleri, milli eğitim müdürü tarafından belirlenir.

            Komisyon çalışmalarını yürütürken ihtiyaç duyulması durumunda; ilgili yerleşim birimlerinin belediye başkanları, köy muhtarları ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetkililerini, görüşlerini almak üzere toplantıya davet edebilir.

            Komisyonun Görevleri

            a) İl ve ilçe merkezlerindeki okulların kapasitelerini dikkate alarak öğrenci alacakları çevre yi belirler.

            b) Taşımalı öğretim kapsamına alınacak yerleşim birimlerini ve bu yerleşim birimlerindeki öğrencilerin devam edeceği merkez okulları belirler.

            c) Yatılı ilköğretim bölge okulları ve pansiyonlu ilköğretim okullarına yerleştirilmesi gereken öğrenci sayısını belirler.

            İl ve İlçe milli eğitim müdürleri, yapılan planlamayı ilköğretim okulu müdürleri ile muhtarlara yazılı olarak bildirir, uygulanmasını sağlar.

 

            Yeni Kayıt

            Madde 16'*- İlköğretim kurumlarının birinci sınıflarına kayıt-kabul işlemleri aşağıdaki esaslara göre yapılır:

            a) Veli, çocuğun nüfus cüzdan ve ikametgah belgesi ile birlikte okul yönetimine başvurur. Çocuklar, aday kayıt defterine ve Kasım ayı sonuna kadar da öğrenci künye defterine kaydedilir.

            b) Yabancı uyruklu olup Türk vatandaşlığına kabul işlemleri devam edenlerin kayıtları, çocuklarının kayıtları, oturma belgesi veya pasaportlarındaki bilgilere göre yapılır. Elinde hiçbir öğrenim belgesi bulunma yanlar hakkında okul müdürünün Başkanlığında iki öğretmenin yapacağı bilgi seviyesi tespitine ve yaşına göre işlem yapılır.

            c) Okula kaydı yapıldığı halde nüfus kaydı bulunmayan çocukların nüfus cüzdanının çıkarılması, nüfusa gerçek yaşından büyük veya küçük yazılmış olanların yaşlarının düzeltilmesi okul yönetimince velilerinden istenir.

            Veli bu işleri bir yıl içinde yapmadığı veya girişimde bulunmadığı takdirde gereği yapılmak üzere milli eğitim müdürlüğü kanalıyla nüfus müdürlüğüne bildirilir.

            ç) Öğrencilerin sağlık muayeneleri ve gerekli aşıları, kayıtlardan sonra imkanlara ve yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre tek tek veya toplu olarak yapılır.

 

            Naklen Kayıt

            Madde 17*- Bir okuldan başka bir okula nakletmek isteyen öğrencilerin kaydı aşağıdaki şekilde yapılır.

            Öğrenci velisinin, ikametgah belgesi ile yazılı başvurusu üzerine okul müdürlüğü, öğrencinin geldiği okuldan en geç bir hafta içerisinde nakil belgesini ister ve öğrenciyi beyan edilen sınıfa geçici olarak devam ettirir. Nakil belgesi gelince kayıt işlemi tamamlanır.

            Nakil belgesine öğrencinin sınıfı, aldığı notlar ve devam durumu yazılır. Nakil belgesini müdür ve yardımcısı, müdür yardımcısı yoksa sınıf öğretmeni imzalar. Bu belge ile beraber öğrencinin, kişisel gelişim dosyası da gittiği okula en geç 15 gün içerisinde gönderilir. Nakil belgesi ve dosyasının bu süre içerisinde gönderilmemesi durumunda okul müdürü, takibi için durumu, bağlı bulunduğu milli eğitim müdürlüğüne yazılı olarak bildirir. İller arası nakillerde en çok 5 günlük süre devamsızlıktan sayılmaz,

 

            Nakil

            Madde 18- Naklen okul değiştirme işlemlerinde aşağıdaki esaslara uyulur:

            a) Nakil, birinci kanaat döneminin bitimine 20 gün kala veya daha sonra yapılıyorsa, öğrencinin o döneme ait kanaat notları da tespit edilerek nakil belgesine işlenir, (Ek-2) .

            Nakil, kanaat döneminin bitimine 20 günden daha fazla süre kala yapılıyorsa, öğrencinin nakil belgesine o dönem içinde aldığı sözlü, yazılı, uygulama ve ödev notları yazılır. Naklettiği okul da öğrenciye kanaat notu verilirken bu notlar dikkate alınır.

            b) İkinci kanaat dönemi içinde nakletmek isteyenlerin nakilleri, dönem başından 15 gün sonraya kadar yapılır.

            Doğal afetler, sağlık ve ailenin nakli gibi zorunlu nedenler dışında bu tarihten derslerin bitimine kadar nakil yapılmaz.

 

            Denklik Usulü ile Kayıt

            Madde 19- Denkliği kabul edilmiş olan özel Türk okulları ile azınlık veya yabancı okullar dan resmi okullara naklen gelen öğrenciler, öğrenim belgelerinde gösterilen sınıflara gösterilen sınıflara sınavsız alınırlar.

            Yabancı ülkede okumakta iken yurdumuza gelen öğrencilerin öğrenim belgeleri il milli eğitim müdürlüğünce incelenerek öğrenime devam edecekleri sınıflar tespit olunur.

 

            Sınavla Kayıt

            Madde 20'*- Zorunlu öğrenim çağında olup yurt dışında bulunması, okula uzak bir yerde otur ması, sağlık durumu veya diğer nedenlerle hiç okula gitmemiş veya öğrenime ara vermiş çocuklardan özel bir şekilde kendini yetiştirmiş olanlar, sınavla tespit edilecek bilgi düzeyine ve yaşlarına uygun düşen sınıflara kaydedilirler.

            Bu sınavlar 1-5 inci sınıflarda okul müdürünün başkanlığında en az iki öğretmenin, 6-8 inci sınıflarda ise branş öğretmenlerinin katılacağı bir komisyon tarafından yapılır. Okulda komisyon oluşturacak sayıda öğret menin bulunmaması durumunda İl veya ilçe milli eğitim müdürlüğüne başvurulur. gerekli işlem bu makamlarca tespit edilen okullarda yapılır.

 

            Yatılı İlköğretim Bölge ile Pansiyonlu İlköğretim Okuluna Öğrenci Kaydı

            Madde 21* - Yatılı ilköğretim bölge okulu ile pansiyonlu ilköğretim okuluna öğrenci alınırken aşağıdaki esaslara uyulur.

            a) Yatılı ilköğretim bölge okulu ile pansiyonlu ilköğretim okulunun öğrenci alacağı bölge ve öğrenci sayısı, kayıtlar başlamadan bir ay önce İl milli eğitim müdürü veya görevlendireceği yardımcısının başkanlığında; ilçe milli eğitim müdürleri, yatılı ilköğretim bölge okulu ve pansiyonlu ilköğretim okulu müdürlerinden kurulu bir komisyon tarafından, 15 inci maddede belirtilen planlama da dikkate alınarak tespit edilir.

            b) Okulu bulunmayan yerleşim birimlerinde veya birleştirilmiş sınıfları bulunan okullarda ilk beş sınıfı tamamlayan ve taşımalı öğretim kapsamına alınamayan zorunlu eğitim çağındaki öğrenciler, yatılı ilköğretim bölge okulu veya pansiyonlu ilköğretim okuluna alınırlar.

 

            Yatılı İlköğretim Bölge Okullarına Sınavla Kayıt

            Madde 22- Yürürlükten kaldırılmıştır (12.09.1997/23108 Sayılı Resmi Gazete Mükerrer)

 

            Öğrenci Dosyası

            Madde 23- Her öğrenci için örneğine uygun bir dosya tutulur, Bu dosyada öğrencinin kayıt ve okul değiştirme belgeleri, velisiyle yapılan önemli yazışmalar, rehberlikle ilgili her türlü kayıtlar yer alır.

            Öğrenci dosyası öğrencinin okul değiştirmesi veya okulu bitirmesi halinde gittiği okula gönderilir.

            Okulu bitiren ve üst öğrenime devam etmeyen öğrencilerin dosyaları okul arşivinde öğrenci numara sırasına göre 5 yıl saklanır.

            Öğrenci dosyalarının usulüne uygun olarak zamanında işlenmesinden ve saklanmasından ilgili öğretmenler, müdür yardımcıları ve okul müdürü sorumludur.

 

            Veli Zorunluluğu

            Madde 24- Her öğrencinin bir velisinin olması zorunludur. Anne, baba veya aile büyüklerin den biri veli olur. Ancak gündüzlü, pansiyonlu ve yatılı öğrenciler, okulun bulunduğu yerde oturan, öğren cinin öğrenim ve eğitim durumu ile yakından ilgilenebilecek ve okulca kabul edilebilecek nitelikleri taşıyan bir kişi de veli olur. Veli gösteremeyen pansiyonlu öğrencilerin veliliğini okul müdürü üzerine alır.

 

            Devam Zorunluluğu

            Madde 25- İlköğretim kurumlarına kaydedilen zorunlu öğrenim çağındaki öğrencilerin velileri öğrencilerin okula devamını sağlamakla yükümlüdürler. Okul yönetimleri, milli eğitim müdürlükleri, İlköğretim müfettişleri, mülki amirler ilgili mevzuat gereğince çocukların okula devamını sağlamakla görevlidir.

 

            Devamsızlık

            Madde 26- İlk derse girdiği halde sonraki bir veya daha fazla derse özürsüz olarak girme yen öğrencinin devamsızlığı yarım gün sayılır. İkili öğretim yapan okullarda ise tam gün sayılır.

 

            Devamın izlenmesi

            Madde 27*- İlköğretim kurumlarında okula devam esastır. Devamsız öğrenciler hakkında mevzuata göre işlem yapılır.

            İlköğretim okullarındaki öğrencilerden, okulun bulunduğu yerleşim biriminin dışına çıkan, adresi bulunamayan, okulsuz bir yere veya yabancı bir ülkeye gidenlerin durumu, okul müdürü tarafından belgelendirilerek milli eğitim müdürlüğüne bildirilir. Milli eğitim müdürlüğü yurt dışına gidenlerin adreslerini, takipleri yapılmak üzere Bakanlığa bildirir. Diğer devamsız öğrencilerin takip işlemleri milli eğitim müdürlüğünce yapılır sonuçtan okul müdürlüğüne bilgi verilir. Bunların kaydı, yaşları zorunlu öğrenim çağı dışına çıkıncaya kadar silinmez. Geri dönenlerin okula devamları sağlanır.

 

            Özürlü Devamsızlık

            Madde 28- Okula devam ederken, yangın, deprem gibi doğal afetler yüzünden veya ana, baba, kardeş gibi yakınlarından birinin ağır hastalığı, ölümü gibi önemli nedenlerle kendilerine izin verilen, tedavi yahut ameliyatı gerektiren bir hastalıktan dolayı okula özürlü olarak devam edemeyen öğrencilerin özürlerinin bitiminde okula devamları sağlanır.

            Yurt içi ve yurt dışı yarışmalar ve bunlara hazırlık çalışmalarına velinin onayı ile katılacak öğrenciler, organizasyonun devamı süresince izinli sayılırlar.

            Bu durumdaki öğrencilerin yetiştirilmesi için,veli, öğretmen ve okul yönetiminin iş birliği ile gerekli önlemler alınır.

 

            İzin Verme

            Madde 29- Okul yönetimince kabul edilebilir özürüne dayalı olarak bir öğrenciye velisinin yazılı bildirimi üzerine bir ders  yılında en çok on beş güne kadar izin verilebilir.

            Bu izinler, en az yarım gün olmak üzere parça parça veya toptan verilebilir.

            Özür izinleri, okul müdürü veya yetkili kılacağı yardımcıları tarafından verilir.

 

            Okula Geç Gelme

            Madde 30- Okula geç gelmeyi veya izinsiz olarak sınıftan ya da okuldan ayrılmayı alış kanlık haline getiren öğrencilerin bu durumlarının önlenmesi için veli, öğretmen ve okul yönetiminin iş birliği ile gerekli önlemler alınır.

 

            İlişik Kesme

            Madde 31 *- İlköğretim kurumlarına kayıtlı öğrencilerden;

            a) Resmi sağlık kurumlarından zorunlu öğrenim çağı süresince okula devam edemez raporu alanlar için devam zorunluluğu aranmaz; bunlar hakkında kovuşturma yapılmaz.

            b) Zorunlu öğrenim çağı sonuna kadar 8 inci sınıfı bitiremeyenlerin ilköğrenimlerini tamamlamak üzere en çok iki öğretim yılı daha okula devamlarına velisinin yazılı başvurusu üzerine okul müdürlüğünce imkan verilir. Bu iki yıllık uzatma sonunda da okulu bitiremeyenlere, öğrenim durumunu gösterir “Öğrenim Belgesi" verilir.

 

 

DÖRDÜNCÜ KISIM-Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

 

            Ölçme ve Değerlendirme İlkeleri

            Madde 32*- Öğrenci başarısının ölçme ve değerlendirilmesi ile devamsızlık konularında yapılacak işlemlerde aşağıdaki ilkeler gözetilir:

            a) Bir ders yılı, birbirini tamamlayan iki kanaat döneminden oluşur.

            b) Başarının ölçülmesinde ve değerlendirilmesinde okul ve ders programlarında belirtilen özel ve genel amaçlar, açıklamalar ile konular esas alınır.

            c) Ölçme ve değerlendirmede okul ve ülke çapında birlik ve beraberlik sağlar.

            ç) Öğrenci başarısı, derslerin özelliklerine göre yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlar ile ödev veya projelerden alınan notlar esas alınarak tespit edilir.

            d) Öğrencilerin ders, ödev, işlik, uygulama, laboratuvar çalışmalarına ve sınavlara katılmaları zorunludur.

            e) Değerlendirmede 5' lik not sistemi kullanılır.

            f) Öğrencinin başarısını belirlemek amacıyla hazırlanan ölçme araçlarında; sadece bilginin ölçülmesine değil kavrama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme düzeyinde edindikleri davranışların da ölçülmesine ağırlık verilir.

            Öğrencilerin ilgi, tutum ve kişilik tasarım gibi psikolojik özellikleri belirlenir. Öğencilerin bu özelliklerinin belirlenmesinde ilgi envanteri, tutum ve kişilik tasarım ölçekleri gibi ölçme araçlarından da yararlanılır.

            g) Öğrenci başarısının ölçülmesinde kullanılan ölçme araçları geçerlilik, güvenirlilik, objektiflik, örnekleyicilik, kullanışlılık, ayırtedicilik özelliklerine sahip olmalıdır. Ölçme ve değerlendirmede az sorulu-uzun cevaplı veya çok sorulu-kısa cevaplı yazılı yoklamalar, test uygulamaları, sözlü yoklamalar, gözlemler, hazırlık ve alıştırma çalışmaları, ödevler, projeler ve benzeri araçlar ile yöntemlere baş vurulur.

            h) Bir dersin kanaat dönemi notu ile yıl sonu notu hesaplanırken, bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür, yarım ve yukarısı tama yükseltilir.

            ı) Notlar öğretmenin not defterine rakamla, diğer evraka rakam ve yazı ile yazılır.

            Not verme

            Madde 33- İlköğretim kurumlarında her sınıf için gösterilen derslerde öğrencilerin başarıları dört ayrı notla, başarısızlıkları ise bir tek notla değerlendirilir.

Buna göre verilecek notlar ve puanlar ile değerlendirilir;

            DERECE                        RAKAM İLE                                PUANLAMA

            Pekiyi                                                   5                                  85-100

            İyi                                                        4                                  70-84

            Orta                                                     3                                  55-69

            Geçer                                                   2                                  45-54

            Başarısız                                               1                                    0-44

 

İKİNCİ BÖLÜM

Sınavlar

 

            Sınavlar

            Madde 34- Sınıf ve branş öğretmenleri, yazılı, sözlü ve uygulamalı sınav sorularını düzenlerken, öğretim yılı başında ders programına uygun olarak hazırlanan yıllık ders planlarındaki amaç ve konuları gözönünde bulundururlar.

 

            Sınav Sayısı

            Madde 35- 6, 7 ve 8 inci sınıflarda bir yarıyılda bir dersten yapılacak yazılı sınav sayısı, ikiden az olmamak üzere, ders yılı başında zümre öğretmenleri tarafından tespit edilir.

 

            Yazılı ve Uygulamalı Sınavlar

            Madde 36*- 1, 2 ve 3 üncü sınıflarda yazılı sınav yapılmaması esastır. 4 ve 5 inci sınıflarda ise aynı sınıfları okutan öğretmenlerin birlikte kararlaştıracakları derslerden bir yarıyılda en çok iki yazılı sınav yapılır. 6, 7 ve 8 inci sınıflarda, Yazılı ve uygulamalı sınavların zamanı en az bir hafta önce öğrencilere duyurulur. Bir sınıfta bir günde uygulanacak yazılı ve uygulamalı sınav sayısı ikiyi geçemez.

            İmkanlar ölçüsünde, aynı anda uygulanmak şartıyla yazılı sınavlarda, zümre öğretmenlerince hazırlanacak ortak sorular ve cevap anahtarı kullanılabilir.

            Yazılı sınavların süresi bir ders saatini aşamaz. Ancak, soruların yazdırılması bu sürenin dışında tutulabilir. Uygulamalı sınavların süresi zümre öğretmenlerince belirlenir.

            Resim-iş, Müzik, Beden Eğitimi dersleri ile uygulamalı nitelikteki İş Eğitimi ve Seçmeli derslerin sınavları, her kanaat döneminde üçten az olmamak üzere ve dersin özelliğine göre, hem yazılı hem sözlü, hem uygulamalı olarak veya bunlardan yalnızca biriyle yapılabilir. Sınavların şekil, sayı ve süresi öğretim yılı başında zümre öğretmenler kurulunca belirlenir.

            İlköğretim kurumlarının 6, 7 ve 8 inci sınıflarında okutulan İş Eğitimi (İş ve Teknik Eğitim, Ev Ekonomisi, Tarım ve Ticaret) dersi notları, kanaat notu olarak her öğretmen tarafından ayrı ayrı verilir. Bu dersin kanaat notu, her öğretmen tarafından ayrı ayrı verilen notların aritmetik ortalaması alınarak belirlenir.

 

            Sözlü Sınavlar

            Madde 37- Bir kanaat döneminde öğrencilere her dersten en az bir sözlü sınav notu verilmesi esastır. Sözlü sınav için başlıbaşına bir ders saati ayrılmaz. Öğrencilere ders içindeki etkinliklerine göre sözlü sınav notu verilir. Yabancıdil dersinde kanaat notu, en az iki sözlü ve iki yazılı sınav notu ile tespit edilir.

 

            Sınavlara Katılmayanlar

            Madde 38*- Herhangi bir nedenle sınavlara katılamayan, ödev veya projesini zamanında teslim edemeyen öğrencinin durumu velisine bildirilir. Veli çocuğunun özürünü en geç beş gün içinde okul yönetimine yazılı olarak bildirmek zorundadır.

            Bu öğrenciler, ders öğretmeninin tespit edeceği bir zamanda ve önceden duyurularak sınava alınır. Bu sınav, sınıfta diğer öğrencilerle ders işlenirken yapılabileceği gibi ders dışında da yapılabilir. Öğrenciler, ödev veya projelerini öğretmenin vereceği süre içinde teslim eder.

 

            Sağlık Durumu Engeline Göre Dersler

            Madde 39- Sağlık durumları veya beden bozuklukları nedeniyle Beden Eğitimi ve iş Eğitimi ders lerine giremeyecek durumda olan öğrenciler, sağlık kurulundan, sağlık kurulu olmayan yerlerde hükümet tabibinden rapor almak zorundadırlar .

            Raporda, sağlık durumlarını veya beden bozukluklarının geçici bir süre ya da sürekli olarak Beden Eğitimi ve iş Eğitimi derslerinin tümüne ya da hangi faaliyetlerine engel oluşturduğu açıklanır. Bu gibi öğrenciler, rapor süresince Beden Eğitim ve iş Eğitimi derslerinde sadece raporda belirtilen faaliyetlerden sorumlu tutulmayacak, dersin diğer faaliyetlerine katılarak kendilerine not verilecek ve gerekli yerlerde raporlu olduğu belirtilecektir.

            Sesleri ve kulak duyarlılığının müzik dersine uygun olmadığı; okul doktoru, okul doktoru olmayan yerlerde okul yönetiminin göstereceği bir doktor ile müzik öğretmeni tarafından tespit edilen öğrencilerin sınavları, teorik bilgilerden yapılır ve kanaat dönemi notları buna göre verilir.

            Beden Eğitimi, iş Eğitimi ve Müzik dersleri ile ilgili başvuru öğrencilerin velileri tarafından dilekçe ile okul müdürlüğüne yapılır. Usulüne uygun olarak alınmayan raporlar kabul edilmez. Alınacak raporlarda süre belirtilmemiş ise o öğretim yılı için geçerli sayılır.

 

            Sınav Sonuçlarının Duyurulması

            Madde 40- Öğretmenler, yaptıkları sınavların, verdikleri ödev ve projelerin sonuçlarını öğrencilere bildirirler. Yapılan başlıca ortak hataları sınıfta açıklarlar. Sözlü sınav sonucu o ders saati içinde, yazılı sınav, uygulama ve ödev sonuçları ise yazılı sınavın yapıldığı, ödevin, uygulamanın veya projenin teslim edildiği tarihten başlayarak en çok on beş gün içinde öğrenciye duyurulur.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınıf Geçme

 

            Öğretmen Not Defteri

            Madde 41- Her sınıf ve branş öğretmeni bir not defteri tutar. Bu defter,öğretim yılı başında okul yönetimi tarafından sağlanır, sayfa numaraları yazılıp onaylandıktan sonra imza karşılığında öğretmene verilir.

            Notlar, mürekkepli kalemle, silinti ve kazıntı olmamasına dikkat edilerek yazılır.

            Her öğretmen, not defterini okul yönetimine vereceği not cetvelleri için esas olarak kullanmakla ve istendiği zaman okul müdürüne veya teftiş yetkisi olanlara göstermekle yükümlüdür.

            Not defterleri ders yılı sonunda, öğretim yılı içinde çeşitli nedenlerle okuldan ayrılan öğretmenler ise not defterlerini tutanak karşılığında okul yönetimine teslim ederler. Bu defterler, iki öğretim yılı saklanır.

 

            Kanaat Dönemi Notu

            Madde 42- Kanaat dönemi notunun tespitinde, öğrencilerin o dönem içinde ulaşmaları amaçlanan, genel başarı seviyesi dikkate alınır. Bir dersin kanaat dönemi notu, o kanaat dönemine ait yazılı, sözlü, uygulamalı sınavlarla ödev veya projelere verilen notlara göre öğretmen tarafından tak dir edilir. Ancak, takdir edilen not yazılı,sözlü, uygulamalı sınav notları ile ödev veya projelere verilen notla rın aritmetik ortalamasından aşağı olmayacağı gibi (1) not fazlasından çok da olamaz.

 

            Davranışların Değerlendirilmesi

            Madde 43* - Öğrenci davranışları, sınıf öğretmeni veya şube rehber öğretmeni tarafından "Pekiyi", "iyi", "Orta" üzerinden değerlendirilir ve karnelerinde gösterilir. Bunlar sınıf geçmede dikkate alınmaz.

            Davranışlar;

            a) Çevreyi temiz tutma ve doğayı koruma alışkanlığı,

            b) Beslenme alışkanlığı,

            c) Arkadaşlarıyla geçimi ve yardımseverliği,

            ç) Büyüklerine karşı saygısı, küçüklerine karşı sevgisi,

            d) Okul, toplum ve trafik kurallarına uyma alışkanlığı.

            e) Bağımsız olarak iş yapabilmesi,

            f) Planlı ve düzenli çalışması,

            g) Eşya, araç ve gereçleri dikkatli kullanması ve koruması,

            h) Başkalarıyla birlikte çalışabilmesi,

            ı) Grup içinde çalışma ve sorumluluk alma istek ve alışkanlığı,

            i) Aldığı görevi yerine getirme başarısı,

            j) Serbest zamanları değerlendirme alışkanlığı,

 

            Notların Okul Yönetimine Verilmesi

            Madde 44*- Birinci ve ikinci kanaat dönemine ait not çizelgeleri, dönem sona ermeden üç gün önce okul yönetimine verilir.

 

            Ödüllendirme

            Madde 45- 4-8 inci sınıflarda Türkçe dersinden 3, diğer derslerin her birinden 2'den aşağı not almamak şartı ile dönem ortalaması 3.50-4.00 olanlar "Teşekkür", 4.01 ve yukarı olanlar ise "Takdirname" ile ödüllendirilir. Bu ödüller öğrencinin dosyasına da işlenir.

 

            Öğrenci Karnesi

            Madde 46- Öğrencilerin durumlarını velilere duyurmak için yarıyıl ve öğretim yılı sonunda olmak üzere iki kez karne verilir. Bu karnede, öğrencinin derslerdeki başarısı ile davranış gelişimi değerlendirme sonuçları ve okula devam durumu gösterilir.

            Sınıf veya şube rehber öğretmeni ile ilgili müdür yardımcısı öğrencilerin karnelerini doldurur ve öğrenci sınıf geçme defterine işler. Karne, birinci yarıyıl sonunda velilere gönderilerek imzalatılır ve geri alınır. Ders yılı sonunda dağıtılan karneler geri alınmaz.

 

            Bir Dersin Yıl Sonu Notu

            Madde 47- Bir dersin yıl sonu notu, öğrencinin o dersten aldığı birinci ve ikinci kanaat dönemi notlarının aritmetik ortalamasıdır.

            a) Herhangi bir nedenle bir dersten yalnız bir kanaat dönemi notu alan öğrencinin bu notu, yıl sonu notu sayılır.

            b) 6, 7 ve 8 inci sınıflarda, iki kanaat döneminde de notu olmayan öğrencilerin yıl sonu notu, yetiştirme kursu sonunda aldığı nottur.

            c) Beden Eğitimi, iş Eğitimi ve Müzik derslerinden birinci kanaat dönemi notu aldıktan sonra özrünü belgelendiren öğrencilerin ikinci kanaat dönemi notu dikkate alınmaz. Birinci kanaat döneminde özrünü belgelendiren öğrencilerden ikinci kanaat döneminde Beden Eğitimi, Müzik ve İş Eğitimi derslerine giren öğrencilerin sınıf geçme durumları ikinci kanaat dönemi notu ile tespit edilir.

            ç) Okul dışından bitirme sınavlarına girenlerin aldıkları not, yıl sonu notudur.

 

            Öğrenci Başarısı

            Madde 48*- İlköğretim kurumlarında öğrenciyi kendi yaş grubu içinde ve bütün olarak yetiştirmek esastır. İlköğretim, öğrencinin herhangi bir dersten başarısızlığa bakılarak eleneceği bir dönem değil, programda öngörülen bütün derslerin ve ders dışı eğitici çalışmaların ortak katkısıyla ilgi, istidat ve yeteneği ölçüsünde yetiştirileceği bir dönemdir.

            İlköğretim Kurumlarında;

            a) Öğrencinin yıllık başarısı her dersten ayrı ayrı değil, tüm derslerde ve ders dışı eğitim çalışmalarındaki durumu sınıf veya branş öğretmenleri tarafından yapılacak yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlar, ödev ve projeler ile Türk dilini doğru, düzgün kullanma becerisi dikkate alınarak sürekli ve bir bütün olarak tespit edilir. Başarılı öğrenciler doğrudan bir üst sınıfa geçirilir.

            b) Sınıf seviyesine göre yetersizlikleri görülen öğrenciler, sınıf veya branş öğretmenleri, okul rehber öğretmeni, okul yönetimi ve velinin kararlaştıracakları önlemlerle ders yılı içinde özel olarak yetiştirilir. Bu konuda ilköğretim müfettişlerinin rehberliğinden de yararlanılır. Kararlaştırılan önlemler tutanakla tespit edilir ve uygulama sonuçları gözlem raporuna bağlanır.

            c) Alınan bütün önlemlere rağmen bir üst sınıfta güçlüklerle karşılaşabilecek öğrencilerin sınıf geçmelerine veya bulundukları sınıfa bir yıl daha devam etmelerine; velilerinin görüşleri de alınarak, okul müdürünün veya görevlendireceği yardımcısının başkanlığında; sınıf öğretmeni ile varsa branş öğretmenleri veya şube öğretmenler kurulu tarafından karar verilir. Alınan karar tutanakla tespit edilir ve sınıf geçme defterine işlenir. Tutanağın bir örneği dosyasına konur, bir örneği de karar defterine yapıştırılır .

            Okula toplam 20 gün devam etmeyen öğrenciye sınıf tekrarı yaptırılır. Ancak, öğrencinin ailesi yanında kalmasını gerektiren hastalık, ölüm, askerlik, bağ, bahçe, tarla çalışmaları, zirai mücadele yapılması gibi sebeplerle okul müdürü ayrıca en fazla 15 gün izin verebilir.

            Sağlık kurulu raporuna dayalı hastalık veya doğal afetler nedeniyle bu süreleri aşan ancak, sınıfının gerektirdiği bilgi düzeyine ulaştığına, sınıf öğretmeni ve varsa branş öğretmenleri veya şube öğretmenler kurulu tarafından karar verilen öğrenciler bir üst sınıfa geçirilir.

            Birleştirilmiş sınıflardaki öğrencilere 3 ve 5 inci sınıflar hariç sınıf tekrarı yaptırılmaz.

            ç) ilköğretim kurumlarında bütünlemeye kalma yoktur.

 

            Ders Yılı Sonunda başarı

            Madde 49- İlköğretim kurumlarında bir üst sınıfa devam etmek veya mezun olabilmek için öğrencinin iki kanaat dönemi notunun aritmetik ortalaması bütün derslerden 2' den aşağı olamaz. Başarısız dersi veya dersleri olan öğrencilerin durumu 48 inci madde esaslarına göre şube öğretmenler kurulunda görüşülür. Kurul kararıyla sınıf geçen öğrencilerin notlan değiştirilmez. Okul kayıtlarına "Şube Öğretmenler Kararıyla Geçti", "Sınıf Tekrarı" yazılır. Bu durum sınıf karnesinde de belirtilir.

 

            Sınıf Yükseltme

            Madde 50- İlköğretim kurumlarının ilk beş sınıfına devam eden öğrencilerden beden ve zihince gelişmiş olup bilgi ve beceri bakımından sınıf düzeyinin üstünde olanlar, sınıf öğretmeninin önerisi ile öğretim yılının ilk iki ayı içinde sınıf yükseltme sınavına alınırlar. Başarı sağlayanlar bir üst sınıfa yükseltilirler.

            Bu sınav, okul müdürün başkanlığında sınıf öğretmeni ile bir üst sınıfın öğretmeninden kurulacak üç kişilik komisyon tarafından yapılır. Okulda bu komisyonu oluşturacak sayıda öğretmen bulunmaması durumunda sınavın yapılacağı yer ile sınav komisyonu okulun bağlı bulunduğu il veya ilçe milli eğitim müdürlüğünce belirlenir.

            Sınav sonucu tutanakla tespit edilir Bu tutanak, öğrencinin dosyasında saklanır. Başarı gösterenlerin durumu okul kayıtlarına da işlenir.

            Bu sınavlara değişik sınıflarda olmak üzere birden fazla girilebilir. Ancak, sınıf yükseltme bir kez yapılır.

            Sınıf yükseltme işlemi yapılan öğrencilerin durumu nakil belgesine de yazılır.

 

            Yetiştirme Kursları

            Madde 51- İlköğretim kurumlarının 6, 7, 8 inci sınıflarında ders yılı içinde öğretmensizlik nedeniyle boş geçen dersler için, öğretim yılının ikinci kanaat döneminde dersler aksatılmadan yetiştirme kursları açılır. Bir dersin kurs süresi, o dersin bir kanaat dönemindeki ders saati toplamının 1/2'sinden az olamaz. Bu kurslarda görev alacak öğretmenler, ildeki öğretmenler arasından valilikçe görevlendirilir. İlde yeterli sayıda branş öğretmeninin bulunmaması durumunda gerekli önlem Bakanlıkça alınır.

            İlköğretim kurumlarının bütün sınıflarında birinci kanaat döneminde Türkçe ve Matematik derslerinden açık yetersizliği görülen öğrenciler için okul müdürünün başkanlığında ilk beş sınıfta aynı sınıfın, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda ise Türkçe ve Matematik öğretmenlerinin katılacakları toplantıda alınacak kararlar doğrultusunda okulda, haftada iki saatten az olmamak kaydıyla yetiştirme kursları açılır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Okul Dışından Bitirme

 

            İlköğretimi Dışarıdan Bitirme

            Madde 52* - İlköğretim okulunu dışarıdan bitirme sınavları ile ilgili esas ve usuller yönerge ile belirlenir.

 

            Madde 53- Yürürlükten kaldırılmıştır (12.09.1997/23108 Sayılı Resmi Gazete Mükerrer)     

Madde 54- Yürürlükten kaldırılmıştır (12.09.1997/23108Sayılı Resmi Gazete Mükerrer)

Madde 55- Yürürlükten kaldırılmıştır (12.09.1997/23108Sayılı Resmi Gazete Mükerrer)

Madde 56- Yürürlükten kaldırılmıştır (12.09.1997/23108Sayılı Resmi Gazete Mükerrer)

Madde 57- Yürürlükten kaldırılmıştır (12.09.1997/23108Sayılı Resmi Gazete Mükerrer)

Madde 58- Yürürlükten kaldırılmıştır (12.09.1997/23108Sayılı Resmi Gazete Mükerrer)

Madde 59- Yürürlükten kaldırılmıştır (12.09.1997/23108Sayılı Resmi Gazete Mükerrer)

Madde 60- Yürürlükten kaldırılmıştır (12.09.1997/23108Sayılı Resmi Gazete Mükerrer)

Madde 61- Yürürlükten kaldırılmıştır (12.09.1997/23108Sayılı Resmi Gazete Mükerrer)

Madde 62- Yürürlükten kaldırılmıştır (12.09.1997/23108Sayılı Resmi Gazete Mükerrer)

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Öğrenim Belgelerinin Düzenlenmesi

 

Öğrenim Belgesi

Madde 63*- Zorunlu öğrenim çağı dışına çıkmadıkça,öğrencinin okulla ilişiği kesilmez.

Zorunlu öğrenim çağı dışına çıkan veya iki yıl daha okumasına imkan verildiği halde 8 inci sınıfı bitiremeyen öğrenciye durumunu gösterir öğrenim belgesi düzenlenir.(Ek-1)

 

Nakil Belgesi

Madde 64* - Velisinin yer değiştirmesi veya diğer ailevi sebeplerle okul değiştirecek öğrenciler için nakil belgesi düzenlenir. Bu belgeye öğrencinin öğretim yılı içinde aldığı notlar, devam-devamsızlık durumu, varsa sınıf yükseltme işlemi yazılır. (Ek-2)

Bu belge, öğrencinin gideceği okul müdürünün yazılı isteği üzerine gelişim dosyasına konularak posta ile gönderilir.

Dış ülkeye gideceğini belgelendiren velilerin başvurması halinde öğrencinin sınıf seviyesi ile her sınıfla ilgili sınıf geçme notlarını gösteren bir yazı verilir.

 

Diploma

Madde 65* -İlköğretim okullarına devam ederek veya dışarıdan bitirme sınavlarına girerek 8 inci sınıfı bitirenlere ilköğretim diploması verilir.

 

Diplomaların Düzenlenmesi

Madde 66* - Diplomalar, sınıf geçme defteri esas alınarak yazılan diploma defterine göre düzenlenir. Kimlik bilgileri için de nüfus cüzdanı esas alınır. İlköğretim okullarına devam ederek mezun olanların diploma tarihi,derslerin kesildiği tarih, dışarıdan bitirme sınavlarına girerek mezun olanların diploma tarihi ise bu sınavın sona erdiği tarihtir. Her diplomaya, okulun ilk mezun verdiği tarihten itibaren düzenlenen diplomaların sırasını gösterir numara verilir. İlköğretim okulunu dışarıdan bitirenler için ayrı diploma defteri düzenlenir

İlköğretim diploması, ilgili müdür yardımcısı ile okul müdürü tarafından imzalanır.

Diplomalar, iki nüsha halinde düzenlenen diploma defterlerinin bir örneği ve mezun olanların isimlerini gösterir bir liste okulun bağlı bulunduğu il veya ilçe milli eğitim müdürlüğüne gönderilir. Diplomalar, milli eğitim müdürlüğünce soğuk damgadan geçirilerek okula gönderilir.Diğerleri milli eğitim müdürlüklerince saklanır.

Diplomalar, diploma defterinin ilgi hanesi imzalatılmak suretiyle sahibine veya velisine verilir.

Yazılı başvurma halinde, diploma taahhütlü olarak gönderilir. Diploma defterinin imza yerine de yazının tarihi ve sayısı yazılır.

 

Diploma Notu

Madde 67*- Diploma notu; 4, 5, 6. 7 ve 8 inci sınıflardaki ağırlıklı notların aritmetik ortalamasıdır.

Öğrenimlerinin bir kısmını yurt dışında yaparak yurda dönen öğrencilerin diploma notu,a) Yurtdışında ve yurdumuzda okudukları yıllara ait yıl sonu başarı ortalamalarına,

b) Yurt dışında okudukları okullardan yıl sonu başarı ortalamalarının temin edilmemesi halinde, yurdumuzda okudukları öğrenim yıllarına ait yıl sonu başarı ortalamalarına göre tespit edilir.

 

Diplomalarını Zamanında Alamayanlar

Madde 68- Eski yıl mezunlarının çeşitli nedenlerle zamanında verilememiş olan diplomaları, mevcut kayıtlara göre düzenlenir.

 

Belgesini Kaybedenler

Madde 69- Okuldan aldığı öğrenim belgesini, nakil belgesini veya diplomasını kaybedenler, okul müdürlüğüne bir dilekçe ile başvururlar. Okul müdürlüğünce okuldaki kayıtlara göre dilekçe sahibinin aldığı belge ve diploma ile başka bir okula yazılmadığı tespit edildikten sonra dilekçenin altına veya arkasına, örneğine uygun tasdikli ve fotoğraflı belge verilir. Durum, künye defterine işlenir.(Ek-4)

Aldıkları bu belgeleri kaybedenlere, aynı yoldan gidilmek suretiyle yeniden belge verilebilir.

Belgelerini kaybedenlerden savaş, sel, deprem, yangın gibi nedenlerle kayıtları yok olanlara, öğrenim durumlarını kanıtlamaları şartıyla örneğine uygun belge verilir. (Ek-5)

 

Diploma ve Belgelerin Düzenlenmesi

Madde 70* - Diploma ve nakil belgeleri ile okulda sürekli olarak saklanması gereken defter ve belgeler silintisiz ve kazıntısız olarak düzenlenir.

Ancak, diploma ve nakil belgeleri ile diğer kayıt ve belgelerin düzenlenmesi sırasında sehven yapılan yanlışlıklar silinti ve kazıntı yapılmaksızın, yanlışlık okunacak şekilde üzeri tek çizgi ile çizilip üst kısmına doğrusu yazılır. Mahkeme kararı ile diploma ve belgelerdeki bilgilerde yapılan değişiklikler, mevcut bilgiler değiştirilmeden diploma ve belgenin arkasına yeni şekliyle yazılıp düzeltmenin okul yönetimince yapıldığına ilişkin açıklama, düzeltme tarihi, düzeltmeleri yapanın adı soyadı yazılır ve imzalanarak onaylanır.

BEŞİNCİ KISIM-Personelin Görev,Yetki ve Sorumlulukları

 

            Yönetim

            Madde 71*- İlköğretim okulu müdür tarafından yönetilir.

 

            Okul Müdürünün Yetki ve Sorumluluğu

            Madde 72- Müdür; kanun, yönetmelik, program ve emirlere uygun olarak okulun bütün işlerini yürütmeye, düzene koymaya, denetlemeye yetkilidir. Müdür, okulun amaçlarına uygun olarak yönetilmesinden, değerlendirilmesinden ve geliştirilmesinden sorumludur.

            Müdür maaş karşılığı olarak 6 saate kadar derse girer.

 

            Müdür Başyardımcısı

            Madde 73- Müdür başyardımcısı, müdürün en yakın yardımcısıdır. Müdürün olmadığı zamanlarda müdüre vekalet eder.

            Müdür başyardımcısı, okulun her türlü eğitim-öğretim, yönetim, öğrenci, tahakkuk, ayniyat, yazışma, eğitici faaliyetler, yatılılık, bursluluk, güvenlik, beslenme,bakım, koruma, temizlik, düzen, halkla ilişkiler gibi işleriyle ilgili olarak okul müdürü tarafından verilen görevleri yapar. Bu görevlerin yapılmasından ve okulun amaçlarına uygun olarak işleyişinden müdüre karşı sorumludur.

            Müdür başyardımcısı, maaş karşılığı olarak 6 saate kadar ders vermekle yükümlüdür.

 

            Müdür Yardımcısı

            Madde 74- Müdür yardımcıları, okulun her türlü eğitim-öğretim, yönetim, öğrenci, tahakkuk, ayniyat, yazışma, eğitici etkinlikler, yatılılık, bursluluk, güvenlik, beslenme, bakım, koruma, temizlik, düzen, halkla ilişkiler gibi işleriyle ilgili olarak okul müdürü tarafından verilen görevleri yaparlar. Bu görevlerin yapılmasından ve okulun amaçlarına uygun olarak işleyişinden müdüre karşı sorumludurlar.

            Müdür yardımcıları, maaş karşılığı olarak 6 saate kadar ders vermekle yükümlüdürler.

 

            Öğretmenler

            Madde 75*- İlköğretim okullarında, derslerin sınıf veya branş öğretmenleri tarafından okutulması esastır.

            Öğretmenler, kendilerine verilen sınıf veya dersleri, programda belirtilen esaslara göre okutmak, bunlarla ilgili uygulama ve deneyleri yapmak, ders dışında okulun eğitim-öğretim ve yönetim işlerine etkin bir biçimde katılmak ve bu konularda okul müdürünün vereceği görevlerle kanun, yönetmelik ve emirlerde belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler.

            Sınıf öğretmenleri, okuttukları sınıfı bir üst sınıfta da okutabilirler. Herhangi bir sınıfta üstün başarı gösteren öğretmenler, istekleri halinde aynı sınıfı okutmaya devam edebilirler.

            Özel bilgi beceri ve yetenek isteyen beden eğitimi, müzik, resim-iş ile din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri, yeter sayıda branş öğretmeni bulunmaması durumunda hizmetiçi eğitim kurslarında yetiştirilen sınıf öğretmenleri tarafından okutulabilir.

            Hizmetiçi eğitimi, kurslarında yetiştirilen öğretmen bulunmaması durumunda, beden eğitim, müzik, resim-iş ile din kültürü ve Ahlak bilgisi dersleri, bu alanlarda kendini yetiştirmiş olduğu okul yönetimince kabul edilen öğretmenler arasında karşılıklı değiştirilerek okutulabilir.

            Beden eğitimi, müzik, resim-iş ile din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlerinden maaş karşılığı dersini dolduramayanlara branşlarındaki bu dersler, maaş karşılığı dersini dolduramayan diğer branş öğretmenlerine ise 4 üncü ve 5 inci sınıflarda branşları ile ilgili dersler verilebilir.

            Derslerine branş öğretmeni giren sınıf öğretmeni de bu ders saatlerinde okul yönetimince verilen görevleri yapar.

 

            Yazılı Emirlerin Okunması

            Madde 76- Öğretmenler, Tebliğler Dergisi'ni genelgeleri, emirleri okur ve imzalar.

 

            Özür Bildirme

            Madde 77- Okulun açılma tarihinde ve ders yılı içinde hastalık veya önemli bir özürü nedeni ile görevine gelemeyenler, özürlerini iki gün içinde haber vermek ve yedi gün içinde belgelendirmek zorundadırlar.

 

            İzin Alma

            Madde 78- Öğretmenler, kanunların genel hükümlerine uygun olarak yaz ve dinlenme tatilleri dışında, görev yerinden ayrılmak için izin alırlar . Yarıyıl ve yaz tatiline ayrılırken adreslerini okul yönetimine bırakırlar.

 

            Ek Görev Verilmesi

            Madde 79- Öğretmenler, eğitim ve öğretim görevlerinden başka bir görev alamazlar, ancak kendi okulundan başka bir okulda mülki amirin onayıyla ek görev alabilirler.

 

            Toplantıya Katılma

            Madde 80- Öğretmenler, komisyon üyesi ve gözcü olarak görevlendirildikleri sınav komisyonlarında, okulda yapılan her türlü resmi toplantılar ve mahalli kurtuluş günleri ile milli bayramlarda bulunmak zorundadırlar. Görevlendirme ve toplantılar bir yazı ile kendilerine duyurulur.

 

            Araç Kullanma

            Madde 81- Öğretmenler dersleri ile ilgili araç ve gereçleri, laboratuvar ve işliklerdeki eşyayı, okul kitaplığındaki kitapları korur ve iyi kullanılmasını sağlarlar. Okulda aynı dersi okutan birden fazla öğretmen varsa laboratuvar, işlik ve araçlardan yararlanma işleri bir plana bağlanır.

 

            Nöbetçi Öğretmenlik

            Madde 82- Öğretmenler, okulun bina ve tesisleri ve öğrenci mevcudu, yatılı gündüzlü normal veya ikili öğretim gibi durumları göz önünde bulundurarak okul müdürü tarafından düzenlenen nöbet çizelgesine göre normal öğretim yapan okullarda gün süresince, ikili öğretim yapan okullarda ise kendi devresinde nöbet tutarlar. Öğretmen birden fazla okulda derse giriyorsa maaşını aldığı okulda, maaş aldığı okulda hiç dersi yoksa ençok dersinin bulunduğu okulda nöbet tutar. Hizmet süreleri bayanlarda 20 erkeklerde 25 hizmet yılını ve daha fazla olan öğretmenler ile hamile öğretmenlere doğumuna üç ay kala ve doğumdan sonra altı ay nöbet görevi verilmez. Ancak 20 veya 25 hizmet yılını dolduran öğretmenlerin sayıca fazla olduğu okullarda ihtiyaç duyulduğunda bu öğretmenlere de nöbet görevi verilir.

 

            Uzman ve usta Öğreticiler

            Madde 83- "Sözleşmeli veya Ek Ders Göreviyle Görevlendirilecek Usta Öğreticiler Yönetmeliği"ne göre, okulda görev verilen uzman ve usta öğreticiler, eğitim-öğretim hizmetlerinde, öğretmenlerin yetki ve sorumlulukları içinde okul müdürünün düzenleyeceği esaslara uygun şekilde çalışırlar.

 

            İş Eğitimi Şefi

            Madde 84- İlköğretim okullarında bulunan iş eğitimi öğretmenleri arasından okul müdürlüğünce bir iş eğitim şefi seçilir. İş eğitim şefleri “Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ücretli Ders Saatlerine Dair Esaslar"a göre derse girer,"İlköğretim Okulu işlik Yönetim Kılavuzu" esasları doğrultusunda işliklerin tertip ve düzenini, araç-gereçlerin bakım ve onarımlarının yaptırılmasını, derslerin programlara uygun olarak yürütülmesini, temrinlik malzemelerinin teminini ve dağıtımlarının yapılmasını sağlar, sergi organizasyonlarını yaparlar.

            İş eğitimi şefine başka bir sınıf öğretmenliği ve eğitici kol verilmez.

            İş eğitimi şefi, okul müdürüne veya görevlendireceği müdür yardımcısına karşı sorumludur.

 

            Belletici

            Madde 85- Pansiyonlu ve yatılı öğrencilerin ders saatleri dışında eğitimleri ile ilgilenmek, öğrencilerin çalışma zamanı ve çalışma yerlerinde, etütlerde sessizce ders çalışmalarını sağlamak ve çalışmaları sırasında karşılaştıkları güçlüklerin çözümüne yardımcı olmak üzere, okulun sınıf öğretmenleri ile branş öğret menleri veya ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında öğretmenlik yapanlar arasından okul müdürünün önerisi, mil li eğitim müdürünün uygun görmesi üzerine mülki amirin onayı ile belleticiler görevlendirilirler.

            Belleticiler, görevlerinden dolayı ilgili müdür yardımcısına, müdür başyardımcısına ve okul müdürüne karşı sorumludurlar.

            Belleticiler, haftada en çok üç gün nöbet tutarlar. Nöbetçi belleticiler gece pansiyonda ve yatakhanede yatarlar. Diğer belleticiler de isterlerse bu istek okul yönetimince uygun görülürse pansiyonda ve yatakhanede kalabilirler.

 

            Okul Rehber Öğretmeni

            Madde 86*- İlköğretim okullarında, rehberlik hizmetlerini yürütmek ve 8 inci sınıfın ikinci yarısında öğrencilere, ortaöğretimde devam edilebilecek okul ve programların hangi mesleklerin yolunu açabileceği ve bu mesleklerin kendilerine sağlayacağı yaşam standardı konusunda tanıtıcı bilgiler vermek üzere "Okul Rehberlik Hizmetleri Servisi" kurulur. Serviste yeterli sayıda rehber öğretmen görevlendirilir.

            Rehber öğretmenler, "Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği'nde verilen diğer görevleri de yaparlar.

 

            Şube Rehber Öğretmeni

            Madde 87- Okul müdürlüğünce öğretim yılı başında 6, 7 ve 8 inci sınıfların her şubesinde bir rehber öğretmen görevlendirilir.

            Şube rehber öğretmenleri "Okul Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği"nde sınıf rehber öğretmen için belirtilen görevler ile bu Yönetmelikte kendilerine verilen görevleri yaparlar.

            Şube rehber öğretmeni okul müdürüne ya da ilgili müdür yardımcısına karşı sorumludur.

 

            İç Hizmetler Şefi

            Madde 88- Memur sayısı üç ve daha yukarı olan öğretim kurumlarında, müdür tarafından memurlardan biri iç hizmetler şefi olarak görevlendirilir. İç hizmetler şefi, okula ait bina, eşya ve tesislerin bakım, onarım, koruma, kayıt, düzen ve temizlik gibi hizmetlerini yürütmekle yükümlüdür. Ayrıca demirbaş eşya sayım komisyonu ile muayene komisyonunun tabii üyesidir.

            İç hizmetler şefi, hizmetliler arasında iş bölümü yapar, çalışmalarını düzenler ve izler. Görevlerinde okul müdürü ve yardımcılarına karşı sorumludur.

            İç hizmetler şefinin bulunmadığı kurumlarda müdür yardımcılarından biri bu amaçla görevlendirilir. Müdür yardımcısının bulunmaması durumunda ise bu görevleri okul müdürü yapar.

 

            İdari İşler ve Daktilo Memurları

            Madde 89- İdari işler ve daktilo memurları, müdür veya müdür yardımcıları tarafından kendilerine verilen yazı ve daktilo işlerini yaparlar. Gelen ve giden yazılarla ilgili dosya ve defterleri tutar, yazılanların asıl veya örneklerini dosyalar ve saklar, gerekenlere cevap hazırlarlar. Kendilerine teslim edilen gizli ya da şahıslarla ilgili yazıların saklanmasından ve gizli tutulmasından sorumludurlar. Memur, öğretmen ve hizmetlilerin özlük dosyalarını tutar ve bunlarla ilgili değişiklikleri günü gününe işlerler. Arşiv işlerini düzenlerler.

            Bu memurların birden fazla olması halinde okul müdürlüğünce aralarında iş bölümü yapılır.

 

            Hesap İşleri Memuru

            Madde 90- Okulun öğretmen, yönetici, memur ve hizmetlilerine ait aylık, ücret, sosyal yardım, yolluk, sağlık, vergi iadesi gibi özlük haklarının zamanında hak sahiplerine verilmesini sağlar. Bunlarla ilgili belgeleri dosyalarında saklar.

            Okulla ilgili mali işleri takip eder, iş ve işlemleri yapar ve bunlarla ilgili yazı, belge, defter ve dosyaların düzenlenmesini ve saklanmasını sağlar.

            Hesap işleri memuru ünvanı ile atanan eleman bulunmayan okullarda, bu hizmetler okul müdürlüğünce görevlendirilecek memurlardan biri tarafından yürütülür.

            Ambar Memuru

            Madde 91- Satın alınan yiyecek, yakacak. temizlik ve diğer maddelerin muayene ve kabulü ile ilgili işlemleri yapar ve kabul edilenleri teslim alarak gerektiğinde kullanılmak üzere ambarda saklar.

            Ambar ayniyat mutemetliğini, " Ayniyat Talimatnamesi"ne uygun olarak yapar.

            Nöbetçi öğretmen, aşçı, varsa iç hizmetler şefi ile birlikte tabela gereğince günlük erzak, yakacak ve temizlik maddelerini tartarak veya sayarak ambardan çıkarır ve ilgililere teslim eder.

 

            Ayniyat ve Depo Memuru

            Madde 92- Okulun bütün demirbaşından sorumlu olan ayniyat ve depo memuru, demirbaş eşya ve tüketim maddeleri ile ilgili her türlü işlemin " Ayniyat Talimatnamesi"ne uygun olarak yürütülmesini sağlar.

            Ayniyat memuru, ayniyat ve demirbaş sayım komisyonunun tabii üyesidir.

 

            Döner Sermaye Memurları

            Madde 93- Döner sermayeli okullarda döner sermaye saymanı, döner sermaye ambar memuru ve döner sermaye veznedarı görevlendirilir.

            a) Döner sermaye saymanı, döner sermayenin iş ve işlemlerini, ilgili mevzuat hükümleri ile bakanlık emirlerine göre yürütür.

            b) Ambar memuru, döner sermaye ambarına giren ve çıkan malların ve eşyanın kaydını tutar, korunmasını sağlar.

 

            Kitaplık Memuru

            Madde 94- Okul kitaplığını, "Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği"ne göre düzenler. İş ve işlemlerini yürütür.

            Kitaplık ayniyat mutemetliğini, "Ayniyat Talimatnamesi" ne uygun olarak yapar.

 

            Sağlık Personeli

            Madde 95- Okuldaki öğrenci ve diğer personelin sağlık işleri ile ilgili her türlü işleri yapmakla yükümlüdürler.

            Ayrıca, yatılı ve pansiyonlu okullardaki sağlık personeli, görevlerini "Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları Yönetmeliği"ne göre yürütürler.

 

            Şoför

            Madde 96- Okula tahsis edilen okul taşıtının zimmetini üzerine alır ve taşıtın kullanılmasından ve bakımından sorumlu olur.

 

            Aşçı

            Madde 97- "Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları Yönetmeliği"nde belirtilen görevleri yapar.

            Aşçı, okul müdürü, müdür yardımcısı, nöbetçi öğretmen, okul doktoru, iç hizmetler şefi ve varsa diyet uzmanına karşı sorumludur.

 

            Aşçı Yardımcıları

            Madde 95- "Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları Yönetmeliği"nde belirtilen görevleri yapar.

            Aşçı yardımcısı, okul müdürü, müdür yardımcısı, iç hizmetler şefi ve aşçıya karşı sorumludur.

 

            Kaloriferci

            Madde 99- Kalorifer dairesi ile ilgili hizmetleri yapar, burasını temiz, düzenli ve hizmete hazır tutar.

            Kaloriferin çalışmadığı zamanlarda okul yönetimince verilecek işleri yapar.

            Kaloriferci, okul müdürüne, müdür yardımcısına, nöbetçi öğretmene varsa iç hizmetler şefine karşı sorumludur.

 

            Bahçıvan

            Madde 100- Yapılacak plana uygun olarak, okulun bahçe ve parkını düzenler, tarım öğretmeni ile iş birliği içinde çalışır.

 

            Gece Bekçisi

            Madde 101- Gece bekçisi veya nöbetle gece bekçiliği yapan hizmetli nöbeti süresince okul bina ve eklentilerinin güvenliğini sağlar.

            Bu görevleri yaparken okul müdürüne, ilgili müdür yardımcısına, nöbetçi öğretmene, varsa iç hizmetler şefine karşı sorumludur

            Hizmetli sayısı iki ve daha az olan okullarda gece bekçiliği görevi yürütülmez. Durum en yakın emniyet birimine yazılı olarak bildirilir.

 

            Teknisyenler

            Madde 102- Okulun imkan ve özelliklerine göre elektrik, elektronik, makine onarımları, su, havagazı, kalorifer tesisatları, marangozluk ve benzeri işleri görmek üzere teknisyenler bulu nur. Bunlar kendilerine okul yönetimince verilecek görevleri yaparlar.

 

            Diğer Yardımcı Personel

            Madde 103- Yardımcı hizmetler sınıfı personeli, okul yönetimince yapılacak planlama ve iş bölümüne göre her türlü yazı ve dosyayı dağıtmak ve toplamak, müracaat sahiplerini karşılamak ve yol göstermek, hizmet yerlerini temizlemek, aydınlatma ve ısıtma yerlerinde çalışmak, nöbet tutmak, okula getirilen ve çıkarılan her türlü araç-gereç ve malzeme ile eşyayı taşıma ve yerleştirme işlerini yapmakla yükümlüdürler.

            Bu görevlerini yaparken okul yöneticilerine, nöbetçi öğretmene, varsa iç hizmetler şefine karşı sorumludurlar.

 

            Duyurma

            Madde 104- Okulun yardımcı hizmetler ve genel idare hizmetleri sınıfındaki personelin, görevleri ile ilgili yönetmelik maddeleri görülebilecek bir yere asılır.

 

            Çalışma Süresi

            Madde 105- Eğitim-öğretim hizmetleri sınıfı dışında kalan personelin görev ve çalışma saatleri okul müdürlüğünce mevzuata göre belirlenir.

 

            Personelin Haftalık İzni

            Madde 106- Yatılı ve pansiyonlu ilköğretim kurumlarında bütün hafta çalışan personelin haftalık izinleri, görevlerini aksatmayacak şekilde toplu olarak veya belli süreler halinde verilir.

 

            Öğrencilerin Nöbet Hizmetleri

            Madde 107- Öğrencilerde küçük yaşlardan başlayarak görev ve sorumluluk duygularını geliştirmek, okulun yönetim işlerinde, görev almalarını sağlamak amacıyla, ihtiyaca göre 5, 6, 7 ve 8 inci sınıf öğrencileri tarafından nöbet hizmetleri yürütülür. Öğrencisi yeterli olmayan okullarda 4 üncü sınıf öğrencileri de nöbet tutarlar.

            Yatılı ve pansiyonlu okullarda yemekhane ve yatakhane nöbeti de tutulur. Nöbetle ilgili görev ve sorumluluklar, okul yönetimince yazılı olarak belirlenir ve nöbetçi öğrencilere duyurulur.

            Nöbetçi öğrenciler yazılı ve uygulamalı sınavlara katılırlar.

 

ALTINCI KISIM-Kurullar,Komisyonlar ve Mesleki Çalışmalar

            Öğretmenler Kurulu

            Madde 108*- Öğretmenler kurulu, okul müdürünün başkanlığında müdür yardımcıları ile bütün öğretmenler ve okul rehber öğretmenlerinden oluşur. Müdürün bulunmadığı zamanlarda öğretmenler kuruluna varsa başyardımcı, yoksa görevlendireceği yardımcılardan biri başkanlık eder.

            Öğretmenler kurulu ders yılı başında, ikinci yarıyıl başında, ders yılı sonunda ve okul yönetimince gerek duyulduğu zamanlarda toplanır.

            Kurulun toplantı günleri ve gündemi, müdür tarafından iki gün önceden duyurulur.

            İlk toplantıda önceki yılın değerlendirmesi ile yeni öğretim yılı çalışma esaslan belirlenir ve iş bölümü yapılır.

            Ders yılı içinde yapılan toplantılarda çalışmalar gözden geçirilip değerlendirilir, eksiklik ve aksaklıkların giderilmesi için alınacak önlemler görüşülür ve kararlaştırılır.

            Ders yılı sonunda yapılan toplantıda öğrencilerin devam-devamsızlık ve başarı durumları gözden geçirilir. Üst makamlarca ve okul yönetimince verilen konular görüşülür ve karara bağlanır .

            Öğretmenler kurulu toplantılarında alınan kararlar tutanakla tespit edilir ve toplantıya katılanlar tarafından imzalanır. Toplantıya katılmayanlar bu tutanakta belirtilir ve bilgi edinmeleri bakımından kendilerine imzalatılır.

            Toplantıların ders saatleri dışında yapılması esastır. Ancak, ikili öğretim yapan okulların tüm öğretmenlerinin aynı anda toplanmalarına gerek duyulduğunda, okul yönetimince bağlı bulunduğu milli eğitim müdürlüğüne bilgi verilmesi şartıyla toplantı günlerinde yarım gün öğretim yapılır.

            İlköğretim okullarında görevli yönetici ve öğretmenler derslerin kesiminden 1 Temmuz'a, 1 Ey lül'den derslerin başlangıcına kadar olan sürede mesleki çalışma yaparlar. Mesleki çalışmalarda; yapılacak eğitim-öğretim faaliyetleri, ilgili mevzuat ve mevzuatta yapılan değişiklikler ile rehberlik araştırma, planlama gibi çalışmalara yer verilir. Mesleki çalışma programı okul yönetimince hazırlanarak il veya ilçe milli eğitim müdürlüğü ne onaylatılır ve uygulanması sağlanır. Mesleki çalışma programı hazırlanırken ve uygulanırken ilköğretim müfettiş lerinin gdriişleri de alınır.

            Zümre Öğretmenler Kurulu

            Madde 109*- Zümre öğretmenler kurulu, 1-5 inci sınıflarda aynı sınıfi okutan sınıf öğretmenleri, 6-8 inci sınıflarda branş öğretmenlerinden oluşur.

            Zümre öğretmenler kurulu, okul müdürlüğünce yapılacak planlamaya uygun olarak öğretim yılı başında, ortasında, sonunda ve ihtiyaç duyuldukça toplanır. Toplantılar okul müdürünün görevlendireceği bir müdür yardımcısının veya en kıdemli branş öğretmeninin başkanlığında yapılır.

            Bu toplantılarda programların ve derslerin birbirine paralel olarak yürütülmesi, ders araçlarından, laboratuvar, spor salonu, kütüphane ve işliklerden planlı bir şekilde yararlandırılması, öğrenci ödevleri ve derslerin değerlendirilmesi, derslerde izlenecek yöntem ve teknikler ile benzeri konularda kararlar alınır.

            Zümre öğretmenler kurulunda;

            a) Eğitim ve öğretim programları incelenir ve ortak bir anlayış oluşturulur,

            b) Uygulamalarda karşılaşılan güçlükler üzerinde durulur ve bunların çözüm yolları aranır,

            c) Öğrencilerin çalışma ve eğitim durumları ile çevrenin özellikleri incelenir ve alınacak önlemler kararlaştırılır,

            ç) Yıllık, ünite ve günlük planlar ile gezi, gözlem, deney ve inceleme planları ara sında birlik sağlanır,

            d) Mesleki eserler ve eğitim alanındaki yeni gelişmeler incelenir,

            e) Okutulacak ders kitapları tespit edilir. ( 2473 sayılı Tebliğler Dergisi)

            Okul müdürü yukarıdaki konularda öğretmenlerin görüşlerini isteyebilir. Ayrıca öğretmenlerden isteyenler görüşlerini belirtebilirler.

            Şube Öğretmenler Kurulu

            Madde 110- Şube öğretmenler kurulu 6, 7 ve 8 inci sınıflarda aynı şubede ders okutan öğretmenlerden oluşur Bu kurula öğrenci velileri de katılabilir. Gerek görülürse seçimle belirlenmiş olan sınıf başkanı öğrenci temsilcileri ile okul rehber öğretmenleri de kurula katılması için çağrılabilir.

            Şube öğretmenler kurulu okul yönetimince yapılacak planlamaya göre birinci kanaat döneminin ikinci ayında, ikinci kanaat döneminin birinci ayında ve derslerin kesilmesini izleyen hafta başında okul müdürü ya da görevlendireceği müdür yardımcısı veya şube rehber öğretmeninin başkanlığında toplanır. Ayrı ca ihtiyaç duyuldukça rehber öğretmenin gerekli önerisi, okul yönetimince uygun görülmesi halinde toplanabilir.

            Şube öğretmenler kurulunda;

            a) Derslerin kesilmesini izleyen hafta başında yapılacak toplantıda 48 ve 49 ncu maddelere göre yapılması gereken görevler yerine getirilir.

            b) Şubedeki öğrencilerin kişilik, beslenme, sağlık, sosyal ilişkiler, ekonomik ve başarı durumları değerlendirilerek alınacak önlemler görüşülür ve karar bağlanır.-

            Satın Alma Komisyonu

            Madde 111- Satın alma komisyonu, okul müdürlüğünce satın alma işlerini düzenlemek ve yürütmek üzere müdür yardımcılarının birinin başkanlığında, öğretmenler kurulunca seçilecek en az bir öğretmen, tahakkuktan sorumlu müdür yardımcısı, ihale işlerinden sorumlu bir memur ve maliyeden bir kişinin katıl masıyla oluşturulur.

            Satın alma komisyonu görevlerini, “2886 sayılı devlet ihale Kanunu" ile "Muhasebe-i Umumiye Kanunu" hükümlerine göre yürütür.

            Muayene ve Teslim Alma Komisyonu

            Madde 112- Muayene ve teslim alma komisyonu her okulda, müdür başyardım cısının veya müdür tarafından görevlendirilecek bir müdür yardımcısının başkanlığında öğretmenler kurulunca bir yıl için seçilen bir öğretmen, ambar memuru, iç hizmetler şefi, ayniyat memuru (mutemet), varsa sağlık elemanı ve nöbetçi öğretmenden oluşur.

            Bu komisyon, şartname ve sözleşmeler uyarınca satın alınan eşya ve gereçleri muayene ve kontrol ederek kabulü veya geri çevrilmesi hakkında gereken işlemi yapar. Pansiyonlu ve yatılı okullarda, dışarıdan gelecek yiyecek ve başka maddelerin muayenesinde nöbetçi öğretmen ve aşçı da hazır bulunur.

            Ayrıca "Ayniyat Talimatnamesi" hükümlerine göre her yıl sonunda demirbaş eşya ile kullanılmayan eşya ve gereçlerin sayım ve denetlenmesi ile ilgili işleri yapar.

            Bu komisyonun muayene, teslim alma ve sayım işleri ile ilgili kararları okul müdürü tarafından onaylanır.

            Bu komisyona ihtiyaç duyulmayan okullarda, komisyonun görevi okul yönetimince yapılır.

YEDİNCİ KISIM-Defter ve Dosyalar

 

            Defter ve Dosyalar

            Madde 113- İlköğretim kurumlarında, kurumun özelliğine göre, aşağıda yazılı defter, çizelge ve dosyalar tutulur.

            a) Defterler;

            1- Öğrenci künye defteri,

            2- Her sınıf için öğrenci yoklama defteri,

            3- Sınıf ders defteri,

            4- Zimmet defteri,

            5- Sınıf geçme defteri,

            6- Diploma defteri,

            7- Belge defteri,

            8- Dışarıdan bitirme sınav defteri,

            9- Teftiş defteri,

          10- Demirbaş eşya (A), ders araçları (B), kitaplık (C)defterleri,

          11- Kullanılmaya ve yoğaltılmaya yarayan eşya ve gereçler defteri,

          12- Öğretmen ve Personel sicil defteri,

          13- Memur, hizmetli devam-devamsızlık defteri,

          14- Avans defteri,

          15- Senet ve fatura defteri.

          16- Gelen-giden evrak kayıt defteri,

          17- Beslenme ve ambar defteri,

          18- Okul kitaplık defteri,

          19- Sınıf kitaplık defteri,

          20- Nöbet defteri,

          21 -Öğretmen ve personel izin defteri,

          22- Öğrenci geçici (aday) kayıt defteri,

          23- Ödenek defteri,

          24- Öğretmenler kurulu karar defteri,

          25- Sınıf ve şube öğretmenleri karar defteri,

 

            b) Çizelge ve dosyalar;

            1- Öğrenci gelişim dosyaları,

            2- Not çizelgeleri,

            3- Personel şahıs dosyaları,

            4- Maaş bordrolarının onaylı örekleri dosyası,

            5- Harcama evrakı (asıl ve örnekleri),

            6- Demirbaşların düşülen eşyaya ilişkin evrak ve tutanaklar dosyası,

            7- Okula gelen ve okuldan giden yazılar dosyası, (Desimal sisteme göre)

            8- Kullanılan ve yoğaltılan eşya ve gereçlerin girme ve çıkmasına ilişkin yazılar dosyası,

            9- Gizli yazı dosyası,

          10- Sivil savunma dosyası,

          11- Satın alma işleri ile ilgili karar doyası,

          12- Masraf tahakkuk ve ödeme çizelgeleri örnekleri dosyası,

          13- Demirbaş eşya sayım ve devir tutanakları, hizmetler ve satın alma işleriyle ilgili defter ve demirbaş eşya genel toplam (icmal) defter örnekleri,

          14- Eğitici çalışmalar ve sosyal etkinlikler dosyası,

          15- Milli bayramlar, belirli günler ve haftalar dosyası,

          16- İstatistik dosyası,

          17-Öğretmenler Kurulu karar tutanakları dosyası.

 

            c) Ayrıca "1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu", "Ayniyat Talimatnamesi" ile "Milli Eğitim  Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları Yönetmeliği"nin gerektirdiği defter dosya ve belgeler tutulur.

 

            Öğrenci Künye Defteri

            Madde 114- Her okulda öğrencileri kayıt etmek için örneğine uygun yeterince öğrenci künye defteri tutulur.

            Künye (kütük) defterlerinin sayfalarının birleştiği yer, okul mührü ile mühürlenir. Def terlere ilk sayfadan başlayarak sayfa numaraları yazılır ve defterin kaç sayfa olduğu belirtilerek onaylanır. Her sayfaya bir öğrenci kaydedilir. Ancak, herhangi bir nedenle okuldan ayrılan öğrencinin durumu deftere işlenerek kaydı silindikten sonra aynı sayfaya yeni bir öğrenci kaydedilebilir.

            Herhangi bir nedenle yıpranan öğrenci künye defteri okulun bağlı bulunduğu il veya ilçe milli eğitim müdürlüğünden onay alınarak yeni deftere işlenir ve eski defter saklanır.

 

            Sınıf Geçme Defteri

            Madde 115- Birinci ve ikinci kanaat notları ile not ortalamalarını gösterir sınıf geçme defterleri, ilgili müdür yardımcısı ile müdür, tek öğretmenli okullarda sadece müdür, müdür yardımcısı bulunmayan okullarda ise müdür ile uygun göreceği bir öğretmen tarafından imzalanır.

 

SEKİZİNCİ KISIM-Çeşitli Hükümler

 

            Sınıf Başkanı

            Madde 116- Her sınıfın bir başkanı olması esastır. Sınıf başkanı, ders yılı başında, sınıf öğretmeninin rehberliğinde öğrenciler arasından seçimle belirlenir.

 

            Nüfus Kayıtlarında Gerçek Yaşı Yazılmamış Öğrenciler

            Madde 117*- Nüfusa gerçek yaşlarından küçük veya büyük yazılmış çocukların yaşları; okul müdürlüğünce, çevrenin imkan ve şartlarına göre veli, muhtar, müdür yardımcısı, öğretmen ile rehber öğretmenden oluşturulacak bir komisyon tarafından çocuklar görülerek tespit edilir. Bu komisyonca yapılacak tespit işlemi, belirtilen kişilerin bulunmaması halinde, okul müdürü ve komisyon üyelerinden her hangi birisiyle yapılır. Mümkün olduğu taktirde, bu konuda doktorun da görüşü alınır.

            Zorunlu öğrenim çağında olup da okuma yazma bilmeyenler yaşlarına bakılmaksızın birinci sınıfa kaydedilir .Bu durumda olanların zorunlu öğrenim çağını doldurdukları sınıfta kaydı silinir; Ancak, iki yılda mezun olabileceklere, iki yıl daha okuma hakkı verilir.

 

            Öğrenci Davranışlarının Değerlendirilmesi

            Madde 118* - İlköğretim okullarında öğrencilere disiplin cezası verilmez.

            İstenmeyen davranışlar gösteren öğrencilerde bu davranışların nedenleri sınıf ve sınıf rehber öğretmenleri ile okul rehberlik servisince araştırılır. Araştırma sonuçlarına göre gerekli önlemler alınarak bu davranışların düzeltilmesine çalışılır.

            Rehberlik çalışmaları sırasında öğrencinin ailesiyle de iş birliği yapılır.

            Alınan tam önlemlere rağmen olumsuz davranışları düzeltilemeyen öğrenciler için Rehberlik Araştırma Merkezi ile iş birliği yapılarak öneriler doğrultusunda çalışmalar yapılır.

            İlköğretim okullarındaki öğrencilerin davranışlarının değerlendirilmesine ilişkin esaslar yönetmelikle düzenlenir.

 

            Kılık Kıyafet

            Madde 119- Okullarda görevli yönetici, öğretmen, memur, sözleşmeli, geçici ve diğer personel ile işçilerin giyiminde sadelik, temizlik ve hizmete uygunluk esastır. Kılık ve kıyafetlerde "Milli Eğitim Bakanlığı ile diğer Bakanlıklara Bağlı Okullarda Görevlilerle, Öğrencilerin Kılık Kıyafetlerine İlişkin Yönetmelik" esaslarına uyulur.

 

            Okul-Çevre İlişkileri

            Madde 120- Okulun kültürel gelişim ve eğitim merkezi olduğu ilkesine uyularak, yakın çevre ile ilişki kurulmasına ve velilerle sıkı bir iş birliğinin sağlanmasına önem verilir.

            Bunun için okul-aile birliği ve okul koruma derneği kurulur ve işler hale getirilir. Köy okullarında da bunlardan mümkün olanları kurulur.

 

            Yardımlar

            Madde 121- Okulun genel işleyişi, eğitim ve öğretim hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili konularda gerekli yardımlar, okul-aile birliği, okul koruma derneği, vakıflar ve köy ihtiyar heyeti gibi kuruluşlar yoluyla sağlanır ve harcanır. Bu kuruluşlar aracılığı ile toplanan yardımlar ve yapılacak harcamalara ilişkin kayıtlar, özel statülerine göre tutulur.

 

            Binanın Kullanılması

            Madde 122- Dershane, işlik, laboratuvar, kitaplık, müze, mutfak ve yemek odası, salon, müdür odası, müdür yardımcıları odası, öğretmenler odası, koridor, depo gibi yerler imkanlar ölçüsünde projesine uygun olarak kullanılır.

            Okul binası, okul-aile birliği ve koruma derneği etkinlikleri, halk eğitimi çalışmaları ile özel yönetmeliğine göre düzenlenecek sosyal hizmet ve çalışmalar dışında amaçlarına aykırı olarak kullanılamaz.

 

            Dershane Araçları

            Madde 123*- Dershanede öğrenci sayısına göre sıra ve masa bulundurulur. Sıralar, öğrencilerin yaşları, bedeni gelişmeleri ve çalışma şekline göre yerleştirilir.

            Yazı tahtasının üst kısmına Atatürk'ün portresi, onun üstüne ay yıldız sağa bakacak şekilde Türk Bayrağı, Atatürk'ün portresinin duruşuna göre sağına İstiklal Marşı soluna Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi asılır. Dershanelerde ayrıca Türkiye siyasi haritası ve öğrenci andı ile her sınıfın seviyesine uygun ders araçları bulundurulur. Üzerinde devamlı çalışılacak araçlar duvarın zedelenmesini önlemek için ayrı bir zemin üzerine asılır. Gerektikçe kullanılanlar çalışma sonucunda yerine kaldırılır.

Milli Bayramlar, belirli gün ve haftaların dışında okullarda süsleme yapılmaz.

 

            Okul ve Sınıf Kitaplıkları

            Madde 124- İlköğretim kurumlarının bütün sınıflarında sınıf kitaplığı, okulun uygun bir yerinde okul kitaplığı kurulur. Bu kitaplıklar, okul bütçesinden, yardım toplamaya yetkili kuruluşlardan ve şahsi bağışlar yoluyla sağlanan kitaplarla zenginleştirilir. Okul ve sınıf kitaplıkları “Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği"nin hükümlerine göre düzenlenir ve işletilir.

            Sınıf kitaplığında kitaplar bir deftere, ansiklopedi gibi eserler ise ayrıca okulun demirbaş defterine kaydedilir. Öğretim yılı başında sınıf kitaplığı, ilgili sınıf öğretmenine imza karşılığında teslim edilir. Öğretim yılı sonunda yine imza karşılığında okul yönetimince teslim alınır.

            Öğretmenin kişisel çabasıyla sağlanmış kitap ve araçlar sınıfın malı sayılır. Öğretmenin okul veya sınıf değiştirmesi durumunda, aynı sınıfta bırakılır.

 

            Bulundurulacak Kitaplar

            Madde 125*- İlköğretim kurumlarında kurumun özelliğine göre bulundurulması gerekli kitaplar şunlardır;

            a) Anayasa,

            b) İlköğretimle ilgili kanun, tüzük ve yönetmelikler,

            c) İlköğretim okulu programı

            ç) Türkçe sözlük ve yazım kılavuzu,

            d) İlköğretim kurumlarına ait yönetmelikler,

            e) Tarih ve coğrafya atlasları,

            f) Tebliğler Dergisi.

            İmkanlar ölçüsünde bulundurulması gereken kitaplar;

            a) Milli Eğilim Bakanlığınca yayımlanan ilköğretimle ilgili öğretmen meslek kitapları,

            b) Çevreyi tanıtan incelemeler ve araştırmalar, broşürler, haritalar ve albümler ,

            c) Öğrencilerin seviyelerine uygun eserler,

            ç)Okulun tarihçesine ait kayıt ve kaynaklar,

 

            Atatürk Köşesi

            Madde 126- Okulun dershaneler dışında elverişli bir yeri Atatürk Köşesi olarak düzenlenir. Atatürk köşesi temiz, tertipli ve Atatürk'ün yaptıklarını, inkılaplarını belirtecek ve anlamlı bir kompozisyon oluşturacak şekilde olmalı ve zamanla geliştirilmelidir.

 

            Koridorun Düzeni

            Madde 127*- Okul koridorlarında Talim ve Terbiye Kurulunca tavsiye edilmiş Türk büyüklerine ait resimler ile Türk tarih ve kültürüne ait levhalar ve haritalar, eğitici ve sanat değeri olan resimler, saat ve takvim ile okul gazetesi bulundurulur.

            Öğrencilerin; resim, şiir, kompozisyon gibi faaliyetleri ile tiyatro, müzik, halk dansları, bayram törenleri ve kutlama günlerine ait çekilmiş fotoğrafları okul koridorlarındaki panolarda uygun sürelerde sergilenir.

 

            Ders Araçları Odası

            Madde 128- Öğretim programlarında belirtilen, ders araç ve gereçleri, imkan bulunduğu taktirde ayrı bir odada düzenli bir şekilde saklanır ve kullanılmaya hazır tutulur. Bu işe ayrılacak odası bulunmayan okullarda bu amaçla uygun bir yer ayrılır. Okul müzesi için ayrı bir oda bulunmayan okullarda ders araçları odası veya okul kitaplığı okul müzesi olarak da kullanılabilir.

 

            Mutfak ve Yemek Odası

            Madde 129- Beslenme programının uygulanması ve öğle yemeklerini okulda yemek zorunda kalan öğrenciler için, okulda imkanlar ölçüsünde bir mutfak ve yemek odası ayrılır. Bu odalarda kullanılacak sofra gereçleri, masalar ve diğer araçlar temiz tutulur. Mutfak ve yemek odası bulunmayan okullarda sınıflar, temizlik ve bakımı yapılmak şartıyla bu amaçla kullanılır.

 

            İlk Yardım Dolabı

            Madde 130- Okulda, bir ecza dolabı bulunur.

            Bu dolapta;

            a) Arı, karınca gibi böcek sokmaları için amonyak,

            b) Yanıklar ve yaralar için birkaç tüp pomat,

            c) Küçük sıyrık; çizik gibi yaralar için tendürdiyot ve oksijenli su,

            ç) Birkaç paket gazlı bez, sargı bezi ve hidrofil pamuk,

            d) ilk yardım el kitabı bulundurulur.

            Bunlardan başka iyi bir tıbbi termometre ile kullanışlı cımbız boğaz muayeneleri için bir abiselange ve tıbbi makas bulundurulur. Bunlar gerektiğinde hemen kullanılabilecek şekilde temiz ve düzenli tutulur.

            Dolapta, doktor reçetesi ile alınan ve doktor tavsiyesine göre kullanılması gereken ilaçlar bulundurulamaz ve öğrencilere verilemez. Yalnız sıtma mücadelesine, uzmanların tavsiyesine göre ilaç verilir. Kullanılma süresi geçmiş ilaçlar öğrencilere verilemez.

 

            İçme Suyu Deposu

            Madde 131- Okullarda su tesisatının sağlam olmasına dikkat edilir. Suyun kesilmesi halinde veya su tesisatı bulunmayan okullarda temizlenmesi kolay, kapağı sağlam musluklu kaplarda su bulundurulur.

 

            Oyun Yeri

            Madde 132- Okulda öğrencilerin gezip oynamaları için çevre imkanlarından yararlanılarak kum havuzu, voleybol, basketbol vb. sahalar ayrılır, oyun araçları sağlanır.

 

            Uygulama Bahçesi

            Madde 133- Bahçesi elverişli okullarda tarım çalışmaları ve denemeleri yapmak ve çiçek yetiştirmek üzere uygun yerler ayrılır. Kümes gibi tesisler kurulur. Bahçesi küçük olan okullarda da uygun yerlere ağaç ve çiçek dikilir.

 

            Okul Lojmanları

            Madde 134- Okul personeline lojmanlar, "Kamu Konutları Yönetmeliği"ne göre tahsis edilir ve kullandırılır.

 

            Yatılı ve Pansiyonlu Okullar

            Madde 135- Yatılı ve pansiyonlu okullarda iş ve işlemler "Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları Yönetmeliği"ne göre yürütülür.

 

            İlköğretim Kurumlarının Denetimi

            Madde 136- İlköğretim kurumlarının denetimi, "İlköğretim Müfettişleri Kurulu Yönetmeliği" esaslarına göre yapılır.

 

            Yürürlükten Kaldırma

            Madde 137- a) 9 Mart 1992 tarih ve 21166 sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan ilköğretim kurumlan Yönetmeliği 1992-1993 öğretim yılı başından,

            b) 29/05/1992 tarih ve 21242 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan İlköğretim Kurumları Yönetmeliğine Ek Geçici İki Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik 1992-1993 Ders Yılı başından itibaren yürürlükten kalkar.

 

            Geçici Madde 1- Diploma derecelerinin tespiti yapılırken 1991-1992 ve daha önce ki öğretim yıllarında verilen notlar, beşlik not sistemine, aşağıda gösterildiği şekilde çevrilir.

 

            Onluk Sistem                                                              Beşlik Sistem

                10-9                                                                                    5         

                  8-7                                                                                   4

                   6                                                                                     3

                 5-4                                                                                    2

               3-2-1                                                                                   1         

 

            Geçici Madde 2- 1991-1992 ve daha önceki öğretim yıllarında okul dışından ortaokul bitirme sınavlarına başvurup sınavlara girmekte olanların on iki dönemlik bitirme süreleri hakları saklı tutulur.

 

            Geçici Madde 3- 1991-1992 Öğretim Yılı öğrenci başarı durumu, 29/05/1992 tarih ve 21242 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan ilköğretim Kurumları Yönetmeliğine Ek Geçici iki Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik hükümlerine göre belirlenir.

 

            Yürürlük

            Madde 138- Bu Yönetmeliğin;

            a) Öğrenci başarısının değerlendirilmesine ilişkin hükümleri 1992-1993 Ders Yılı başında,

            b) Diğer maddeleri 1992-1993 Öğretim Yılı başında, yürürlüğe girer.

 

            Yürütme

            Madde 139- Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.

 

            Not: Bu yönetmelik 07/08/1992 tarih ve 21308 Sayılı Resmi gazete ile 31/08/1992 tarih ve 2365 Sayılı Tebliğler Dergisi'nde; Değişiklikler ise Ekim 1997 tarih ve 2481 sayılı Tebliğler dergisinde yayımlanmıştır.