Make your own free website on Tripod.com
'); //-->
 

 

İlkokul,Ortaokul,Lise ve Dengi Okullar Eğitici Çalışmalar Yönetmeliği

 

Yayımlandığı Tebliğler Dergisi'nin Tarihi:1983 Sayısı:2140

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

 

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okulların eğitici çalışmalarını düzenlemektir.

 

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik, ilkokul, ortaokul, lise ve dengi resmi ve özel okullarda yapılacak sosyal, kültürel, sportif vb. eğitici çalışmalarla tören ve toplantıların düzenlenip yürütülmesi ile ilgili esasları kapsar.

 

Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik 1739 sayılı Kanun ile 2287 sayılı Kanunun 9. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

Madde 4- Aksi belirtilmedikçe bu Yönetmelikte geçen:

“Bakanlık”, sözünden Milli Eğitim Bakanlığı,

“Bakan”, sözünden Milli Eğitim Bakanı,

“Okul', sözünden resmi ve özel, ilk, orta, lise ve dengi okullar,

“Müdür”, sözünden ilk, orta, lise ve dengi okullar müdürleri,

“Rehber Öğretmen”, sözünden bir eğitici kolun gözetim ve denetim görevini üstlenmiş öğretmen,

“Eğitici kol”, sözünden okullarda ders saatleri dışında, eğitim etkinliklerinden belli bir bölümün gerçekleşebilmesi için ortak ilgileri bulunan istekli öğrencilerin katıldığı ve rehber öğretmen gözetimi altında doğrudan doğruya öğrencilerce yürütülen eğitici kuruluş,

“Eğitici kol genel kurulu”, sözünden her sınıftan aynı kola katılan öğrencilerden oluşan kurul,

“Rehber öğretmenler kurulu”, sözünden okul öğretmenler kurulunca eğitici kollara rehberlik yapmak üzere seçilen öğretmenlerden oluşan kurul,

“Eğitici kol başkanları kurulu”, sözünden eğitici kol başkanlarından oluşan kurul,

“Denetleme kurulu” sözünden bütün eğitici kol denetim kurulu üyelerinin aralarından seçtikleri 2 asıl, 2 yedek üyeden oluşan kurul,

anlaşılır.

 

Eğitici Çalışmaların Amacı

Madde 5- Eğitici çalışmaların amacı, Türk Milli Eğitiminin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak; öğrencilerin Atatürk İnkılap ve ilkelerine, anayasanın başlangıcında ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk olmanın gururunu duyan, vatan ve milletini seven; milli, ahlaki ve insani değerlere sahip; demokrasi ilkelerini benimsemiş; yapıcı,yaratıcı, hür ve ilmi düşünce ve sorumluluk duygusuna sahip kişiler olarak yetişmelerine,milli ve sosyal hayata etkin bir şekilde katılabilmelerine yardımcı olabilmek için öğrencilere;

a) Kendilerini anlayabilme; yeteneklerini geliştirebilme ve toplum yararına kullanabilme,

b) Planlı çalışma alışkanlığı kazanabilme,

c) Ferdi girişimde bulunup bunu başarı ile sürdürebilme,

d) Yeni durum ve ortamlara uyum sağlayabilme,

e) Kendine ve başkalarına güvenebilme,

f) Boş zamanlarını yararlı bir şekilde değerlendirebilme,

g) Başkalarını istek ve dikkatle dinleyebilme,

h) Kendi görüşlerini başkalarına etkili bir şekilde anlatabilme,

ı) Farklı görüş, anlayış ve çalışmaları hoşgörü ile karşılayabilme,

j) Sosyal ilişkilerinde anlayışla, saygılı ve ölçülü olabilme,

k) Grupça verilen görevleri tamamlamak için istekli çalışabilme ve gruba karşı sorumluluk duyabilme,

l) Ferdi olarak veya gruplar halinde çevresindeki sorunlarla ilgilenebilme, bunları çözücü nitelikteki projeler geliştirebilme ve yürütebilme,

 

davranışlarını kazanmalarına katkıda bulunmaktır.

 

İlkeler

Madde 6- Öğrencilerin okul hayatına mümkün olduğu kadar geniş ölçüde katılmaları ve kendi kendilerini yönetmeye çalışmaları esastır.

 

Madde 7- Eğitici kol çalışmalarının planlanma ve yürütülmesinde öğrencilerin özellikleri, ilgi, yetenek ve ihtiyaçları ile çevrenin imkan ve şartları gözönünde tutulur.

 

Madde 8- Eğitici kol etkinliklerinde grup çalışmalarına olduğu kadar ferdi faaliyetlere de yer verilir.

 

Madde 9- Eğitici çalışmaların planlanıp düzenlenmesi ve yürütülmesi için belli bir süre ayrılır. Bu süre öğrencilerin boş zamanlarını da kapsayacak ve değerlendirecek şekilde düzenlenir.

 

Madde 10- Haftalık ders programında eğitici kol çalışmalarına ayrılan süre, bütün öğrenciler için aynı saatte rastlatılır.

 

Madde 11- Eğitici kol çalışmalarının planlanması ve düzenlenmesi rehber öğretmenin gözetim ve denetiminde kol üyesi öğrenciler tarafından yapılır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitici Kollar

 

Madde 12- Eğitici çalışmalar okul içinde ve dışında her türlü imkandan yararlanılarak eğitici kollar vasıtasıyla yürütülür.

 

Madde 13- Eğitici kolların tür ve sayıları, öğrencilerin istekleri de gözönünde tutularak, okulların çevrenin şart ve imkanlarına göre öğretim yılı başında öğretmenler kurulunca tespit edilir. Gerekirse yıl içinde yeni kollar kurulabilir.

 

Madde 14- Rehber öğretmenler ders yılı başında öğretmenler kurulunca görevlendirilir. Gerektiğinde bir eğitici kolda birden fazla öğretmen görevlendirilir.

 

Madde 15- Eğitici kol çalışmalarını yöneten öğretmenlerin görevi genel bir gözetim ve denetimden ileri gitmez; işlerin planlanması ve yürütülmesi öğrencilere bırakılır.

Eğitici kolların başkanlarını kolda görev alan öğrenciler, kendi aralarından seçerler.

 

Madde 16- Öğretim yılı içerisinde, herhangi bir sebeple, öğretmen sayısında değişme olursa okul müdürü gerekli düzenlemeyi yapar.

 

Madde 17-'(Değişik : 10.9.1985 tarih ve 18864 sayılı Resmi Gazete) Öğretmenler Kurulu, ders yılı başında yapacağı toplantıda okulun türüne, seviyesine, imkan ve şartlarına göre, çevre ihtiyaçlarını da dikkate alarak aşağıda belirtilen veya Bakanlıkça uygun görülecek okullara duyurulan kollardan gerekli görülenlerin kurulmasına karar verir.

-Yayın Kolu

-Kültür ve Edebiyat Kolu

-Müzik Kolu

-Resim Kolu

-Folklor Kolu

-Müsamere ve Temsil Kolu

-Kütüphanecilik Kolu

-Yangın ve Diğer Tehlikeleri Önleme Kolu

-Gezi ve inceleme Kolu

-Okul-İş Yerleri İlişkileri Kolu

-Tutumlu Olma Kolu

-Haberleşme Kolu

-Okul,Araç ve Gereçlerini Koruma Kolu

-Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Kolu, Çocuk Esirgeme, Yeşilay ve benzeri kollar

-Kızılay Kolu

-Köycülük Kolu

-Sağlık ve Temizlik Kolu

-Toplum Kurallarına Uyma ve Görgü Kolu

-Spor Kolu (oyun yuvası)

-Havacılık Kolu

-Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma, Tanıtma ve Okul Müzesi Kolu

-Fen ve Teknoloji Kolu

-EI Sanatları Kolu

-Fotoğrafçılık Kolu

-Büro Makineleri Bakım ve Tamir Kolu

-Koleksiyonculuk Kolu

-Bahçe İşleri Kolu

-Ormancılık ve Ağaçlandırma Kolu

-Hayvanları Koruma Kolu

-Turizm ve Tanıtma Kolu

-Trafik Kolu

-İzcilik Kolu

-Hava Gözlem Kolu

-Beslenme Kolu

-Vakıf Kolu

-Satranç Kolu

-Okulu Güzelleştirme Kolu

-Kooperatifçilik Kolu

-Su Ürünleri Kolu

-Pulculuk Kolu

-Halk Eğitimi Kolu

-Tüketicinin Korunması Kolu

-Sivil savunma Kolu (89/235 sayılı, 15.5.1989 tarihli kararla eklenen Kol)

-Çevre Koruma Kolu (8 sayılı, 31 1.1990 tarihli Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Kararıyla eklenen Kol)-Okuma Alışkanlığı Kazandırma Kolu (194 sayılı, 8.7.1992 tarihli Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı kararı ile eklenen kol)

 

Madde 18- Her öğrencinin en az bir eğitici kola katılması esastır. Her öğrenci bir Kolun üyesi olmakla beraber; isterse rehber öğretmeniyle haftalık programda kol çalışmalarına tahsis edilen ders saati dışında diğer kolların faaliyetlerine de katılabilir.

 

Madde 19- Eğitici kollardaki bütün görevlerin ve çalışmaların aynı derecede önemli olduğu anlayışı, öğrencilere benimsetilir.

 

Madde 20- Sınıf öğretmenleri, öğretmenler kurulunca belirlenen eğitici kolların adlarını, amaçlarını, görevlerini, öğrencilere açıklar; her öğrenci ilgi duyarak çalışabileceği bir eğitici kolu seçer. Ancak, folklor, müzik ve spor kolları gibi özel yetenek isteyen eğitici kollara öğrenci seçimi yapılırken rehber öğretmenler ile sınıf öğretmeni işbirliği yaparlar.

 

Madde 21- Sınıf öğretmenleri sınıflarından eğitici kollar için oluşturulan öğrenci listelerini rehber öğretmene, bir örneğini de okul yönetimine verir.

 

Madde 22- Eğitici kolun ilk genel kurul gündemini rehber öğretmen hazırlar.

 

Madde 23- Eğitici kolun ilk genel kurulu rehber öğretmen tarafından açılır. Rehber öğretmen, genel kurulu yönetmek üzere, öğrencilerden bir başkan, bir başkan yardımcısı ve iki sekreteri açık oyla seçtirerek genel kurul başkanlık divanını oluşturur.

 

Madde 24- Genel Kurul başkanlık divanı, eğitici kol yönetim kurulu ile denetleme kurulunun açık oyla seçimini gerçekleştirir.

 

Madde 25- Genel kurulca, aday gösterilen öğrenciler arasından, kolun özelliğine göre 5-7 asıl, 3 yedek üye yönetim kuruluna; 2 asıl, 2 yedek üye de denetleme kuruluna seçilir.

 

Madde 26- Yönetim kuruluna seçilen, asıl üyeler, ilgili rehber öğretmen başkanlığında toplanarak aralarından bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sekreter, ve bir saymanı gizli oyla seçer.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitici Çalışmalarla İlgili Görevler

 

Okul Müdürünün Görevleri

Madde 27- Müdür, eğitici kol çalışmalarının amaçlarına uygun olarak yürütülmesinden birinci derecede sorumludur. Müdür, gerekli gördüğü hallerde görevlendireceği müdür yardımcısına yetki ve sorumluluk verebilir.

 

Madde 28- Okul müdürünün eğitici çalışmalarla ilgili görevleri şunlardır.

a) Öğretim yılı başında öğretmenler kurulunda o yıl için kurulacak eğitici kolların belirlenmesini ve kollara yöneticilik edecek öğretmenlerin seçimini sağlamak,

b) Özel yönetmeliği olanlar dışındaki eğitici kolların iç yönetmeliği ve yıllık çalışma programlarını onaylamak, uygulamaları izlemek ve denetlemek,

c) Eğitici kol rehber öğretmenler kuruluna başkanlık etmek ya da başkanlık etmesi için görevlendireceği müdür yardımcısı veya rehberlik servisi görevlisine yetki vermek,

d) Öğretim yılı sonunda eğitici kol rehber öğretmenlerinden gelen yıllık çalışma raporlarını incelemek; gelecek yıllar için tedbirler almak.

 

Rehber Öğretmenler Kurulunun Görevleri

Madde 29- Rehber Öğretmenler kurulu biri ders yılı başında, diğeri ikinci yarıyılda olmak üzere en az iki defa toplanır. Rehber öğretmenler kurulunun görevleri şunlardır:

a) Ders yılı başında yapacağı toplantıda eğitici kolların iç yönetmelikleriyle yıllık çalışma programlarını inceleyerek, uygun bulduklarını okul müdürünün onayına sunmak,

b) Eğitici kolların yıllık çalışmaları ile ilgili olarak kollar arası yardımlaşmayı sağlamak,

c) Son toplantısında okulun bir yıllık eğitici çalışmalarını gözden geçirerek, bu konudaki görüş ve tekliflerini okul müdürlüğüne sunmak.

 

Rehber Öğretmenin Görevleri

Madde 30- Eğitici kol rehber öğretmeninin görevleri şunlardır:

a) Eğitici kol genel kurulunu toplamak,

b) Genel kurulun çalışmalarını izlemek ve yönlendirmek,

c) Yönetim kurulunun içyönetmelik ve yıllık çalışma programını hazırlamasına rehberlik etmek,

d) Rehber öğretmenler kuruluna katılmak,

e) Eğitici kolun yıllık çalışma programını yönetim kurulu ile birlikte hazırlayarak eğitici kol genel kurulundan geçirdikten sonra rehber öğretmenler kuruluna sunmak,

f) Rehberi olduğu eğitici kolun içyönetmeliğinin uygulanmasını ve çalışma programında belirtilen faaliyetlerin yerine getirilmesini sağlamak,

g) Eğitici kolla ilgili gelir ve gider hesapları ile dosya ve defterlerin düzenli tutulmasını sağlamak,

h) Eğitici kolun yıl sonu çalışma raporunu rehber öğretmenler kuruluna sunmak.

 

Eğitici Kol Genel Kurulunun Görevleri

Madde 31- Eğitici kol genel kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yönetim kurulu ile denetleme kurullarını seçmek,

b) İçyönetmelik ve yıllık çalışma program, taslaklarını incelemek ve son şeklini vermek,

c) Yönetim kurulunun hazırladığı yıl sonu faaliyet raporu ile denetleme kurulu raporunu incelemek ve değerlendirmek.

 

Eğitici Kol Yönetim Kurulunun Görevleri

Madde 32- Yönetim kurulu üyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları, kolların özelliğine göre, içyönetmeliklerde belirtilir. Eğitici kol yönetim kurulunun görevleri şunlardır:

a) Eğitici kol içyönetmelik taslağını hazırlamak,

b) Eğitici kolun içyönetmelik taslağı hazırlanırken okulun adı, kolun adı, amacı, amaca ulaşmada yapılacak faaliyetler, kolun sorumlu olduğu kişi ve kurumlar, kolun işbirliği yapacağı diğer eğitici kollar ve kurumlarla ilgili bilgilere yer vermek,

c) Eğitici kolun yıllık çalışma program taslağını hazırlamak ve genel kurula sunmak,

d) Rehber öğretmenin gözetiminde bütün gelir ve giderlerde dahil olmak üzere gereken kararları almak ve bu konudaki işlemleri yürütmek,

e) Yıllık çalışma raporunu hazırlayıp genel  kurula sunmak.

 

Denetleme Kurulunun Görevleri

Madde 33- Denetleme Kurulunun görevleri şunlardır

a) Yönetim kurulunun gelir ve gider hesaplarını yılda en az iki defa denetlemek,

b) Hazırladığı yıllık denetleme raporunu genel kurula sunmak.

 

Eğitici Kol Başkanları Kurulunun Görevleri

Madde 34- Eğitici kol başkanları kurulu; müdürün veya görevli müdür yardımcısının başkanlığında ders yılı başında, ortasında ve sonunda olmak üzere yılda üç defa, okulun eğitici çalışmalarında koordinasyonu sağlamak üzere toplanır ve okulun eğitici kolları arasında işbirliğini sağlar.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Törenler

 

Ders Yılı Açılış ve Kapanış Törenleri

Madde 35- Okulun ve öğretmenin insan hayatındaki yerini ve önemini belirtmek; öğrenciler, öğretmenler, veliler ve çevre arasındaki bütünlüğü sağlamak amacıyla, derslerin başladığı ilk gün her okulda saat 9.00' da ders yılının açılış töreni yapılır. Aynı binada iki ayrı okulun öğrenim yapması halinde, ikinci tören öğleden sonra yapılır.

 

Madde 36- Ders yılı açılış töreni programı her okulda, müdür veya görevlendireceği bir müdür yardımcısı başkanlığında, bir kurul tarafından hazırlanır ve uygulanır.

 

Madde 37- Ders yılı açılış törenlerine okulun bütün öğretmen ve öğrencileri ve diğer görevliler katılır.

 

Madde 38- Ders yılı açılış törenlerine mahallin en büyük mülki ve askeri amirleri ile protokola dahil kişiler, veliler, emekli öğretmenler ve okulun eski mezunları davet edilir.

 

Madde 39- Ders yılı açılış törenlerinin istenilen şekilde gerçekleşmesine katkıda bulunmak üzere;

a) Okul binaları bayrak, flama ve milli eğitimin genel amaçlarına uygun dövizlerle donatılır ve mümkünse ışıklandırılır.

b) Atatürk köşesi günün anlamını belirtecek şekilde yeniden düzenlenir.

c) Okulda ve çevrede mevcut bandolardan,folklor ekipleri ve yayın organlarından yararlanılmaya çalışılır.

 

Madde 40- Ders yılı açılış törenlerinde yapılacak konuşmalar; Türk Milli Eğitiminin genel amaçları ve temel ilkeleri; eğitim ve öğretimin önemine okulun tarihçesine ve gelişimine, geçen öğretim yılının eğitim ve öğretim sonuçlarına, okulun çevreye sağladığı yararlara, yeni öğretim yılında uygulanması düşünülen faaliyetlere, okul-aile ve çevre ilişkilerine, Türk öğrencisinden beklenen davranışlara, yer veren konuları kapsar.

 

Madde 41- Okulca hazırlanan konuşmaların ve okunan şiirlerin metinlerinin birer örneği okulda o yıla ait tören dosyasında saklanır.

 

Madde 42- ders yılı başında yapılacak törenlerde aşağıda örnek olarak verilen sıra izlenebilir.

a) Atatürk ve Türk büyüklerine saygı duruşu,

b) İstiklal Marşı,

c) Açılış konuşması,

d) Emekli bir öğretmenin veya okulun bir öğretmeninin konuşması,

e) Geçen yıl başarılı olmuş bir öğrencinin konuşması,

f) Bir veya iki öğrenci tarafından şiir okunması,

g) Marşlar ve folklor gösterileri.

 

Madde 43- Açılış törenlerinden sonra yapılacak ilk dersler, bütün öğrenciye hitabedecek şekilde düzenleneceği gibi, programlarda yer aldığı şekilde sınıflarda da yapılabilir. İlk derste öncelikle Atatürkçülük, milli birlik ve beraberlik, milli kültürümüz, inkılap tarihimizle ilgili konulara yer verilmek üzere değişik konular işlenir.

 

Madde 44- Öğretim yılı kapanış ve diploma törenleri de okul idarelerince tespit edilecek zamanda açılış törenleri için belirlenen esaslara göre yapılır.

 

Bayrak Töreni

Madde 45- Okullarda bayrak törenleri Bayrağımızın ve İstiklal Marşımızın kutsallığına yakışır şekilde düzenlenir. Bu törenler, Bayrağımıza ve İstiklal Marşımıza olan sevgi ve saygıyı güçlendirmek için değerlendirilir ve konu ile ilgili her türlü tedbir alınır.

 

Madde 46- Bayrak törenlerine, törenin yapıldığı sırada okulda bulunan bütün öğretmenler, öğrenciler ve diğer görevliler katılırlar.

 

Madde 47- Bayrak törenleri, okulun açılışında, ders yılı sonunda, hafta başında ve sonunda, bayram tatilleri başlangıcında bayram tatilinden sonra derslerin başladığı ilk günler yapılır.

 

Madde 48- Bayrak törenleri okulun yöneticileri ile birlikte nöbetçi öğretmenler, Okullarda sınıf öğretmenleri, müzik ve beden eğitimi öğretmenleri tarafından hazırlanıp yürütülür.

Bayrak törenlerinin yönetmelik hükümlerine göre yürütülmesinden okul müdürü sorumludur,

Bayrak törenleri okulun bahçesinde, gereken hallerde okulun salonunda yapılır.

 

Madde 49- Tören bayrağı okul müdürünün odasında bohça içerisinde muhafaza edilir. Bayrak göndere çekilmek üzere getirilirken ve gönderden indirilip götürülürken el üstünde bohça içerisinde taşınır. Bayrak, göndere çabuk çekilir, gönderden yavaş indirilir.

 

Madde 50- Bayrak törenlerinde İstiklal Marşı'nın ilk iki kıtası törene katılan bütün öğretmen, öğrenci ve okulun diğer görevlileri tarafından topluca söylenir.

 

Madde 51- Bayrak törenlerinde, okul müdürü veya diğer ilgililerce yapılacak konuşmalar İstiklal Marşı'nın söylenmesinden önce bitirilir.

 

Madde 52- Türk Bayrağı Kanunu ile Türk Bayrağı Nizamnamesine uymayan bayraklar, okullarda bulundurulamaz.

Bayrakların temiz, ütülü ve yıpranmamış olması ve belli yerlerde itina ile muhafaza edilmesi gerekir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Milli Bayramlar-Belirli Gün ve Haftalar

 

Milli Bayramlar ve Günler

Madde 53- Okullarımızda kutlanması gereken milli bayramlar ve günler şunlardır:

Cumhuriyet Bayramı

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı

Zafer Bayramı

Okulun Bulunduğu Yerin Kurtuluş Günü

 

Madde 54- Milli Bayramlar ve günlerin kutlanmasına, okul içinde ve dışında yaşatılmasına okullar bütün varlıklarıyla katılırlar. Öğretmen ve öğrencilerin bu bayramları kutlama törenlerine mahallin kutlama komitesince hazırlanan program gereğince katılmaları ve kendilerine verilen görevleri yapmaları gereklidir.

 

Madde 55- Milli bayramlar ve günlerde yapılacak konuşmaların günün anlam ve önemini belirtecek nitelikte, kısa ve özlü olmasına dikkat edilir. Okulun öğretmen ve öğrencileri tarafından yapılacak konuşma veya okunacak şiirlerin, metinleri istenilen günde kutlama komitesine verilir.

 

Madde 56- Okullar, yaz tatiline rastlayan milli bayram ve günlere kutlama komitesi tarafından hazırlanan programa göre ve temsili mahiyette katılırlar.

 

Madde 57- Milli bayram ve günlerde okullar 39. maddede belirtildiği şekilde donatılır.

Okulların bütünüyle törenlere katılması sağlanamayan büyük şehirlerde, milli bayramların kutlanması ile ilgili törenlerin okullarda yapılması halinde 36. ve 55. maddelerde belirtilen esaslara göre hareket edilir.

 

Dini Bayramlar           

Madde 58- Dini Bayramlar, özellikle yatılı eğitim kurumlarında, okulda bulunan yönetici, öğretmen ve öğrencilerin katılmasıyla, geleneklerimize göre kutlanır ve bu tören sırasında yönetici, öğretmen ve öğrenciler bayramlaşırlar.

 

Okullarda Kutlanacak veya Anılacak Gün ve Haftalar

Madde 59- (değişik : 10.9.1985 tarih ve 18884 sayılı Resmi Gazete) Okullarımızın seviyesine göre aşağıda belirtilen veya Bakanlıkça uygun görülen konularda “Gün” ve “Haftalar” düzenlenir.

 

İlköğretim Haftası                                              Eylül ayının 3'üncü haftası

Hayvanları Koruma Günü                                               4 Ekim

Dünya Çocuk Günü                                            Ekim ayının ilk Pazartesi günü

Birleşmiş Milletler Günü                                                24 Ekim

Kızılay Haftası                                                               29 Ekim-4 Kasım

Dünya Çocuk Kitapları Haftası                           Kasım ayının 2. Pazartesi günü başlayan hafta

Atatürk Haftası                                                             10-16 Kasım

Öğretmenler Günü                                                        24 Kasım

Vakıf Haftası                                                                 3-9 Aralık

İnsan Hakları Haftası                                         10 Aralık gününü içerisine alan hafta

Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası                            12-18 Aralık

Dünya Kooperatifçilik Günü                                             21 Aralık

Verem Savaş Eğitimi Haftası                              Yılbaşını takip eden ilk Pazartesi günü

                                                                                          başlayan hafta

Enerji Tasarruf Haftası                                      Ocak ayının ikinci Pazartesi başlayan hafta

Milli Eğitim Bak. Vakfı Kuruluş Günü                                19 Şubat

Sivil Savunma Günü                                                      28 Şubat

Yeşilay Haftası                                                              1-7 Mart

Orman Haftası                                                              21-26 Mart

Dünya Tiyatrolar Günü                                                   27 Mart

Kütüphaneler Haftası                                         Mart ayının son Pazartesi başlayan hafta

Nato Günü                                                                    4 Nisan

Sağlık Haftası                                                               7-13 Nisan

Turizm Haftası                                                              15-22 Nisan

Trafik Haftası                                                    Mayıs ayının ilk Cumartesi Başlayan hafta

Avrupa Günü                                                                5 Mayıs

Anneler Günü                                                   Mayıs ayının ikinci Pazar günü

Sakatlar Haftası                                                            10-16 Mayıs

Hava Şehitlerini Anma Günü                                           15 Mayıs

Müzeler Haftası                                                             18-24 Mayıs

Çevre Koruma Haftası                                        Haftası haziran ayının ikinci Pazartesi günü

                                                                                         başlayan hafta

Kahramanlık Günleri

Türk Büyüklerini Anma Günleri

 

İlköğretim Haftası

Madde 60- 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’ nun 51. maddesi ile her yılın Eylül ayının 3. haftası “İlköğretim Haftası” olarak kabul edilmiştir. İl, ilçe, bucak ve köylerdeki milli eğitim yetkilileri eğitim ve öğretimin fert ve millet için taşıdığı büyük önemi belirtecek şekilde programlar hazırlar ve uygularlar.

İlköğretim Haftasının canlı ve hareketli geçmesini sağlamak için; konuşma, yazı, şiir, resim, broşür, afiş, gösteri, film, sergi, temsil, halk oyunları, rontlar, ziyaret ve benzeri yollardan faydalanılır.

 

Hayvanları Koruma Günü

Madde 61- Öğrencilerde hayvanlara sevgi ve merhamet duyguları uyandırmak suretiyle onlarda bencil olmama, yardımlaşma, iyilik severlik, sevgi ve acıma gibi duyguların gelişmesine yardımcı olmak ve tabiattaki dengenin önemini kavratmak amacıyla okullarda “Hayvanları Koruma Günü” düzenlenir.

Bu amacın gerçekleştirilmesi için okullarda hayvanlarla ilgili şiir, hikaye, fıkra, hatıra, temsil, resim sergisi gibi hususları kapsayan programlar hazırlanır. Hayvanların tabiattaki diğer varlıklar üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri, bakımları ve beslenmeleri hakkında öğrencilere bilgi verilir;

 

Milletlerarası Günler

Madde 62- (Değişik : 10.9.1985 tarih ve 18884 sayılı Resmi Gazete) Barışın takviyesi ve milletlerarası ilişkilerin geliştirilmesi için kurulmuş bulunan çeşitli milletlerarası kuruluşlar ve amaçları tanıtmak üzere okullarımızda “Birleşmiş Milletler Günü”, “Nato Günü”, “Avrupa Günü”, “Dünya Çocuk Günü”, “Dünya Kooperatifçilik Günü” düzenlenir.

Okulların dereceleri, öğrencilerin seviyeleri ve okulun şart ve imkanları gözönünde tutularak ilgili derslerden; konuşma, şiir, kompozisyon, resim, fotoğraf, film, sergi ve benzeri faaliyetlerden yararlanmak suretiyle bu günler hakkında bilgi verilmeye çalışılır.

 

Kızılay ve Yeşilay Haftası

Madde 63- Öğrencilerde yurtseverlik, şefkat, yardım ve yardımlaşma gibi insanlık duygularını geliştirmek, onların sosyal yönlerini kuvvetlendirmek, insan hayat ve sağlığını korumak ve insanlık haysiyetine saygıyı sağlamak amacıyla okullarda “Kızılay Haftası” ve “Yeşilay Haftası” düzenlenir.

Bu amaçların gerçekleştirilmesi için, okullarda kurulan Kızılay kolu, özel yönetmeliğindeki esaslara göre Kızılay'ın ilke, amaç ve faaliyetlerini tanıtıcı programlar hazırlar; sağlanan gelirle öğrencilere yardım hizmetlerini yerine getirir.

Yeşilay Haftasında, sigara, alkol ve uyuşturucu maddelerin insan sağlığına zararları konuşma, yazı, resim, film ve benzeri yollarla anlatılarak, bunlarla mücadelenin yurttaşlık görevi olduğu fikri aşılanır.

 

Dünya Çocuk Kitapları Haftası Ve Kütüphaneler Haftası

Madde 64- Öğrencilerde okuma zevki ve alışkanlığını geliştirmek, kitap sevgisini artırmak, onların kütüphanelerden daha fazla yararlanmalarını sağlamak amacıyla okullarda “Dünya Çocuk Kitapları Haftası” ve “Kütüphaneler Haftası” düzenlenir.

 

Atatürk Haftası

Madde 65- Cumhuriyetimizin kurucusu büyük Atatürk'ü anmak, ilke ve inkılaplarını benimsemek ve benimsetmek, eserlerini yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak için her yıl 10-16 Kasım tarihleri arasında “Atatürk Haftası” düzenlenir.

Atatürk Haftası, Atatürk'e duyduğumuz derin sevgi ve bağlılığın bir kere daha belirtilmesine imkan veren bir hafta olarak düşünülmeli, anma programları kalıplaşmış olmamalı, günün gereklerine göre çeşitlendirilip, zenginleştirilmeli; programların düşündürücü, duygulandırıcı ve heyecan verici bir nitelik taşımasına dikkat edilmelidir.

Atatürk Haftası anma programı, aşağıdaki çerçeve plan esasına ve bu konuda yayınlanacak Bakanlık emrine göre yürütülür.

a) Hafta boyunca okulların dereceleri, öğrencilerin seviyeleri ve derslerin özelliğine göre Atatürk'ü çeşitli yönlerden ele alarak asker ve komutan, devlet adamı, önder, inkılapçı, insan, ülkücü kişiliği belirtilmeli, öğrencileri aydınlatmalı, Atatürk'le ilgili ödevler verilmeli.

b) Atatürk için yazılmış şiirler, yazılar, Atatürk' ün sözlerinden seçilmiş parçalar derste ve toplantılarda okunmalıdır.

c) Atatürk konusunda kompozisyon yarışması açılmalı; Atatürk' ün sözlerini açıklamalı; Atatürk için yazılmış şiir ve yazılarla, Atatürk'ün resim ve fotoğraflarından alınan izlenimleri belirtici nitelikte ödevler yaptırılmalıdır.

d) Okullarda Atatürk köşesi düzenlenmeli; bu köşede Atatürk' ün büstü, madalyon, gravür, resim ve fotoğrafları sergilenmeli, Atatürk' ün vecizeleri ile ilgili tablo ve levhalara yer verilmelidir.

e) Okullarda Atatürk'le ilgili kitapları bir araya toplayan “Atatürk Yayınları Sergisi” açılmalı.

f) Hafta içinde her dereceli okulda, öğrencilerin, öğrenci velilerinin, halkın katılması ile en az bir defa salon toplantısı yapılarak Atatürk anlatılmalıdır.

g) Atatürk'le ilgili hatıralar derlenmeli, sınıfta ve toplantılarda anlattırılmalıdır.

h) Okulların yayınladıkları gazete ve dergilerin Kasım sayıları, “Atatürk Özel Sayısı” olarak çıkarılmalıdır.

ı) Çevredeki yetkili kişilerden, öğretmenlerden faydalanılarak konferanslar verilmelidir,

i) Müsamere faaliyetleri de ihmal olunmamalı, Atatürk'le ilgili piyeslerin temsil edilmesine çalışılmalıdır.

 

Öğretmenler Günü

Madde 66- Türk öğretmeninin toplumdaki önemini ve değerini belirtmek, öğretmenler ve öğrenciler arasında sevgi, saygı ve dayanışma bağlarını kuvvetlendirmek, emekli öğretmenleri saygı ile anmak, mesleğe yeni giren öğretmenlerde mesleklerinin yüceliği bilincini uyandırmak amacıyla Büyük Önder Atatürk' ün Millet Mektepleri Baş Öğretmenliğini kabul buyurdukları tarih olan 24 Kasım günü, okullarımızda, özel yönetmeliğinde belirlenen esaslar gözönünde tutularak “Öğretmenler Günü” kutlanır.

 

İnsan Hakları Haftası

Madde 67- İnsanlar arasında sevgi ve dostluk duygusunu geliştirmek, barışın takviyesini sağlamak, bu amaçla kurulmuş Milletlerarası kuruluşları tanımak üzere okullarımızda “İnsan Hakları Haftası” düzenlenir.

Okulların dereceleri, öğrencilerin seviyeleri ve okulun şart ve imkanları gözönünde tutularak ilgili derslerde, konuşma,kompozisyon, şiir ve benzeri yollardan yararlanmak suretiyle bu hafta hakkında bilgi verilmeye çalışılır.

 

Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası

Madde 68- Öğrencilerimizi tutumlu davranmaya ve Türk Malı kullanmaya alıştırarak milli kalkınmamıza katkıda bulunmalarını sağlamak, ferdin ve toplumunu refah ve mutluluğunu artırıcı alanlarda en etkili ve verimli yatırım yapma bilincini ve gücünü kazandırmak amacıyla her okulda .Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası düzenlenir.

Bu maksatla okullar dövizlerle donatılır, sergiler açılır, konuşma, şiir, yazı müzik, fotoğraf, film ve benzeri yollarla haftanın anlamı ve önemi kavratılır.

 

Sağlıkla İlgili Haftalar

Madde 69- Sağlık konularında öğrencileri aydınlatmak, bölge ve okul sağlık problemlerinin çözümüne katkıda bulunmak üzere okullarımızda “Sağlık Haftası” ve “Veremle Savaş Eğitimi Haftası” düzenlenir.

Bu maksatla,okul ve çevre imkanlarından yararlanmak suretiyle derslerde veya konferans, konuşma, şiir, kompozisyon, resim, fotoğraf, film ve benzeri yollarla öğrencilerin aydınlatılmasına ve bu haftanın anma, amaç ve önlemlerinin kavratılmasına çalışılır.

 

Enerji Tasarrufu Haftası

Madde 70- Yurdumuzun içinde bulunduğu enerji dar boğazını aşmak, enerji savurganlığının ekonomimiz üzerinde yarattığı olumsuz etkileri azaltmak, bu sorunun daha büyük boyutlara ulaşmasını önlemek amacıyla okullarımızda “Enerji Tasarrufu Haftası” düzenlenir.

Bu maksatla öğrencilerimizin enerji kaynaklarını tutumlu kullanma alışkanlığı kazanmaları yönünde kendilerine uygulamalı bilgiler verilmesini, ferdi olarak ve gruplar halinde projeler geliştirmelerini sağlamak amacıyla çalışmalar yapılır.

 

Milli Eğitim Bakanlığı Vakfı Kuruluş Günü

Madde 71- Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bütün eğitim kurumlarında, eğitim ve öğretimin, toplum ve kişilerin sosyal, kültürel ve ekonomik ihtiyaçlarını karşılayacak nitelik ve niceliğe ulaşmasına katkıda bulunmak amacıyla kurulmuş olan Milli Eğitim Bakanlığı Vakfı’nı tanıtmak üzere her yıl 19 Şubat tarihinde “Milli Eğitim Bakanlığı Vakfı Kuruluş Günü” düzenlenir.

 

Orman Haftası

Madde 72- Orman, ağaç ve tabiatı koruma konusunun memleketimiz ölçüsündeki değer ve önemini öğrencilere benimsetmeye yardımcı olmak amacıyla, her yıl okullarımızda “Orman Haftası” düzenlenir.

Bu hafta dolayısıyla düzenlenecek programda çeşitli tanıtma araçlarından yararlanılır ve ormanın, özellikle, yurt savunmasındaki, milli ekonomideki ve yurdun iklim, toprak, su ve tabii güzellikleri bakımından önemi üzerinde durulur ve çevredeki ağaçlandırma faaliyetlerinde bizzat görev alınır.

 

Dünya Tiyatrolar Günü

Madde 73- İnsan hayatını her yönü ile yansıtan tiyatronun insan, toplum, millet ve insanlık için taşıdığı büyük değeri belirtmek; uygulamalarla tiyatro ve sevgisini yaygınlaştırmak; tiyatronun eğitici ve kültürü arttırıcı rolünü göstermek amaçları ile her yıl 27 Mart tarihinde “Dünya Tiyatrolar Günü” kutlanır.

 

Turizm Haftası

Madde 74- Öğrencilere, Turizmin milletlerin ekonomik ve sosyal hayatlarındaki önemini benimsetmek, onların yurdumuzda turizmin gelişmesine katkıda bulunmalarını, yurdunu tanıyıp sevmelerini sağlamak amacıyla, her yıl okullarımızda “Turizm Haftası” Düzenlenir.

Bu maksatla çeşitli eğitim vasıtalarıyla öğrencilere turizmin önemi belirtilir, turistlere nasıl davranılacağı öğretilir ve çevresinde turizm değeri olan yerler tanıtılır.

 

Trafik Haftası

Madde 75- Trafik kurallarına uyma, yayalara ait yol ve geçitleri kullanmak, trafik kazalarının toplumumuza verdiği maddi ve manevi zararların önemini kavramak ve trafik kazalarında ilk yardım konularında gerekli davranışlar edinmek hususlarında bilgi, beceri ve alışkanlıklar kazandırarak disiplinli ve düzenli yaşama bilincine sahip vatandaşlar yetiştirmek amacıyla okullarımızda “Trafik Haftası” düzenlenir.

 

Anneler Günü

Madde 76- Annelere şükran ve bağlılığı belirtmek, anneye saygı ve sevgi duygusunun daima canlı, taze kalmasını sağlamak amacıyla, her yıl okullarda “Anneler Günü” düzenlenir.

Bu amaçla temsil, konuşma, şiir; yazı, resim, müzik, film, sergi ve benzeri yollarla günün önemi belirtilmeye çalışılır.

 

Sakatlar Haftası

Madde 77- Yurdumuzdaki özürlülerin ve sakatların ihtiyaçları ve problemleri hakkında öğrencilere bilgi vermek, onların yetenekleri ve yapabilecekleri işlere ait bir anlayış kazandırmak; güçsüzler ve yaşlılara yardım duygusu geliştirmek amacıyla, okullarımızda “Sakatlar Haftası” düzenlenir.

Bu hafta süresince, çevredeki sakatlarla ilgili kurumlar ziyaret edilir, konferanslar verdirilir; kompozisyon, resim, afiş, film ve benzeri yollarla öğrenciler aydınlatılır. Haftanın anlam ve önemi uygun şekilde değerlendirilmeye çalışılır.

 

Hava Şehitlerini Anma Günü

Madde 78- Yurt savunmasında havacılarımızın oynadığı önemli rolün belirtilmesi; havacılığın yurt ve millet için taşıdığı büyük değerin kavratılması; yurt savunmasında canlarını feda etmiş olan hava şehitlerimizin minnet ve şükranla anılması için her yıl okullarımızda, 15 Mayıs tarihinde, “Hava Şehitlerini Anma Günü” düzenlenir.

 

Çevre Koruma Haftası

Madde 79- Öğrencilere, çevrelerini tanımaları, çevrenin korunması ve çevre sorunlarının çözülmesi için uygulamalı bilgiler verilmesine, ferdi olarak ve gruplar halinde projeler geliştirmeleri amacına yönelik olarak okullarımızda “Çevre Koruma Haftası” düzenlenir.

 

Kahramanlık Günleri

Madde 80- Bilinen tarihi, 2000 yılı aşkın olan Türk Milletinin geçmişi, kahramanlık ve kahramanlarla doludur. Bu büyük kahramanlıkları ve kahramanlarımızı tanımak ve tanıtmak; vatan ve millet için, gerektiğinde ne büyük fedakarlıklar gösterdiklerini anlatmak; özellikle, milli kahramanımız Atatürk'ü diğer büyük kahramanlarımızı duygu ve düşünce olarak yaşamak; Onların çocukları olmaktan kıvanç duymak; kahramanlık ruh ve bilincini sürekli olarak canlı tutmak amaçları ile okullarımızda “Kahramanlık Günleri” düzenlenir.

 

Türk Büyüklerini Anma Günleri

Madde 81- Milli tarihimizde yer alan Türk Büyüklerinin kişiliklerini, hayatlarını, hatıralarını, eserlerini ve başarılarını öğrencilerimizin zihinlerinde ve gönüllerinde canlı olarak yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla okullarımızda “Türk Büyüklerini Anma Günleri” düzenlenir.

Türk Büyüklerini Anma Günleri; öğrencilerimizin fikir, ahlak ve milli duygu bakımından gelişmelerine katkıda bulunacak şekilde düzenlenir. Bunun için okullarda, öğrencilerin yaratıcı güç ve kabiliyetlerini kullanmalarına ve geliştirmelerine imkan verecek şekilde seviyelerine göre çeşitli programlar düzenlenir ve uygulanır.

Anma günlerinde aşağıda örnek olarak verilen program uygulanabilir.

a) Anılacak kişinin eserleri veya hayat safhalarına ait, öğrenciler tarafından yapılacak resimler sergilenebilir.

b) Anılacak kişi ile ilgili bir piyes oynanabilir.

c) Anılacak kişi ile ilgili şiirler okunabilir.

d) Anılacak kişinin hayatı hakkında konferans verilebilir.

e) Anılacak kişi hakkında yazılmış olan eserler okunabilir ve kompozisyon yarışmaları yapılabilir.

 

ALTINCI BÖLÜM

Genel ve Milli Kültürü Artırıcı Çalışmalar

 

Folklorumuz

Madde 82- Okullarımızda, milli oyunlarımızın müziği, giyimi ve figürleri ile yaşatılmasına çalışılır.

Milli oyunların seçiminde öğrencilerin seviyesi gözönünde tutulur; ilgi duymaları ve öğrenmeleri için okulca gerekli gayret gösterilir.

 

Madde 83- Öğrencilere, kendi kültürümüzü tanıtmak amacıyla; folklorumuzu oluşturan mahalli halk oyunları, türküler, hikayeler, masallar, destanlar vb. unsurlar üzerinde araştırmalar yaptırılır. Halk oyunlarının, türkülerin, destanların hikayeleri tespit ettirilerek, milli kültür değerlerimizin canlı bir şekilde yaşaması ve yaygınlaştırılması sağlanır.

 

Müsamereler

Madde 84- Öğrencilerin Türk Milli Eğitiminin genel amaçları doğrultusunda, milli ve estetik duygularını güçlendirmek, fikri eğitimlerine imkan hazırlamak, güzel sanatlar alanındaki kabiliyet ve becerilerini artırmak; okulla aile arasındaki bağları sağlamlaştırmak ve aynı zamanda öğrencilere eğlenceli bir zaman geçirtmek amacıyla okullarda müsamereler düzenlenir.

 

Madde 85- Müsamereler, küçük ve büyük müsamere olmak üzere iki türlüdür:

a) Küçük müsamereler; yatılı okullarda hafta tatili gecelerinde, gündüz okullarında cumartesi veya pazar günleri yapılır ve ilgili kol öğrencileri bu çalışmalara katılırlar.

Yalnız bir sınıf öğrencileri için olmak üzere kısa süren ve o sınıfın öğretmenleri ile velilerini bir araya toplayan sınıf müsamerelerine öncelik verilir.

b) Büyük müsamereler Bütün öğrencileri bir araya toplayan büyük müsamereler üç aydan daha sık yapılmaz. Bu müsamere programlarında, okulun bütün sınıflarındaki öğrencilere geniş ölçüde rol ve ödev verilmesine çalışılır.

 

Madde 86- Veliler için düzenlenen büyük müsamereler, Milli bayramlarda önemli yıldönümlerinde veya ders yılı sonunda olmak üzere yılda ikiyi geçemez.

Bu müsamereler okulun öğrencileri içinde tekrar edilir.

 

Madde 87- Okulun toplantı salonu ve sahnesi olmadığı takdirde, büyük müsamereler iki tarafın anlaşması, şartıyla, salonu elverişli başka bir okulda veya eğitim yönünden uygun görülecek diğer resmi veya özel salonlarda, mevsim elverişli ise, okul bahçesinde düzenlenir. Okul müdürü, okul dışında verilecek müsamerenin yerini belli eder ve Milli Eğitim Müdürlüğüne veya İlköğretim Müdürlüğüne duyurur.

Okul dışında müsamere verilecek yere, prova ve müsamere sırasında görevliler ve davetliler dışında kimse alınmaz.

 

Madde 88- Müsamere programlarında, imkanlar ölçüsünde aşağıdaki faaliyetlerin tamamına veya bir kısmına yer verilir.

a) Öğretmen veya öğrenciler tarafından yapılacak konuşmalar,

b) Milli marşlar ve okul şarkıları,

c) Türk Halk Müziği,

d) Klasik Türk Müziği,

e) Klasik Batı Müziği,

f) Temsil,

g) İnşat, monolog,

h) Milli oyunlar,

ı) Ritmik danslar, rontlar,

j) Spor hareketleri,

 

Müsamere programında yer alacak müzik parçalarının ve bütün gösterilerin seçiminde ve uygulanmasında 99. maddede belirtilen ilkeler ve müfredat programlarında yer alan esaslar gözönünde tutulur.

Programda konuşma bulunursa, buna ayrılan zaman yarım saati geçmez. Okul müsamereleri 3 saatten fazla sürmez. Uzun süren içinde türlü gösteriler bulunan müsamereler yerine, kısa süreli ve az gösterili, fakat 84. maddede belirtilen amaçları sağlayan müsamereler düzenlenir.

 

Madde 89- Veliler için düzenlenen okul müsamerelerine, veli olmasalar bile o yerin en büyük daire amirleri, komşu okul müdürleri, okulun eski öğretmenleri ve okulla ilgili kimseler çağrılır.

 

Madde 90- Müsamerede oynanacak piyeslerin seçilmesinde aşağıdaki noktalar gözönünde bulundurulur.

a) Piyesler, Bakanlıkça okullara tavsiye edilmiş eserlerden veya öğretmen yahut öğrenciler tarafından yazılmış veya çevrilmiş olanlardan seçilir.

b) Bu piyesler milli bilinci uyanık tutucu; fertleri milli ülkülerle, ahlaki değerler etrafında toplayıcı ve birleştirici; milli geleneklerimizi, aile yurt ve millet sevgisini yüceltici; iyimser bir hayat görüşü kazandırıcı; insanlık ve tabiat sevgisi aşılayıcı nitelik taşımalıdır.

c) Piyeslerin dili sade, canlı ve sahneye elverişli olmalı, öğrenci seviyesine uygun bulunmalıdır.

d) Okullarda, içinde açık-saçık sahneler bulunan, toplumda benimsenmiş değerleri  yeren, gelenek ve göreneklerimize ve toplum düzenine uymayan, çocukluk ve gençlik çağının normal gelişmesine zararlı etkileri bulunan piyesler temsil edilmez.

 

Madde 91- Müsamerelerde oynanacak piyeslerin dışındaki gösterilerde de siyasi, ideolojik ve bölücü telkinler yapılmaz. Ferdi tenkit ve taşlamalara yer verilmez.

 

Madde 92- Müsamerede temsil edilecek eser, okulun, bu kolda görevli öğretmenleri  ile okul müdürlüğünce görevlendirilecek iki öğretmen tarafından incelenir. Bu öğretmenlerin, 90, 91. maddeler uyarınca eserin temsilinde bir sakınca olmadığını belirten, okul müdürlüğünce onaylanan raporu üzerine eser temsil edilir. Okul müsameresinde temsil edileceği eser hakkında Milli Eğitim Müdürlüğünün izni alınır.

 

Madde 93- İlkokullarda yapılacak bir temsil yarım saatten uzun sürmemelidir. İlkokul öğrencilerine, suflörü gerektiren, ezberlenmiş uzun rolleri bulunan temsiller yaptırılmaz. Küçük çocuklara ses, söz ve vücut hakimiyetini sağlamak ve kendilerine serbestçe, sade ve samimi olarak anlatmak imkanı vermek için öğrendikleri, hatta kendi buldukları masalları hiçbir metne bağlamadan,bütünüyle, tulüat tarzında oynamaları teşvik edilmelidir.

 

Madde 94- Ortaokul, lise ve dengi okulların, okul müsamerelerinde piyesler, programda, ayrılmış zamanın yarısından fazlasını almamalıdır. Temsili daha uzun zaman alan piyeslerin en dikkate değer perde ve sahneleri seçilerek temsil edilmelidir.

 

Madde 95- Müsamerelerde bütün bir piyesin oynanması gerekmez. İki veya üç piyesten uygun sahneler veya perdeler oynanabilir. Bu durumda piyesin oynanmayan bölümleri özetlenir. Birden fazla piyes oynandığı takdirde her piyesi ayrı öğrenci grupları oynar, bir öğrenciye iki piyeste rol verilmez.

 

Madde 96- Temsillerde kadın rolleri kız öğrencilere, erkek rolleri erkek öğrencilere verilir. Karma olmayan okullar, müsamerelerinde, bu konuda yardımlaşabilir. Okul temsillerinde öğrenci olmayanlara rol verilmez.

Öğrencilerin diğer kurum ve kuruluşlarca verilen müsamerelerde, görev alabilmeleri velilerinin yazılı muvafakatına, okul yönetiminin izinine bağlıdır.

 

Madde 97- Okul müsamerelerinde dekor, kostüm için fazla masraf ve külfete girilmemeli; sadeliğe, tabiliğe önem verilmelidir.

 

Madde 98- Müsamerelerde okulda okutulan yabancı dillerin uygulanmasına imkan vermek üzere küçük piyesler de temsil edilebilir. Ancak, bütün müsamere programı yabancı dile ayrılmamalıdır.

 

Konserler ve Müzik Çalışmaları

Madde 99- Okullarda verilecek konserler ve yapılacak müzik çalışmaları okulun seviyesine ve eğitim programlarına uygun olur.

Milli örf ve adetlerimizle bağdaşmayan müzik türüne ve çalışmalarına yer verilmez.

 

Madde 100- Öğrencilerin çeşitli müzik aletlerini tanımaları ve mümkün olanlarından ilgi ve kabiliyetlerine uygun düşenleri öğrenmeleri sağlanır.

 

Madde 101- Okullarımızda bulundurulacak ve kullanılacak müzik plakları, bantları ve benzerleri okulun müzik öğretmeni ile okul müdürlüğünce görevlendirilecek iki öğretmen tarafından seçilir. Seçilen müzik plakları, bantlar ve benzerlerinin müfredat programlarına uygun olması gerekir. Kurulun uygun görmediği müzik plakları, bantları ve benzerleri okullarda bulundurulmaz ve kullanılmaz.

 

Konferanslar ve Grup Tartışmaları

Madde 102- Öğrencilerin; gördüklerini, yaşadıklarını, tasarladıklarını, okuduklarını, duyduklarını ve düşündüklerini doğru, maksada uygun ve etkili olarak anlatabilme kendine güven duyabilme, diğer kişilerle iyi ilişkiler kurabilme, farklı görüş ve anlayışları hoşgörüyle karşılayabilmek, güç ve kabiliyetini kazandırıp geliştirmek için okullarda konferanslar ve grup tartışmaları düzenlenir.

Konferans ve grup tartışma konuları, öğrencilerin yaş ve fikir seviyelerine uygun nitelikte olur.

 

Madde 103- Konferans ve grup tartışmaları sınıfta, okulda ve okullar arasında tertiplenir.

 

Madde 104- Sınıfiçi konferans ve grup tartışma konuları ilgili öğretmenin gözetimi ve sorumluluğu altında sınıfça tespit edilerek okul idaresine bildirilir.

 

Madde 105- Okul çapında düzenlenecek konferans ve grup tartışmalarının konuları, ilgili eğitici kolun teklifi üzerine, ilgili rehber öğretmen ile okul müdürlüğünce görevlendirilecek iki öğretmenden kurulacak bir kurul tarafından kararlaştırılır.

 

Madde 106- Okullararası konferans ve grup tartışma konuları okul müdürlüklerinin teklifleri üzerinde, İI Milli Eğitim Danışma Kurulunca tespit edilir.

 

Sergiler

Madde 107- Okullarda her öğretim yılında öğrencilerin, dersiçi ve dersdışı eğitim-öğretim çalışmalarından başarılı örnekler sergiler; okul türlerine göre defileler düzenlenebilir.

 

Madde 108- Sergi ve defile düzenleme işleri ve tarihleri, okul yönetimince kararlaştırılır. Belirli tarihlerde fuar, festival sergi düzenlenen yerlerde bu faaliyetler aynı tarihlere rastlatılabilir.

 

Madde 109- Okul içinde açılacak sergiler, yapılacak defileler, okul müdürünün, il sınırı içinde veya dışında açılacak sergiler ve defileler valiliğin iznine bağlıdır.

Ülke dışında açılacak sergiler ve yapılacak defileler için Bakanlık Onayı alınır.

 

Madde 110- Sergilerde ve defilelerde imkanlar ölçüsünde öğrencinin başarılı çalışması sergilenir.Madde 111- Okulda edinilen bilgi ve becerilerinin gösterilmesi bakımından sergiler, defileler hakkında ziyaretçilere yazılı ve sözlü açıklamalar yapılır.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Özel İlgi ve Meraklar Yönünden Çalışmalar

 

Madde 112- Öğrencilerin, eğitici kollar alanları dışında kalan merakları ile ilgi duydukları çalışmalarının kişiye ve topluma faydalı işler halinde oluşması için okulca yol gösterici ve eğitici tedbirler alınır. Bu amaçla aşağıda gösterilen örnekler ve benzeri alanlarda, öğrencinin çalışmasına yardımcı olunur.

a) Ailenin ve çevrenin yaşayışına katkıda bulunmak, ipekböceği, mantar, çilek, çiçek, kümes hayvanı yetiştirmek; peşkir, halı, kilim, kumaş dokumak; Yün örmek; oya işlemek;dikiş dikmek; turist rehberliği; gönüllü hastabakıcılık gibi.

b) Güzel sanatlardan zevk alma; Bir müzik aleti çalmak; resim, heykel, oymacılık,kakmacılık, seramik, ciltçilik çalışmaları yapmak gibi.

c) Araştırma yeteneğini geliştirme; Fizik, kimya, biyoloji, astronomi, meteoroloji ve benzeri alanlarda deney yapmak; gözlemlerde bulunmak gibi.

d) Milletini ve insanlığı tanıma ve tanıtma; Eski eserleri, yazma, kitap ve levhaları toplamak, ören yerlerini incelemek, tanımak ve tanıtmak; Milli folklor ürünlerini araştırmak ve öğrenmek

e) Kitap okuma ve yazı yazma; Kitap okuma ve kitaplık sahibi olmak; hikaye, piyes ve şiir yazmak gibi.

f) Çeşitli makineler kullanma; Fotoğraf, projeksiyon, sinema ve büro makinelerini kullanmak gibi.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Okullar ve Diğer Kurumlar Arası İlişkileri Geliştirici Çalışmalar

 

Geziler

Madde 113- Ferdi veya gruplar halinde gözlemlerde bulunmak; inceleme yapmak, çevre problemleri ile ilgili projeler geliştirmek ve uygulamak; yurdumuzun tarihi, turistik yerlerini; sanayi kuruluşlarını, coğrafi özelliklerini ve tabii güzelliklerini yerinde görmek amacıyla geziler düzenlenebilir.

 

Madde 114- Geziler, yakın çevre, yurtiçi ve yurtdışı inceleme gezileri şeklinde düzenlenir.

 

Madde 115- Yakın çevre inceleme gezileri, eğitim programlarında yer alan ve öğretmenin yıllık planlarında gösterdiği konularla ilgili olarak düzenlenir. Öğretmen, gezi, planını en az üç gün önce okul müdürüne verir. Gezi bir araçla yapıldığı veya bir ders gününün saatlerini aştığı takdirde velinin yazılı izni alınır. Okulca tertiplenen gezilerde 5.1.1961 tarih ve 237 sayılı Taşıt Kanunu hükümleri çerçevesinde resmi araçlardan da yararlanılabilir.

 

Madde 116- Yurtiçi inceleme gezileri, gezi ve inceleme planı hazırlandıktan, yeme ve yatma imkanları temin edildikten, veli muvafakat belgeleri alındıktan, gezilecek ve görülecek yerler için izin sağlandıktan sonra, derslerin ve milli bayram programlarının aksatılmaması şartıyla; iliçi geziler mahalli mülki amirin, il dışı geziler valiliğin onayı ile yapılır. Gezilerde bir idareci ve kırk öğrenciye enaz bir öğretmen nezaret edecek şekilde yeteri kadar öğretmen görevlendirilir ve bu durum il onayında belirtilir.

Bu geziler, öğretmen ve öğrencilerin kendi imkanları ile düzenlenir. Yoksul öğrencilerin yol giderleri okul müdürlüğünce sağlanacak imkanlarla karşılanabilir. Çeşitli sebeplerle yapılacak gezilerde de aynı esaslara uyulur.

Yurtdışı inceleme gezileri “Öğretmen ve Öğrencilerin Grup Halinde Yurtdışına Tertip Edeceği Gezilerle İlgili Yönetmelik” esaslarına ve Bakanlıkça verilecek emirlere göre düzenlenir.

 

Yarışmalar

Madde 117- Öğrencilerin kendi ilgi ve yeteneklerini tanıyıp geliştirmelerine, daha başarılı olmalarına, kendilerine güven duyabilmelerine, sosyal ilişkilerde anlayışlı ve saygılı olabilmelerine, ilmi inceleme ve düşünme alışkanlığı kazanabilmelerine imkan vermek üzere okullarda çeşitli yarışmalar düzenlenir.

 

Madde 118- Yarışma konuları sınıf seviyelerine ve eğitim programlarına uygun olarak tespit edilir.

 

Madde 119- Yarışmalar 112. maddede belirtilen konularda veya inceleme, kompozisyon, şiir, hikaye, resim, daktilografi, folklor alanlarında yapılır.

 

Madde 120- Yarışmalar, sınıfiçi, okuliçi, okullararası düzenlenebileceği gibi yurt çapında da düzenlenir.

 

Madde 121- (Değişik: 8.3.1996 tarih ve 22574 sayılı Resmi gazete) Okuliçi ve sınıfiçi yarışmalar ile ilgili esaslar ve yarışma konuları, okul müdürünün veya görevlendireceği müdür yardımcısının başkanlığında, ilgili iki öğretmenden oluşacak komisyonca; okullararası yarışma konuları ile yarışma esasları il Milli Eğitici Danışma Kurulu'nca tespit edilir.

Milli Eğitim Bakanlığı dışında kalan kurum ve kuruluşlarca düzenlenecek il düzeyindeki yarışmalar Valiliğin, yurt çapındaki yarışmalar ise Milli Eğitim Bakanlığı'nın izni ile gerçekleştirilir.

Yarışmayla ilgili duyuru, izin onayı da eklenerek yarışmayı düzenleyen kurum ve kuruluşça yapılır.

 

Madde 122- Sınıfiçi yarışmaların değerlendirilmesi ilgili öğretmenin gözetiminde o sınıfın öğrencileri tarafından yapılır.

Okuliçi yarışmaların değerlendirilmesi okul müdürlüğünce görevlendirilecek, konu ile ilgili üç öğretmen ile ilgili kol başkanı öğrenciden meydana gelen bir kurulca yapılır. Bu kurulda mümkünse yarışmaya katılan okullardan birer üye bulunur.

 

Madde 123- Yarışmalar, okulların normal eğitim ve öğretim çalışmalarını aksatmayacak şekilde düzenlenir.

 

Madde 124- Yarışmalarda derece alanlara düzenlenecek bir törenle ödülleri verilir.

Yarışmalarda başarı gösteren öğrencilere, diğer bakanlıklar ve kuruluşlarla iş birliği yapılmak suretiyle sağlanacak yaz kampları imkanlarından yararlanmalarında öncelik tanınır.

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

Beden Eğitimi Çalışmaları

 

Madde 125- Öğrencilerin bir bütün halinde gelişmelerine imkan vermek, bedeni ve ruhi yönlerden dengeli ve sağlıklı bir kişiliğe sahip olmalarını sağlamak ve boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirebilme alışkanlığı kazandırabilmek için, okullarda öğrenci seviyelerine göre çeşitli beden eğitimi çalışmalarına yer verilir.

 

Madde 126- Her öğrencinin sağlık durumu ve kabiliyeti ölçüsünde beden eğitimi çalışmalarına ve bir spor faaliyetine katılması sağlanır.

 

Madde 127- Beden eğitimi çalışmaları, “Okul Spor Kolları Yönetmeliği” ne ve Bakanlıkça verilecek emirlere göre yürütülür.

 

Madde 128- Eğitici kol çalışmaları arasında yer alan izcilik çalışmaları “Türkiye izciler Yönetmeliği” ne ve Bakanlıkça verilecek emirlere göre yürütülür.

 

ONUNCU BÖLÜM

Okullarda Çıkarılacak Dergi-Gazete ve Yıllıklar

 

Madde 129- Okullarda; Türk Milli Eğitiminin genel amaç ve temel ilkeleri ile eğitici çalışmaların amaçlarına uygun nitelikte dergi, gazete ve yıllıklar çıkarılabilir.

 

Madde 130- Okullarda çıkarılan dergi, gazete ve duvar gazetesinin bütün yazılarından okul müdürü veya görevlendireceği bir müdür yardımcısı sorumludur.

Derginin sahibi, okul adına dergiyi çıkaran eğitici kol rehber öğretmeni veya okul müdürü olabilir.

 

Madde 131- Bir okulda yalnız bir dergi çıkarılabilir, Eğitici kollar ayrı dergiler çıkaramazlar.

 

Madde 132- Okul dergileri en çok ayda bir çıkarılır ve bir öğretim yılı içinde çıkacak sayıları sekizi geçmez.

 

Madde 133- Derginin yerine gazete çıkarılabilir. Ancak, bunların her ikisi birden çıkarılmaz. Okul duvar gazeteleri bu hükmün dışındadır.

 

Madde 134- Okullarda çıkarılan duvar gazetelerinde ve yıllıklarda yer alacak yazı, resim ve karikatürlerin de bu Yönetmelik hükümlerine göre hazırlanması gereklidir.

 

Madde 135- Derginin veya gazetenin çıkarılması için gerekli para, eğitici kollar bütçelerinden ve okul koruma derneklerinden karşılanır.

 

Madde 136- Dergide veya gazetede yayımlanacak öğrenci yazıları, seçme kurulu ile inceleme kurulundan, öğretmenlere ait yazılar ise yalnız inceleme kurulundan geçer.

 

Madde 137- İnceleme kurulu; müdürün veya görevlendireceği bir müdür yardımcısının başkanlığında, biri kültür dersleri öğretmeni olmak üzere iki öğretmenle, ilgili kol rehber öğretmeninden kurulur.

Seçme kurulu ise; ilgili kol öğrencileri arasından seçilen ve okul müdürlüğünce uygun görülen beş öğrenciden meydana gelir.

 

Madde 138- Dergiye ve gazeteye girecek öğrenci yazıları; seçme kurulu tarafından okunarak, uygun görülenler, inceleme kuruluna sunulur.

İnceleme kurulu; seçme kurulundan geçen yazılarla, öğretmenler tarafından kendisine verilen yazıları inceler. Dergi veya gazetede yayımlanması uygun görülenler bir karar halinde tespit edilir ve bu karar kurulca imza edilir. İnceleme kurulunun kararları idarece ilgili dosyada saklanır.

 

Madde 139- İnceleme kurulu, dergiye veya gazeteye girecek yazılarda fikir ve ifade hatası olmamasına özellikle dikkat eder.

Dergiye veya gazeteye girecek yazılar sade bir dille yazılmalıdır.

 

Madde 140- Dergi, gazete ve yıllıklarda, çıkan yazı, resim ve karikatürlerin birer kopyası ile duvar gazetesinin kaldırılan nüshaları okulda bir dosyada bir yıl saklanır.

 

Madde 141- Okul dergi veya gazetelerine konulacak yazı, proje, resim, fotoğraf ve karikatürler derslerde öğrenciler tarafından yazılmış, çizilmiş ve öğretmen kontrolünden geçmiş olan ödevlerden seçilmiş örnekler olabileceği gibi öğrenciler tarafından doğrudan yazılan ilmi ve edebi yazılar da olabilir.

Yazı, proje, resim, fotoğraf, karikatürlerde şu nitelikler aranır.

a) Öğrencilerin Atatürk inkılap ve ilkelerine, Türklüğe, Türk Milletine, yurdumuza, Cumhuriyet rejimine inkılaplarımıza, Türk Ordusuna, Türk Bayrağına, aileye, okula, iş ve meslek hayatına karşı duyduğu sevgi, saygı ve bağlılığı yansıtan ve inkılaplarımızın çeşitli yönlerini belirten yazılar.

b) Eserleri ile milletimize ve insanlığa büyük hizmetlerde bulunmuş bilgin ve sanatçıların, tarihe mal olmuş kişilerin hayat ve eserlerini tanıtıcı yazılar,

c) Öğrencilerin genel kültür dersleri ile mesleki ve teknik alanlarda yapacakları incelemeler ve problem çözümleri; güzel sanatlar alanında çalışmalar veya bu konulardaki incelemeleri,

ç) Okulun tarihine ait yazılar,

d) Okulun yetişen ve okula hizmet etmiş olan değerli kişilerin hayatları ve eserleri hakkında yazılar,

e) Okulun bulunduğu yerin tarihi, eski eserleri, Milli kültür değerleri, folkloru, coğrafyası, yetiştirdiği büyük adamlar hakkında incelemeler,

f) Devlet büyüklerinin okulu ziyaretleri hakkında yazılar,

g) Okulda verilen müsamereler, konserler veya okulca gidilen filmler ve piyesler hakkında yazılar,

h) Bayramlarla, belirli gün ve haftalarla ilgili yazılar,

ı) Sınıfça veya okulca yapılan gazi ve incelemeler hakkında yazılar,

j) Endüstri ve teknoloji alanında meydana gelen gelişmeleri tanıtıcı yazılar,

k) Eğitici kolların çalışmaları hakkında yazılar,

l) Okulda sergi açılması, diploma verilmesi, okulun bahçesinin ağaçlandırılması, yeni bir binaya geçilmesi gibi okul hayatını ilgilendiren olaylar hakkında yazılar,

m) Okuldan mezun olan öğrencilerin yüksek öğrenimde ve meslek hayatında gösterdikleri başarılara dair yazılar,

n) Okul kitaplığına yeni alınan eserleri tanıtan yazılar,

o) Yukarıdaki nitelikleri taşıyan resim, fotoğraf ve karikatürler.

 

Madde 142- Okul dergi veya gazetelerine şu nitelikteki yazıların, resimlerin, fotoğrafların ve karikatürlerin girmesi yasaktır.

a) Milli ülküye, milli örf ve adetleri, aile bağlarını ve ahlak kurallarını, kutsal kavram ve değerleri zayıflatacak yazılar,

b) Zararlı ve olumsuz etkiler yapacak yazılar,

c) Başka rejimlere karşı takdir ve sempati uyandıracak nitelikte yazılar,

d) Siyasi mahiyette yazılar,

e) Resmi bir dairenin veya ilmi bir müessesenin işlemlerini, memurlarını küçük düşüren yazılar,

f) Geri bir zihniyetin mahsulü olan veya batıl inançları telkin eden yazılar,

g) İlmi yanlışları olan yazılar,

h) Ruh sağlığını bozucu kötümserlik telkin eden yazılar,

ı) Müstehcen yazılar,

i) Cinayet ve intihar gibi olayları konu alan yazılar,

j) Kişileri küçük düşürücü mizah yazıları ve kişilik tartışmaları ile ilgili yazılar,

k) Okul içinde ve dışında disiplini bozmaya teşvik eden veya okulda disipline aykırı olarak meydana gelen olayları anlatan yazılar,

l) Gerek dergiyi veya gazeteyi çıkaran okulu gerek diğer okulları veya yönetici veya öğretmenlerini küçük düşüren yazılar,

m) Yukarıdaki nitelikleri taşıyan resim, fotoğraf ve karikatürleri.

 

ONBİRİNCİ BÖLÜM

Okullarda Gösterilecek Filmler ve Yapılacak Çeşitli Gösteriler

 

Madde 143- Okullarda gösterilecek veya okulca gidilecek filmlerde veya yapılacak çeşitli gösterilerde, Türk Milli Eğitiminin genel amaç ve temel ilkelerine uygun, öğrencilerin milli ve estetik duygularını güçlendirici, güzel sanatlara ilgi uyandırıcı nitelikler aranır.

 

Madde 144- Okullarda gösterilecek veya okulca gidilecek filmler veya çeşitli gösteriler okul müdürlüğünce uygun görülecek üç öğretmen tarafından izlenir. Bu öğretmenlerin, filmin gösterilmesinde ve izlenmesinde bir sakınca olmadığını belirten ve okul müdürlüğünce onaylanan raporu üzerine söz konusu film görülebilir veya gösterilere gidilebilir.

 

Madde 145- Her çeşit perde ve sahne oyunları, filmler, hüner ve sanat gösterileri, konser ve benzerleri Milli Eğitim Müdürlüğünce uygun görülecek üç öğretmen tarafından incelenir. Söz konusu oyun, gösteri, hüner ve benzerlerine, görevli öğretmenlerin, bunların öğrencilere gösterilmesinde bir sakınca bulunmadığını belirten ve Milli Eğitim Müdürlüğünce onanan raporu üzerine o il dahilindeki okullarda imkan ve şartlara göre okul müdürünün muvafakatı ile müsaade olunur,

Raporda oyun, gösteri, konser ve benzerlerinin hangi derecedeki okullarda gösterilebileceği ve gösteri konusu şeylerin nelerden ibaret olduğu ayrıca belirtilir.

 

ONİKİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

 

Madde 146- Kamu yararına hizmet eden hayır kurumlarına ait yardım pulları ancak istekli öğrencilerce satın alınır. Yardım pulları resmi belgelere yapıştırılmaz ve satın alınması için öğrenciler zorlanmaz.

Öğrencilere, okul dışında halka rozet dağıttırılmaz.

 

Madde 147- Öğrencilerin ruh ve beden sağlıkları üzerinde olumsuz etki yapan ve kötü alışkanlıklar kazandıran, eğitim ve öğretim amaçları ile bağdaşmayan çevrelerden sakınmaları için gerekli tedbirler alınır.

Öğrencilerin kahvehane, gazino, lokal ve benzeri yerlere gitmelerine izin verilmez.  Şartları elverişli okullarda öğrencilerin boş zamanlarını daha iyi değerlendirmelerini ve dinlenmelerini sağlamak amacıyla öğrenci lokalleri açılabilir.Okul bahçesinden ve spor tesislerinden, tatil günlerinde de okul öğrencilerinin faydalanabilmesi için, okul müdürlüğünce mümkün olan tedbirler alınır.

 

Madde 148- Eğitim ve öğretim çalışmalarını aksatmamak şartıyla okulların salonları ve diğer imkanları müdürün izni ve valinin onayı ile, diğer okulların bu yönetmelikte belirtilen eğitici çalışmaları için tahsis edilebilir.

 

Madde 149- İlkokullarda, eğitim programlarında yer alan gün ve haftalarla ilgili çalışmalar yapılır.

 

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 150- 21 Temmuz 1976 tarihli ve 15653 sayılı Resmi gazete ile 2 Ağustos 1976 tarihli ve 1894 sayılı Tebliğler Dergisinde Yayımlanan “İlk ve Orta Dereceli Okullar Eğitici Çalışmalar Yönetmeliği” hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Müzeler Haftası (değişik: 10.09,1985 tarih ve 18864 sayılı Resmi gazete)

 

Ek Madde 1 - Öğrencilere, yurdumuzun kültür ve tabiat varlıklarının tanıtılması, milli değerlerimiz olan kültür varlıklarımızın korunması, onarılması ve saklanması ile, gelecek kuşaklara aktarılması için yapılan ve yapılması gerekli çalışmaları anlatmak, müzelerimizi tanıtarak onların milli kültür ve tarih bilgilerini zenginleştirmek ve bu değerleri benimseyerek sahip çıkmalarını sağlamak amacıyla her yıl okullarımızda “Müzeler Haftası” düzenlenir.

Bu hafta dolayısıyla okullar resimli ve yazılı dövizlerle donatılır, sergiler açılır, konuşma, şiir, yazılı kompozisyon, resim, karikatür, müzik, fotoğraf, slayt, film ve benzeri yollarla haftanın anlamı ve önemi öğrencilere kavratılır. Ayrıca, kültür ve tabiat varlıkları ile müzelerin görülmesi için geziler düzenlenir.

 

Vakıf Haftası

Ek Madde 2- Öğrencilere;

a) Yüzyıllardır yüce milletimize sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda çeşitli hizmetler sunan, temelinde hayır duygusu ve insanlık sevgisi yatan vakıfları tanıtmak,

b) Vakıf, abide ve eski eserlerle vakıf gayrimenkullerini itinalı bir şekilde koruyup, gelecek kuşaklara intikalini sağlamanın milli ve kutsal bir görev olduğunu telkin etmek,

c) Kamu hizmetlerine katkıda bulunacak yeni vakıfların kurulmasını teşvik için vakıfların faydalarını anlatmak, amacıyla okullarda vakıf haftası kutlanır.

 

Yürürlük Tarihi

Madde 151- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme Yetkisi

Madde 152- Bu Yönetmeliği Milli Eğitim Bakanı yürütür.

 

Eğitici Kol İç Yönetmeliği Örneği

Okulun Adı        :

Eğitici Kolun Adı: Okul Araçlarını ve Gereçlerini Koruma Eğitici Kolu

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç

“Okul, Araç ve Gereçlerini Koruma Kolu” İlkokul, Ortaokul, lise ve Dengi Okullar Eğitici Kollar Yönetmeliğinde belirtilen genel amaçlar doğrultusunda,

 

Madde 1- Öğrencilere okulda ve hayatında işbölümünün yararlarını göstermek, buna alıştırmak ve bu alanda gelişmelerine yardımcı olmak.

Madde 2- Okul araç ve gereçlerini koruma ve temiz tutmanın önemini, bütün okul öğrencilerine kavratmak.

Madde 3- Devlet malını korumanın topluma yararlarını kavratmak.

Madde 4- Bozulan, kırılan bir eşyanın hemen onarılması alışkanlığını kazandırmak.

Madde 5- Eğitici kol çalışmalarında öğrencilere, dayanışma ve yardımlaşma alışkanlığı kazandırmak.

Madde 6- Araç ve gereçleri yerinde sırasında ekonomik olarak kullanmayı öğretmektir.

 

Kapsam

Madde 7- Bu İç yönetmelik (........... okulunda) Okul Araç ve gereçlerini Koruma Kolunun çalışmalarını kapsar.

 

Genel Hükümler

Madde 8- Kol bütün üyeleri ile toplantı yaparak çalışmaları değerlendirir. İlk toplantıda; yıllık çalışma programını hazırlayarak Eğitici Kollar Rehber Öğretmenler Kuruluna sunar.

Madde 9- Kol toplantısı, başkanın çağrısı ile yapılır. Toplantı salt çoğunlukla yapılır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu iki oy sayılır.

Madde 10- Kol yönetim kurulu, haftada bir defa toplanarak kol çalışmalarını gözden geçirir.

Madde 11- Kolun ilk toplantısında; yürürlükte bulunan kol iç yönetmeliğinde değişiklik yapılması teklifi olursa, görüşülür, karar bağlanır. Bu karar, kol rehber öğretmeni aracılığı ile rehber öğretmenler kurulunda görüşüldükten sonra müdürün onayı ile yürürlüğe girer.

Madde 12- Kol rehber öğretmeni kolun toplantılarına gözlemci olarak katılır, danışman olarak kendisinden yararlanılır.

Madde 13- Kolun bütün toplantıları demokratik kurallar içinde yürütülür.

Madde 14- Bu Yönetmeliği okul müdürü yürütür.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitici Kolun Kuruluşu

Madde 15- Eğitici kol yönetmelik hükümlerine göre sınıf ve şubelerden seçilen (............) öğrenciden oluşmuştur.

Madde 16- Eğitici kolun rehber öğretmeni (.............................)dir.

Madde 17- Genel kurulca kol yönetimi için yönetim kuruluna seçilen üyeler kendi aralarında işbölümü yaparak başkanlığa, (............) başkan yardımcılığına (...........) sekreterliğe (.............), saymanlığa (........,) ve üyeliğe de (............) seçilmişlerdir.

Madde 18- Kol denetim kuruluna (.............) seçilmişlerdir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevler

 

Eğitici Kol Başkanının Görevleri

Madde 19- Kolun çalışmalarından, yıllık çalışma programının uygulanmasından birinci derece sorumludur.

Madde 20- Eğitici kol başkanının görevleri şunlardır:

a) Kolla ilgili bütün dilekleri alır, üyeleri kol toplantısına çağırır.

b) Diğer eğitici kollarla işbirliği yapar.

c) Rehber öğretmenin gözetim, denetim ve yönlendirmelerini kol üyelerine iletir.

d) Kol çalışmalarının, düzenini, disiplinini ve gelişimini sağlar.

e) Genel kurulda kolla ilgili eleştirileri cevaplandırır.

f) Kolla ilgili harcamaları saymanla tespit ederek eğitici kollar yönetim kuruluna bildirir.

g) Kolla ilgili yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder.

 

Eğitici Kol Başkan Yardımcısının Görevleri

Madde 21- Eğitici kol başkan yardımcısının görevleri şunlardır:

a) Eğitici kol başkanının bulunmadığı hallerde başkanın görevlerini yerine getirir.

b) Kolun demirbaş eşyalarının kaydını tutar ve sorumlu olur.

c) Başkanın kolla ilgili vereceği görevleri yerine getirir.

 

Sekreterin Görevleri

Madde 22- Sekreterin görevleri şunlardır:

a) Kararları karar defterine yazarak üyelere imzalatır.

b) Kollarla ilgili yazışmaları yapar, takip eder.

c) Kolla ilgili belgeleri dosyalar, düzenler.

 

Saymanın Görevleri

Madde 23- Saymanın görevleri şunlardır.

a) Kolun para işlerini yürütür.

b) Kolun giderleri ile ilgili belgelerin suretlerini çıkarıp asıllarını Eğitici Kollar Yönetim Kuruluna verir.

c) Eğitici kolun yıllık gelir- giderleriyle ilgili tahmini bütçeyi başkanla birlikte hazırlar.

 

Eğitici Kolun Çalışma Alanı

Madde 24- Kol şu alanlarda faaliyetlerde bulunur.

a) Eğitici kol; gerek kendi üyelerinin, gerek okulun bütün öğrencilerinin görüş, seziş, buluş ufuklarını geliştirici çalışmalara yer verir.

b) Çeşitli konularda yarışmalara yer vererek teşvik edici örneklemeler yapar.

c) Kolun amacına uygun resim, sergi, film, slaytlar hazırlayıp gösterir.

d) Eğitici kol saatlerinde eğitici konuşmalar hazırlar.

 

Kolun Tutacağı Defter ve Dosyalar

Madde 25- Kol şu defter ve dosyaları tutar:

a) Toplantı karar defteri,

b) Gelir-gider defteri,

c) Harcamalar Dosyası,

d) Evrak dosyası ve zimmet defteri,

e) Demirbaş defteri,

 

Eğitici Kolun Sorumlu Olduğu Kişi ve Kurullar

Madde 26- Eğitici kol yönetim kurulu:

a) Okul müdürüne,

b) Görevli müdür yardımcısına,

c) Eğitici kol yönetici öğretmenine,

d) Rehber öğretmenler kuruluna,

e) Kol Başkanlar kuruluna,

f) Kol genel kuruluna, karşı sorumludur.

 

Eğitici Kolun İşbirliği Yapacağı Diğer Eğitici Kollar ve Kurumlar

Madde 27- Okul araç ve gereçlerini koruma kolu şu eğitici kollar ve kurumlarla işbirliği yapar.

a) Sağlık ve Temizlik Kolu

b) Yayın Kolu

c) ...,...............

d) ..................... ,

e) ......................

f) Yapı Meslek lisesi,

g) Kız Meslek lisesi,

h) Kızılay, Çocuk Esirgeme Kurumu,

ı) .................