Make your own free website on Tripod.com
'); //-->

657 DEVLET MEMURLARI KANUNU.. 2

KISIM - I 3

GENEL HÜKÜMLER.. 3

BÖLÜM: 1. 3

KAPSAM, AMAÇ, TEMEL İLKELER,İSTİHDAM ŞEKİLLERİ 3

MADDE 1 - KAPSAM... 3

MADDE 2 - AMAÇ.. 3

MADDE 3 - TEMEL İLKELER.. 3

SINIFLANDIRMA.. 3

KARİYER.. 3

LİYAKAT. 4

MADDE 4 - İSTİHDAM ŞEKİLERİ 4

A) MEMUR.. 4

B) SÖZLEŞMELİ PERSONEL. 4

C) GEÇİCİ PERSONEL. 4

D) İŞÇİLER.. 4

MADDE 5 - DÖRT İSTİHDAM ŞEKLİ DIŞINDA PERSONEL ÇALIŞTIRILAMIYACAĞI 4

BÖLÜM: 2. 5

ÖDEVLER VE SORUMLULUKLAR.. 5

MADDE 6 - SADAKAT. 5

MADDE 7 - TARAFSIZLIK VE DEVLETE BAĞLILIK.. 5

MADDE 8 - DAVRANIŞ VE İŞBİRLİĞİ 5

MADDE 9 - YURT DIŞINDA DAVRANIŞ. 5

MADDE 11 - DEVLET MEMURLARININ GÖREV VE SORUMLULUKLARI 6

MADDE 12 - KİŞİSEL SORUMLULUK VE ZARAR.. 6

MADDE 13 - KİŞİLERİN UĞRADIKLARI ZARARLAR.. 6

MADDE 14 - MAL BİLDİRİMİ 7

MADDE 15 - BASINA BİLGİ VEYA DEMEÇ VERME. 7

BÖLÜM: 3. 7

GENEL HAKLAR.. 7

MADDE 17 - UYGULAMAYI İSTEME HAKKI 7

MADDE 18 - GÜVENLİK.. 7

MADDE 19 - EMEKLİLİK.. 7

MADDE 20 - ÇEKİLME. 7

MADDE 21 - MÜRACAAT, ŞİKAYET VE DAVA AÇMA.. 7

MADDE 22 - SENDİKA KURMA.. 8

MADDE 23 - İZİN.. 8

MADDE 24 - KOVUŞTURMA VE YARGILAMA.. 8

MADDE 25 - İSNAT VE İFTİRALARA KARŞI KORUMA.. 8

BÖLÜM: 4. 8

YASAKLAR.. 8

MADDE 26 - TOPLU EYLEM VE HAREKETLERDE BULUNMA YASAĞI 8

MADDE 27 - GREV YASAĞI 8

MADDE 29 - HEDİYE ALMA, MENFAAT SAĞLAMA YASAĞI 9

MADDE 30 - DENETİMİNDEKİ TEŞEBBÜSTEN MENFAAT SAĞLAMA YASAĞI 9

MADDE 31 - GİZLİ BİLGİLERİ AÇIKLAMA YASAĞI 9

KISIM - II 9

SINIFLANDIRMA.. 9

MADDE 32 - SINIF. 9

MADDE 33 - KADROLARIN TESPİTİ 9

MADDE 34 - KADROLARIN HAZIRLANMASI 9

MADDE 35 - KADRO CETVELLERİ 10

MADDE 36 - TESİS EDİLEN SINIFLAR.. 10

I - GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI 10

II - TEKNİK HİZMETLER SINIFI 10

III - SAĞLIK HİZMETLERİ VE YARDIMCI SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI 10

IV - EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ SINIFI 10

V - AVUKATLIK HİZMETLERİ SINIFI 11

VI - DİN HİZMETLERİ SINIFI 11

VII - EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI 11

VIII - YARDIMCI HİZMETLER SINIFI 11

IX - MÜLKİ İDARE AMİRLİĞİ HİZMETLERİ SINIFI 11

X - MİLLİ İSTİHBARAT HİZMETLERİ SINIFI 11

ORTAK HÜKÜMLER.. 11

MADDE 38 - KADEME. 16

MADDE 39 - SINIF DIŞINDA KADRO İHDAS EDİLEMİYECEĞİ 16

MADDE 40 - MEMURİYETE GİRİŞTE YAŞ. 16

MADDE 41 - SINIFLANDIRMADA ÖĞRENİM UNSURU.. 16

MADDE 42 - YETİŞME VE DENEME SÜRESİ 17

MADDE 43 - GÖSTERGELER.. 17

I NUMARALI CETVEL. 17

AYLIK GÖSTERGE TABLOSU.. 17

KADEMELER.. 17

DERECELER 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 17

MADDE 44 - ÇALIŞMA YAŞ HADLERİ 18

KISIM - III 18

DEVLET MEMURLUĞUNA ALINMA.. 18

BÖLÜM: 1 - USUL. 18

MADDE 46 - ATAMA YAPILACAK BOŞ KADROLARIN BİLDİRİLMESİ 18

MADDE 47 - DUYURMA.. 18

BÖLÜM: 2. 19

ŞARTLAR.. 19

MADDE 48 - GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR.. 19

 

 

657 DEVLET MEMURLARI KANUNU 

Kabul Tarihi : 14-07-1965 

Yayın Tarihi : 23-07-1965 

Yürürlük Tarihi : 23-07-1965 

Resmi Gazete Sayısı : 12056 

 

 

 

KISIM - I

GENEL HÜKÜMLER

BÖLÜM: 1

KAPSAM, AMAÇ, TEMEL İLKELER,İSTİHDAM ŞEKİLLERİ

MADDE 1 - KAPSAM

(Değişik:30.05.1974-KHK 12/1 md.; Aynen Kabul:15.05.1975-1897/1 md.)

Bu Kanun, Genel ve Katma Bütçeli Kurumlar, İl Özel İdareleri, Belediyeler, İl Özel İdareleri ve Belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, kanunlarla kurulan fonlarda, kefalet sandıklarında veya Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüklerinde çalışan memurlar hakkında uygulanır.

Sözleşmeli ve geçici personel hakkında bu Kanunda belirtilen özel hükümler uygulanır.

(Değişik : 19.02.1980 - 2261/5 md.) Anayasa Mahkemesi üye ve yedek üyeleri ile raportörleri; hakimlik ve savcılık mesleklerinde veya bu mesleklerden sayılan görevlerde bulunanlar, Danıştay ve Sayıştay meslek mensupları ve Sayıştay savcı ve yardımcıları, Üniversitelerin, İktisadi ve Ticari İlimler Akademilerinin, Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademilerinin, Devlet Güzel Sanatlar Akademilerinin, Türkiye ve Orta - Doğu Amme İdaresi Enstitüsünün öğretim üye ve yardımcıları, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası üyeleri, Genelkurmay Mehteran Bölüğü Sanatkarları, Devlet Tiyatrosu ile Devlet Opera ve Balesi ve Belediye Opera ve tiyatroları ile şehir ve belediye konservatuvar ve orkestralarının sanatkar memurları, uzman memurları, uygulatıcı uzman memurları ve stajyerleri; Spor - Toto Teşkilatında çalışan personel; subay, astsubay, uzman çavuş ve uzman jandarmalar ile Emniyet Teşkilatı mensupları özel kanunları hükümlerine tabidir.

MADDE 2 - AMAÇ

(Değişik: 23.12.1972 - KHK 2/1 md.)

Bu Kanun, Devlet memurlarının hizmet şartlarını, niteliklerini, atanma ve yetiştirilmelerini, ilerleme ve yükselmelerini, ödev, hak, yüküm ve sorumluluklarını, aylıklarını ve ödeneklerini ve diğer özlük işlerini düzenler.

Bu Kanunun uygulanmasını göstermek veya emrettiği hususları belirtmek üzere tüzükler çıkarılır. Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konunulur.

MADDE 3 - TEMEL İLKELER

Bu kanunun temel ilkeleri şunlardır:

SINIFLANDIRMA

A) (Değişik: 31.07.1970 - 1327/2 md.) Devlet kamu hizmetleri görevlerini ve bu görevlerde çalışan Devlet memurlarını görevlerin gerektirdiği niteliklere ve mesleklere göre sınıflara ayırmaktadır.

KARİYER

B) Devlet memurlarına, yaptıkları hizmetler için lüzumlu bilgilere ve yetişme şartlarına uygun şekilde, sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkanını sağlamaktır.

LİYAKAT

C) Devlet kamu hizmetleri görevlerine girmeyi, sınıflar içinde ilerleme ve yükselmeyi, görevin sona erdirilmesini liyakat sistemine dayandırmak ve bu sistemin eşit imkanlarla uygulanmasında Devlet memurlarını güvenliğe sahip kılmaktır.

MADDE 4 - İSTİHDAM ŞEKİLERİ

(Değişik : 30.05.1974 - KHK 12/md.; Değiştirilerek Kabul : 15.04.1975 - 1897/1 md.)

Kamu hizmetleri; memurlar, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçiler eliyle gördürülür.

A) MEMUR

Mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın, Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenler, bu Kanunun uygulanmasında memur sayılır.

Yukarıdaki tanımlananlar dışındaki kurumlarda genel politika tespiti, araştırma, planlama, programlama, yönetim ve denetim gibi işlerde görevli ve yetkili olanlar da memur sayılır.

B) SÖZLEŞMELİ PERSONEL

Kalkınma planı, yıllık program ve iş programlarında yer alan önemli projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği için şart olan, zaruri ve istinai hallere münhasır olmak üzere özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde, kurumun teklifi üzerine Devlet Personel Dairesi ve Maliye Bakanlığının görüşleri alınarak Bakanlar kurulunca geçici olarak özleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir. (36 ncı maddenin II - Teknik Hizmetler Sınıfında belirtilen görevlerde yukarıdaki fıkra uyarınca çalıştırılanlar için, işin geçici şartı aranmaz.)

Bunlara ödenebilecek ücretlerin üst sınırları Bakanlar Kurulunca kararlaştırılır.

Ancak, yabancı uyrukluların; tarihi belge ve eski harflerle yazılmış arşiv kayıtlarını değerlendirenlerin mütercimlerin; tercümanların; dava adedinin azlığı nedeni ile kadrolu avukat istihdamının gerekli olmadığı yerlerde avukatlarını, (....) kadrolu istihdamın mümkün olamadığı hallerde, Bakanlar Kurulunca tespit edilecek esas ve şartlarla tabip veya uzman tabiplerin; Adli Tıp Müessesesi uzmanlarının; Devlet Konservatuvarları sanatçı öğretim üyelerinin; İstanbul Belediyesi Konservatuvarı sanatçılarının; Milli Savunma Bakanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı ve dış kuruluşlarda belirli bazı hizmetlerde çalıştırılacak personelin de zorunlu hallerde sözleşme ile istihdamları caizdir.

Ek Fıkra: (Ek:05.07.1991- KHK 433/1 md.;Mülga:27.12.1991-KHK 475/11 md.)

C) GEÇİCİ PERSONEL

Bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet Personel Dairesinin ve Maliye Bakanlığının görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kimselerdir.

D) İŞÇİLER

(A), (B) ve (C) fıkralarında belirtilenler dışında kalan kişilerdir. Bunlar hakkında bu Kanun hükümleri uygulanmaz.

MADDE 5 - DÖRT İSTİHDAM ŞEKLİ DIŞINDA PERSONEL ÇALIŞTIRILAMIYACAĞI

(Değişik: 23.12.1972 - KHK 2/1 md.)

Bu Kanuna tabi kurumlar, dördüncü maddede yazılı dört istihdam şekli dışında personel çalıştıramazlar.

BÖLÜM: 2

ÖDEVLER VE SORUMLULUKLAR

MADDE 6 - SADAKAT

(Değişik: 12.05.1982 - 2670/1 md.)

Devlet memurları, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve kanunlarına sadakatla bağlı kalmak ve milletin hizmetinde Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını sadakatla uygulamak zorundadırlar. Devlet memurları bu hususu “Asli Devlet Memurluğuna” atandıktan sonra en geç bir ay içinde kurumlarınca düzenlenecek merasimle yetkili amirlerin huzurunda yapacakları yeminle belirtirler ve özlük dosyalarına konulacak aşağıdaki “Yemin Belgesi”ni imzalayarak göreve başlarlar.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, Atatürk İnkılap ve İlkelerine, Anayasada ifadesi bulunan Türk Milliyetçiliğine sadakatla bağlı kalacağıma; Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını milletin hizmetinde olarak tarafsız ve eşitlik ilkelerine bağlı kalarak uygulayacağıma; Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi, ve kültürel değerlerini benimseyip, koruyup bunları geliştirmek için çalışacağıma; insan haklarına ve Anayasanın temel ilkelerine dayanan milli, demokratik, laik, bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilerek, bunları davranış halinde göstereceğime namusum ve şerefim üzerine yemin ederim.

MADDE 7 - TARAFSIZLIK VE DEVLETE BAĞLILIK

(Değişik: 12.05.1982 - 2670/2 md.)

Devlet memurları siyasi partiye üye olamazlar, herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunamazlar; görevlerini yerine getirirlerken dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep gibi ayırım yapamazlar; hiçbir şekilde siyasi ve ideolojik amaçlı beyanda ve eylemde bulunamazlar ve bu eylemlere katılamazlar.

Devlet memurları her durumda Devletin menfaatlerini korumak mecburiyetindedirler. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve kanunlarına aykırı olan, memleketin bağımsızlığını ve bütünlüğünü bozan Türkiye Cumhuriyetinin güvenliğini tehlikeye düşüren herhangi bir faaliyette bulunamazlar. Aynı nitelikte faaliyet gösteren herhangi bir harekete, gruplaşmaya, teşekküle veya derneğe katılamazlar, bunlara yardım edemezler.

MADDE 8 - DAVRANIŞ VE İŞBİRLİĞİ

Devlet memurları, resmi sıfatlarının gerektirdiği itibar ve güvene layık olduklarını hizmet içindeki ve dışındaki davranışlariyle göstermek zorundadırlar.

Devlet memurlarının işbirliği içinde çalışmaları esastır.

MADDE 9 - YURT DIŞINDA DAVRANIŞ

Devlet memurlarından sürekli veya geçici görevle veya yetişme, inceleme ve araştırma için yabancı memleketlerde bulunanlar Devlet itibarını veya görev haysiyetini zedeleyici fiil ve davranışlarda bulunamazlar.

MADDE 10 - AMİR DURUMDA OLAN DEVLET MEMURLARININ GÖREV VE SORUMLULUKLARI

(Değişik: 12.05.1982 - 2670/3 md.)

Devlet memurları amiri oldukları kuruluş ve hizmet birimlerinde kanun, tüzük ve yönetmeliklerle belirlenen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yapmaktan ve yaptırmaktan, maiyetindeki memurlarını yetiştirmekten, hal ve hareketlerini takip ve kontrol etmekten görevli sorumludurlar.

Amir, maiyetindeki memurlara hakkaniyet ve eşitlik içinde davranır. Amirlik yetkisini kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslar içinde kullanılır.

Amir, maiyetindeki memurlara kanunlara aykırı emir veremez ve maiyetindeki memurdan hususi bir menfaat temin edecek bir talepte bulunamaz, hediyesini kabul edemez ve borç alamaz.

MADDE 11 - DEVLET MEMURLARININ GÖREV VE SORUMLULUKLARI

(Değişik: 12.05.1982 - 2670/4 md.)

Devlet memurları kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslara uymakla ve amirler tarafından verilen görevleri yerine getirmekle yükümlü ve görevlerinin iyi ve doğru yürütülmesinden amirlerine karşı sorumludurlar.

Devlet memuru amirinden aldığı emri, Anayasa, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı görürse, yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir. Amir emrinde israr eder ve bu emrini yazı ile yenilerse, memur bu emri yapmağa mecburdur. Ancak emrin yerine getirilmesinden doğacak sorumluluk emri verene aittir.

Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle yerine getirilmez, yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz.

Acele hallerde kamu düzeninin ve kamu güvenliğinin korunması için kanunla gösterilen istisnalar saklıdır.

MADDE 12 - KİŞİSEL SORUMLULUK VE ZARAR

(Değişik: 12.05.1982 - 2670/5 md.)

Devlet memurları, görevlerini dikkat ve itina ile yerine getirmek ve kendilerine teslim edilen Devlet malını korumak ve her an hizmete hazır halde bulundurmak için gerekli tedbirleri almak zorundadırlar.

Devlet memurunun kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliği sonucu idare zarara uğratılmışsa, bu zararın ilgili memur tarafından rayiç bedeli üzerinden ödenmesi esastır.

Zararların ödettirilmesinde bu konudaki genel hükümler uygulanır. Ancak fiilin meydana geldiği tarihte en alt derecenin birinci kademesinde bulunan memurun brüt aylığının yarısını geçmeyen zararlar, kabul etmesi halinde disiplin amiri veya yetkili disiplin kurulu kararına göre ilgili memurca ödenir.

MADDE 13 - KİŞİLERİN UĞRADIKLARI ZARARLAR

(Değişik: 12.05.1982 - 2670/6 md.)

(Değişik Birinci Fıkra: 06.06.1990 - 3657/1 md.) Kişiler kamu hukukuna tabi görevlerle ilgili olarak uğradıkları zararlardan dolayı bu görevleri yerine getiren personel aleyhine değil, ilgili kurum aleyhine dava açarlar. Ancak, Devlet dairelerine tevdi veya bu dairelerce tahsil veya muhafaza edilen para ve para hükmündeki değerli kağıtların ilgili personel tarafından zimmete geçirilmesi halinde, zimmete geçirilen miktar, cezai takibat sonucu beklenmeden Hazine tarafından hak sahibine ödenir. Kurumun, genel hükümlere göre sorumlu personele rücu hakkı saklıdır.

12 nci maddeyle bu maddede belirtilen zararların nevi, miktarlarının tespiti, takibi, amirlerin sorumlulukları ve yapılacak işlemlerle ilgili diğer hususlar Başbakanlıkça düzenlenecek yönetmelikle belirlenir.

MADDE 14 - MAL BİLDİRİMİ

Devlet memurları, kendileriyle, eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait taşınır ve taşınmaz malları, alacak ve borçları hakkında, özel kanunda yazılı hükümler uyarınca, mal bildirimi verirler.

MADDE 15 - BASINA BİLGİ VEYA DEMEÇ VERME

(Değişik: 12.05.1982 - 2670/7 md.)

Devlet Memurları, kamu görevleri hakkında basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç veremezler. Bu konuda gerekli bilgi ancak bakanın yetkili kılacağı görevli; illerde valiler veya yetkili kılacağı görevli tarafından verilebilir.

Askeri hizmet ile ilgili bilgiler özel kanunların yetkili kıldığı personel dışında hiç bir kimse tarafından açıklanamaz.

MADDE 16 - RESMİ BELGE, ARAÇ VE GEREÇLERİN YETKİ VERİLEN MAHALLER DIŞINA ÇIKARILMAMASI VE İADESİ

(Değişik: 12.05.1982 - 2670/8 md.) Devlet memurları görevleri ile ilgili resmi belge araç ve gereçleri, yetki verilen mahaller dışına çıkaramazlar, hususi işlerinde kullanamazlar.

Devlet memurları görevleri icabı kendilerine teslim edilen resmi belge, araç ve gereçleri görevleri sona erdiği zaman iade etmek zorundadırlar. Bu zorunluluk memurun mirasçılarına da şamildir.

BÖLÜM: 3

GENEL HAKLAR

MADDE 17 - UYGULAMAYI İSTEME HAKKI

Devlet memurları, bu kanun ve bu kanuna dayanılarak yayınlanan tüzük ve yönetmeliklere göre tayin ve tesbit olunup yürürlükte bulunan hükümlerin kendileri hakkında aynen uygulanmasını istemek hakkına sahiptirler.

MADDE 18 - GÜVENLİK

Kanunlarda yazılı haller dışında Devlet memurunun memurluğuna son verilmez, aylık ve başka hakları elinden alınamaz.

MADDE 19 - EMEKLİLİK

Devlet memurlarının, özel kanununda yazılı belirli şartlar içinde, emeklilik hakları vardır.

MADDE 20 - ÇEKİLME

Devlet memurları, bu kanunda belirtilen esaslara göre memurluktan çekilebilirler.

MADDE 21 - MÜRACAAT, ŞİKAYET VE DAVA AÇMA

(Değişik: 12.05.1982 - 2670/9 md.) Devlet memurları kurumlarıyla ilgili resmi ve şahsi işlerinden dolayı müracaat; amirleri veya kurumları tarafından kendilerine ugulanan idari eylem ve işlemlerden dolayı şikayet ve dava açma hakkına sahiptirler.

Müracaat ve şikayetler söz veya yazı ile en yakın amirden başlayarak silsile yolu ile şikayet edilen amirler atlanarak yapılır.

Müracaat ve şikayetler incelenerek en kısa zamanda ilgiliye bildirilir. Müracaat ve şikayetlerle ilgili esas ve usuller Başbakanlıkça hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.

MADDE 22 - SENDİKA KURMA

( Madde, 17.06.1997 gün ve 4275 sayılı Kanunun 1. maddesi ile yeniden düzenlenmiştir.)Devlet memurları, Anayasada ve özel kanununda belirtilen hükümler uyarınca sendikalar ve üst kuruluşlar kurabilir ve bunlara üye olabilirler.

MADDE 23 - İZİN

Devlet memurları, bu kanunda gösterilen süre ve şartlarla izin hakkına sahiptirler.

MADDE 24 - KOVUŞTURMA VE YARGILAMA

Devlet memurlarının görevleri ile ilgili veya görevleri sırasında işledikleri suçlardan dolayı soruşturma ve kovuşturma yapılması ve haklarında dava açılması özel hükümlere tabidir.

MADDE 25 - İSNAT VE İFTİRALARA KARŞI KORUMA

Devlet memurları hakkındaki ihbar ve şikayetler, garaz veya mücerret hakaret için, uydurma bir suç isnadı suretiyle yapıldığı ve soruşturma veya yargılamanın tabi olduğu kanuni işlem sonucunda bu isnat sabit olmadığı takdirde, merkezde bu memurun en büyük amiri, illerde valiler, isnatta bulunanlar hakkında kamu davası açılmasını Cumhuriyet Savcılığından isterler.

BÖLÜM: 4

YASAKLAR

MADDE 26 - TOPLU EYLEM VE HAREKETLERDE BULUNMA YASAĞI

(Değişik: 12.05.1982 - 2670/10 md.)

Bu Kanunun 21 inci maddesi ile hükme bağlanan hakkın kullanılmasında birden fazla Devlet memurunun toplu olarak söz ve yazı ile müracaatları ve şikayetleri yasaktır.

Devlet memurlarının kamu hizmetlerini aksatacak şekilde memurluktan kasıtlı olarak birlikte çekilmeleri veya görevlerine gelmemeleri veya görevlerine gelipte Devlet hizmetlerinin ve işlerinin yavaşlatılması veya aksatılması sonucunu doğuracak eylem ve hareketlerde bulunmaları yasaktır.

MADDE 27 - GREV YASAĞI

Devlet memurlarının greve karar vermeleri, grev tertiplemeleri, ilan etmeleri, bu yolda propaganda yapmaları yasaktır.

Devlet memurları, herhangi bir greve veya grev teşebbüsüne katılamaz, grevi destekliyemez veya teşvik edemezler.

MADDE 28 - TİCARET VE DİĞER KAZANÇ GETİRİCİ FAALİYETLERDE BULUNMA YASAĞI

(Değişik: 30.05.1974 - KHK 12 md.; Değiştirilerek Kabul: 15.05.1975 - 1897/1 md.) Memurlar Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar. (Görevli oldukları kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen alacakları görevler hariç).

Memurların üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri ile kanunla kurulmuş yardım sandıklarının yönetim ve denetim kurulları üyelikleri görevleri ve özel kanunlarda belirtilen görevler bu yasaklamanın dışındadır.

Eşleri, reşit olmayan veya mahsur olan çocukları, yasaklanan faaliyetlerde bulunan memurlar bu durumu 15 gün içinde bağlı oldukları kuruma bildirmekle yükümlüdürler.

(HBS NOTU :4572 sayılı Kanun’un 8.md.uyarınca; 4572 sayılı Kanun kapsamındaki kooperatif ve birliklerin denetim kurulu üyeliklerine Devlet memurları arasından seçilenler için, 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 28 inci maddesi hükümleri bu görevlere münhasıran uygulanmaz.)

 

 

MADDE 29 - HEDİYE ALMA, MENFAAT SAĞLAMA YASAĞI

Devlet memurlarının doğrudan doğruya veya aracı eliyle hediye istemeleri ve görevleri sırasında olmasa dahi menfaat sağlama amacı ile hediye kabul etmeleri veya iş sahiplerinden borç para istemeleri ve almaları yasaktır.

MADDE 30 - DENETİMİNDEKİ TEŞEBBÜSTEN MENFAAT SAĞLAMA YASAĞI

Devlet memurunun, denetimi altında bulunan veya kendi görevi veya mensup olduğu kurum ile ilgisi olan bir teşebbüsten, droğrudan doğruya veya aracı eliyle her ne ad altında olursa olsun bir menfaat sağlaması yasaktır.

MADDE 31 - GİZLİ BİLGİLERİ AÇIKLAMA YASAĞI

(Değişik: 12.05.1982 - 2670/11 md.)

Devlet memurlarının kamu hizmetleri ile ilgili gizli bilgileri görevlerinden ayrılmış bile olsalar, yetkili bakanın yazılı izni olmadıkça açıklamaları yasaktır.

KISIM - II

SINIFLANDIRMA

MADDE 32 - SINIF

(Mülga:30.05.1974-KHK 12/7 md.; Aynen Kabul:15.05.1975-1897/7 md.)

MADDE 33 - KADROLARIN TESPİTİ

(Değişik : 30.05.1974 - KHK 12; Değiştirilerek Kabul : 15.05.1975 - 1897/7 md.)

Kadrosuz memur çalıştırılamaz.

Genel ve Katma Bütçeli kuruluşlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar; kanunlarla kurulan fonlar, kefalet sandıkları ve Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüklerinde memur deyimine gören kişilere gördürülen hizmetlerin gerektirdiği görevler için tespit olunan kadrolar Genel Kadro Kanununda gösterilir. Milli Güvenliğe ilişkin kadrolardan gizli kalması gerekenler hakkında bu hüküm uygulanmaz.

İl özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birliklerin kadroları yetkili organlarınca hazırlanarak İçişleri Bakanlığının onayı ile tamamlanır.

Yukarıdaki fıkrada sözü edilen kadroların kaldırılması veya bu kadrolarda yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

MADDE 34 - KADROLARIN HAZIRLANMASI

(Değişik: 31.07.1970 - 1327/7 md.)

Devlet memurları için kurumlarınca teklif edilen kadrolar Maliye Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ve ilgili kurumca birlikte hazırlanır.

1, 2, 3 ve 4 üncü derecede, kadro ihdas edilebilmesi için ayrıca Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığının görüşüne dayanılarak Bakanlar Kurulu kararı alınması şarttır. (Milli Güvenliğe ilişkin kadrolar dairesince hazırlanır ve özel kanununda yazılı şekle uygun olarak onanır.)

MADDE 35 - KADRO CETVELLERİ

(Değişik: 31.07.1970 - 1327/8 md.)

33 ve 34 üncü maddeler uyarınca hazırlanan kadro cetvellerinde:

Her kurum için gerekli kadroların sınıfı, derecesi, unvanı ve adedi gösterilir.

MADDE 36 - TESİS EDİLEN SINIFLAR

(Değişik : 30.05.1974 - KHK 12; Değiştirilerek Kabul : 15.05.1975 - 1897/1 md.)

Bu Kanuna tabi kurumlarda çalıştırılan memurların sınıfları aşağıda gösterilmiştir.

I - GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI

Bu Kanunun kapsamına dahil kurumlarda yönetim, icra, büro ve benzeri hizmetleri gören ve bu Kanunla tespit edilen diğer sınıflara girmeyen memurlar Genel İdare Hizmetleri sınıfını teşkil eder.

II - TEKNİK HİZMETLER SINIFI

Bu Kanunun kapsamına giren kurumlarda meslekleriyle ilgili görevleri fiilen ifa eden ve meri hükümlere göre yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar, jeolog, hidrojeolog, hidrolog, jeofizikçi, fizikçi, kimyager, matematikçi, istatistikçi, yöneylemci (Hareket araştırmacısı), matematiksel iktisatçı, ekonomici ve benzeri ile teknik öğretmen okullarından mezun olup da öğretmenlik mesleği dışında teknik hizmetlerde çalışanlar, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi veya bölümlerinden mezun şehir plancısı, yüksek şehir plancısı, Yüksek Bölge Plancısı, 3437 ve 09.05.1969 tarih 1177 sayılı Kanunlara göre tütün eksperi yetiştirilenler ile müskirat ve çay eksperleri, fen memuru, yüksek tekniker, tekniker teknisyen ve emsali teknik unvanlara sahip olup, en az orta derecede mesleki tahsil görmüş bulunanlar, Teknik Hizmetler sınıfını teşkil eder.

III - SAĞLIK HİZMETLERİ VE YARDIMCI SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI

Bu sınıf, sağlık hizmetlerinde (Hayvan sağlığı dahil) mesleki eğitim görerek yetişmiş olan tabip, diş tabibi, eczacı, veteriner hekim gibi memurlar ile bu hizmet sahasında çalışan yüksek öğrenim görmüş fizikoterapist, tıp teknoloğu, ebe, hemşire, sağlık memuru, sosyal hizmetler mütehassısı, biyolog, pisikolog, diyetçi, sağlık mühendisi, sağlık fizikçisi, sağlık idarecisi ile ebe ve hemşire, hemşire yardımcısı, (Fizik tedavi, laboratuvar, eczacı, diş anestezi, röntgen teknisyenleri ve yardımcıları, çevre sağlığı ve toplum sağlığı teknisyeni dahil) sağlık savaş memuru, hayvan sağlık memuru ve benzeri sağlık mpersonelini kapsar.

IV - EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ SINIFI

Bu sınıf, bu Kanun kapsamına giren kurumlarda eğitim ve öğretim vazifesiyle görevlendirilen öğretmenleri (04.04.1998 gün ve 4359 sayılı Kanunun 3. maddesi ile eklenmiştir.)ilköğretim müfettişlerini ve yardımcılarını kapsar.

V - AVUKATLIK HİZMETLERİ SINIFI

Avukatlık hizmetleri sınıfı, özel kanunlarına göre avukatlık ruhsatına sahip, baroya kayıtlı ve kurumlarını yargı mercilerinde temsil yetkisini haiz olan memurları kapsar.

VI - DİN HİZMETLERİ SINIFI

Din hizmetleri sınıfı, özel kanunlarına göre çeşitli derecelerde dini eğitim görmüş olan ve dini görev yapan memurları kapsar.

VII - EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI

Bu sınıf, özel kanunlarına göre polis, komiser muavini, komiser, başkomiser emniyet müfettişi, polis müfettişi, emniyet amiri ve emniyet müdürü ve emniyet müdürü sıfatını kazanmış emniyet mensubu memurları kapsar.

VIII - YARDIMCI HİZMETLER SINIFI

Yardımcı hizmetler sınıfı, kurumlarda her türlü yazı ve dosya dağıtmak ve toplamak, müracaat sahiplerini karşılamak ve yol göstermek; hizmet yerlerini temizleme, aydınlatma ve ısıtma işlerinde çalışmak veya basit iklim rasatlarını yapmak; ilaçlama yapmak veya yaptırmak veya tedavi kurumlarında hastaların ve hastanelerin temizliği ve basit bakımı ile ilgili hizmetleri yapmak veya kurumlarda, çarşı ve mahallelerde koruma ve muhafaza hizmetleri gibi anahizmetlere yardımcı mahiyetteki görevlerde her kurumun özel bünyesine göre ve yine bu mahiyette olmak üzere ihdasına lüzum gördüğü yardımcı hizmetleri ifa ile görevli bulunanlardan 4 üncü maddenin (D) bendinde tanımlananların dışında kalanları kapsar.

(Ek : 28.03.1988 - KHK 318/1 md.) Bu sınıfa dahil personel tarafından yerine getirilmesi gereken hizmetlerden hizmet yerlerinin ve tedavi kurumlarının temizlenmesi, tesisatın bakım ve işletilmesi ve benzeri nitelikteki hizmetlerin üçüncü şahıslara ihale yoluyla gördürülmesi mümkündür.

(Ek Fıkra: 18.05.1994 - KHK 527/1 md.; Mülga : 28.02.1995 - 4081/3 md.)

IX - MÜLKİ İDARE AMİRLİĞİ HİZMETLERİ SINIFI

Bu sınıf, valiler ve kaymakamlar ile bu sıfatları kazanmış olup İçişleri Bakanlığı merkez ve iller kuruluşunda çalışanları ve maiyet memurlarını kapsar.

X - MİLLİ İSTİHBARAT HİZMETLERİ SINIFI

Bu sınıf, Milli İstihbarat Teşkilatı kadrolarında veya bu teşkilat emrinde çalıtırılanlardan özel kanunlarında gösterilen veya Bakanlıkça tespit edilen görevleri ifa edenleri kapsar.

ORTAK HÜKÜMLER

A) Sınıfların öğrenim durumlarına göre giriş ve yükselebilecek derece ve kademeleri aşağıda gösterilmiştir.

Giriş Yükselinebilecek

­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­

Öğrenim Durumu Derece Kademe Derece Kademe

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­ ­­­­­­ ­­­­­­ ­­­­­­

İlkokulu bitirenler 15 1 7 Son

Ortaokulu bitirenler 14 2 5 Son

Ortaokul dengi mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler 14 3 5 Son

Ortaokul üstü 1 yıl mesleki veya teknik öğrenimini bitirenler 13 1 4 Son

Ortaokul üstü 2 yıl mesleki veya 13 2 4 Son teknik öğrenimini bitirenler

Liseyi bitirenler 13 3 3 Son

Lise dengi mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler 12 2 3 Son

Lise veya dengi okullar üstü 1 yıllık mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler 11 1 2 Son

Lise veya dengi okullar üstü 2 yıl veya Ortaokul üstü en az 5 yıllık mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler 10 1 2 Son

Lise veya dengi okullar üstü 3 yıl teknik veya mesleki öğrenimi bitirenler 10 2 2 Son

2 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler 10 2 1 Son

3 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler 10 3 1 Son

4 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler 9 1 1 Son

5 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler 9 2 1 Son

6 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler 9 3 1 Son

1 - Avukatlık stajını açıkta iken yapanlara iki, memuriyette iken yapanlara bir kademe ilerlemesi uygulanır.

2 - Dört yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenlerden yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar sıfatını almış olanlar ile bunlardan öğretmenlik hizmetinde çalışanlar, Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu, Erkek Teknik Öğretmen Okulu ve Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu mezunları, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi ile uygulamalı Endüstri Sanatları Yüksek Okulu mezunları, Teknik Eğitim Fakültesi (Yüksek Teknik Öğretmen Okulu ve Güzel Sanatlar Fakültesi, İstanbul Devlet Tetbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu) mezunları öğrenimlerine göre tespit edilen giriş derece ve kademelerine bir derece,

3 - Beş yıl ve daha fazla süreli yüksek öğrenimini bitirenlerden yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar sıfatını almış olanlar ile bunlardan eğitim ve öğretim hizmetinde çalışanlar öğrenimlerine göre tespit edilen giriş derece ve kademelerine bir derece,

4 - Teknik hizmetler sınıfında görev almak şartiyle jeolog, jeofizikçi, hidrojeolog, hidrolog, jeomorfolog, kimyager, fizikçi, matematikçi, istatistikçi, yöneylemci (hareket araştırmacısı), matematiksel iktisatçı (Ekonometrici), Erkek Teknik Öğretmen Okulu mezunları, fen memurları, teknikerler ve yüksek teknikerler, tütün ve müskirat eksperleri, tarım alet ve makineleri Uzmanlık Yüksek Okulu mezunları ile benzeri fen bilimleri ve teknik bilimler lisansiyerleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi veya bölümlerinden mezun olan şehir plancısı, yüksek şehir plancısı, yüksek bölge plancısı, Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Teknoloji Bölümü İş ve Teknik Anabilim Dalı mezunları, üniversitelerin arkeoloji ve sanat tarihi bölümlerinin prehistorya, prototistorya ve önasya arkeolojisi, plastik arkeoloji anabilim dallarından mezun olanlar öğrenimlerine göre tespit edilen giriş derece ve kademelerine bir derece.

5 - Dört yıl ve daha fazla süreli yüksek öğrenim görenlerden tabip, diş tabibi, veteriner hekim, eczacı ile benzeri sağlık bilimleri lisansiyerleri (Hayvan sağlığı dahil) Biyolog unvanına sahip akademik personel giriş derece ve kademelerine bir derece eklenmek suretiyle bulunacak derece ve kademelerden hizmete alınırlar.

6 - a) Lise ve dengi okul mezunu olup, özel kanunları gereğince sınava tabi tutularak orta dereceli okul öğretmenliği ehliyetini alanlar ve ilköğretim müfettişliği unvanını kazananlar, mesleki ve teknik öğretim okulları meslek, atelye veya kurs öğretmenliğinde görevlendirilenler ile özel kanunlarına ya da özel kanunların verdiği izne dayanılarak orta dereceli okul öğretmenliğine atananlar 11 inci derecenin birinci kademesinden hizmete alınırlar.

b) Ortaokul ve dengi, lise ve dengi okulların, normal öğrenim süresinden fazla olması halinde, başarılı her öğrenim yılı için bir kademe ilerlemesi uygulanır. Bunlardan teknik öğretim okulları mezunlarına, meslekleri ile ilgili görevlerde çalışmaları halinde ayrıca bir kademe ilerlemesi daha verilir.

7 - a) Kurumlarınca açılan ve bir kısım görevlere atanmada kanuni nitelik olarak şart koşulan kursları, memurluğa girmeden önce başarı ile bitirenler hakkında bu meslekleri ile ilgili görevlerde çalışmış olmak ve 3 kademeyi geçmemek şartiyle, bu kurslarda geçirdikleri başarılı sürelerin her yılı için bir kademe ilerlemesi uygulanır.

b) Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluşunda halen görevli bulunanlarla yeniden göreve atanacaklardan hafız oldukları Diyanet İşleri Başkanlığınca tespit edilecek bir yönetmelik uyarınca belirlenenlere bir derece yükselmesi verilir. (Lisans üstü eğitim sebebiyle verilen derece ve kademe ilerlemesi bu fıkra gereğince verilen derece ilerlemesiyle birlikte uygulanamaz.)

8 - a) Emniyet hizmetleri sınıfına girenlerden:

İlkokul, ortaokul ve dengi okulları bitirenler, ilkokul ve ortaokulu bitirenlerin giriş derecelerine iki derece,

Lise ve dengi okulları bitirenler, liseyi bitirenler için tespit edilen giriş derece ve kademesine bir derece bir kademe,

Yüksek öğrenimi bitirenler aynı yüksek öğrenimi bitirenler için tespit edilen giriş derece ve kademesine bir derece,

Yüksek öğrenimi bitirenler aynı yüksek öğrenimi bitirenler için tespit edilen giriş derece ve kademesine bir derece,

b) Genel İdare Hizmetleri sınıfına girenlerden Orman Muhafaza memuru ve Başmemuru ile Gümrük muhafaza memur ve amirlerine ilkokul ve ortaokul ve lise öğrenimleri için bu kanunda tespit edilen giriş derece ve kademelerine bir derece,

c) Mesleki öğrenim veya kurs görmek ve özel yarışma sınavını başarmak suretiyle atanacak Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Tutanak Müdürlüğü stenograflarına öğrenim giriş derece ve kademelerine bir derece,

İlave edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademelerden hizmete alınırlar.

9 - Memurluğa girmeden önce veya memuriyetleri sırasında yüksek öğrenim üstü master derecesi almış olanlarla yüksek öğrenim kurumlarında en az bir yıl ilave öğrenim yaparak lisans üstü ihtisas sertifikası alanlara bir kademe ilerlemesi, tıpta uzmanlık belgesi alanlara, meslekleri ile ilgili öğrenim dallarında doktora yapanlara bir derece yükselmesi uygulanır.

“Master derecesini alıp bir kademe ilerlemesinden yararlanan memura, mesleği ile ilgili öğrenim dalında doktora yaptığı takdirde iki kademe ilerlemesi uygulanır.”

10 - Doktora üstü üniversite doçentliği unvanını üniversitede görevli iken kazananlara bir derece, diğer memuriyetlerde iken bu unvanı kazananlara iki kademe ilerlemesi uygulanır.

11 - (Değişik : 29.11.1984 - KHK 243/1 md.) Mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alınan; Başbakanlık, Bakanlık ve bağımsız genel müdürlükler müfettiş yardımcıları ile bağlı müfettiş yardımcıları ve Diyanet İşleri Başkanlığı müfettiş yardımcıları, Başbakanlık Uzman Yardımcıları, Devlet Planlama Teşkilatı Uzman Yardımcıları; Devlet Personel Başkanlığı Devlet Personel Uzman Yardımcıları; Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Uzman Yardımcıları; Hazine Müsteşarlığı Bankalar yeminli Murakıp Yardımcıları, Stajyer Hazine Kontrolörleri, Maiyet memurları; Dışişleri Bakanlığı meslek memurları; Maliye Bakanlığı Hesap Uzman Yardımcıları, Sigorta Denetleme Uzman Yardımcıları ve Aktüer Yardımcıları, Bakanlıklar merkez kuruluşu stajyer kontrolörleri, (Değişik: 27.06.1989 - KHK 375/4 md.) Emniyet Genel Müdürlüğü Dernek Denetçi Yardımcıları, Devlet Bütçe Uzman Yardımcıları, Tüketici ve Rekabet Uzman Yardımcıları, Marka Uzman Yardımcıları, Patent Uzman Yardımcıları, Çevre Uzman Yardımcıları, (30.05.1997 gün ve 571 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 34 üncü maddesi ile eklenen ibaredir.) Özürlüler Uzman Yardımcıları, Denizcilik Uzman Yardımcıları, Gümrük Uzman Yardımcıları, Devlet Muhasebe Uzman Yardımcıları, Devlet Malları Uzman Yardımcıları, Maliye Uzman Yardımcıları, Gelir Uzman Yardımcıları, Milli Emlak Uzman Yardımcıları, Vergi İstihbarat Uzman Yardımcıları, Muhasebe Denetmen Yardımcıları, Vergi Denetmen Yardımcıları, Milli Emlak Denetmen Yardımcıları, Dış Ticaret Müsteşarlığı Dış Ticaret ve Standardizasyon Denetmen Yardımcıları, Bakanlık ve bağlı kuruluşların A.T. Uzman Yardımcıları, Hazine Uzman Yardımcıları, Dış Ticaret Uzman Yardımcıları (4.4.1998 gün ve 4359 sayılı Kanunun 4. maddesi ile ek)ilköğretim Müfettiş Yardımcıları ile İçişleri Bakanlığı Planlama Uzman Yardımcılarının özel yeterlik sınavı yönetmeliklerine göre yapılacak yeterlik sınavlarında başarı göstererek Müfettişliğe, Kaymakamlığa, Başbakanlık Uzmanlığına, Devlet Planlama Uzmanlığına, Devlet Personel Uzmanlığına, Bankalar Yeminli Murakıplığına, Hesap Uzmanlığına, Sigorta Denetleme Uzmanlığına ve Aktüerliğine, Kontrolörlüğe, Dernek Denetçiliğine, Devlet Bütçe Uzmanlığına, Tüketici ve Rekabet Uzmanlığına, Marka Uzmanlığına, Patent Uzmanlığına, Çevre Uzmanlığına, (30.05.1997 gün ve 571 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 34 üncü maddesi ile eklenen ibaredir.) Özürlüler Uzmanlığına, Denizcilik Uzmanlığına, Gümrük uzmanlığına, Devlet Muhasebe Uzmanlığına, Devlet Gelir Uzmanlığına, Devlet Malları Uzmanlığına, Maliye Uzmanlığına, Gelir Uzmanlığına, Milli Emlak Uzmanlığına, Vergi İstihbarat Uzmanlığına, Muhasebe Denetmenliğine, Vergi Denetmenliğine, Milli Emlak Denetmenliğine, Dış Ticaret Müsteşarlığı Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenliğine, bakanlık ve bağlı kuruluşların A.T. Uzmanlığına, Hazine Uzmanlığına, Dış Ticaret uzmanlığına, (4.4.1998 gün ve 4359 sayılı Kanunla ek )İlköğretim Müfettişliğine, İçişleri Bakanlığı Planlama Uzmanlığına, Dışişleri meslek memurluğunda ise Dışişleri Bakanlığınca sınavla girilmesi şart koşulan bir dereceye atanmaları sırasında ve bir defaya mahsus olmak üzere haklarında ayrıca bir derece yükselmesi uygulanır.

12 - a) Memuriyete girmeden önce veya memurlukları sırasında ortaokul ve dengi veya lise ve dengi öğrenim üzerine hizmet içi eğitim sayılmayan ve öğrenim süreleri en az aralıksız 1 veya 2 öğrenim yılı olan ve kurumlarınca açılan mesleki kursları bitirenler hakkında; 1 yıllık öğrenim için 1 kademe, 2 yıldan az olmayan öğrenim için 1 derece yükselmesi uygulanır.

b) Lise ve dengi okulları bitirdikten sonra memurlukları sırasında Milli Eğitim Bakanlığınca belli edilen ve kurumlarınca düzenlenen bir yıl süreli mesleki hizmet için eğitim kurslarını tamamlayanların bulundukları derece ve kademelere bir kademe ilave edilir.

c) Memuriyetleri sırasında Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsünü bitirenlere her başarılı öğrenim yılı için öğrenim süreleri kadar (2 yılı geçmemek şartiyle) her yıl için bir kademe ilerlemesi uygulanır.

d) (Değişik: 09.04.1990 - KHK 418/1 md.; İptal : Ana. Mah.: 5.2.1992 tarih ve E.1990/22,K.1992/6 sayılı Kararı ile;Yeniden Düzenleme:18.05.1994-KHK 527/1 md.)

Memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak (87 nci maddeye tabi kurumlarda çalışanlar dahil) üst öğrenimini bitirenler, aynı üst öğrenimi tahsile ara vermeden başlayan ve normal süresi içinde bitirdikten sonra memuriyete giren emsallerinin ulaştıkları derece ve kademeyi aşmamak kaydıyle, bitirdikleri üst öğrenimin giriş derece ve kademesine memuriyette geçirdikleri başarılı hizmet sürelerinin tamamı her yıl bir kademe, her üç yıl bir derece hesabıyla ilave edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademeye yükseltilirler.

(Son tümce İptal : Ana. Mah. 6.9.1995 tarih ve E. 1995/47, K.:1 995/40 sayılı Kararı ile.)

B) Öğrenim durumları itibariyle (A) bendinde gösterilen yükselinebilecek derece ve kademelerden farklı olanlar aşağıda gösterilmiştir.

1 - Lise ve lise dengi mesleki veya teknik öğretim görenlerden, öğrenim eksikliğini giderecek hizmet içi eğitimden geçerek, Devlet Personel Dairesi tarafından hazırlanacak yönetmelikte belirlenecek esaslara göre yapılacak özel yükselme sınavlarında başarı gösterenler 1 inci derecenin son kademesine kadar yükselebilirler.

2 - (A) bendinin 12 nci fıkrasının (a) şıkkında gösterilenler 3 üncü derecenin son kademesine kadar yükselebilirler.

3 - (Değişik: 23.12.1988 - KHK 351/3 md.) Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensuplarından:

a) Emniyet müdürleri ve bu sıfatı taşımakta olan emniyet teşkilatı mensupları ile başkomiser ve emniyet amirleri dışında kalanlar 3 üncü derecenin son kademesine,

b) Başkomiser ile emniyet amirleri 2 nci derecenin son kademesine,

c) Emniyet müdürleri ve bu sıfatı taşımakta olan emniyet teşkilatı mensupları 1 inci derecenin son kademesine,

kadar yükselebilirler.

C) 1 - Teknik hizmetler sınıfına girenlerden memurluğa girmeden önce yurt içinde veya yurt dışında mesleklerini serbest olarak veya resmi veya özel müesseselerde ifa edenlerle memuriyetten ayrıldıktan sonra bu işlerde çalışarak yeniden memuriyete girmek isteyenlerin teknik hizmetlerde geçen süresinden bu kanun ve bu kanunun 87 nci maddesinde sözü edilen kurumlarda geçen sürenin tamamı ve geri kalan sürenin ¾’ü toplamı memuriyette geçmiş sayılarak bu süreler her yılı bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir.

2 - Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına girenlerden memurluğa girmeden önce yurt içinde veya yurt dışında mesleklerini serbest olarak veya resmi veya özel kurumlarda yapanlarla, memurluktan ayrıldıktan sonra bu işlerde çalışarak yeniden memurluğa girmek isteyenlerin sağlık hizmetlerinde geçen süresinden, bu kanun ve bu kanunun 87 nci maddesinde sözü edilen kurumlarda geçen süreleri ile 196 ncı maddede belirtilen şekilde tespit edilecek mahrumiyet bölgelerinde en az 3 yıl çalışanların veya çalışacak olanların sürelerinin tamamı ve geri kalan sürelerinin ¾’ü toplamı memurlukta geçmiş sayılarak bu sürelerin her yılı için bir kademe ilerlemesi ve her üç yılı için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir.

3 - Avukatlık hizmetleri sınıfına girenlerin memuriyete girmeden önce veya memurluktan ayrılarak serbest avukatlıkla geçirdikleri sürelerin ¾’ü memuriyette geçmiş sayılarak, bu sürelerin her yılı bir kademe ilerlemesine ve her üç yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir.

4 - Basın Kartları Yönetmeliğine göre, basın kartına sahip olmak suretiyle gazetecilik yaparak memurluğa girenlerin; meslekleriyle ilgili görevlerde istihdam edilmeleri şartiyle, fiilen gazetecilik yaparak geçirdikleri sürenin ¾’ü fiilen memuriyette geçmiş sayılarak; bu sürenin her yılı bir kademe ilerlemesi ve her üç yılı bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir.

5 - Özel okullarda öğretmenlik veya yöneticilik yaptıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı emrinde memuriyet kabul edenlerin özel okullarda geçen hizmet sürelerinin 2/3’ünün her yılı bir kademe ilerlemesine ve her üç yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir.

Yukarıdaki fıkralara göre, değerlendirilecek hizmet süresinden sadece özel sektörde geçen süre 12 yılı geçemez.

Ancak, T.C. Emekli Sandığı ve Sosyal Sigortalar Kanunlarına tabi görevlerde bulunmuş olanların kazanılmış hakları saklıdır.

Yapılacak intibak neticesinde ilgililerin girecekleri dereceler öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri derecenin son kademe aylığını geçemez.

6 - Bu kanunun 4 üncü ve 237 nci maddesinin (e) fıkrasına göre sözleşme ile istihdam edilenlerin, memuriyete geçirilmeleri halinde, sözleşmeli olarak geçirdikleri hizmet süreleri, her yıl için bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir.

7 - 2834 ve 2836 sayılı Kanunlara göre kurulmuş olan Tarım Kredi ve Tarım Satış Kooperatiflerinde çalışanlardan sonradan memuriyete girenlerin bu kooperatiflerde geçen hizmetlerinin 12 yılı geçmemek üzere her yıl için bir kademe ilerlemesi ve her üç yılı için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir.

D) Memur iken, girişteki öğrenim derecelerinden bir üst derecedeki öğrenimi tamamlayanlar, bu üst öğrenim derecesi için 36 ncı maddede yazılı memuriyete giriş derecelerinde boş kadro bulunduğu takdirde bu kanunun 68 inci maddesinde yazılı derece yükselmesinde süre kaydı aranmaksızın bu derecedeki görevlere atanabilirler. 68 inci maddenin (A) bendinin (b) ve (c) fıkralarındaki hükümler saklıdır.

E) Sınıfların giriş derecelerinin ileri kademelerinden işe başlayanlarla yukarıdaki fıkralar uyarınca kendilerine kademe ilerlemesi uygulananların, kademe ilerlemesine tekabül eden süreleri 68 inci maddede derece yükselmesi için gerekli olduğu öngörülen sürelerin hesabında ayrıca değerlendirilir. Artan süreler üst derece ve kademedeki kanuni bekleme süresinde geçmiş sayılır.

F) (Değişik: 05.12.1994 - 4049/8 md.) Bu Kanunla tespit edilen çeşitli hizmet sınıfları mensuplarından Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilatlarında asli ve sürekli görevlerde bulunanların kadro, unvan, derece, ek gösterge, makam tazminatı ve benzeri mali hakları ile intibak ve diğer özlük haklarının tesbit ve kullanılması ile ilgili yetkiler Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanına aittir.

Bu kanunla tespit edilen çeşitli hizmet sınıflarına dahil olup da MİT Müsteşarlığı emrinde çalışan MİT mensuplarının atama, derece yükselmesi ve kademe ilerlemesi ve disiplin hükümleri ile ilgili yetkilerin kullanılmasının düzenlenmesi Başbakana aittir.

Milli İstihbarat hizmetleri sınıfına yapılan atamalarda bu maddenin (A) bendinin (8/a-b) fıkralarındaki derece ve kademe ilerlemesi ile ilgili hükümleri uygulanır.

G) Bu maddede sayılan sınıfların ve fıkraların kapsamının tayininde, benzeri veya eşdeğer öğrenim veya hizmetler; ilgili Bakanlık veya kuruluşun teklifi üzerine alakalı öğretim kurumu ile Milli Eğitim Bakanlığının muadelet tevsiki ve Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Dairesinin mütalaası alınarak Bakanlar Kurulunca tespit olunur.

MADDE 37 - YÜKSELİNEBİLECEK DERECENİN ÜSTÜNDE BİR DERECEYE YÜKSELME

(Yeniden Düzenleme: 29.11.1984 - KHK 243/2 md.)

Bu kanun hükümlerine göre öğrenim durumları, hizmet sınıfları ve görev unvanları itibariyle azami yükselebilecekleri derecelerin dördüncü kademesinden aylık almaya hak kazanan ve son altı yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlardan son sicil notu olumlu bulunanların kazanılmış hak aylıkları kadro şartı aranmaksızın bir üst dereceye yükseltilir.

MADDE 38 - KADEME

Kademe, derece içerisinde, görevin önemi veya sorumluluğu artmadan, Devlet memurunun olumlu sicil almasına ve bulunduğu derecedeki hizmet süresine bağlı olarak aylığındaki ilerleyiş adımıdır.

MADDE 39 - SINIF DIŞINDA KADRO İHDAS EDİLEMİYECEĞİ

Bu kanuna tabi kurumlarda sınıflar dışında memurluk kadroları ihdas edilemez.

MADDE 40 - MEMURİYETE GİRİŞTE YAŞ

(Değişik: 31.07.1970 - 1327/11 md.)

Genel olarak 18 yaşını tamamlıyanlar Devlet memuru olabilirler.

Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12 nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartiyle Devlet memurluklarına atanabilirler.

MADDE 41 - SINIFLANDIRMADA ÖĞRENİM UNSURU

(Değişik : 30.05.1974 - KHK 12/1 md.; Aynen Kabul : 15.05.1975 - 1897/1 md.)

Genel olarak ortaokulu bitirenler memur olabilirler. Ortaokul mezunlarından istekli bulunmadığı takdirde ilkokulu bitirenlerin de alınması caizdir. Bir sınıfta belli görevlere atanabilmek veya bu görevlerde belli derecelere yükselebilmek için, kuruluş kanunları veya bu kanun ve kuruluş kanunlarına dayanılarak çıkarılacak yönetmelikler ile işin gereğine göre daha yüksek öğrenim dereceleri veya muayyen fakülte, okul veya öğrenim dallarını veya meslek içi veya meslekle ilgili eğitim programlarını bitirmiş olmak veya yabancı dil bilmek gibi şartlar konulabilir.

MADDE 42 - YETİŞME VE DENEME SÜRESİ

(Mülga : 31.07.1970 - 1327/13 md.)

MADDE 43 - GÖSTERGELER

(Değişik: 12.02.1982 - 2595/1 md.)

Bu kanuna tabi kurumların kadrolarında bulunan personelin aylık ve ek göstergeleri aşağıda gösterildiği şekilde tespit edilir:

A) Aylık Göstergesi: Bütün sınıflar itibariyle her derece ve kademenin aylıklarının hesaplanmasına esas teşkil edecek Aylık Gösterge Tablosu aşağıdaki I Numaralı Cetvelde gösterilmiştir.

I NUMARALI CETVEL

AYLIK GÖSTERGE TABLOSU

KADEMELER

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

DERECELER 1 2 3 4 5 6 7 8 9

­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­ ­­­­­ ­­­­­ ­­­­­ ­­­­­­ ­­­­­ ­­­­­­­ ­­­­­­ ­­­­­­

1 1320 1380 1440 1500 - - - - -

2 1155 1210 1265 1320 1380 1440 - - -

3 1020 1065 1110 1155 1210 1265 1320 1380 -

4 915 950 985 1020 1065 1110 1155 1210 1265

5 835 865 895 915 950 985 1020 1065 1110

6 760 785 810 835 865 895 915 950 985

7 705 720 740 760 785 810 835 865 895

8 660 675 690 705 720 740 760 785 810

9 620 630 645 660 675 690 705 720 740

10 590 600 610 620 630 645 660 675 690

11 560 570 580 590 600 610 620 630 645

12 545 550 555 560 570 580 590 600 610

13 530 535 540 545 550 555 560 570 580

14 515 520 525 530 535 540 545 550 555

15 500 505 510 515 520 525 530 535 540

B) (Değişik : 09.04.1990 - KHK 418/2 md.; İptal : Ana. Mah.nin 5.2.1992 tarih ve E.1990/22,K.1992/6 sayılı Kararı ile;Yeniden Düzenleme:18.05.1974-KHK 527/2 md.)

Ek Gösterge: Bu Kanuna tabi kurumların kadrolarında bulunan personelin aylıkları; hizmet sınıfları, görev türleri ve aylık alınan dereceler dikkate alınarak bu kanuna ekli I ve II sayılı cetvellerde gösterilen ek gösterge rakamlarının eklenmesi suretiyle hesaplanır. II sayılı cetvelde yer alan unvanlarda değişiklik yapmaya ve yeni unvanlar ilave etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Bu ek göstergeler, ilgililerin belirtilen sınıf ve görevlerde bulundukları sürece ödemelere esas alınıp, terfi bakımından kazanılmış hak sayılmaz. Kurumların 1, 2, 3 ve 4 üncü dereceli kadrolarına atananlara uygulanacak ek göstergeler, ilgililerin daha önce bulunmuş oldukları kariyerleri ile ilgili sınıf veya ekli I sayılı Cetvelin Genel İdare Hizmetleri Sınıfı (g) bölümünde belirtilen görevlerde kazanılmış hak aylık derecelerine göre alabilecekleri ek göstergelerden düşük olamaz.

(Değişik : 23.02.1995 - KHK 547/7 md.) Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkan ve Üyelikleri, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkan ve Üyelikleri, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkan ve Üyelikleri, Müşavir ve 1 inci dereceden uzman unvanlı kadrolara atananlara, bu kadrolarda bulundukları sürece daha önce almış oldukları en yüksek ek gösterge üzerinden ödeme yapılır.

Kadroları Milli İstihbarat Hizmetleri Sınıfına dahil olanlara, bu maddede gösterilen emsallerini geçmemek üzere Başbakan tarafından tespit edilecek ek gösterge rakamları uygulanır.

MADDE 44 - ÇALIŞMA YAŞ HADLERİ

(Mülga : 31.07.1970 - 1327/15 md.)

MADDE 45 - MEMURUN BAŞKA SINIFTA VE DERECESİNİN ALTINDA BİR GÖREVDE ÇALIŞTIRILMIYACAĞI

(Değişik:30.05.1974-KHK 12md.;Aynen Kabul:15.05.1975-1897/1 md.)

Hiç bir memur sınıfının dışında ve sınıfının içindeki derecesinin altında bir derecenin görevinde çalıştırılamaz.

(Değişik : 12.02.1982 - 2595/2 md.) 5 inci ve daha aşağı derecelerdeki kadrolara, derece yükselmesi için gerekli nitelikleri haiz memur bulunmaması hallerinde, 36 ncı maddede belirtilen öğrenim durumları itibariyle tespit olunan yükselinebilecek dereceyi aşmamak ve karşılık gösterilecek kadro derecesi kazanılmış hak aylık derecelerinin üç üst derecesinden fazla olmamak kaydıyla, bu dereceler karşılık gösterilerek, kendi derecesi ile aynı sınıftan memur atanması mümkündür.

Bu gibiler, işgal ettikleri kadroda kazanılmış derece ve kademelerinin aylığını almaya devam ederler ve kazanılmış aylıklarındaki kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi genel esaslara göre yapılır. Karşılık gösterilen kadrolar, ilgililer için kazanılmış hak teşkil etmez.

KISIM - III

DEVLET MEMURLUĞUNA ALINMA

BÖLÜM: 1 - USUL

MADDE 46 - ATAMA YAPILACAK BOŞ KADROLARIN BİLDİRİLMESİ

(Değişik: 12.05.1982 - 2670/12 md.)

Bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşları (Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı hariç), personel atamasına lüzum gördükleri boş kadroların sayılarını, sınıf ve derecelerini belirterek Devlet Personel Başkanlığına bildirirler.

MADDE 47 - DUYURMA

(Değişik: 12.05.1982 - 2670/13 md.)

Devlet Personel Başkanlığı atama yapılacak boş kadroların sınıf ve derecelerini, kadroların bulundukları kurum ve yerlerini, kadrolara alınacak personel sayılarını, alınacak personelin genel ve özel şartlarını, en son başvurma tarihini, başvurulacak mercileri, sınav yerlerini ve zamanlarını ve gerek görülen diğer bilgileri başvurma süresinin bitiminden en az 15 gün önce Resmi Gazete, radyo, televizyon ve ülke çapında tirajı yüksek gazetelerden asgari biri ve uygun görülecek diğer araçlar ile duyurur.

Sınavsız atama yapılacak yerlere kadro adedinden fazla istekli bulunduğu takdirde açılacak sınavın gün ve yeri yukarıdaki şartlara uygun olarak ayrıca duyurulur.

BÖLÜM: 2

ŞARTLAR

MADDE 48 - GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

(Değişik: 12.05.1982 - 2670/14 md.)

Devlet memurluğuna alınacaklarda aşağıdaki genel ve özel şartlar aranır.

A) Genel Şartlar:

1. Türk vatandaşı olmak,

 

2. Bu Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,

3. Bu Kanunun 41 inci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,

4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

5. (Değişik : 10.01.1991 - 3697/1 md.) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

6. Askerlik durumu itibariyle;

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

7. 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak.

B) Özel şartlar:

1. Hizmet göreceği sınıf için 36 ve 41 inci maddelerde belirtilen öğretim ve eğitim kurumlarının birinden diploma almış olmak,

2. Kurumların özel kanun veya diğer mevzuatında aranan şartları taşımak.

MADDE 49 - SINAVLARA KATILMA

(Yeniden Düzenleme: 12.05.1982 - 2670/15 md.)

(Değişik: 29.11.1984 - KHK 243/5 md.) Duyurulan Devlet kamu hizmet ve görevlerine Devlet Memuru olarak girmek isteyenler, belirlenen şartları yerine getirerek başvurularını yaparlar.

Devlet kamu hizmet ve görevlerine girmek isteyenlerden ilan edilen şartları haiz bulunmayanlar bu sınavlara katılamazlar ve bu husus başvurulan merciler tarafından kendilerine bir yazı ile bildirilir.

MADDE 50 - SINAV ŞARTI

(Değişik: 29.11.1984 - KHK 243/6 md.)

Devlet kamu hizmet ve görevlerine Devlet memuru olarak atanacakların açılacak Devlet memurluğu sınavlarına girmeleri ve sınavı kazanmaları şarttır.

Sınavların yapılmasına dair usul ve esaslar ile sınava tabi tutulmadan girilebilecek hizmet ve görevler ve bunların tabi olacağı esaslar Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak bir genel yönetmelikle düzenlenir.

(06.06.1997 gün ve 572 sayılı KHK’nın 14. Maddesi ile değiştirilmiştir.)Özürlüler için sınavlar, özürlü kontenjanı açık olan kurum ve kuruluşlarca ilk defa Devlet memuru olarak atanacaklar için açılan sınavla eş zamanlı, böyle bir sınava ihtiyaç duyulmamışsa, özürlü kontenjanı açığı bulunduğu sürece ayrı zamanlı olmak üzere özür grupları ve ulaşılabilirlikleri gözönüne alınarak yapılır.

(06.06.1997 gün ve 572 sayılı KHK’nın 14. Maddesi ile eklenmiştir.) Özürlüler için sınavlar, özürlü grupları dikkate alınarak sınav sorusu hazırlamak ve değerlendirmek üzere özel sınav kurulu teşkil edilerek ayrı yapılır.

MADDE 51 - SINAV SONUÇLARI

(Değişik: 29.11.1984 - KHK 243/7 md.)

Sınav sonuçları, ilgili kurumda teşkil edilen sınav komisyonlarının sorumluluğunda belirlenecek başarılı olanların isimleri başarı sıralarına göre ilan edilir ve yazı ile de ilgililere bildirilir.

İlan edilen sınav sonuçları müteakip sınav tarihine kadar geçerlidir.

MADDE 52 - KURUMLARIN MEMUR İHTİYAÇLARINI KARŞILAMA ŞEKLİ

(Değişik: 12.05.1982 - 2670/18 md.)

Kurumların memur ihtiyaçları yayınlanan sınav sonuçlarında belirlenen başarı sırasına göre ilgili kurumlarca atama yapılmak suretiyle karşılanır.

Müteakip sınav dönemine kadar kurumların acil ihtiyaçları; sınavlara girip kazanmış ancak yeterli kadro olmaması nedeni ile ataması yapılamayanlardan; yayınlanan başarı sırasına göre karşılanabilir.

Yapılan atamalar, ilgili kurumlarca derhal Devlet Personel Başkanılğına bildirilir.

MADDE 53 - SAKATLARIN DEVLET MEMURLUĞUNA ALINMALARI

(Yeniden Düzenleme: 12.02.1982 - 2595/3 md.)

Sakatların Devlet Memurluğuna alınma şartları ile hangi işlerde çalıştırılacakları, Maliye, Sağlık ve Sosyal Yardım, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıkları ile Devlet Personel Başkanlığınca müştereken hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.

(06.06.1997 gün ve 572 sayılı KHK’nın 15. Maddesi ile eklenmiştir.)Kurum ve kuruluşlar bu Kanuna göre çalıştırdıkları personele ait kadrolarda %3 oranında özürlü çalıştırmak zorundadır. %3’ün hesaplanmasında ilgili kurum veya kuruluşun (taşra teşkilatı dahil) toplam dolu kadro sayısı dikkate alınır. Kurum ve kuruluşlar, çalıştırdıkları ve işten ayrılan özürlü personel sayısını üç ayda bir Devlet Personel Başkanlığına bildirmekle yükümlüdür.

(06.06.1997 gün ve 572 sayılı KHK’nın 15. Maddesi ile eklenmiştir.)Bu Kanun kapsamındaki kurum ve kuruluşlarda, ikinci fıkrada tespit edilen oranda özürlü personel çalıştırma yükümlülüğünün yerine getirilmesinin takip ve denetiminden Devlet Personel Başkanlığı sorumludur.

BÖLÜM: 3

ADAYLIK

MADDE 54 - ADAYLIĞA KABUL EDİLME

(Değişik: 12.05.1982 - 2670/19 md.)

Sınavlarda başarılı olanlardan Devlet memurluğuna girmek isteyenler başarı listesindeki sıraya ve 47 nci maddeye göre ilan edilen kadro sayısı kadar, kurumlarınca memur adayı olarak atanırlar.

Aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz ve bu süre içinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz.

MADDE 55 - ADAYLARIN YETİŞTİRİLMESİ

(Değişik: 12.05.1982 - 2670/20 md.)

Aday olarak atanan memurların önce bütün memurların ortak vasıfları ile ilgili temel eğitime, bilahara sınıfları ile ilgili hazırlayıcı eğitime ve staja tabi tutulmaları ve Devlet memuru olarak atanabilmeleri için başarılı olmaları şarttır.

Temel eğitim ile hazırlayıcı eğitim aynı kurumda yapılır.

Eğitim süreleri, programları, değerlendirme esasları ve hangi kurumların sorumluluğunda yapılacağı ve diğer hususlar Başbakanlıkça hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.

MADDE 56 - ADAYLIK DEVRESİ İÇİNDE GÖREVE SON VERME

(Değişik: 12.05.1982 - 2670/21 md.)

Adaylık süresi içinde temel ve hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin her birinde başarısız olanlarla adaylık süresi içinde hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmıyacak durumları, göreve devamsızlıkları tespit edilenlerin sicil amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişkileri kesilir.

İlişkileri kesilenler ilgili kurumlarca derhal Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

MADDE 57 - ADAYLIK SÜRESİ SONUNDA BAŞARISIZLIK

(Değişik: 12.05.1982 - 2670/22 md.)

Adaylardan en geç iki yıl içinde Devlet memuru olabilmeleri için olumlu sicil alamayanların sicil amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişikleri kesilir. İlişikleri kesilenler ilgili kurumlarca derhal Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

Adaylık devresi içinde veya sonunda, 56 ncı ve bu madde hükümlerine göre ilişikleri kesilenler (sağlık nedenleri hariç) 3 yıl süre ile Devlet memurluğuna alınmazlar.

KISIM IV

HİZMET ŞARTLARI VE ŞEKİLLERİ

BÖLÜM: 1

ATANMA

MADDE 58 - ASLİ MEMURLUĞA ATANMA

(Değişik: 12.05.1982 - 2670/23 md.)

Adaylık devresi içinde eğitimde başarılı olan ve olumlu sicil alan adaylar sicil amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile onay tarihinden geçerli olmak üzere asli memurluğa atanırlar.

Asli memurluğa geçme tarihi adaylık süresinin sonunu geçemez.

MADDE 59 - İSTİSNAİ MEMURLUKLAR

(Değişik : 30.05.1974 - KHK 12 md.; Değiştirilerek Kabul: 15.05.1975 - 1897/1 md.)

(Değişik : 29.11.1984 - KHK 243/8 md.) Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin memurluklarına, Başbakan Başmüşaviri, (...) Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı ile Toplu Konut (ve Kamu Ortaklığı) İdaresi Başkanlığına ait Başkan, Başkan Yardımcısı, Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı, Uzman, Uzman Yardımcısı, Müşavir Avukat ve Şube Müdürleri (Uzman), Başbakan Müşavirliklerine, Özelleştirme İdaresi Başkanlığında Başkan, Başkan Yardımcısı, Başkanlık Müşaviri, Daire Başkanı, Proje Grup Başkanı ve Basın ve Halkla İlişkiler Müşaşavirliğine, Başbakanlık ve Bakanlık Müşavirlikleriyle Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliklerine, Başbakanlık Basın Müşavirliğine, Bakanlar Kurulu Sekreterliğine, Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri Kadrolarında veya kadro açıklamalar bölümünde özel nitelikli olarak gösterilen görev yerlerine Özel Kalem Müdürlüklerine, Valiliklere, Büyükelçiliklere, Elçiliklere, Daimi Temsilciliklere, dış kuruluşlarda çalışma müşavirlikleri nezdinde görevlendirilecek sendika uzmanlıklarına, Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeliklerine, Milli İstihbarat Teşkilatı Memurluklarına, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Müşavirliklerine, Hukuk Müşavirliğine ve Genel Sekreter Sekreterliğine, bu Kanunun atanma, sınavlar, kademe ilerlemesi ve dereceye yükselmesine ilişkin hükümleriyle bağlı olmaksızın tahsis edilmiş derece aylığı ile memur atanabilir. Dışişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirlikleri ile Devlet Konservatuvarında görevlendirilecek uluslararası ün yapmış üstün yeteneklere sahip Devlet sanatçılarının, (25.08.2000 gün ve 608 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesi ile eklenilmiştir.) Olimpiyat şampiyonluğu veya olimpik spor dallarından birinde büyükler kategorisinde birden fazla Dünya şampiyonluğu kazananlar arasından atanacak spor müşavirlerinin atama ve ilerlemelerinde de bu hükümler uygunlanır.

Birinci fıkrada sayılan memurların bulundukları bu kadrolar emeklilik aylığının hesabında ve diğer memurluklara naklen atanmalarında herhangi bir sınıf için kazanılmış hak sayılmaz. Bu görevlerde bulunan memurların emeklilik kıdemleri yürümekte devam eder.

(Son Fıkra Mülga: 11.09.1987-KHK 276/13 md. Aynen Kabul: 24.02.1988-3409/13 md.)

MADDE 60 - İSTİSNAİ MEMURLUKLARA ATANMADA ARANACAK ŞARTLAR

(Değişik: 23.12.1972 - KHK 2/1 md.)

İstisnai Devlet memurluklarına 48 inci maddede yazılı genel şartları taşıyan kimselerden atanmalar yapılabilir.

Kuruluş kanunlarındaki özel hükümler saklıdır.

Ancak, Devlet sanatçılarında aranacak nitelikler bir yönetmelikle belirtilir. Dışişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliğine atanabilmek için ise, bir yabancı dili çok iyi bilmek ve özel yönetmeliğinde belirtilecek diğer nitelikleri taşımak şarttır.

MADDE 61 - İSTİSNAİ MEMURLUKLARA ATANANLARA BU KANUNUN UYGULANACAK HÜKÜMLERİ

(Değişik : 30.05.1974 - KHK 12 md.; Aynen Kabul : 15.05.1975 - 1897/1 md.)

60 ıncı madde gereğince istisnai memurluklara atananlar hakkında bu Kanunun atanma, sınavlar, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi dışında kalan bütün hükümleri uygulanır.

Ancak istisnai bir memuriyet kadrosuna atananlar, atandıkları kadronun derece aylığının ilk kademesini kazanılmış hak olarak elde ettikleri tarihten itibaren, haklarında bu kanunun kademe ilerlemesi ve derece yükselmesine dair hükümleri uygulanır.

Şu kadar ki, Başbakanlık ve Bakanlıklar özel kalem müdürlüklerine, valiliklere, büyükelçiliklere, elçiliklere, daimi temsilciliklere atananların, atandıkları derecelerde geçirdikleri süreler, kazanılmış hak sayılmamak şartiyle kademe ilerlemesinde (üst dereceye atanmaları halinde 161 inci maddenin A bendi uyarınca) değerlendirilir.

MADDE 62 - ATAMALARDA GÖREV YERİNE HAREKET VE İŞE BAŞLAMA SÜRESİ

(Değişik: 23.12.1972 - KHK 2/1 md.)

İlk defa veya yeniden veyahut yer değiştirme suretiyle;

a) Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü,

b) Başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini,

İzleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar. Savaş ve olağanüstü hallerde bu süre Bakanlar Kurulu Kararı ile kısaltılabilir.

Yukarıdaki süreler;

1 - Kanuni izinlerin kullanılması veya geçici bir görevin yapılması sırasında başka bir göreve atanan memurlar için iznin veya geçici görevin bitimi,

2 - Hesaplarını, yerlerine gelenlere devir zorunda bulunan sayman ve sayman mutemetleri için devrin sona ermesi,

3 - Eski görevlerine devamları kurumlarınca yazılı olarak tebliğ edilenler için yerlerine atanan memurların gelmesi veya yeni görev yerlerine hareketlerinin kurumlarınca tebliği,

tarihinde başlar.

(Değişik Fıkra: 12.02.1982 - 2595/4 md.) Yer değiştirme suretiyle yapılan atamalarda memurlara atama emirleri tebliğ edilince yollukları, ödeme emri aranmaksızın, saymanlıklarca derhal ödenir. Memurun izinli ve raporlu olması tebligata engel olmamakla beraber (a) ve (b) bentlerindeki süreler izin ve rapor müddetinin bitmesinde başlar.

Bu maddede geçen “yer” deyiminin kapsamı İçişleri ve Maliye Bakanlıklarınca birlikte belirtilir.

MADDE 63 - İŞE BAŞLAMAMA HALİNDE YAPILACAK İŞLEM

(Değişik: 23.12.1972 - KHK 2/1 md.)

(Değişik : 12.05.1982 - 2670/24 md.) Bir göreve ilk defa veya yeniden atananlardan belge ile isbatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın 62 nci maddedeki süre içinde işe başlamayanların atanmaları iptal edilir ve bunlar 1 yıl süreyle Devlet memuru olarak istihdam edilemezler. Bunların belge ile isbatı mümkün zorlayıcı sebepler nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aştığı takdirde atama işlemi atamaya yetkili makamlarca iptal edilir.

Başka yerdeki bir göreve atananlardan 62 nci maddedeki süre içinde hareket ederek belli yol süresi sonunda yeni görevlerine başlamıyanlara, eski görevlerinden ayrılış ve yeni görevlerine başlayış tarihleri arasında aylık verilmemek şartı ile 10 günlük bir süre daha verilebilir. Belge ile isbatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın bu süre sonunda da yeni görevlerinde işe başlamıyanlar memuriyetten çekilmiş sayılırlar.

BÖLÜM: 2

DEVLET MEMURLUĞUNDA İLERLEME VE YÜKSELMELER

MADDE 64 - KADEMELERDE İLERLEME ŞARTLARI

Devlet memurunun kademede ilerlemesi için aşağıdaki şartların bulunması lazımdır:

A) Bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olması,

B) O yıl içinde olumlu sicil almış bulunması,

C) Bulunduğu derecede ilerliyebileceği bir kademenin bulunması,

(Ek : 29.01.1984 - KHK 243/9 md.) Devlet memurlarından 6 yıllık sicil notu ortalaması 90 ve daha yukarı olanların aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır.

(Ek : 09.04.1990 - KHK 418/4 md.; iptal : Ana. Mah.nin 5.2.1992 tarih ve E.1990/22,K.1992/6 sayılı kararı ile;Yeniden Düzenleme:18.05.1994-KHK 527/4 md.)

Ancak, 72 nci madde gereğince belirli bir süre görev yapmak üzere mecburi olarak sürekli görevle atanan Devlet memurlarından kalkınmada 1 inci derecede öncelikli yörelerde bulunanlara (Erzurum ve Artvin İl’leri dahil) bu yörelerde fiilen çalışmak suretiyle başarılı geçirilen her iki yılın karşılığında aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere ayrıca bir kademe ilerlemesi daha verilir. Yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır. İki yıldan az süreler dikkate alınmaz.

MADDE 65 - KADEME İLERLEMELERİNİN TOPLU ONAYLA YAPILMASI

(Değişik: 26.06.1984 - KHK 241/2 md.)

64 üncü maddede belirtilen şartları haiz her sınıf ve derecedeki memurlar hak katandıkları tarihten geçerli olmak üzere ve başkaca bir işleme gerek kalmaksızın bir ileri kademeye ilerlemiş sayılırlar. Kademe ilerlemesine hak kazanamayan memurlar kurumlarınca her ay alınacak toplu onaylarla belirlenir. Kademe ilerlemesi yapmış sayılanlardan ilerlemeye müstehak olmadıkları sonradan tesbit edilenlerin kademe ilerlemeleri, ilerlemiş sayıldıkları tarihten geçerli olmak üzere iptal edilir.

MADDE 66 - DERECE YÜKSELMELERİNDE VE KADEME İLERLEMELERİNDE ONAY MERCİ

(Değişik: 26.06.1984 - KHK 241/3 md.)

Derece yükselmesi ve kademe ilerlemesi ile ilgili onay mercii atamaya yetkili amirdir. Onay mercileri kademe ilerlemeleri ile ilgili yetkilerini devredebilirler.

Bakanlar Kurulu Kararı veya ortak kararla atanmış olanların görev değişikliği niteliğinde olmayan derece yükselmeleri ilgili Bakanın veya yetkili kıldığı makamın onayı ile olur.

Üst derece kadroya atanmış olup da kazanılmış hak ve emeklilik keseneğine esas aylık dereceleri daha aşağıda bulunanların (45 inci maddeye göre kadro karşılık gösterilmek suretiyle yapılan atamalar hariç) kazanılmış hak ve emeklilik keseneğine esas aylık derecelerinin yükseltilmeleri için bu durumun devam ettiği sürece, yukarıdaki fıkralarda belirtilen onaya gerek yoktur.

MADDE 67 - KADROSUZLUK SEBEBİYLE DERECE YÜKSELMESİ YAPAMAYANLARIN AYLIKLARI

(Değişik: 29.11.1984 - KHK 243/10 md.)

Diğer şartları taşımakla birlikte üst derecelerde boş kadro olmadığı için derece yükselmesi yapamayan memurların kazanılmış hak aylıkları, öğrenim durumları itibariyle yükselebilecekleri dereceyi aşmamak şartıyla işgal etmekte oldukları kadroların bir üst derecesine yükseltilebilir.

MADDE 68 - DERECE YÜKSELMESİNİN USUL VE ŞARTLARI

(Değişik: 12.02.1982 - 2595/5 md.)

A) Derece yükselmesi yapılabilmesi için:

a) (Değişik: 26.06.1984 - KHK 241/4 md.) Üst dereceden boş bir kadronun bulunması,

b) Derecesi içinde en az 3 yıl ve bu derecenin 3 üncü kademesinde 1 yıl bulunmuş,

c) Kadronun tahsis edildiği görev için öngörülen nitelikleri elde etmiş,

d) Sicil bakımından üst derecelere yükselebilecek nitelikte bulunduğunun saptanmış,

olması şarttır.

B) (Değişik: 04.05.1984 - KHK 199/1 md.) Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı hariç, sınıfların 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerindeki kadrolarına, derece yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın, atanmasındaki usule göre daha aşağıdaki derecelerden atama yapılabilir.

Ancak, bu şekilde bir atamanın yapılabilmesi için ilgilinin;

a. 1 inci dereceli görevlerden ek göstergesi 650 ve daha yukarıda olanlar için en az 12 yıl,

b. 1 ve 2 nci derece görevlerden ek göstergesi 650’den az olanlar için en az 10 yıl,

c. 3 ve 4 üncü dereceli görevler için en az 8 yıl.

(Ek Fıkra: 26.08.1993 - KHK 501/1 md.; İptal : Ana. Mah.nin : 6.10.1993 tarih ve E. 1993/32, K. 1993/32 sayılı kararı ile.)

(Değişik : 27.06.1989 - KHK 375/7 md.) 08.06.1984 tarih ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamına dahil kurumlarda fiilen çalışmış olması ve yüksek öğrenim görmüş bulunması şarttır. Ancak dört yıldan daha az süreli yükseköğrenim görenler için yukarıdaki sürelere ikişer yıl ilave edilir. Yasama Organı Üyeliğinde, Kanunlarla kurulan fonlarda, muvazzaf askerlikte ve okul devresi dahil yedek subaylıkta ve uluslararası kuruluşlarda geçen sürelerin tamamı ile yüksek öğrenim gördükten sora özel kurumlarda veya serbest olarak çalıştıkları sürenin 6 yılı geçmemek üzere ¾’ü yukarıdaki sürelerin hesabında dikkate alınır.

Bu bent hükümlerine göre atananlar atandıkları kadronun aylık (Ek gösterge dahil) ve diğer haklarından yararlanırlar. Bu suretle üst dereceye atananların bu kadrolarda geçirdikleri her yıl kademe ilerlemesi ve her “3” yıl derece yükselmesi sayılmak suretiyle kazanılmış hak ve emeklilik keseneğine esas aylık derecelerinin yükselmesinde gözönüne alınır. Ancak atandıkları kadro aylıkları, başka görevlere atanma halinde kazanılmış hak sayılmaz.

MADDE 69 - İDARİ GÖREVLERE ATANMA

(Değişik: 29.11.1984 - KHK 243/11 md.)

Kurumlar, Eğitim ve Öğretim, Sağlık ve Yardımcı Sağlık ve Teknik Hizmetler Sınıflarına dahil memurlardan, kariyerlerinden yararlanmak istediklerini 2-4 üncü dereceler arasındaki idari görevlere ait olup kazanılmış hak derecelerinin iki altındaki derecelerden tesbit ve ihdas edilmiş kadrolara atayabilirler.

Bu suretle atanan memurların aylıkları kazanılmış hak dereceleri üzerinden ödenir. Ancak kazanılmış aylık dereceleri ve kariyer hizmet sınıfları için tesbit edilen ek gösterge, zam ve tazminatlar ile atandıkları görevlerin ek gösterge, zam ve tazminatlarının farklı olması halinde fazla olanı ödenir.

MADDE 70 - İSTİSNAİ MEMURLUKLARDA DERECE YÜKSELMELERİ VE KADEME İLERLEMELERİ

(Mülga : 31.07.1970 - 1327/29 md.)

MADDE 71 - BİR SINIFTAN BAŞKA BİR SINIFA GEÇME

(Değişik:30.05.1974-KHK 12/md.;Aynen Kabul:15.05.1975-1897/1 md.)

(Değişik : 29.11.1984 - KHK 243/12 md.) Memurların eşit dereceler arasında veya derece yükselmesi suretiyle sınıf değiştirmeleri caizdir. Bu şekilde sınıf değiştireceklerin geçecekleri sınıf ve görev için bu Kanunda veya kuruluş kanunlarında belirtilen niteliklere sahip olmaları şarttır. Bu durumda sınıfları değişenlerin eski sınıflarının derecesinde elde ettikleri kademelerde geçirdikleri süreler yeni sınıflardaki derecelerinde dikkate alınır.

Kurumlar, memurlarını meslekleri ile ilgili sınıftan genel idare hizmetleri sınıfına veya genel idare hizmetleri sınıfından meslekleri ile ilgili sınıfa, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle atayabilirler.

Eski sınıflarında, görev alacakları yeni sınıfa göre memurluğa daha yüksek bir derece ve kademeden başlamış olup da sınıf değiştirenlerin yeni görevlerindeki ilk ilerleme süreleri eski sınıflarında kazandıkları derece ve kademelere tekabül eden süre kadar uzatılır ve bu süre tamamlanıncaya kadar kendilerine sınıf değiştirmeleri sırasında bulundukları derecede kademe ilerlemesi verilmez.

BÖLÜM: 3

YER DEĞİŞTİRMELER

MADDE 72 - YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMA

(Değişik: 12.05.1982 - 2670/25 md.)

Kurumlarda yer değiştirme suretiyle atanmalar; hizmetlerin gereklerine, özelliklerine, Türkiye’nin ekonomik, sosyal, kültürel ve ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren iller gruplandırılarak tespit edilen bölgeler arasında adil ve dengeli bir sistem içinde yapılır.

(Değişik: 09.04.1990-KHK 418/5 md.; İptal: Ana. Mah.nin 5.2.1992 tarih ve E.1990/22,K.1992/6 sayılı kararı ile; Yeniden Düzenleme: 18.05.1994-KHK 527/5 md.)

Yeniden veya yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalarda, aile birimini muhafaza etmek bakımından kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanarak memur olan diğer eşin de isteği halinde ataması, atamaya tabi tutulan memurun atandığı yere 74 ve 76 ncı maddelerde belirtilen esaslar çerçevesinde yapılır. Yer değiştirme suretiyle atanmaya tabi memurun atandığı yerde eşinin atanacağı teşkilatın bulunmaması ya da teşkilatı olmakla birlikte niteliğine uygun münhal bir görev bulunmaması ve ilgilinin de talebi halinde, bu personele eşinin görev süresi ile sınırlı olmak üzere aşağıdaki şartlarda izin verilebilir.

(Ek : 09.04.1990 - KHK 418/5 md.; İptal: Ana. Mah.nin 5.2.1992 tarih ve E.1990/22,K.1992/6 sayılı kararı ile;Yeniden Düzenleme: 18.05.1994-KHK 527/5 md.)

Bu suretle izin verilenlere, aylık ve diğer ödemelerine karşılık olarak, aylık (taban ve kıdem aylığı dahil), ek gösterge, zam ve tazminatlarının kanuni kesintiler düşüldükten sonraki net miktarının, eşleri;

a) Olağanüstü Hal Bölgesine dahil illerle bu illere mücavir olarak belirlenen illerde görevli olanlara % 60’ı,

b) Kalkınmada 1 inci derecede öncelikli yörelerde görevli olanlara % 50’si,

c) Kalkınmada 2 nci derecede öncelikli yörelerde görevli olanlara % 25’i, kurumlarınca kadro tasarrufundan ödenir.

Eşleri diğer yörelerde görevli olanlar ise ücretsiz izinli sayılır.

(Ek: 09.04.1990-KHK 418/5 md.; İptal: Ana. Mah.nin 5.2.1992 tarih ve E.1990/22,K.1992/6 sayılı kararı ile;Yeniden Düzenleme: 18.05.1994-KHK 527/5 md.)

Yukarıda sayılanların kadroları eşlerinin görevlendirme süresiyle sınırlı olarak saklı tutulur. Ancak, bu süre memuriyet boyunca 4 yılı hiç bir surette geçemez. Bunların kademe ilerlemesi; emeklilik ve diğer bütün hakları ve yükümlülükleri devam eder. Ancak ücretsiz izin verilenlerin bu sürelerin emeklilikten sayılabilmesi için kesenek ve kurum karşılıklarının her ay kendileri tarafından T.C. Emekli Sandığına yatırılması gerekir.

(Değişik : 29.11.1984 - KHK 243/13 md.) Memurların atanamayacakları yerler ve bu yerlerdeki görevler ile kurumların özellik arz eden görevlerine atanabilmeleri için hangi kademelerde ne kadar hizmet etmeleri gerektiği ve yer değiştirme ile ilgili atama esasları Devlet Perosnel Başkanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir. Kurumlar atamaya tabi olacak personeli için bu yönetmelik esaslarına göre Devlet Personel Başkanlığının görüşünü almak suretiyle bir personel ve atama planı hazırlar.

MADDE 73 - KARŞILIKLI OLARAK YER DEĞİŞTİRME

(Değişik:30.05.1974-KHK 12 md.;Aynen Kabul:15.05.1975-1897/1 md.)

Aynı Kurumun başka başka yerlerde bulunan aynı sınıftaki memurları, karşılıklı olarak yer değiştirme suretiyle atanmalarını isteyebilirler. Bu isteğin yerine getirilmesi atamaya yetkili amirlerince uygun bulunmasına bağlıdır.

MADDE 74 - MEMURLARIN BİR KURUMDAN DİĞERİNE NAKİLLERİ

(Değişik : 30.05.1974 - KHK 12 md.; Değiştirilerek Kabul : 15.05.1975 - 1897/1 md.)

Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakatı ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür. Kazanılmış hak derecelerinin altındaki derecelere atanabilmeleri için ise atanacakları kadro derecesi ile kazanılmış hak dereceleri arasındaki farkın 3 dereceden çok olmaması ve memurların isteği de şarttır.

Aşağı dereceye atananların 68 inci maddede yazılı süre kaydı aranmaksızın eski derecelerine tekrar atanmaları caizdir.

Kazanılmış hak derecelerinden aşağı derecelere atananların aylık derece ve kademeleri genel hükümlere göre tespit edilmekle beraber, atandıkları bu derecelerde geçirdikleri süreler (kesenek ve karşılık farklarının kendileri tarafından her ay T.C. Emekli Sandığına gönderilmesini kabul etmeleri şartiyle) emeklilik yönünden eski derecelerinde değerlendirilir.

13.12.1960 tarihli ve 160 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamına giren kurumlarla bu Kanuna tabi kurumlar arasındaki nakillerde de yukarıdaki hükümler uygulanır. Aynı kanunun 4 üncü maddesi kapsamına giren kurumlarda çalışıp 657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden, hizmete giriş dereceleri 36 ncı madde ile tespit edilen giriş derecelerinin üzerinde olanların ilk ilerleme ve yükselmeleri için kanuni bekleme sürelerine yukarıda yazılı dereceler arasındaki sürelere tekabül eden süre kadar ilave edilir.

MADDE 75 - MEMURLARIN DİĞER KURUMLARDAN BU KANUNA TABİ KURUMLARA GEÇMELERİ

(Mülga : 23.12.1972 - KHK 2/5 md.)

MADDE 76 - MEMURLARIN KURUMLARINCA GÖREVLERİNİN VE YERLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ

(Değişik : 30.05.1974 - KHK 12 md.; Aynen Kabul : 15.05.1975 - 1897/1 md.)

Kurumlar, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurları bulundukları kadro derecelerine eşit veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst, kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara naklen atayabilirler.

Memurlar istekleri ile, kurumlarında kazanılmış hak derecelerinin en çok üç derece altında aynı veya başka yerlerdeki kadrolara atanabilirler.

Aşağı dereceye atananların 68 inci maddede yazılı süre kaydı aranmaksızın eski derecelerine tekrar atanmaları mümkündür.

Kazanılmış hak dercelerinden aşağı derecelere atananların aylık derece ve kademeleri genel hükümlere göre tespit edilmekle beraber, atandıkları bu derecelerde geçirdikleri süreler (kesenek ve karşılık farklarının kendileri tarafından her ay T.C. Emekli Sandığına gönderilmesini kabul etmeleri şartiyle) emeklilik yönünden eski derecelerinde değerlendirilir.

MADDE 77 - YABANCI BİR MEMLEKET VEYA ULUSLARARASI KURULUŞTA HİZMET ALMA

(Değişik : 30.05.1974 - KHK 12 md.; Değiştirilerek Kabul : 15.05.1975 - 1897/1 md.)

(Değişik Fıkra : 23.12.1988 - KHK 351/4 md.) Yabancı memleketlerde veya uluslararası kuruluşlarda kurumlarının muvafakatı ile görev alacak memurlara, ilgili Bakanlığın teklifi ve Başbakanın izni ile (her üç yılda bir Başbakan’ın izni alınmak kaydıyla) memuriyeti süresince toplam yabancı memleketlerde on yıla, uluslararası kuruluşlarda yirmibir yıla kadar maaşsız izin verilebilir.

Yukarıdaki fıkraya göre izin alan memurların kadro ile ilişkileri devam eder ve yabancı memleletlerde veya uluslararası kuruluşlarda görevde geçen süreler için emeklilik hakları 5434 sayılı Kanunun 31 inci maddesi hükümlerine uyulmak kaydı ile saklı kalır.

Bu kimselerin görevlerine dönmek istemeleri halinde; bu Kanunun sınav veya seçme ile ilgili hükümleri dikkate alınmak suretiyle, yabancı memleketlerde veya uluslararası kuruluşlarda geçirdikleri hizmet sürelerinin her yılı bir kademe ilerlemesine ve her 3 yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde ve boş kadro bulunduğu takdirde değerlendirilir.

MADDE 78 - BİLGİLERİNİ ARTIRMAK ÜZERE DIŞ MEMLEKETLERE GÖNDERİLME

Mesleklerine ait öğrenimi bitirerek Devlet memurluğuna alınmış ve asli memur olarak atanmış olanlardan mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak veya staj yapmak üzere dış memleketlere:

a) Kurumlarınca açılacak seçme veya yarışma sınavlarında başarı gösterenlere,

b) Dış burslara dayanılarak gönderilenlere,

İki yıla kadar ayrılma müsaadesi verilebilir.

Gerekirse bu süre en çok bir kat uzatılabilir.

MADDE 79 - BİLGİLERİNİ ARTIRMAK İÇİN YABANCI MEMLEKETE GÖNDERİLENLERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

(Değişik : 28.7.1971 - 1449/1 md.)

(Değişik Birinci Fıkra: 18.05.1994 - KHK 527/6 md.) 78 inci maddede yazılı olanlar kadrolarında bırakılırlar. Kadro karşılığı sözleşme ile istihdam edilenlerin sözleşmeleri devam eder ve (Şahsen özel burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için kurumlarınca kendilerine maaşsız izin verilmesi uygun görülenler hariç) aylık ve diğer her türlü ödemeleri ile sözleşme ücretlerinin Kanuni kesintilerinden sonra kalan net tutarının % 60’ını Kurumlarından alırlar. Bunların kademe ilerlemesi; Emeklilik ve diğer bütün hakları ve yükümlülükleri devam eder. İzin bitiminde yol süresi hariç 15 gün içinde görevlerine dönerler. Bunlardan kurumlarınca kendilerine maaşsız izin verilmesi uygun görülenlerin bu süreleri keseneklerinin ve karşılıklarının kendileri tarafından her ay T.C. Emekli Sandığına gönderilmesini kabul etmeleri şartıyla emeklilik yönünden eski derecelerinde değerlendirilir.

(Değişik : 22.08.1989 - KHK 378/2 md.) Kurumlarınca gönderilenlere, gittikleri ülkelerde sürekli görevle bulunan ve dokuzuncu derecenin birinci kademesinden aylık alan meslek memurlarına ödenmekte olan yurtdışı aylığının 2/3’ü ödenir. Burslu gidenlerin aldıkları burs miktarları bu miktarın altında ise aradaki fark kurumlarınca kendilerine ayrıca ödenir.

Bu suretle yapılacak fark ödeme, her türlü vergiden müstesnadır.

Sürelerinin bitiminde görevlerine başlamıyanlar çekilmiş sayılırlar. Bu suretle çekilmiş sayılanlar aylık ve yol giderleri de dahil olmak üzere kendilerine kurumlarca yapılmış bulunan bütün masrafları iki kat olarak ödemeye mecburdurlar.

Görevlerine başlayıp da yükümlü bulundukları mecburi hizmetini bitirmeden ayrılanlar veya bir ceza sebebi ile memurluktan çıkarılmış olanlar mecburi hizmetlerinin eksik kalan kısmı ile orantılı miktarı iki kat olarak ödemek zorundadırlar.

MADDE 80 - 78 VE 79 UNCU MADDELERİN UYGULANMASINI DÜZENLİYEN YÖNETMELİK

(Değişik: 23.12.1972 - KHK 2/1 md.)

78 ve 79 uncu maddelerde yazılı olanların ayırma ve seçilme usul ve şartları, çalışmalarının nasıl izleyip denetleneceği, haklarındaki disiplin kovuşturmasının ne suretle yapılacağı ve geri çağrılmalarını gerektirecek haller, bu Kanunun 2 nci maddesi gereğice bir yönetmelikle düzenlenir.

MİT mensupları hakkında yukarıdaki esaslar, Başbakan tarafından onaylanacak bir talimatla belirtilir.

MADDE 81 - SİLAH ALTINA ALINMA

Hazarda ve seferde muvazzaflık hizmeti dışında silah altına alınan devlet memurları, silah altında bulundukları sürece izinli sayılırlar.

MADDE 82 - TERHİS EDİLENLERİN GÖREVLERİNE DÖNMELERİ

(Değişik : 23.12.1972 - KHK 2/1 md.)

Hazarda eğitim ve manevra maksadiyle veya seferde muvazzaflık hizmeti dışında silah altına alınan memurların terhislerinden sonra görevlerine başlamaları, 62 ve 63 üncü maddelerin yer değiştirme suretiyle atamaya ilişkin hükümlerine tabidir.

MADDE 83 - MUVAZZAF ASKERLİĞE AYRILAN MEMURLARIN TERHİSLERİNDE GÖREVE BAŞLATILMALARI İLE MUVAZZAF ASKERLİKTE GEÇEN SÜRELERİN KADEME VE DERECE İNTİBAKLARINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

(Değişik : 12.05.1982 - 2670/26 md.)

Devlet memuru iken muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere silah altına alınanlardan askerlik görevini tamamlayıp memuriyete dönmek isteyenler, terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde kurumlarına başvurmak ve kurumları da başvurma tarihinden itibaren azami 30 gün içinde ilgilileri göreve başlatmak zorundadırlar.

Bunların muvazzaf askerlikte geçen süreleri muvazzaf askerliğe ayrıldıkları sırada iktisap etmiş oldukları derecede kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle değerlendirilir. Bu gibilerin muvazzaf askerliğe ayrılmadan önce işgal ettikleri kadroda kazandıkları kademe ilerlemeleri ayrıca gözönünde bulundurulur. Askerlik öncesi kademe ilerlemeleri ile askerlikte geçen süre toplamının 3 yılı aşan kısmı usulü dairesinde üst dereceye terfi ettikleri zaman bu derecede kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle değerlendilir.

MADDE 84 - MUVAZZAF ASKERLİĞİNİ YAPTIKTAN SONRA DEVLET MEMURLUĞUNA GİRENLERİN KADEME İNTİBAKLARI

(Değişik : 31.07.1970 - 1327/37 md.)

Muvazzaf askerlik görevini yaptıktan sonra Devlet memurluğuna atananlar adaylık esaslarına tabi olurlar ve muvazzaf askerlikte geçen süreleri asaletlerinin tasdikinden sonra kademe ilerlemesi yapılmak ve sınav veya seçmeye tabi tutulmak suretiyle derece yükseltilmesinde de değerlendirilir.

MADDE 85 - SEFERDE VEYA TALİM VE MANEVRA İÇİN HAZARDA SİLAH ALTINA ALINANLARIN ASKERLİK SÜRELERİNİN KADEME VE DERECE İNTİBAKLARI

(Değişik : 31.07.1970 - 1327/38 md.)

Devlet memurlarından muvazzaflık hizmeti dışında talim ve manevra maksadiyle veya seferde silah altına alınanların kademe ilerlemeleri devam eder. Bu süre içinde derece yükselmesi gerektiğinde terhislerinden sonra açık kadro bulunması ve sınav veya seçmede başarı göstermeleri şartiyle silah altında geçen süreleri yükselecekleri üst derecenin kademelerinde dikkate alınır.

MADDE 86 - VEKALET GÖREVİ VE AYLIK VERİLMESİNİN ŞARTLARI

(Değişik : 30.05.1974 - KHK 12 md.; Değiştirilerek Kabul: 15.05.1975 - 1897/1 md.)

Memurların kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma nedeniyle işlerinden geçici olarak ayrılmaları halinde yerlerine kurum içinden veya diğer kurumlardan veya açıktan vekil atanabilir.

Bir görevin memurlar eliyle vekaleten yürütülmesi halinde aylıksız vekalet asıldır.

Ancak, ilkokul öğretmenliği (Yaz tatili hariç), tabiblik, diş tabipliği, eczacılık, mühendis ve mimarlık, veterinerlik, köy ve kasaba imamlığına ait boş kadrolara açıktan vekil atanabilir.

Aynı kurumdan birinci fıkrada sayılan ayrılmalar dolayısiyle atanan vekil memurlara vekalet görevinin 3 aydan fazla devam eden süresi için, kurum dışından veya açıktan atananlarla kurum içinden ilkokul öğretmenliğine atanan öğretmenler ile veznedarlık görevine atananlara göreve başladıkları tarihten itibaren vekalet aylığı ödenir.

Bu Kanuna tabi kurumlarda çalışan veteriner hekim veya hayvan sağlık memurları, veteriner hekim veya hayvan sağlık memuru bulunmayan belediyelerin veterinerlik veya hayvan sağlık memurluğu hizmetlerini ifa etmek üzere bu hizmetlerle ilgili kadrolara vekalet aylığı verilmek suretiyle atanabilirler.

Yukarıda sayılan haller dışında, boş kadrolara ait görevler lüzum görüldüğü takdirde memurlara ücretsiz olarak vakaleten gördürülebilir.

Bu Kanuna tabi kurumlarda, mali, nakdi ve ayni sokumluluğu bulunan saymanlık kadrolarının boşalması halinde bu kadrolara işe başladıkları tarihten itibaren vekalet aylığı verilmek suretiyle memurlar arasından atama yapılabilir.

MADDE 87 - İKİNCİ GÖREV YASAĞI

(Değişik : 30.05.1974 - KHK 12 md.; Değiştirilerek Kabul : 15.05.1975 - 1897/1 md.)

Memurlara;

a) Bu Kanuna tabi kurumlarda,

b) Sermayesinin tamamı Devlet tarafından verilmek suretiyle kurulan iktisadi kurumlar ile sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait bankalarda,

c) Özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan banka ve kuruluşlarda,

ç) Yukarıdaki bentlerde yazılı idare, kuruluş ve bankalar tarafından sermayelerinin yarısından fazlasına katılmak suretiyle kurulan kuruluşlarla bunların aynı oranda katılmaları ile vücut bulan kurumlarda,

İkinci görev verilemez; bu kurumlardan her ne ad ile olursa olsun para ödenemez ve yarar sağlanamaz.

Ancak, bu Kanunun memurlara ikinci görev verilmesini öngörüne hükümleri ile hakem, tasfiye memuru ve bilirkişilere takdir olunan İl Genel Meclisi ve İl Daimi Encümeni başkanları, özel kanunlarla kurulan ve asli görevlerinin devamı niteliğinde olmayan çeşitli kurul, komisyon, heyet ve jüri çalışmalarına, Üniversiteler, Akademiler, Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsü ve Özel Kanunlarla kurulan araştırma kurumları tarafından idareyle ilgili olarak yapılan inceleme ve araştırma çalışmalarına katılanlar için özel kanunlarınca gösterilen veya bu kanunlara dayanılarak tespit edilen ücretlerin ödenmesine ilişkin hükümler saklıdır.

MADDE 88 - İKİNCİ GÖREV VERİLECEK MEMURLAR VE GÖREVLER

(Değişik : 23.12.1972 - KHK 2/1 md.)

Bu Kanuna tabi kurumlarda çalışan Devlet memurlarına esas görevlerinin yanında;

A) Özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak memurlara gördürülmesi öngörülen sürekli hizmetler,

B) Mesleki bilgisi ile ilgili olarak, hizmet olanakları elverişli bulunmak ve atamaya yetkili amir tarafından uygun görülmek şartiyle;

1) (Değişik : 29.11.1984 - KHK 243/15 md.) 87 nci maddede yazılı kurumların tabiplikleri, diş tabiplikleri, eczacılıkları, kimyagerlikleri, veterinerlikleri, avukatlıkları ile Adli Tıp Kurumu Uzmanlıkları,

2) Asıl görevlerinin bulunduğu bucak, ilçe ve zorunlu hallerde iller belediyelerinin yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar ve mimarlarca yürütülmesi gereken teknik hizmetleri,

İkinci görev olarak verilebilir.

(Değişik : 23.02.1995 - KHK 547/8 md.) Asıl görevlerinin yanında:

a) Tabiplere; sağlık müdürlüğü, sağlık müdür yardımcılığı, baştabiplik ve baştabip yardımcılığı,

b) Diş hekimlerine ve veterinerlere; meslekleri ile ilgili baştabiplik,

c) Veteriner, dişhekimi ve eczacılara; baştabip yardımcılığı,

d) Öğretmenlere; okul ve enstitü müdürlüğü, başyardımcılığı ve yardımcılığı görevleri,

İkinci görev olarak yaptırılabilir.

MADDE 89 - DERS GÖREVİ

(Değişik : 30.05.1974 - KHK 12 md.; Aynen Kabul : 15.05.1975 - 1987/1 md.)

Her derecedeki eğitim ve öğretim kurumları ile Üniversite ve Akademi (Askeri Akademiler dahil), okul kurs veya yaygın eğitim yapan kurumlarda ve benzeri kuruluşlarda öğretmen veya öğretim üyesi bulunmaması halinde öğretmenlere, öğretim üyelerine veya diğer memurlara veyahut açıktan atanacaklara ücret ile ek ders görevi verilebilir.

Ücretle okutulacak ders saatlerinin sayısı, ders görevi alacakların nitelikleri ve diğer hususlar ilgili Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararı ile tespit olunur.

MADDE 90 - BİRLEŞEMİYECEK GÖREVLER

(Değişik : 23.12.1972 - KHK 2/1 md.)

Devlet memurlarına, vekalet görevi, ikinci görev veya ders görevlerinden ancak birisi verilebilir. Öğretmenlerin idari görevi bu hükmün dışındadır. Bir memurun üstünde birden çok ücretli vekalet görevi veya ikinci görev bulunamaz.

MADDE 91 - KADROLARI KALDIRILAN DEVLET MEMURLARI

Kadrosu kaldırılmış olanların memurlukla ilgileri, emeklilik ve bu kanunda yazılı aylık ve aile ödeneği hakları ile yükümlülükleri devam eder.

Kadrosu kaldırılmış olan memurların, kendi kurumlarında veya başka kurumlarda eski sınıflarındaki derecelerine eşit bir göreve atanmaları mecburidir; atandıkları göreve başlamıyanlar memurluktan çekilmiş sayılırlar.

Kadro kaldırılması sebebiyle açıkta kalan memurlar varken, bunların sınıf ve derecelerinde boşalacak kadrolara başkaları atanamaz.

(Ek : 31.07.1970 - 1327/42 md.) Kadrosunun kaldırılması sebebiyle açıkta kalan memurlar 71 inci madde esaslarına uyulmak kaydiyle diğer bir sınıftaki kadrolara da atanabilirler.

MADDE 92 - MEMURLUKTAN ÇEKİLENLERİN YENİDEN ATANMALARI

(Değişik : 12.05.1982 - 2670/27 md.)

İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya bu Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya 71 inci madde hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler.

(Mülga : 2. Fıkra 29.11.1984 - KHK 243/56 md.)

657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden kendi istekleri ile görevinden çekilmiş olanlar, boş kadro bulunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydı ile bu Kanuna tabi kurumlardaki memuriyetlere atanabilirler.

Yasama görevinde veya bakan olarak geçirilen her yıl bir kademe ilerlemesi ve her iki yıl bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir.

MADDE 93 - EMEKLİLERİN YENİDEN HİZMETE ALINMASI

(Değişik : 30.05.1974 - KHK 12 md.; Değiştirilerek Kabul : 15.05.1975 - 1897/1 md.)

T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre emekli olanlardan (5434 sayılı Kanunun 104 üncü maddesine göre emeklilikle ilgili görevlere yeniden atanamayacaklar hariç) sınıfında yazılı nitelikleri taşımakta bulunanlar kanunun 92 nci maddesi hükümlerine göre kurumlarda boş kadro bulunmak şartiyle yeniden memurluğa alınabilirler.

(Mülga : 2. Fıkra 12.05.1982 - 2670/41 md.)

BÖLÜM: 4

MEMURLUĞUN SONA ERMESİ

MADDE 94 - ÇEKİLME

Devlet memuru bağlı olduğu kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle memurluktan çekilme isteğinde bulunabilir. (Ek hüküm: 31.07.1970 - 1327/75 md.) Mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın, çekilme isteğinde bulunulmuş sayılır.

Çekilmek istiyen memur yerine atanan kimsenin gelmesine veya çekilme isteğinin kabulüne kadar görevine devam eder. yerine atanan kimse bir aya kadar gelmediği veya yerine bir vekil atanmadığı takdirde, üstüne haber vererek görevini bırakabilir.

Olağanüstü mazeretle çekilenler, üstüne haber vermek şartiyle bir ay kaydına tabi değildirler.

MADDE 95 - ÇEKİLMEDE DEVİR VE TESLİM SÜRESİ

Çekilen Devlet memurlarından devir ve teslim ile yükümlü olanlar, bu işlemlerin sonuna kadar görevlerini bırakamazlar. Hizmet icaplarına göre devir ve teslim işlemleri için gerekli süreler, yönetmelikte belirtilir.

MADDE 96 - OLAĞANÜSTÜ YÖNETİM HALLERİNDE ÇEKİLME USULÜ

(Değişik : 29.11.1984 - KHK 243/16 md.)

Olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerinde veya genel hayata müessir afetlere uğrayan yerlerdeki Devlet Memurları yerine atanacaklar gelip işe başlamadıkça görevlerini bırakamazlar.

MADDE 97 - ÇEKİLEN VE ÇEKİLMİŞ SAYILANLARIN YENİDEN ATANMALARI

(Değişik : 29.11.1984 - KHK 243/17 md.)

Memurlardan mali ve cezai sorumlulukları saklı kalmak üzere;

A) 94 üncü maddenin 2 nci ve 3 üncü fıkrasına uygun olarak memuriyetten çekilenler altı ay geçmeden,

B) Bu Kanuna göre çekilmiş sayılanlar ile 94 üncü maddenin 2 nci fıkrasına uymadan görevlerinden ayrılanlar bir yıl geçmeden,

C) 95 inci maddede yazılı zorunluluklara uymayanlar 3 yıl geçmeden,

D) 96 ncı maddeye aykırı hareket edenler hiçbir surette,

 

Devlet memurluğuna alınamazlar.

MADDE 98 - MEMURLUĞUN SONA ERMESİ

Devlet memurlarının:

a)  Bu kanun hükümlerine göre memurluktan çıkarılması;

b)  Memurluğa alınma şartlarından her hangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya memurlukları sırasında bu şartlardan herhangi birini kaybetmesi;

c)       Memurluktan çekilmesi;

 

ç) İstek, yaş haddi, malullük ve sicil sebeplerinden biri ile emekliye ayrılması;

d)  Ölümü;

 

hallerinde memurluğu sona erer.

BÖLÜM: 5

ÇALIŞMA SAATLERİ, İZİNLER

MADDE 99 - ÇALIŞMA SAATLERİ

(Değişik : 30.05.1974 - KHK 12 md.; Aynen Kabul : 15.05.1975 - 1897/1 md.)

Memurların haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saattir.

Bu süre Cumartesi ve Pazar günleri tatil olmak üzere düzenlenir.

Ancak özel kanunlarla yahut bu kanuna veya özel kanunlara dayanılarak çıkarılacak tüzük ve yönetmeliklerle, kurumların ve hizmetlerin özellikleri dikkate alınmak suretiyle farklı çalışma süreleri tespit olunabilir.

Bakanlar Kurulu, yurt dışı kuruluşlarda hizmetin gerektirdiği hallerde, hafta tatilini Cumartesi ve Pazardan başka günler olarak tespit edebilir.

MADDE 100 - GÜNLÜK ÇALIŞMA SAATLERİNİN TESBİTİ

Günlük çalışmanın başlama ve bitme saatleri ile öğle dinlenme süresi, bölgelerin ve hizmetin özelliklerine göre merkezde Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca, illerde valiler tarafından tesbit olunur.

GÜNÜN 24 SAATİNDE DEVAMLILIK GÖSTEREN HİZMETLERDE ÇALIŞMA SAAT VE USULÜNÜN

MADDE 101 - TESBİTİ

Günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan Devlet memurlarının çalışma saat ve şekilleri, Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının muvafakati alındıktan sonra kurumlarınca düzenlenir.

MADDE 102 - YILLIK İZİN

(Değişik : 31.07.1970 - 1327/46 md.)

Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir.

MADDE 103 - YILLIK İZİNLERİN KULLANILIŞI

Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir.

(Değişik cümle : 06.07.1995 - KHK 562/2 md.) Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer.

Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar. Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında, ayrıca yıllık izin verilmez.

Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerine ilaveten bir aylık sağlık izni verilir.

MADDE 104 - MAZERET İZNİ

(Değişik : 12.02.1982 - 2595/7 md.)

A) Kadın memura doğum yapmasından önce 3 hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren 6 hafta müddetle izin verilir. Bu süreden sonra da 6 ay süre ile günde birbuçuk saat süt izni verilir.

B) Erkek memura, karısının doğum yapması sebebiyle isteği üzerine üç gün izin verilir.

C) (Değişik : 12.02.1982 - 2595/7 md.) Memura isteği üzerine, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde beş gün izin verilir.

 

Ç) Yukarda belirtilen hallerden başka, merkezlerde atamaya yetkili amirler, illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar ve yurt dışında, diplomatik misyon şefleri tarafında dairesi amirinin muvafakatiyle, bir yıl içinde toptan veya parça parça olarak, mazeretleri sebebiyle memurlara 10 gün izin verilebilir.

Zaruret halinde on gün daha aynı usulle mazeret izni verilebilir. Bu takdirde ikinci defa aldığı bu izin yıllık izninden düşülür.

Bu fıkra hükmü öğretmenler içni uygulanmaz.

Bu izinler sırasında özlük haklarına dokunulmaz.

MADDE 105 - HASTALIK İZNİ

(Değişik : 29.11.1984 - KHK 243/18 md.)

Memurlara hastalıkları halinde, verilecek raporlarda gösterilecek lüzum üzerine, aylık ve özlük haklarına dokunulmaksızın aşağıdaki esaslara göre izin verilir.

A) On yıla kadar (on yıl dahil) hizmeti olanlara altı aya kadar,

B) On yıldan fazla hizmeti olanlara oniki aya kadar,

C) Kanser, verem ve akıl hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananlara onsekiz aya kadar,

 

İzin verilir.

Memurların, hastalıkları sebebiyle yataklı tedavi kurumlarında yatarak gördükleri, tedavi süreleri hastalık izinlerine ait sürelerin hesabında dikkate alınır.

İzin süresinin sonuda hastalıklarının devam ettiği resmi sağlık kurullarının raporu ile tesbit edilenlerin izinleri bir katına kadar uzatılır. Bu sürelerin sonunda da iyileşmeyen memurlar hakkında emeklilik hükümleri uygulanır. Bunlardan gerekli sağlık şartlarını yeniden kazandıkları resmi sağlık kurullarınca tesbit edilenler tekrar görev almak istedikleri takdirde, eski derece ve niteliklerine uygun görevlere öncelikle atanırlar.

Görevlerinden dolayı saldırıya uğrayan memurlar ile görevleri sırasında ve görevlerinden dolayı bir kazaya uğrayan veya bir meslek hastalığına tutulan memurlar, iyileşinceye kadar izinli sayılırlar.

Sıhhi izin sürelerine esas hizmetin hesabında 87 nci maddede sayılan kurumlarda emekli keseneği veya sigorta primi ödenmek suretiyle geçen süreler ile askerlikte geçen süre dikkate alınır.

MADDE 106 - İYİLEŞME HALİNDE GÖREVE DÖNÜŞ

105 inci maddede yazılı en çok süreler kadar izin alanlar, izinlerinin sonunda işe başlıyabilmek için, iyileştiklerine dair raporunu (Yurt dışındaki memurlar için mahalli usule göre verilecek raporu) getirmek zorundadırlar.

MADDE 107 - RAPORLARI VERECEK HEKİM VE SAĞLIK KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Hastalık raporlarının hangi hallerde, hangi hekimler veya resmi sağlık kurulları tarafından verileceği ve süreleri ile bu konuya ilişin diğer hususlar, Sağlık ve Sosyal Yardım, Maliye ve Dışişleri Bakanlıklarının mütalaaları alınarak Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığınca düzenlenecek bir Yönetmelikle belirtilir.

MADDE 108 - AYLIKSIZ İZİN

(Değişik : 06.07.1995 - KHK 562/3 md.)

Devlet memurunun bakmaya mecbur olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayati tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya önemli bir hastalığa tutulmuş olması hallerinde, bu hallerin raporla belgelendirilmesi şartıyla Devlet memurlarına, istekleri üzerine en çok altı aya kadar aylıksız izin verilebilir. Aynı şartlarda bu süre bir katına kadar uzatılabilir.

Devlet memurlarına 10 hizmet yılını tamamlamış olmaları ve istekleri halinde memuriyet süreleri boyunca ve bir defada kullanılmak üzere altı aya kadar aylıksız izin verilebilir. Ancak, Sıkıyönetim veya olağanüstü hal ilan edilen bölgelere veya kalkınmada öncelikli yörelere 72 nci madde gereğince belli bir süre görev yapmak üzere mecburi olarak sürekli görevle atananlar hakkında bu bölgelerdeki görev süreleri içinde bu fıkra hükmü uygulanmaz.

Doğum yapan memurlara istekleri halinde en çok oniki aya kadar aylıksız izin verilebilir.

Yetiştirilmek üzere (bursla gidenler dahil) yurt dışına Devlet tarafından gönderilen öğrenci ve memurlarla, yurt içine ve yurt dışına sürekli görevle atanan memurların eşlerine memuriyetleri süresince her defasında bir yıldan az olmamak üzere en çok dört yıla kadar aylıksız izin verilebilir. Bunların dönüşlerinde, bu Kanunun 72 nci maddesi çerçevesinde görev yerlerine bağlı olmaksızın atamaları yapılır.

Aylıksız izin süresinin bitiminden önce mazeretini gerektiren sebebin kalkması halinde, memur derhal görevine dönmek zorundadır. Mazeret sebebinin kalkması halinde veya aylıksız izin süresinin bitiminde görevine dönmeyenler, memuriyetten çekilmiş sayılırlar.

Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar askerlik süresince görev yeri saklı kalarak aylıksız izinli sayılırlar. Bunlar hakkında 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümleri ile bu Kanunun 83 üncü maddesi hükümleri saklıdır.

BÖLÜM: 6

SİCİLLER

MADDE 109 - MEMUR KÜTÜĞÜ, NUMARASI, CÜZDANI, ÖZLÜK DOSYASI

Devlet memurları kurumlarınca tutulacak memur kütüğüne kaydolunurlar. Her memura bir numara verilir. Her memur için bir memur cüzdanı düzenlenir ve bir özlük dosyası tutulur.

MADDE 110 - SİCİL DOSYASI

Her devlet memurunun bir sicil dosyası bulunur. Sicil amirleri tarafından düzenlenecek sicil raporları ile varsa müfettişler tarafından verilen denetleme raporları ve memurların mal beyannameleri sicil dosyalarına konulur.

MADDE 111 - ÖZLÜK VE SİCİL DOSYASININ ÖNEMİ

Devlet memurlarının ehliyetlerinin tesbitinde, kademe ilerlemelerinde, derece yükselmelerinde, emekliye çıkarma veya hizmetle ilişkilerinin kesilmesinde özlük ve sicil dosyaları başlıca dayanaktır.

MADDE 112 - SİCİL AMİRLERİ

(Değişik : 29.11.1984 - KHK 243/19 md.)

Sicil raporu vermeye yetkili sicil amirleri, kurumlarınca, Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü alınmak suretiyle 121 inci maddede öngörülen yönetmeliğe uygun olarak çıkarılacak özel yönetmeliklerde belirlenir. Kurumların taşra teşkilatlarında bulunan memurların sicil amirleri Vali ve Kaymakamlardır.

(Ek : 07.01.1988 - KHK 309/1 md.) Ancak, birden fazla il’de faaliyet gösterecek şekilde bölge müdürlükleri olarak teşkilatlanmış olan kurumlardan hangileri hakkında ikinci fıkra hükmü uygulanmayacağı Bakanlar Kurulu’nca belirlenir.

 

 

MADDE 113 - SİCİL RAPORLARINDA BELİRTİLECEK HUSUSLAR

Sicil a0mirleri, belli zamanlarda düzenliyecekleri sicil raporlarında, memurların liyakat derecesini not esasına göre kıymetlendirerek tesbit ederler.

MADDE 114 -

(Mülga : 12.05.1989 - KHK 368/2 md.)

MADDE 115 - SİCİL RAPORLARININ DOLDURULMASI

Sicil amirleri maiyetlerindeki memurların sicil raporları ile birlikte, bunların genel durum ve davranışları bakımından da olumlu ve olumsuz nitelikleri, kusur ve eksiklikleri hakkında mütalaalarını bildirirler.

MADDE 116 - DEĞERLENDİRME KURULLARI

(Mülga : 29.11.1984 - KHK 243/56 md.)

MADDE 117 - MEMURLARIN UYARILMALARI

Devlet memurlarının yetersizlikleri halinde sicil raporlarında yazılı bulunan kusur ve eksiklikleri, uyarılmaları bakımından, gizli bir yazı ile atamaya yetkili sicil amirleri tarafından kendilerine bildirilir.

MADDE 118 - İTİRAZ HAKKI

117 nci maddeye göre kendisine tebligat yapılan Devlet memurları, buna karşı tebliğ tarihinden itibaren en çok bir ay içinde aynı amirlere itiraz edebilirler.

(Değişik : 29.11.1984 - KHK 243/20 md.) Atamaya yetkili amirler itirazla ilgili kararlarını iki ay içinde ilgiliye yazı ile bildirirler.

MADDE 119 - OLUMLU VE OLUMSUZ SİCİL

(Değişik : 29.11.1984 - KHK 243/21 md.)

Sicil raporlarındaki sicil notu ortalaması 100 üzerinden 60 ve daha yukarı olanlar olumlu sicil almış sayılırlar.

Sicil raporlarındaki sicil notu ortalaması 60’ın altında olanlar olumsuz sicil almış sayılırlar.

Sicil amirleri hakkında, daha üst amirlerce düzenlenecek sicil raporlarında, maiyetlerinde çalışan memurların sicil notu takdirindeki başarı dereceleri gözönünde bulundurulur.

MADDE 120 - OLUMSUZ SİCİL

(Değişik : 29.11.1984 - KHK 243/22 md.)

İki defa üst üste olumsuz sicil alan memurlar başka bir sicil amirinin emrine atanırlar, burada da olumsuz sicil almaları halinde memuriyetle ilişkileri kesilerek haklarında T.C. Emekli Sandığı Kanununnun emeklilikle ilgili hükümleri uygulanır.

MADDE 121 - SİCİL YÖNETMELİĞİ

(Değişik : 29.11.1984 - KHK 243/23 md.)

Devlet memurunun mesleki ehliyetinin tesbiti amacı ile sicilinde bulunacak bilgiler, ayrılış sicilinin verileceği haller, sicil raporlarının şekli, taşıyacağı sorular, düzenleme zamanı, uygulanacak not usulü ve bunların derecelendirilmesi, muhafaza ile görevli makamlara dair esaslar ile itiraz ve bunu inceleyecek merciler; Vali ve Kaymakamların hangi memurların birinci, ikinci ve üçüncü sicil amirleri olduğu, hangi memurlar hakkında da ek sicil raporu verecekleri ve diğer hususlar genel yönetmelikle düzenlenir.

MADDE 122 - TAKDİRNAME

Görevinde olağanüstü gayret ve çalışması ile başarı sağlayan memurlara merkezde atamaya yetkili amirler, illerde valiler ve kaymakamlar tarafından takdirname verilebilir.

Takdirname sicile geçer

MADDE 123 - ÖDÜL

(Değişik : 29.11.1984 - KHK 243/24 md.)

Bağlı bulundukları kurumlarda olağanüstü gayret ve çalışmaları sonucunda emsallerine göre başarılı görev yaptıkları görülen Devlet memurlarına bağlı veya ilgili Bakanın uygun görmesi üzerine bir mali yıl içinde bir aylıkları tutarını, Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil memurlarla Maliye ve Gümrük Bakanlığında Gümrük işlerinde görevli memurlara iki aylıkları tutarını aşmamak üzere ödül verilebilir. Bunlardan uygun görülenlere ilgili Bakanın teklifi ve Başbakanın tasvibi ile bir aylıkları tutarında daha ödeme yapılabilir.

Bu maddeye göre bir mali yıl içinde ödüllendirileceklerin sayısı, kurumun yılbaşındaki serbest kadro mevcudunun binde onundan, Maliye ve Gümrük Bakanlığına tahsis edilmiş serbest kadrolar ile Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı ve Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolar için binde yirmisinden fazla olamaz.

BÖLÜM: 7

DİSİPLİN

MADDE 124 - DİSİPLİN AMİRİ VE DİSİPLİN CEZALARI

(Değişik Birinci Fıkra. 29.11.1984 - KHK 243/25 md.)

Disiplin amirleri; kurumların kuruluş ve görev özellikleri dikate alınarak Devlet Personel Başkanlığı’nın görüşüne dayanılarak özel yönetmeliklerinde tayin ve tesbit edilecek amirlerdir.

(Değişik : 12.05.1982 - 2670/30 md.) Kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacı ile kanunların, tüzüklerin ve yönetmeliklerin Devlet Memuru olarak emrettiği ödevleri yurt içinde veya dışında yerine getirmeyenlere, uyulmasını zorunlu kıldığı hususları yapmayanlara, yasakladığı işleri yapanlara durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre 125 inci maddede sıralanan disiplin cezalarından birisi verilir.

MADDE 125 - DİSİPLİN CEZALARININ ÇEŞİTLERİ İLE CEZA UYGULANACAK FİİL VE HALLER

(Değişik : 12.05.1982 - 2670/31 md.)

Devlet memurlarına verilecek disiplin cezaları ile her bir disiplin cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

A - Uyarma: Memura, görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir.

Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır.

a)  Verilen emir ve grevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kayıtsızlık göstermek veya düzensiz davranmak,

b)  Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak, görev mahallini terketmek,

c)  Kurumca belirlenen tasarruf tedbirlerine riayet etmemek,

d)  Usulsüz müracaat veya şikayette bulunmak,

e)  Devlet memuru vakarına yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak,

f)   Görevine veya iş sahiplerine karşı kayıtsızlık göstermek veya ilgisiz kalmak,

g)  Belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranmak,

h)  Görevin işbirliği içinde yapılması ilkesine aykırı davranışlarda bulunmak.

 

B - Kınama: Memura, görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğuun yazı ile bildirilmesidir.

Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a)  Verilen emir ve grevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kusurlu davranmak,

b)  Eşlerinin, reşit olmayan veya mahcur olan çocuklarının kazanç getiren sürekli faaliyetlerini belirlenen sürede kurumuna bildirmemek,

c)  Görev sırasında amire hal ve hareketi ile saygısız davranmak,

d)  Hizmet dışında Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak,

e)  Devlete ait resmi araç, gereç ve benzeri eşyayı özel işlerinde kullanmak,

f)   Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzeri eşyayı kaybetmek,

g)  İş arkadaşlarına, maiyetindeki personele ve iş sahiplerine kötü muamelede bulunmak,

h)  İş arkadaşlarına ve iş sahiplerine söz veya hareketle sataşmak,

 

ı) Görev mahallinde genel ahlak ve edep dışı davranışlarda bulunmak ve bu tür yazı yazmak, işaret, resim ve benzeri şekiller çizmek ve yapmak,

j)   Verilen emirlere itiraz etmek,

k)  Borçlarını kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına neden olmak,

l)   Kurumların huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak.

 

C - Aylıktan kesme: Memurun, brüt aylığından 1/30 - 1/8 arasında kesinti yapılmasıdır.

Aylıktan kesme cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a)  kasıtlı olarak; verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçleri korumamak, bakımını yapmamak, hor kullanmak,

b)  Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek,

c)  Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzerlerini özel menfaat sağlamak için kullanmak,

d)  Görevle ilgili konularda yükümlü olduğu kişilere yalan ve yanlış beyanda bulunmak,

e)  Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek,

f)   Görev yeri sınırları içerisinde her hangi bir yerin toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz olarak kullanılmasına yardımcı olmak,

g)  İkamet ettiği ilin hudutlarını izinsiz terketmek,

h)  Toplu müracaat veya şikayet etmek,

 

ı) Hizmet içinde Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak,

j)   Yasaklanmış her türlü yayını görev mahallinde bulundurmak.

 

D - Kademe ilerlemesinin durdurulması: Fiilin ağırlık derecesine göre memurun, bulunduğu kademede ilerlemesinin 1 - 3 yıl durdurulmasıdır.

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır.

a)  Göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki içmek,

b)  Özürsüz ve kesintisiz 3 - 9 gün göreve gelmemek,

c)  Görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak,

d)  Amirine veya maiyetindekilere karşı küçük düşürücü veya aşağılayıcı fiil ve hareketler yapmak,

e)  Görev yeri sınırları içinde herhangi bir yeri toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz kullanmak veya kullandırmak,

f)   Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek,

g)  Yetkili olmadığı halde basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç vermek,

h)  Ticaret yapmak veya Devlet memurlarına yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak,

 

ı) Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşüncü, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yapmak, kişilerin yarar veya zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak,

j)   Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak,

k)  Açıklanması yasaklanan bilgileri açıklamak,

l)   Amirine, maiyetindekilere, iş arkadaşları veya iş sahiplerine hakarette bulunmak veya bunları tehdit etmek,

m) Diplomatik statüsünden yararlanmak suretiyle yurt dışında, haklı bir sebep göstermeksizin ödeme kabiliyetinin üstünde borçlanmak ve borçlarını ödemedeki tutum ve davranışlarıyla Devlet itibarını zedelemek veya zorunlu bir sebebe dayanmaksızın borcunu ödemeden yurda dönmek,

n)  Verilen görev ve emirleri kasten yapmamak,

o)  Herhangi bir siyasi parti yararına veya zararına fiilen faaliyette bulunmak.

 

E - Devlet memurluğundan çıkarma: Bir daha Devlet memurluğuna atanmamak üzere memurluktan çıkarmaktır.

Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a)  İdeolojik veya siyasi amaçlarla kurumların huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak, boykot, işgal, engelleme, işi yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak veya bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek, bunları tahrik ve teşvik etmek veya yardımda bulunmak,

b)  Yasaklanmış her türlü yayını veya siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları

 

kurumların harhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek,

c)  Siyasi partiye girmek,

d)  Özürsüz olarak (...) bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek,

e)  Savaş, olağanüstü hal veya genel afetlere ilişkin konularda amirlerin verdiği görev veya emirleri yapmamak,

f)   Amirine ve maiyetindekilere fiili tecavüzde bulunmak,

g)  Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak,

h)  Yetki almadan gizli bilgileri açıklamak,

 

ı) Siyasi ve ideolojik eylemlerden arananları görev mahallinde gizlemek,

j)   Yurt dışında Devletin itibarını düşürecek veya görev haysiyetini zedeleyecek tutum ve davranışlarda bulunmak,

k)  5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanuna aykırı fiilleri işlemek.

 

Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya halin cezaların sicilden silinmesine ilişkin süre içinde tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanır. Aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiil veya haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulamasında bir derece ağır ceza verilir.

Geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan ve iyi veya çok iyi derecede sicil alan memurlar için verilecek cezalarda bir derece hafif olanı uygulanabilir.

Yukarıda sayılan ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hallere nitelik ve ağırlıkları itibariyle benzer eylemlerde bulunanlara da aynı neviden disiplin cezaları verilir.

Öğrenim durumları nedeniyle yükselebilecekleri kadroların son kademelerinde bulunan Devlet memurlarının, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının verilmesini gerektiren hallerde, brüt aylıklarının ¼’ü - ½’si kesilir ve tekerrüründe görevlerine son verilir.

Özel kanunların disiplin suçları ve cezalarına ilişkin hükümleri saklıdır.

Yukarıda yazılı disiplin kovuşturmasının yapılmış olması, fiilin genel hükümler kapsamına girmesi halinde, sanık hakkında ayrıca ceza kovuşturması açılmasına engel teşkil etmez.

MADDE 126 - DİSİPLİN CEZASI VERMEYE YETKİLİ AMİR VE KURULLAR

(Değişik Birinci Fıkra: 29.11.1984 - KHK 243/27 md.) Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları disiplin amirleri tarafından; kademe ilerlemesinin durdurulması cezası, memurun bağlı olduğu kurumdaki disiplin kurulunun kararı alındıktan sonra, atamaya yetkili amirler il disiplin kurullarının kararına dayanan hallerde Valiler tarafından verilir.

(Değişik Fıkralar : 12.05.1982 - 2670/32 md.) Devlet memurluğundan çıkarma cezası amirlerin bu yoldaki isteği üzerine, memurun bağlı bulunduğu kurumun yüksek disiplin kurulu kararı ile verilir.

Disiplin kurulu ve yüksek disiplin kurulunun ayrı bir ceza tayinine yetkisi yoktur, cezayı kabul veya reddeder. Ret halinde atamaya yetkili amirler 15 gün içinde başka bir disiplin cezası vermekte serbesttirler.

Özel kanunların disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurullarla ilgili hükümleri saklıdır.

MADDE 127 - ZAMANAŞIMI

(Değişik : 12.05.1982 - 2670/33 md.)

Bu Kanunun 125 inci maddesinde sayılan fiil ve halleri işleyenler hakkında, bu fiil ve hallerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren;

a)  Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında bir ay içinde disiplin soruşturmasına,

b)       Memurluktan çıkarma cezasında altı ay içinde disiplin kovuşturmasına,

 

Başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar.

Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren nihayet iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar.

MADDE 128 - KARAR SÜRESİ

(Değişik : 12.05.1982 - 2670/34 md.)

Disiplin amirleri uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren 15 gün içinde vermek zorundadırlar.

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren hallerde soruşturma dosyası, kararını bildirmek üzere yetkili disiplin kuruluna 15 gün içinde tevdi edilir. Disiplin kurulu, dosyayı aldığı tarihten itibaren 30 gün içinde soruşturma evrakına göre kararını bildirir.

Memurluktan çıkarma cezası için disiplin amirleri tarafından yaptırılan soruşturmaya ait dosya, memurun bağlı bulunduğ kurumun yüksek disiplin kuruluna tevdiinden itibaren azami altı ay içinde bu kurulca, karara bağlanır.

MADDE 129 - YÜKSEK DİSİPLİN KURULLARININ KARAR USULÜ, MEMURUN HAKKI

(Değişik : 12.05.1982 - 2670/35 md.)

Yüsek disiplin kurulları kendilerine intikal eden dosyaların incelenmesinde, gerekli gördükleri takdirde, ilgilinin sicil dosyasını ve her nevi evrakı incelemeye, ilgili kurumlardan bilgi almaya, yeminli tanık ve bilirkişi dinlemeye veya niyabeten dinletmeye, mahallen keşif yapmaya veya yaptırmaya yetkilidirler.

Hakkında memurluktan çıkarma cezası istenen memur, sicil dosyası hariç, soruşturma evrakını incelemeye, tanık dinletmeye, disiplin kurulunda sözlü veya yazılı olarak kendisi veya vekili vasıtasıyla savunma yapma hakkına sahiptir.

MADDE 130 - SAVUNMA HAKKI

Devlet memuru hakkında savunması alınmadan disiplin cezası verilemez.

Soruşturmayı yapanın veya yetkili disiplin kurulunun 7 günden az olmamak üzere verdiği süre içinde veya belirtilen bir tarihte savunmasını yapmıyan memur, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.

MADDE 131 - CEZAİ KOVUŞTURMA İLE DİSİPLİN KOVUŞTURMASININ BİR ARADA YÜRÜTÜLMESİ

Aynı olaydan dolayı memur hakkında ceza mahkemesinde kovuşturmaya başlanmış olması, disiplin kovuşturmasını geciktiremez.

Memurun ceza kanununa göre mahkum olması veya olmaması halleri, ayrıca disiplin cezasının uygulanmasına engel olamaz.

(Ek : 06.10.1983 - 2910/1 md.) 160 sayılı Devlet Personel Dairesi Kurulması hakkında Kanunun 4 üncü maddesinde sayılan kuruluşlarda çalışan personel hakkında; görevden doğan veya görevi sırasında işledikleri suçlarla kişisel suçları sebebiyle Cumhuriyet savcıları veya askeri savcılar veya sorgu hakimlikleri veya Memurin Muhakematı Hakkında Kanun uyarınca yetkili kurullarca yapılan soruşturma sonunda düzenlenen takipsizlik, meni muhakeme, iddianame, talepname veya lüzumu muhakeme karar suretleri ile ilgili mahkemelerce verilen kesinleşmiş karar suretleri bu personelin bağlı olduğu bakanlık veya kurum veya kuruluşa gönderilir.

MADDE 132 - UYGULAMA

(Değişik : 12.05.1982 - 2670/36 md.)

Disiplin cezaları verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder ve derhal uygulanır.

Aylıktan kesme cezası, cezanın veriliş tarihini takip eden aybaşında uygulanır.

Verilen disiplin cezaları sıralı sicil amirine, Devlet memurluğundan çıkarma cezası ayrıca Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

Kendilerine disiplin cezası olarak aylıktan kesme veya kademe ilerlemesini durdurma cezası verilenler, valilik, büyükelçilik, müsteşar, müsteşar yardımcılığı, genel müdürlük, genel müdür yardımcılığı ve daire başkanlığı görevlerine atanamazlar.

Atamaları Bakanlar Kurulu Karara ile yapılanlar hakkında da yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.

MADDE 133 - DİSİPLİN CEZALARININ BİR SÜRE SONRA SİCİLDEN SİLİNMESİ

(Değişik : 12.05.1982 - 2670/37 md.)

Disiplin cezaları memurun siciline işlenir. Devlet memurluğundan çıkarma cezasından başka bir disiplin cezasına çarptırılmış olan memur uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından 5 sene, diğer cezaların uygulanmasından 10 sene sonra atamaya yetkili amire başvurarak, verilmiş olan cezalarının sicil dosyasından silinmesini isteyebilir.

Memurun, yukarıda yazılan süreler içerisindeki davranışları, bu isteğini haklı kılacak nitelikte görülürse, isteğinin yerine getirilmesine karar verilerek bu karar sicil dosyasına işlenir.

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının siciliden silinmesinde disiplin kurulunun mütalaası alındıktan sonra yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.

MADDE 134 - DİSİPLİN KURULLARI VE DİSİPLİN AMİRLERİ

(Değişik : 02.02.1981 - 2381/2 md.)

Disiplin ve soruşturma işlerinde kanunlarla verilen görevleri yapmak üzere Kurum Merkezinde bir Yüksek Disiplin Kurulu ile her ilde, bölge esasına göre çalışan kuruluşlarda bölge merkezinde ve kurum merkezinde ayrıca Milli Eğitim müdürlüklerinde birer Disiplin Kurulu bulunur.

(Değişik : 12.02.1982 - 2670/38 md.) Bu kurulların kuruluş, üyelerinin görev süresi, görüşme ve karar usulü, hangi memurlar hakkında karar verebilecekleri ve disiplin amirlerinin tayin ve tespitinde uygulanacak esaslar ile bunların yetki ve sorumlulukları gibi hususlar Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

MADDE 135 - İTİRAZ

(Değişik : 12.05.1982 - 2670/39 md.)

Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı itiraz, varsa bir üst disiplin amirine yoksa disiplin kurullarına yapılabilir.

Aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması ve Devlet memurluğundan çıkarma cezalarına karşı idari yargı yoluna başvurulabilir.

MADDE 136 - İTİRAZ SÜRESİ VE YAPILACAK İŞLEM

(Değişik : 12.05.1982 - 2670/40 md.)

Disiplin amirleri ve disiplin kurulları tarafınan verilen disiplin cezalarına karşı yapılacak itirazlarda süre, kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren 7 gün dür.

Bu süre içinde itiraz edilmeyen disiplin cezaları kesinleşir.

İtiraz halinde, itiraz mercileri kararı gözden geçirerek verilen cezayı aynen kabul edebilecekleri gibi cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilirler.

İtiraz edilmeyen kararlar ile itiraz üzerine verilen kararlar kesin olup, bu kararlar aleyhine idari yargı yoluna başvurulamaz.

İtiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin, kendilerine intikalinden itibaren 30 gün içinde kararlarını vermek zorundadırlar.

Kaldırılan cezalar sicilden silinir.

BÖLÜM: 8

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA

MADDE 137 - GÖREVDEN UZAKLLAŞTIRMA

Görevden uzaklaştırılma, Devlet kamu hizmetlerinin gerektirdiği hallerde, görevi başında kalmasında sakınca görülecek Devlet memurları hakkında alınan ihtiyati bir tedbirdir.

Görevden uzaklaştırma tedbiri, soruşturmanın herhangi bir safhasında da alınabilir.

MADDE 138 - YETKİLİLER

Görevden uzaklaştırmaya yetkililer şunlardır:

a)  Atamaya yetkili amirler;

b)  Bakanlık ve genel müdürlük müfettişleri;

c)  İllerde valiler;

 

ç) İlçelerde kaymakamlar (İlçe idare şube başkanları hakkında valinin muvafakati şarttır.)

Valiler ve kaymakamlar tarafından alınan görevden uzaklaştırma tedbiri, memurun kurumuna derhal bildirilir.

MADDE 139 - GÖREVDEN UZAKLAŞTIRAN AMİRİN SORUMLULUĞU

(Değişik : 23.12.1972 - KHK 2/1 md.)

Görevinden uzatlaştırılan Devlet memurları hakkında görevden uzaklaştırmayı izleyen 10 iş günü içinde soruşturmaya başlanması şarttır.

Memuru görevden uzaklaştırdıktan sonra memur hakkında derhal soruşturmaya başlamıyan, keyfi olarak veya garaz veya kini dolayısiyle bu tasarrufu yaptığı, yaptırılan soruşturma sonunda anlaşılan amirler, hukuki, mali ve cezai sorumluluğa tabidirler.

MADDE 140 - CEZA KOVUŞTURMASI SIRASINDA GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA

Haklarında mahkemelerce cezai kovuşturma yapılan Devlet memurları da 138 inci maddedeki yetkililer tarafından görevden uzaklaştırılabilirler.

MADDE 141 - GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILAN VEYA GÖREVİNDEN UZAK KALAN MEMURLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜĞÜ

(Değişik : 30.05.1974 - KHK 12 md.; Aynen Kabul : 15.05.1975 - 1897/1 md.)

Görevden uzaklaştırılan ve görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurlara bu süre içinde aylıklarının üçte ikisi ödenir. Bu gibiler bu Kanunun öngördüğü sosyal hak ve yardımlardan faydalanmaya devam ederler.

143 üncü maddede sayılan durumların gerçekleşmesi halinde, bunların aylıklarının kesilmiş olan üçte biri kendilerine ödenir ve görevden uzakta geçirdikleri süre, derecelerindeki kademe ilerlemesinde ve bu sürenin derece yükselmesi için gerekli en az bekleme süresini aşan kısmı, üst dereceye yükselmeleri halinde, bu derecede kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle değerlendirilir.

MADDE 142 - TEDBİRİN KALDIRILMASI

Soruşturma sonunda disiplin yüzünden memurluktan çıkarma veya cezai bir işlem uygulanmasına lüzum kalmıyan Devlet memurları için alınmış olan görevden uzaklaştırma tedbiri, 138 inci maddedeki yetkililerce (Müfettişler tarafından görevden uzaklaştırılanlar hakkında atamaya yetkili amirlerce) derhal kaldırılır.

Görevden uzaklaştırma tedbirini kaldırmıyan görevli hakkında 139 uncu madde hükmü uygulanır.

MADDE 143 - MEMURUN GÖREVE TEKRAR BAŞLATILMASI ZORUNLU OLAN HALLER

Soruşturma veya yargılama sonunda yetkili mercilerce:

a)  Haklarında memurluktan çıkarmadan başka bir disiplin cezası verilenler;

b)       Yargılamanın men’ine veya beraatına karar verilenler;

c)  Hükümden evvel haklarındaki kovuşturma genel af ile kaldırılanlar;

 

ç) Görevlerine ve memurluklarına ilişkin olsun veya olmasın memurluğa engel olmıyacak bir ceza ile hükümlü olup cezası ertelenenler;

Bu kararların kesinleşmesi üzerine haklarındaki görevden uzaklaştırma tedbiri kaldırılır.

MADDE 144 - GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA TEDBİRİNİN KALDIRILMASINDA AMİRİN TAKDİRİ

140 ıncı ve 142 nci maddelerle 143 üncü maddenin a, b, c, fıkralarında yazılı olanlar hakkındaki görevden uzaklaştırma tedbiri, Devlet Memurunun soruşturmaya konu olan fiillerinin, hizmetlerini devama engel olmadığı hallerde her zaman kaldırılabilir.

MADDE 145 - SÜRE

Görevden uzaklaştırma; bir disiplin kovuşturması icabından olduğu takdirde en çok 3 ay devam edebilir. Bu süre sonunda hakkında bir karar verilmediği takdirde memur görevine başlatılır.

Bir ceza kovuşturması icabından olduğu takdirde görevinden uzaklaştırmaya yetkili amir (Müfettişlerin görevinden uzaklaştırdıkları memurlar hakkında atamaya yetkili amir) ilgilinin durumunu her iki ayda bir inceliyerek görevine dönüp dönmemesi hakkında bir karar verir ve ilgiliye de yazı ile tebliğ eder.

KISIM - V

MALİ HÜKÜMLER

MADDE 146 - KAPSAM

(Değişik : 30.05.1974 - KHK 12 md.; Değiştirilerek Kabul : 15.05.1975 - 1897/1 md.)

Bu Kanunun birinci maddesinin birinci fıkrası kapsamına giren memurlar aylık, ücret, ödenek, hizmetle ilgili her çeşit ödeme ve bunların şekil ve şartları bakımından bu Kanundaki hükümlere, aynı maddenin ikinci fıkrası kapsamına giren memurlar özel kanunlardaki hükümlere tabidir.

Memurlara kanun, tüzük ve yönetmeliklerin ve amirlerin tayin ettiği görevler karşılığında bu Kanunla sağlanan haklar dışında ücret ödenemez, hiçbir yarar sağlanamaz. (Gençlik ve Spor hizmetleri uygulamasında fiilen görevlendirilecekler hariç.)

(Değişik : 14.01.1988 - KHK 311/1 md.) Ancak, 02.01.1961 tarihli ve 196 sayılı Kanunun 2 nci maddesi, 07.06.1926 tarihli ve 904 sayılı Kanuna 30.01.1957 tarihli ve 6893 sayılı Kanunla eklenen ek 5 inci maddenin birinci ve ikinci fıkraları, 19.07.1972 tarihli ve 1615 sayılı Kanunun 161 inci maddesi, 13.01.1943 tarihli ve 4358 sayılı Kanunun değişik 14 üncü maddesi ve 02.02.1929 tarihli ve 1389 sayılı Kanun ile Katma Bütçeli Kurumların, İl Özel İdareleri ve Belediyeler ile bunlara bağlı birliklerin davalarını sonuçlandıran avukat ve saireye verilecek vekalet ücretine ilişkin sair kanun hükümleri saklıdır. (570 sayılı Kanun Hükmünde kararnamenin 8. maddesi ile değişmiştir.)Şu kadar ki, vekalet ücretinin yıllık tutarı; 6000 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak aylık brüt tutarın oniki katını geçemez. Bu esasa göre yapılacak dağıtım sonunda artan miktar merkezde bir hesapta toplanarak Maliye ve Gümrük Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmeliğe göre diğer avukatlar arasında, yukarıdaki miktarı aşmamak üzere eşit olarak dağıtılır.

(Değişik : 23.02.1995 - KHK 547/9 md.) “Bu kanun gereğince ödenecek aylık, taban aylığı, kıdem aylığı, zam ve tazminatlar ile ödenekler toplamının brüt tutarı, bulunulan yerde İş Kanunu gereğince işçiler için tespit olunan asgari ücretin aylık tuturından az olamaz; az olması halinde, aradaki fark memurun diğer özlük hakları ile ilgilendirilmeksizin tazminat olarak ödenir.”

MADDE 147 - DEYİMLER

(Değişik : 30.05.1974 - KHK 12 md.; Aynen Kabul : 15.05.1975 - 1897/1 md.)

Bu Kanunda geçen;

A) Aylık: Bu Kanuna tabi kurumlarda görevlendirilen memurlara hizmetlerinin karşılığında, kadroya dayanılarak ay itibariyle ödenen parayı,

B)   Sözleşmeli ücreti: 4 üncü maddenin (B) bendi gereğince çalıştırılan personele ödenen parayı,

C) Gündelik: 4 üncü maddenin © ve (D) bentleri gereğince çalıştıralan personele ödenen parayı,

 

Ç) Ödül: Kanunun 123 üncü maddesinde yazılı hallerde memurlara ödenen parayı,

D) Temsil giderleri: Belirli yetki ve sorumluluk makamlarını işgal eden memurlara temsili mahiyette ve görevleri icabı olarak yaptıkları gerçek giderleri karşılamak üzere ilgili kurumların bütçelerine bu maksat için konulan ödenekten özel yönetmeliği hükümleri gereğince ödenen parayı,

E) Ders görevi ücreti: Bu Kanuna tabi kurumlara ait her derecedeki eğitim ve öğretim kurumları ile okul, kurs veya yaygın eğitim yapan kurumlarda ve benzeri kuruluşlarda öğretmenlik veya öğretim üyeliği yapan öğretmen, öğretim üyesi ve diğer memurlara ders saati itibariyle ödenen parayı,

F) Fazla çalışma ücreti: Kurumumların, bu kanunun 178 inci maddesinde yazılı esaslar çerçevesinde normal çalışma saatleri dışında çalıştırdıkları memurlara, fazla çalışma saati itibariyle ödenen parayı,

G) a) İş güçlüğü zammı: Niteliği ve çalışma şartları bakımından güç olan işlerde çalışanlara ödenen parayı,

 

b) İş riski zammı: Hayat ve sağlık için tehlike arz eden hizmetlerde çalışanlara ödenen parayı,

c)  Eleman teminindeki güçlük zammı: Temininde, görevde tuulmasında veya belli yerlerde istihdam edilmesinde güçlük bulunan elemanlar için ödenen parayı,

d)  Mali sorumluluk tazminatı: Sayıştay’a hesap vermekle yükümlü olan saymanlarla vezne açığından sorumlu veznedarlara ödenen parayı,

 

İfade eder.

MADDE 148 - GÖSTERGE TABLOLARI

(Mülga : 31.07.1970 - 1327/51 md.)

MADDE 149 - KADEME AYLIĞI

(Değişik : 31.07.1970 - 1327/52 md.)

Kademe aylığı 36 ncı maddede gösterilen sınıflara ait genel gösterge tablosundaki derecelere dahil kademelerden her biri için tespit edilen gösterge rakamına tekabül eden aylıktır.

MADDE 150 - DERECE AYLIĞI

(Değişik : 31.07.1970 - 1327/53 md.)

Derece aylığı 36 ncı maddede yer alan sınıflara ait genel gösterge tablosundaki derecelerin her birinin muhtevi bulunduğu yatay kademe aylıklarını topluca ifade eder.

MADDE 151 - DERECELERİN İLK VE EN YÜKSEK KADEME AYLIKLARI

(Değişik : 31.07.1970 - 1327/54 md.) ,

Gösterge tablosunda yer alan derecelerden her birindeki 1 inci kademe göstergesine tekabül eden miktar o derecenin ilk kademe aylığını; aynı derecenin son kademe göstergesine tekabül eden miktar da o derecenin en yüksek kademe aylığını gösterir.

MADDE 152 - HER SINIFIN BAŞLANGIÇ AYLIK DERECESİ VE EN AZ AYLIK MİKTARI

(Mülga : 23.12.1972 - KHK 2/5 md.)

MADDE 153 - HER SINIFIN SON AYLIK DERECESİ VE ENÇOK AYLIK MİKTARI

(Mülga : 23.12.1972 - KHK 2/5 md.)

MADDE 154 - KATSAYI

(Değişik : 13.07.1993 - KHK 486/24 md.)

Aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge ve kıdem aylığı gösterge rakamlarının aylık tutarlarına çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı ile memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı üçer veya altışar aylık dönemler itibariyle uygulanmak üzere Genel Bütçe Kanunu ile tespit olunur. Ancak mali yılın ikinci yarısında, memleketin ekonomik gelişmesi, genel geçim şartları ve Devletin mali imkanları gözönünde bulundurulmak suretiyle Bakanlar Kurulu bu katsayıları ikinci yarının tamamı veya üçer aylık dönemleri itibariyle uygulanmak üzere değiştirmeye yetkilidir.

Katsayılardaki değişiklik aylıklarda artış veya eksiliş sayılmaz.

 

 

MADDE 155 - MEMURLARA ÖDENECEK AYLIK TUTARLARI

(Değişik : 31.07.1970 - 1327/56 md.)

Bu kanunun 36 ncı maddesinde yer alan sınıflara ait gösterge tablosundaki rakamların, genel bütçe kanununda o yıl için tespit edilen katsayı ile çarpılması sonunda bulunacak miktar, sınıfların derece ve kademelerindeki memurların aylık tutarlarını gösterir.

MADDE 156 - YURT DIŞINDA AYLIKLAR

(Değişik : 31.07.1970 - 1327/57 md.)

Kurumların yurt dışı kuruluşlarına dahil kadrolarında görev alan Devlet memurlarının aylıkları, 155 inci maddeye göre tespit edilen aylık tutarından, alınacak vergi ve kanunlar gereğince yapılacak bütün kesintiler indirildikten sonra (Kefalet Sandığı kesintileri hariç) kalan kısmın, Devlet Personel Başkanlığı Dışişleri ve Maliye Bakanlıklarının görüşüne dayanılarak Bakanlar kurulu tarafından tespit edilecek emsal ile çarpılmasından hasıl olacak miktar üzerinden ödenir. Asıl aylığın ödeme miktarı ile emsali tutarı arasındaki fark, her türlü vergiden müstesnadır.

Bu emsal her yıl Bütçe Kanununda gösterilir.

MADDE 157 - DIŞ MEMLEKETLER AYLIK KATSAYISI

(Değişik : 23.12.1972 - KHK 2/1 md.)

156 ncı maddede yazılı katsayılar her yabancı memleketin ekonomik durumu, para ve geçim şartları ile memurun temsil görevi ve aile yükümlülüğü gözönünde tutulmak suretiyle saptanır ve aynı usul uyarınca değiştirilir.

MADDE 158 - ADAYLARIN AYLIKLARI

(Değişik : 30.05.1974 - KHK 12 md.; Aynen Kabul : 15.05.1975 - 1897/1 md.)

Herhangi bir sınıfta aday olarak göreve başlayanlar bu Kanunun 54 üncü maddesindeki esaslara göre, girecekleri derecenin hak edecekleri kademe aylığını alırlar.

Aday memurlara, asaletleri tasdik edilinceye kadar kademe ilerlemesi uygulanmaz.

MADDE 159 - ASALETİ ONAYLANAN MEMURLARIN KADEME İLERLEMELERİ

(Değişik : 30.05.1974 - KHK 12 md.; Aynen Kabul : 15.05.1975 - 1897/1 md.)

Adaylık süresi sonunda bu Kanun hükümlerine göre asıl memurluğa atananların adaylıkta geçirdikleri süreler, kademe ilerlemelerinde ve derece yükselmelerinde değerlendirilir.

MADDE 160 - KADEME İLERLEMESİNDE VERİLECEK AYLIK

Kademe ilerlemesinde memur bir ileri kademeye ait göstergeye tekabül eden aylığı alır.

Bir yıl içinde birden fazla kademe ilerlemesi olamaz.

MADDE 161 - DERECE DEĞİŞİKLİĞİNDE VERİLECEK AYLIK

(Değişik : 12.02.1982 - 2595/10 md.)

Derece yükselmesi veya daha aşağı bir dereceye atama halinde,

A) (Değişik : 26.06.1984 - KHK 241/8 md.) Bulunduğu dereceden yukarı derecelere atanan memur;

 

a)  68 inci maddenin (B) bendi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yeni girdiği derecenin ilk kademe göstergesine,

b)  Yeni girdiği derecenin ilk kademe göstergesi evvelce iktisap ettiği göstergeden düşük ise, iktisap ettiği göstergeye eşit olan kademenin göstergesine,

 

Tekabül eden aylığı alır.

Alt derecede eşit göstergeli kademede geçirilen süre dikkate alınır.

B) Kazanılmış hak aylık derecelerinden daha aşağı bir dereceye atanan memur, kazanılmış hak aylık dereceleri saklı kalmak kaydıyla,

 

a)  Atandığı derecede eski derecesinde almakta olduğu kademe göstergesine,

b)  Atandığı derecede eşit gösterge yok ise, eski göstergesine en yakın kademenin göstergesine,

 

Tekabül eden aylığı alır.

MADDE 162 - BAŞKA SINIFA GEÇEN MEMURUN ALACAĞI AYLIK

(Mülga : 31.07.1970 - 1327/61 md.)

MADDE 163 - İSTİSNAİ MEMURLUKLARDAN AYRILANLARIN DURUMU

(Değişik : 31.07.1970 - 1327/62 md.)

İstisnai memuriyetlere:

a)  Bu Kanuna tabi kurumlardan atanmış olanlar, ayrıldıkları sınıfa dönmek istedikleri tekdirde, istisnai memuriyetlerde geçirmiş oldukları süre, bu Kanunda derece terfii için belirtilen esaslara göre girebilecekleri yeni derecenin tayininde normal derece terfii sürelerine karşılık sayılır.

 

Bu gibilerin, derece terfii süresine karşılık sayılan süreden geri kalan kısmı kademe terfiinde dikkate alınır.

Bu gibiler, aynı şartlardan faydalanarak, 71 inci madde hükümlerine uyulmak kaydiyle, başka bir sınıfa da girebilirler.

b)  Bu Kanuna tabi olmıyan kurumlardan atananlar, bu Kanuna tabi kurumlarda bir göreve atanmayı istedikleri takdirde, istisnai memuriyette geçirilen süre (a) fıkrasındaki esaslara göre ve girilecek derecenin sınav veya seçmesini başarmak kaydiyle, derece ve kademe ilerlemesine sayılır. Bu gibiler için adaylık hükümleri uygulanmaz.

 

MADDE 164 - AYLIĞIN ÖDEME ZAMANI VE ESASLARI

(Değişik : 30.05.1974 - KHK 12 md.; Aynen Kabul : 15.05.1975 - 1897/1 md.)

Memurlara aylıkları her ayın başında peşin ödenir. Emekliye ayrımla ve ölüm hallerinde o aya ait peşin ödenen aylık, geri alınmaz.

Sözleşmeli personelin ücretleri sözleşme şartlarına göre; geçici personelin gündelikleri gün hesabıyla hafta veya ay sonlarında ödenir.

(Ek : 05.07.1991 - KHK 433/2 md.; İptal : Ana. Mah.nin5.5.1992 tarih ve E.1991/33,K.1992/32 sayılı kararı ile;Yeniden Düzenleme:18.05.1994-KHK 527/7 md.)

Aylıkların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu hükümlerine göre almakta bulunan Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri (sözleşmeli statüdeki personel dahil) ile kamu ve özel kesimde iş kanunlarına göre istihdam edilen işçilere çeşitli adlar altında yapılan nakdi ve ayni nitelikteki tüm ödemelerin hesaplanma kolaylığını ve basitliğini sağlamak amacıyla, bordro düzenlenmesine, tahakkuk ve ödeme işlem sürelerine ilişkin esas ve usulleri tesbit etmeye, aydan daha kısa ya da daha uzun sürelerde yapılan ödemelerin aylık dönemler itibariyle tahakkuk ettirilmesi ve ödenmesine karar vermeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

(Ek : 05.07.1991 - KHK 433/2 md.; İptal : Ana. Mah.nin 5.5.1992 tarih ve E.1991/33,K.1992/32 sayılı kakarı ile;Yeniden Düzenleme:18.05.1994-KHK 527/7 md.)

Üçüncü fıkra kapsamına giren perosnelin her türlü özlük haklarının ve tahakkuk işlemlerinin belli merkezlerden yapılabilmesi ve ödemelerin bankacılık sistemi aracılığı ile gerçekleştirilmesi için gerekli düzenlemeleri yapmaya ve tedbirleri almaya Maliye Bakanlığı yetkilidir.

MADDE 165 - AÇIKTAN ATAMADA AYLIĞA HAK KAZANMA

(Değişik : 23.12.1972 - KHK 2/1 md.)

Bu göreve açıktan aday veya asıl memur olarak atananlar, göreve başladıkları günden itibaren aylığa hak kazanırlar.

Bu suretle göreve başlamada ilk aylık, gün hesabiyle ay sonunda ödenir.

MADDE 166 - KADEME İLERLEMESİNDE AYLIĞA HAK KAZANMA

(Değişik : 12.02.1982 - 2595/11 md.)

Kademe ilerlemesinde Devlet Memuru, bu ilerlemeye müstehak olduğu tarihi takip eden ay başından itibaren aynı derecenin bir ileri kademesine ait aylığa hak kazanır.

MADDE 167 - DERECE DEĞİŞİKLİĞİNDE AYLIĞA HAK KAZANMA

(Değişik : 30.05.1973 - KHK 5/7 md.)

Derece yükselmesinde veya daha aşağı derecelere atamada memur, yükseldiği veya atandığı derecenin görevine başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren bu derecenin 161 inci maddeye göre kazandığı kademe aylığını alır.

(Ek : 12.02.1982 - 2595/12 md.) Ancak, yürütülmekte olan görevin niteliğinde bir değişme olmaması halinde derece yükselmesine ilişkin onayın geçerlilik tarihini takip eden ay başından itibaren bu derecenin 161 inci maddeye göre kazandığı kademe aylığını alır.

MADDE 168 - BAŞKA BİR SINIFA GEÇMEDE AYLIĞA HAK KAZANMA

(Mülga : 23.12.1972 - KHK 2/5 md.)

MADDE 169 - GÖREV YERİ DEĞİŞTİRİLEN MEMURLARIN AYLIKLARI

(Değişik : 28.03.1988 - KHK 318/3 md.)

Bulundukları yerden başka yerlerdeki görevlere nakledilen ve 62 nci maddede belirtilen süre içinde yeni görevlerinde işe başlayan memurlarla, yer değiştirme suretiyle başka kurumlara atanan memurların aylıkları, işe başladıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren yeni görev yerinde ödenir. Eski görev yerinde alınan aylıklar için kurumlar arasında herhangi bir hesaplaşma yapılmaz.

MADDE 170 - İZİN VEYA GEÇİCİ GÖREVDE İKEN GÖREV YERİ DEĞİŞTİRİLEN MEMURLARIN AYLIKLARI

(Değişik : 23.12.1972 - KHK 2/1 md.)

Kanuni izinlerin kullanılması sırasında veya geçici bir görevde iken asıl görev yeri değiştirilen memurların aylıkları, izin veya geçici görevin sona ermesine kadar eski görev yerlerinde kadro tasarrufundan ödenir.

MADDE 171 - SAYMAN VE SAYMAN MUTEMETLERİNİN DEVİR SÜRELERİ VE AYLIKLARI

(Değişik : 23.12.1972 - KHK 2/1 md.)

Hesaplarını, yerlerine gelenlere devir zorunda bulunan saymanların aylıkları bir ay’ı aşmamak üzere devir sonuna kadar eski görev yerlerinde, kadro tasarrufundan ödenir.

Sayman Mutemetleri için devir süresi 15 gündür.

MADDE 172 - GÖREV YERİ DEĞİŞTİRİLENLERDEN ESKİ GÖREVLERİNE DEVAMLARI TEBLİĞ EDİLENLERİN AYLIKLARI

(Değişik : 23.12.1972 - KHK 2/1 md.)

Görev yerleri değiştirilen memurlardan görevlerine devamları kurumlarınca yazılı olarak tebliğ edilenlerin aylıkları eski görev yerlerinde kadro tasarrufundan ödenir.

MADDE 173 - VEKALET AYLIĞINA HAK KAZANMA

(Mülga : 23.12.1972 - KHK 2/5 md.)

MADDE 174 - VEKALET GÖREVİNİN FİİLEN YAPILMASI ŞARTI

Vekalet aylıklarını ödenebilmesi için görevin fiilen yapılması şarttır.

MADDE 175 - VEKALET, İKİNCİ GÖREV AYLIK VE ÜCRETLERİ İLE DİĞER ÖDEMELER

(Değişik : 30.05.1974 - KHK 12 md.; Değiştirilerek Kabul : 15.05.1975 - 1897/1 md.)

Bir göreve vekaleten atanan memurlara vekalet edilen görevin kadro derecesinin birinci kademesinin üçte biri, açıktan atananlara ise (Köy ve kasaba imamlığı kadrolrına atananlara 146 ncı maddede yazılı asgari ücret aylık tutarından aşağı olmamak üzere) üçte ikisi verilir. Bulundukları yerden başka bir yerdeki bir göreve vekalet suretiyle atananlara, Harcırah Kanununun geçici görevle başka yere gönderilenlere ilişkin hükümleri uygulanır.

(Değişik : 26.06.1984 - KHK 241/9 md.) 88 inci maddeye göre ikinci görev verilen memurlara, bu görevleri karşılığında aylık ödenebilmesi için boş bir kadroya ait görevin ikinci görev olarak yürütülmesi gerekir. Bu şekilde görevlendirilenlere, görevlenirildikleri kadro derecesinin ilk kademe aylığının üçte ikisi ödenir. Ancak, baştabip ve baştabip yardımcılığı hizmetlerinin ikinci görev olarak yürütülmesi halinde kadro şartı aranmaz ve bu hizmetleri yürütenlere almakta oldukları aylığın üçte ikisi ikinci görev aylığı olarak ödenir.

(Değişik : 22.08.1989 - KHK 378/4 md.) Açıktan vekil olarak atananlar bu Kanunla memurlara tanınan sosyal haklardan da yararlanırlar ve bunlara ödenecek vekalet aylığının hesabına memuriyet taban aylığı da dahil edilir.

MADDE 176 - DERS VE KONFERANS ÜCRETLERİ

04.04.1998 gün ve 4359 sayılı Kanunun 1. maddesi ile değişmiştir.)Bu Kanunun değişik 89 uncu maddesine göre kendilerine ders görevi verilenlere ders saati başına gündüz öğretimi için 80, gece öğretimi için 90 gösterge rakamının bu Kanuna göre belirlenen aylık katsayısı ile çarpımından oluşan miktar üzerinden ek ders ücreti ödenir.

 

 

Bu ücretler;

 

 

a) Özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim ve öğretim gördüğü kurumlarda görevli öğretmen ve yöneticiler ile bu öğrencilere yönelik olarak açılan özel sınıf öğretmenlerine,

 

 

 

 

b) Kurumların eleman yetiştirmek üzere açtıkları mesleki okullarda ve eğitim merkezlerinde görevli yönetici ve öğretmenlere, cezaevlerinde görevli öğretmenlere, kurs, seminer ve hizmet içi eğitim faaliyetlerinde görevlendirilen öğretmen ve memurlara,

 

 

c) Alanlarında master derecesini almış olan öğretmenlere, % 25, alanlarında doktora derecesini almış olan öğretmenlere ise % 40 fazlasıyla ödenir.

 

 

Bu madde kapsamında ücretle ders vermek üzere yükseköğretim kurumlarından görevlendirilen öğretim elemanlarına 2914 sayılı Kanun hükümlerine göre ek ders ücreti ödenir.

 

 

Konferans ücreti her yıl bütçe kanunlarında gösterilir.

MADDE 177 - YOLLUK GİDERLERİ VE GÜNDELİKLERİ

Bu Kanun hükümlerine tabi Devlet memurlarından bir görevin ifası için sürekli veya geçici olarak görev yerinden ayrılanların yol giderleri ve gündelikleri, yolluklar hakkındaki özel kanun hükümlerine göre ödenir.

Sözleşmeli olarak çalıştırılanların yol masrafları ile gündelikleri sözleşmelerindeki şartlara göre ödenir.

MADDE 178 - FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ

( 05.07.1991 gün ve 433 sayılı KHK’nin 3 md.si ile yapılan değişiklik ,Anayasa Mahkemesinin E. 1991/33, K. 1992/32, T.5.5.1992 sayılı kararı ile iptal edilen madde, 18.05.1994 gün ve 527 sayılı KHK’nin 8 md.si ile yeniden düzenlenmiştir.)

A) 99 ve 100 üncü maddeler hükümleri uyarınca tesbit olunan günlük çalışma saatleri dışında;

a. salgın hastalık ve tabii afetler gibi olağanüstü hallerin olması (Bu hallerin devamı süresince),

b. Fabrika, atelye, şantiye, işletme gibi yerlerde İş Kanununa tabi olarak işçi çalıştıran kurumlarca hizmetin gereği olarak işçi ile birlikte çalışma saatleri ve günü dışında çalışmanın zorunlu bulunması,

hallerine münhasır olmak üzere, yapılan fazla çalışmalar ücretle karşılanır.

Yukarıda sayılan hallerde yaptırılacak fazla çalışmanın süresi ve saat başına ödenecek ücret Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenir.

B) (4.4.1998 gün ve 4359 sayılı Kanunun 4. maddesi ile değişmiştir.)Kurumlar gerektiği takdirde personelini günlük çalışma saatleri dışında fazla çalışma ücreti vermeksizin çalıştırabilirler. Bu durumda personele yaptırılacak fazla çalışmanın her sekiz saati için bir gün hesabı ile izin verilir. Ancak, bu suretle verilecek izinin en çok o günlük kısmı yıllık izinle birleştirilerek yılı içinde kullandırılabilir.

Fazla çalışmanın uygulama esas ve usulleri Devlet Personel Başkanlığı ile Maliye Bakanlığınca müştereken belirlenir.

Milli İstihbarat Teşkilatı mensuplarına ödenecek fazla çalışma ücreti ve diğer hususlar Başbakan tarafından onaylanacak bir talimatla tesbit edilir.

MADDE 179 - TEMSİL GİDERLERİ VE YÖNETMELİĞİ

Hangi kurumlarda hangi sınıf ve kadrolardaki Devlet memurlarının görevler icabı temsili mahiyette masraf yapabilecekleri ve bu masrafların sarfı ile ilgili usul ve şartlar ve bunların sarf alanları ilgili kurumların görüşleri alınarak Maliye Bakanlığı ve Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı ile birlikte hazırlanacak bir yönetmelikle belirtilir.

MADDE 180 - SÜREKLİ GÖREVLE YURT DIŞINDA BULUNAN MEMURLARIN AYLIKLARI

(Değişik : 30.05.1974 - KHK 12 md.; Aynen Kabul : 15.05.1975 - 1897/1 md.)

Sürekli görevle yurt dışına atanan memurların aylıkları görevlerine başladıkları tarihten itibaren; sürekli görevle yurt dışına gönderilen veya kurumların yurt dışı kuruluşlarına dahil kadrolarında görev alan memurlardan görevlerine başladıktan sonra yurt içinde veya yurt dışında başka bir göreve atananların aylıkları ise atanma emrinin tebliği tarihini izleyen onbeşinci gün sonuna kadar 156 ncı maddedeki esaslara göre ödenir.

A) Yedek subay, yedek askeri memur ve yedek astsubay olanların rütbelerine ait aylıkları Milli Savunma Bakanlığınca ödenir.

Bunların aylıkları bağlı bulundukları kurumdan aldıkları aylık tutarından eksikse aradaki fark kurumlarınca ödenir.

B) (A) bendi dışında kalan ve rütbesiz memurların aylıklarının tamamı kurumlarınca ödenir.

MADDE 181 - YURT DIŞINDAKİ MEMURLARDAN GEÇİCİ GÖREVLE MERKEZE ÇAĞRILANLARIN AYLIKLARI

Sürekli görevle yurt dışına gönderilen Devlet memurları, geçici görevle en çok bir ay süre ile merkeze çağrılabilir. Bu süre içinde aylığı katsayılı ödenir.

YURT DIŞINDA GÖREVLİ MEMURLARDAN FARKLI KATSAYILI MEMLEKETE ATANANLARIN

MADDE 182 - AYLIKLARI

Yukarıdaki maddelerde gösterilen memurların, aylıklarına uygulanmakta bulunan ödeme kaysayılarından farklı ödeme katsayısı uygulanan bir başka memlekete naklen atanmalarında 180 inci madde hükmü uygulanır.

MADDE 183 - HAZARDA EĞİTİM VE MANEVRA İÇİN SİLAH ALTINA ALINANLARIN AYLIKLARININ ÖDENMESİ

Hazarda muvazzaflık hizmeti dışında eğitim ve manevra maksadiyle silah altına alınan Devlet memurlarının aylıkları kendi kurumlarınca tam olarak ödenir.

Devlet memurlarından rütbeli olanların rütbe aylığı tutarı, bağlı bulundukları kurumdan aldıkları aylık tuturından fazla olanlara, aradaki fark askeri kurumlarına katılmaları veya yeni rütbeyi kazandıkları tarihten itibaren silah altında bulundukları sürece Milli Savunma Bakanlığı tarafından ödenir.

MADDE 184 - SEFERDE MUVAZZAFLIK HİZMETİ DIŞINDA SİLAH ALTINA ALINAN MEMURLARIN AYLIKLARININ ÖDENMESİ

Seferde muvazzaflık hizmeti dışında, silah altına alınan Devlet memurlarına rütbeli olsun, olmasın silah altında bulundukları sürece aylıkları aşağıdaki hükümlere göre ödenir.

A) Yedek subay, yedek askeri memur ve yedek astsubay olanların rütbelerine ait aylıkları Milli Savunma Bakanlığınca ödenir.

Bunların aylıkları bağlı bulundukları kurumdan aldıkları aylık tutarından eksikse aradaki fark kurumlarınca ödenir.

B) (A) bendi dışında kalan ve rütbesiz memurların aylıklarının tamamı kurumlarınca ödenir.

MADDE 185 - SEFER HALİNE GEÇİŞTE SİLAH ALTINDA BULUNAN MEMURLARIN AYLIKLARI

Sefer haline geçiş sırasında 183 üncü maddeye göre silah altında bulunan Devlet memurlarının aylıkları adı geçen maddeye; sefer halinde geçişten sonraki aylıkları 184 üncü maddeye göre ödenir.

MADDE 186 - SİLAH ALTINA ALINMAZDAN ÖNCE KADROLARINDAN AÇIKTA BULUNANLARIN AYLIKLARI

Hazarda eğitim ve manevra veya seferde muvazzaflık hizmeti dışında silah altına alınan Devlet memurlarından, silah altına alınmazdan önce kadroları kaldırılanlar, görevden uzaklaştırılanlar hakkında, silah altında bulundukları sürece aşağıdaki hükümler uygulanır:

A) Bunlardan yedek subay, yedek askeri memur veya yedek astsubay olanların rütbe aylıklarının açık aylıklarından fazla veya eksik olmasına göre haklarında 183 ve 184 üncü madde hükümleri uygulanır.

B) (A) bendi dışında kalan ve rüzbesiz memurlara kanuni hakları olan açık aylığının verilmesine devam olunur.

KISIM - VI

SOSYAL HAKLAR VE YARDIMLAR

MADDE 187 - EMEKLİLİK HAKLARI

Devlet memurlarının emeklilik ve malullük hallerinde kendilerinin, ölümleri halinde dul ve yetimlerinin sahip bulundukları haklar emeklilik kanunlariyle düzenlenir.

MADDE 188 - HASTALIK VE ANALIK SİGORTASI

A) Devlet memurlarının hastalık, analık ve görevden doğan kaza ile mesleki hastalık,

B) Devlet memurlarının eşleri ve bakmakla yükümlü oldukları ana, baba ve çocuklarının hastalık ve analık,

C) Bir kanuna dayanılarak emekli veya malullük aylığı alanların (Sosyal Sigortalar Kurumunca uygulanan iş kazaları ile meslek hastalıkları, malullük ve yaşlılık sigortalarından gelir veya aylık bağlananlar hariç) hastalık ve analık,

Ç) © bendinde belirtilen emekli veya malullük aylığı alanların aile fertlerinin hastalık ve analık,

D) Bir kanuna dayanılarak dul veya yetim aylığı alanların (Sosyal Sigortalar Kurumundan gelir veya aylık alanlar hariç) hastalık ve analık,

Hallerinde, gerekli sosyal sigorta yardımları sağlanır.

Bu sigorta yardımları özel kanunlarla düzenlenir.

Bu sigortalardan tanınan hak ve sağlanan yardımlar, genel sosyal sigorta rejimleri ile kabul edilen hak ve yardımlardan az olamaz.

MADDE 189 - YENİDEN İŞE ALIŞTIRMA

Malullük aylığı bağlanan Devlet memurlarından çalışma gücünün artırılabileceği umulanlar, eski sınıflarında veya yeni sınıf veyahut meslekte çalışabilmelerini sağlamak üzere işe alıştırılmaya tabi tutulabilirler.

İşe alıştırmanın ne suretle ve hangi easlara göre yapılacağı özel kanunda gösterilir.

MADDE 190 - EK SOSYAL SİGORTA VE YARDIMLAŞMA

(Mülga : 12.02.1982 - 2595/19 - a md.)

MADDE 191 - MEMURLARIN SOSYAL TESİS İHTİYAÇLARI

(Yeniden Düzenleme : 29.11.1984 - KHK 243/29 md.)

Devlet memurları için lüzum ve ihtiyaç görülen yerlerde çocuk bakımevi ve sosyal tesisler kurulabilir.

Bunların kuruluş ve işletme esas ve usulleri Devlet Personel Başkanlığı ile Maliye ve Gümrük Bakanlığı’nca birlikte hazırlanacak genel yönetmelikle belirlenir.

MADDE 192 - DEVLET MEMURLARI İÇİN KONUT KREDİSİ

(Yeniden Düzenleme : 29.11.1984 - KHK 243/30 md.)

Devlet Memurlarından T.C. Emekli Sandığına tabi hizmeti 10 yıl ve daha fazla olanlara, istekleri üzerine Toplu Konut Fonu’ndan özel şartlarla ve öncelikle konut kredisi verilebilir.

Bu krediden faydalanma şartları ile kredi borcunun memurlardan tahsili ve her yıl ödenecek toplam kredi tutarı gibi diğer hususlar Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığınca hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.

MADDE 193 - DEVLET MEMURLARI İÇİN KONUT

(Değişik : 31.07.1970 - 1327/69 md.)

Devlet memurlarının lüzum ve zaruret görülen yerlerde kiralık konut ihtiyaçları, İmar ve İskan Bakanlığınca tespit edilerek Bakanlar Kurulunca onanacak programlar gereğince, genel ve katma bütçelere her yıl konulacak ödeneklerle tesis edilecek fondan karşılanır.

Bu madde hükmü özel kanunlarla düzenlenir.

MADDE 194 - BAZI DEVLET MEMURLARI İÇİN KONUT TAHSİSİ

(Mülga : 09.11.1983 - 2946/12 md.)

MADDE 195 - MAHRUMİYET YERİ ÖDENEĞİ

(Mülga : 02.12.1993 - 3920/2 md.)

MADDE 196 - ÖDEME USULÜ VE MAHRUMİYET YERİ DERECESİ

(Mülga : 02.12.1993 - 3920/2 md.)

MADDE 197 - MİKTARI

(Mülga : 02.12.1993 - 3920/2 md.)

MADDE 198 - MAHRUMİYET YERİ ÖDENEĞİNİN ÖDENME USULÜ

(Mülga : 02.12.1993 - 3920/2 md.)

MADDE 199 - ÖĞRENİM BURSLARI VE YURTLARI

Mahrumiyet yerlerinde çalışan Devlet memurları görev yerlerinde çocuğunun girmesi gereken orta dereceli okul bulunmadığı takdirde, bu dereceli okullarda okuma hakkını kazanmış bulunan çocuklarını yatılı okullarda okutmak isterlerse, pansiyon ücret indiriminden faydalanırlar.

Bu indirim her yıl bütçe kanunu ile tesbit olunan pansiyon ücretlerinden en azının çocukların her biri için % 50’si oranındadır. İndirim sonucunda meydana çıkan fark Devlet bütçesinden ödenir.

Ancak, memurlar çocuklarını daha yüksek ücretli okul pansiyonlarından veya Milli Eğitim Bakanlığının denetimi altında faaliyette bulunan özel pansiyonlardan faydalandırmak isterlerse aradaki ücret farkı kendileri tarafından ödenir.

MADDE 200 - SINIFTA KALAN ÇOCUKLAR İÇİN BURS VERİLEMİYECEĞİ

Pansiyonlarda ücret indiriminden faydalanan memurların çocukları sınıfta kalırlarsa aynı sınıf için ikinci sene bu haktan faydalanamazlar.

MAHRUMİYET YERİNDEN BAŞKA YERE ATANAN, ÖLEN, EMEKLİYE AYRILANLARIN BURS

MADDE 201 - HAKLARININ DEVAMI

Öğrenim yılı içinde mahrumiyet yeri ödeneğine tabi olmayan yerlerdeki bir göreve atanan veya ölen veyahut emekliye ayrılan memurların çocukları için yapılan indirim, bulundukları ders yılı sonuna kadarı kendi isteğiyle atananlar için de, atandıkları tarihteki taksit dönemi sonuna kadar devam eder.

MADDE 202 - AİLE YARDIMI ÖDENEĞİ

Evli bulunan Devlet memurlarına aile yardımı ödeneği verilir.

(Değişik : 27.06.1989 - KHK 375/10 md.) Bu yardım, memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için 300, çocuklarından herbiri için de 50 gösterge rakamının aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar üzerinden ödenir. Ancak ikiden fazla çocuk için aile yardımı ödeneği verilmez. Eşlerden birine iş akdi veya toplu sözleşme gereği çocukları için yapılan aile yardımı ödeneği daha düşük ise, yalnız aradaki fark ödenir. (Ek : 09.04.1990 - KHK 418/7 md.; İptal : Ana. Mah.nin 5.2.1992 tarih ve E.1990/22,K.1992/6 sayılı kararı ile; Yeniden Düzenleme: 18.05.1994-KHK 527/9 md.) Bu fıkrada yer alan gösterge rakamlarını 5 katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Dul memurların çocukları için yukarıki fıkralar hükmü uygulanır.

Boşanma veya ayrılık vukuunda mahkeme bu yardımın hangi tarafa ve ne oranda verileceğini de kararında belirtir.

Devlet memurunun, geçimini sağladığı üvey çocukları için de bu ödenek verilir.

MADDE 203 - AİLE YARDIMI ÖDENEĞİNİN ÖDEME USULÜ

Aile yardımı ödeneği Devlet memurlarına her ay aylıklariyle birlikte ödenir.

Karı ve kocanın her ikisi de memur iseler bu ödenek yalnız kocaya verilir.

Aile yardımı ödenekleri hiç bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir ve borç için haczedilemez.

MADDE 204 - AİLE YARDIMI ÖDENEĞİNE HAK KAZANMA

Memur, eş için ödenen aile yardımı ödeneğine evlendiği; çocuk için ödenen yardıma da çocuğunun doğduğu tarihi takip eden ay başından itibaren hak kazanır.

MADDE 205 - AİLE YARDIMI ÖDENEĞİ HAKKINI KAYBETME

Memur, eş için ödenen aile yardımı ödeneği hakkını eşinden boşanma veya eşinin ölümü, çocuk için ödenen yardım ödeneği hakkını da çocuğun ölümü veya 206 ncı maddedeki hallerin vukuunu takip eden ay başından itibaren kaybeder.

MADDE 206 - ÇOCUK İÇİN AİLE YARDIMI ÖDENEĞİ VERİLMİYECEK HALLER

Aşağıdaki hallerde çocuklar için aile yardımı ödeneği verilmez:

1. Evlenen çocuklar,

2. 19 yaşını dolduran çocuklar.

(19 yaşını bitirdiği halde evlenmemiş kız çocuklarına 25 yaşını dolduruncaya ve yükseköğrenim yapmakta bulunan erkek çocuklar için 25 yaşını geçmemek üzere öğrenimlerini bitirinceye kadar ve çalışamıyacak derecede malullükleri resmi sağlık kurulu raporu ile tesbit edilenler için süresiz olarak ödeneğin verilmesine devam olunur.)

3. Kendileri hesabına ticaret yapan veya gerçek veya tüzel kişiler yanında her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışan çocuklar (Öğrenim yapmakta iken tatil devresinde çalışanlar hariç),

4. Burs alan veya Devletçe okutulan çocuklar.

MADDE 207 - DOĞUM YARDIMI ÖDENEĞİ

(Değişik Birinci ve İkinci Fıkralar : 26.06.1984 - KHK 241/11 md.)

Devlet memurlarından çocuğu dünyaya gelenlere 75 gösterge rakamının aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktarda doğum yardımı ödeneği verilir.

Ana ve babanın her ikisi de Devlet memuru iseler ödenek yalnız babaya verilir. Eşlerden birine iş akdi veya toplu sözleşme gereği yapılan doğum yardımı ödeneği daha yüksek ise, memur olan eşe ayrıca doğum yardımı ödeneği ödenmez, daha düşük ise yalnız aradaki fark ödenir.

Mahkemelerce verilen ayrılık süresi içinde doğan çocuklar için bu yardım anaya verilir.

Doğum yardımı ödeneği hiç bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ve ödeme emri aranmaksızın saymanlarca derhal ödenir. Bu yardım borç için haczedilemez.

MADDE 208 - ÖLÜM YARDIMI ÖDENEĞİ

(Değişik 1. Fıkra : 06.07.1995 - KHK 562/4 md.)

Devlet memurlarından: memur olmayan eşi ile aile yardımı ödeneğine müstehak çocuğu ölenlere en yüksek Devlet memuru aylığı (ek göstege dahil) tutarında, memurun ölümü halinde sağlığında bildiri ile gösterdiği kimseye, eğer bildiri vermemiş ise eşine ve çocuklarına, bunlar yoksa ana ve babasına, bunlar da yoksa kardeşlerine en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) iki katı tutarında ölüm yardımı ödeneği verilir.

MADDE 209 - TEDAVİ YARDIMI

(Değişik : 30.05.1973 - KHK 5/8 md.)

Devlet Memurları ile eşlerinin veya bakmakla yükümlü oldukları ana baba ve çocuklarının hastalanmaları halinde, evlerinde veya resmi veya özel sağlık kurumlarında ayakta veya yatarak tedavileri kurumlarınca sağlanır. Ancak tedavi giderleri ve yol masraflarının ödenebilmesi için, tedaviye resmi tabib raporu ile lüzum gösterilmesi şarttır.

(02.08.1998 gün ve 4375 sayılı Kanunun 2. Maddesi ile değişmiştir.)Sağlık Bakanlığı (Milli Savunma Bakanlığında görevli personel için bu Bakanlık) tarafından yetkili kılınan tam teşekküllü hastanelerin sağlık kurullarınca düzenlenen ve Sağlık Bakanlığınca onaylanan raporlara göre yurtiçinde tedavilerinin mümkün olmadığı anlaşılan devlet memurları ile bunların eşleri, bakmakla yükümlü oldukları ana, baba ve aile yardımına müstehak çocukları tedavi için yurtdışına gönderilirler. Bunların harcırahları ve tedavi giderleri kurumlarınca ödenir. Yurtdışında tedavi müddeti iki yılı geçemez. Bu müddet içinde acil haller hariç olmak üzere raporda gösterilen hastalıktan başka yapılan tedavi giderleri ödenmez ve bu tedavi için müddet uzatılamaz. Tedavi süresi altı ayı geçtiği takdirde ilgili yabancı sağlık kurumundan alınan ve tedavinin devamı zaruretini gösteren rapor, sağlık ataşeliği veya misyon şefliğince hastanın kurumuna ve Sağlık Bakanlığına gönderilir. Bu işlem, her altı ayda bir tekrarlanır.

Yurt dışında:

a) Sürekli görevde bulunan memurlarla eşlerinin, bakmakla yükümlü oldukları ana, baba ve aile yardımına müstehak çocuklarının,

b) Geçici görev, bilgi ve görgülerini artırmak veya staj yapmak üzere, yurt dışına gönderilen memurların,

Hastalanmaları ve mahalli usule göre tedavilerine lüzum gösterilmeleri halinde tedavi giderleri kurumlarınca karşılanır. Ancak, (a) ve (b) fıkraları kapsamına girenlerin (Geçici görevliler hariç), Dışişleri Bakanlığının görüşü alındıktan sonra Maliye Bakanlığınca tespit olunan esaslar dairesinde bulundukları ülkelerdeki uygulamalara göre kurumları tarafından mahallinde sigorta ettirilmeleri mümkündür. Bu takdirde, ilgililerin sigorta primleri kurumlarınca karşılanır, kendilerine ayrıca tedavi giderleri ödenmez.

(Ek : 30.05.1982 - 2771/4 md.) Ayakta veya meskende tedavi halinde kullanılacak ilaç bedellerinin % 20’si memur tarafından ödenir. Ancak, resmi sağlık kurumu raporu ile belirlenen ve tüberküloz, kanser, kronik böbrek, akıl hastalıkları, organ nakli ve benzeri uzun süreli tedaviye ihtiyaç gösteren hastalıkların ayakta veya meskende tedavileri sırasında kullanılmasına lüzum gösterilen ilaçlardan, hayati önemi haiz oldukları Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca tespit edilecek olanların bedellerinin tamamı kurumlarınca ödenir.

(06.06.1997 gün ve 572 sayılı KHK’nın 16. Maddesi ile eklenmiştir.)Bu madde gereğince sağlanacak yardımlardan, topluma uyumu kolaylaştıracak her türlü ortopedik ve diğer yardımcı araç ve gereçlerin standartlara uygunluğu sağlanır.

MADDE 210 - CENAZE GİDERLERİ

(Değişik : 23.12.1972 - KHK 2/1 md.)

Devlet memurlarının ölümü halinde cenaze giderleri (cezanenin başka yere nakli dahil) kurumlarınca ödenir. Sürekli veya geçici görevle veyahut 78 inci maddeye göre yurt dışında bulunan Devlet memurlarından ölenlerin ve yurt dışında sürekli görevlerde bulunanların eşleri, bakmakla yükümlü oldukları ana, baba ve (...) çocuklarının cenazelerini yurda getirmek için yapılması zorunlu olan giderler kurumlarınca karşılanır.

209 uncu madde ile bu madde hükümleri Maliye ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıklarının görüşleri alınmak suretiyle Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak yönetmeliğe göre uygulanır.

MADDE 211 - GİYECEK YARDIMI

Devlet memurlarından hangilerinin ne şekilde giyecek yardımından faydalanacakları Maliye Bakanlığı ile Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının birlikte hazırlıyacakları bir yönetmelik ile tesbit olunur.

MADDE 212 - YİYECEK YARDIMI

Devlet memurlarının hangi hallerde yiyecek yardımından ne şekilde faydalanacakları ve bu yardımın uygulanması ile ilgili esaslar Maliye Bakanlığı ile Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının birlikte hazırlıyacakları bir yönetmelik ile tesbit olunur.

MADDE 213 - YAKACAK YARDIMI

(Mülga : 27.06.1989 - KHK 375/32 md.)

EK MADDE 1 - ZAM VE TAZMİNATLAR

(Ek:31.7.1970-1327/71 md.; Değişik:23.02.1995-KHK 547/5 md.)

I - ZAMLAR:

a) Niteliği ve çalışma şartları bakımından güç olan işlerde çalışanlara iş güçlüğü zammı,

b) Hayat ve sağlık için tehlike arzeden hizmetlerde çalışanlara iş riski zammı,

c) Sayıştay’a hesap vermekle yükümlü olan saymanlarla vezne açığından malen sorumlu olan veznedar ve diğer görevlilere mali sorumluluk zammı,

d) Temininde, görevde tutulmasında veya belli yerlerde istihdam edilmesinde güçlük bulunan elemanlar için temininde güçlük zammı,

ödenir.

 

 

II- Tazminatlar:(570 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9. maddesi ile değişmiştir.)

 

 

Görevin önem, sorumluluk ve niteliği, görev yerinin özelliği, hizmet süresi, kadro ünvan ve derecesi ve eğitim seviyesi gibi hususlar gözönüne alınarak bu Kanunda belirtilen en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarının;

 

 

A) ÖZEL HİZMET TAZMİNATI

 

 

a) Genel İdare Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda bulunanlarla üst yönetim görevi yapan personelden;

 

 

1. Birinci derece kadrolarda bulunanlar için %345 ine,

 

 

2. İkinci derece kadrolarda bulunanlar için %100 üne,

 

 

3. Üçüncü derece kadrolarda bulunanlar için %80 ine,

 

 

4. Dördüncü derece kadrolarda bulunanlar için %70 ine,

 

 

5. Beş, Altı ve Yedinci derecelerden aylık alan Şube Müdürü, Müdür, Sayman (Muhasip ve muhasebeci kadrosunda olanlar dahil), Başkan ve bunların yardımcıları için %60 ına,”

 

 

b) Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda görev yapanlardan;

 

 

1. Klinik Şefi, Klinik Şef Yardımcısı, Başasistanlık görevini yapanlar ile Uzman Tabipler için %215’ine,

 

 

2. Diğer dört yıl ve daha fazla süreli yükseköğrenim veren okul mezunları için %145 ine,

3. Dört yıldan aşağı yükseköğrenim veren okul mezunları için %100 üne,

 

 

4. Lise dengi mesleki öğrenim veren okul mezunları için %72 sine,

 

 

5. Ortaokul dengi mesleki öğrenim veren okul mezunları için %60 ına,

 

 

Ancak, Sağlık Hizmetleri Sınıfına ait kadrolarda görevli olup da, bu görevleri ile ilgili olmayan bir üst öğrenimi bitirenler için önceki öğrenim durumlarına ait tazminat oranları esas alınır.

 

 

Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda bulunan personelden; kalkınmada öncelikli yörelere sürekli görevle atananlara bu yörelerde fiilen çalıştıkları sürece uzman tabipler için 90, diğerleri için 75 puana kadar, diğer yörelerden Bakanlar Kurulunca belirlenecek köy ve diğer yerleşim birimlerine sürekli görevle atananlara ise 15 puana kadar ilave ödeme yapılabilir.

 

 

c) Teknik Hizmetler Sınıfına dahil kadrolarda görev yapanlardan;

 

 

1. Dört yıl ve daha fazla süreli yükseköğrenim veren okul mezunları için %145’ine, Yüksek Mühendis, Yüksek Mimar, Mühendis, Mimar ve Şehir Plancısı kariyerlerini haiz olup (Bunlardan Müdür ve daha üst merkez ve taşra birim yöneticileri dahil) 1-4 üncü derecelerden aylık alan ve Kurumlarınca belirlenen büyük yatırım projelerinde fiilen çalışanlara bu projelerde çalıştıkları sürece ayrıca %30 una,

 

 

Ancak, bu hükme göre ilave ödeme yapılacak toplam personel sayısı, ilgili kurumun belirtilen kariyerleri haiz toplam personel sayısının %10 unu geçemez. (Hesaplamalarda küsurlar tama iblağ edilir.)

 

 

2. Dört yıldan aşağı yükseköğrenim veren okul mezunları için %100 üne,

 

 

3. Lise dengi mesleki öğrenim veren okul mezunları için %72 sine,

 

 

Ancak, Teknik Hizmetler Sınıfına ait kadrolarda görevli olup da, bu görevleri ile ilgili olmayan bir üst öğrenimi bitirenler için önceki öğrenim durumlarına ait tazminat oranları esas alınır.

 

 

Teknik Hizmetler Sınıfına dahil kadrolarda bulunan personelden kalkınmada öncelikli yörelere sürekli görevle atananlara, bu yörelerde fiilen çalıştıkları sürece ayrıca 35 puana kadar ilave yapılabilir.

 

 

d) Avukatlık Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda bulunanlar için %135 ine,

 

 

e) Başbakanlık Başmüfettiş, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları için %230 una,

 

 

f) Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkan, Üye, Başdenetçi, Denetçi ve Denetçi Yardımcıları ile Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Gümrük Müsteşarlığı merkez denetim elemanları için %210 una,

 

 

g) Bakanlık, Diyanet İşleri Başkanlığı ve bağımsız genel müdürlük (mahalli idarelere bağlı genel müdürlükler hariç) Başmüfettiş, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Başmüfettiş, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları ve Bakanlıklar merkez teşkilatına dahil kadrolarda görevli Başkontrolör, Kontrolör ve Stajyer Kontrolörler, Emniyet Genel Müdürlüğü Dernek Denetçisi ve Dernek Denetçi Yardımcıları, Sosyal Sigortalar Kurumu Sigorta Başmüfettişi, Sigorta Müfettişi ve Sigorta Müfettiş Yardımcıları için %195 ine,

 

 

 

 

h) Başbakanlık Uzmanları, D.P.T. Planlama Uzmanları, Hazine Uzmanları, Dış Ticaret Uzmanları, Devlet Personel Uzmanları, Devlet Bütçe Uzmanları, Maliye Bakanlığı Vergi, Muhasebe ve Milli Emlak Denetmenleri, Büyükşehir Belediyeleri ile bunlara bağlı genel müdürlük Başmüfettiş, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları, İlköğretim Müfettişleri ile Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri ve bunların yardımcıları için %130 una,

 

 

i) Mali Suçları Araştırma Uzmanları, Devlet Muhasebe Uzmanları, Devlet Gelir Uzmanları, Devlet Malları Uzmanları, Maliye Uzmanları, Vergi İstihbarat Uzmanları, Gelir Uzmanları, Milli Emlak Uzmanları, Çevre Uzmanları, Tüketici ve Rekabet Uzmanları, Marka Uzmanları, Patent Uzmanları, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzmanları, Denizcilik Uzmanları, Gümrük Uzmanları, Bakanlık ve Bağlı Kuruluşların A.T. Uzmanları, Savunma Sanayi Müsteşarlığı Uzmanları (30.05.1997 gün ve 571 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 34 üncü maddesi ile eklenen ibaredir.) Özürlüler Uzmanı, (07. 06.2000 gün ve 4576 sayılı Kanunun 7 inci maddesi ile eklenen ibaredir.) Tapu ve Kadastro Denetmenleri ile bunların Yardımcıları için % 120 sine,

 

 

j) Diğer Belediyeler ve bunlara bağlı genel müdürlük Başmüfettiş, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları, Yüksekokul mezunu olmak şartı ile Belediye İktisat Müfettişleri, Büyükşehir Belediyeleri Hesap İşleri Murakıpları ve bunların Yardımcıları için %100 üne,

k) İçişleri Bakanlığı İl Planlama Uzmanları ve bunların Yardımcıları için %75 ine,

 

 

l) Dışişleri meslek memurlarından (aday meslek memurları dahil);

 

 

1. 1-2 nci derecelerden aylık alanlar için %140 ına,

 

 

2. 3-6 ncı derecelerden aylık alanlar için %125 ine,

 

 

3. 7-9 uncu derecelerden aylık alanlar için %105 ine,

 

 

m) M.İ.T. fiili kadrosuna dahil personel için %345 ine,

 

 

B) EĞİTİM, ÖĞRETİM TAZMİNATI

 

 

Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil öğretmen ünvanlı kadrolarda fiilen öğretmenlik yapanlara; (Öğretmen ünvanlı kadrolarda bulunanlardan okul müdürü ve okul müdür yardımcısı, yönetici ve eğitim uzmanı olarak görevlendirilenler ile cezaevi okullarında çalışan öğretmenler dahil İlköğretim Müfettişleri hariç olmak üzere)

 

 

a) 1 ve 2 inci derecelerden aylık alanlar için 4359 sayılı Kanun ile)%100 üne,

 

 

b) 3 ve 4 üncü derecelerden aylık alanlar için 4359 sayılı Kanun ile)%95 ine,

 

 

c) Diğer derecelerden aylık alanlar için %4359 sayılı Kanun ile)85 ine,

 

 

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik öğretim okul ve kurumlarına atelye, laboratuvar veya meslek dersleri öğretmeni olarak Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil öğretmen ünvanlı kadrolara atananlardan Bakanlar Kurulunca belirlenecek okul, kurum ve branşlarda görev yapanlara ayrıca;

 

 

a) Dört yıl veya daha fazla yükseköğrenim görenler için %15 ine,

 

 

b) Üç ve iki yıllık yükseköğrenim görenler için %10 una,

 

 

C) DİN HİZMETLERİ TAZMİNATI

 

 

a) İl Müftü Yardımcısı, İlçe Müftüsü ve mesleğiyle ilgili yükseköğrenim mezunu olup “vaiz” kadrosuna atananlar için %140 ına,

 

 

b) Din Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda bulunanlardan;

 

 

1. Yükseköğrenim mezunu olanlar için %55 ine,

 

 

2. İmam - Hatip Lisesi mezunları için %53 üne,

 

 

3. Diğerleri için %49 una,

 

 

D) EMNİYET HİZMETLERİ TAZMİNATI

 

 

a) Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda bulunanlardan;

 

 

1. Emniyet Genel Müdürü için %335 ine,

 

 

2. Birinci Sınıf Emniyet Müdürlüğü kadrolarına atananlardan;

 

 

·        Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, Polis Akademisi Başkanı, Ankara, İstanbul ve İzmir İl Emniyet Müdürleri için %260 ına,

 

 

 

·        Daire Başkanı, I. Hukuk Müşaviri, Diğer İl Emniyet Müdürleri, Polis Koleji Müdürü ve Koruma Müdürleri için %240 ına,

 

 

 

·        Diğerleri için %190 ına,

 

 

 

3. İkinci Sınıf Emniyet Müdürlüğü kadrolarına atananlar için %170 ine,

 

 

4. Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürlüğü kadrolarına atananlar için %160 ına,

 

 

5. Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürlüğü kadrolarına atananlar için %150 sine,

 

 

6. Emniyet Amirliği kadrolarına atananlar için %126 sına,

 

 

7. Başkomiser kadrolarına atananlar için %113 üne,

 

 

8. Komiser kadrolarına atananlar için %106 sına,

 

 

9. Komiser Yardımcılığı kadrolarına atananlar için %101 ine,

 

 

10. Diğerlerinden;

·        2, 3 ve 4 üncü derecelerden aylık alanlar için %93 üne,

 

 

 

·        5, 6 ve 7 nci derecelerden aylık alanlar için %86 sına,

 

 

 

·        8, 9, 10 ve 11 inci derecelerden aylık alanlar için %77 sine,

 

 

 

11. Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde çevik kuvvet müdürlüklerine ait kadrolara atanmış olanlara ayrıca %5 ine,

 

 

b) Yardımcı Hizmetler Sınıfına dahil kadrolarda bulunan çarşı ve mahalle bekçileri için %52 sine,”

 

 

 

 

E) MÜLKİ İDARE AMİRLİĞİ ÖZEL HİZMET TAZMİNATI

 

 

Mülki İdare Amirliği Sınıfına dahil kadrolarda bulunanlardan;

 

 

a) Müsteşar için %345 ine,

 

 

b) Olağanüstü Hal Bölge Valisi, Emniyet Genel Müdürü (Vali) için %335 ine,

 

 

c) Kurul Başkanı, Müsteşar Yardımcısı, 1. Hukuk Müşaviri, Genel Müdürler ile bu görevleri yürüten merkezde görevli Valiler ve İl Valileri için %325 ine,

 

 

d) Merkezde görevli diğer Valiler için %290 ına,

 

 

e) Diğerlerinden;

 

 

·        1 inci dereceden aylık alanlar için %270 ine,

 

 

 

·        2 ve 3 üncü derecelerden aylık alanlar için %230 una,

 

 

 

·        Diğer derecelerden aylık alanlar için %180 ine,

 

 

 

·        Kaymakam adayları için %145 ine,

 

 

 

F) DENETİM TAZMİNATI

 

 

Özel Hizmet Tazminatı bölümünün;

a) (e), (f) ve (g) sırasında sayılanlardan;

 

 

·        Kamu İktisadi Teşebbüslerindeki görevliler için %10 una,

 

 

 

·        Diğerleri için %30 una,

 

 

 

b) (h), (i), (j) ve (k) sırasında sayılanlar için %20 sine,

 

 

G) ADALET HİZMETLERİ TAZMİNATI

 

 

Yüksek Mahkemeler, Yüksek Seçim Kurulu, Sayıştay, İl ve İlçe Seçim Kurulları, Adli, İdari, Askeri Yargıda (ceza infaz kurumları ve icra müdürlükleri personeli dahil) görevli bu Kanuna tabi personelden;

 

 

a) Genel İdare Hizmetleri Sınıfında bulunanlar için %180 ine,

 

 

b) Yardımcı Hizmetler Sınıfında bulunanlar ile Teknik Hizmetler Sınıfında olduğu halde bu sınıfın özel hizmet tazminatından yararlanamayanlar için %56 sına,

 

 

c) (a) ve (b) sıralarında sayılanlar dışında kalan hizmet sınıflarında bulunanlar için kendi hizmet sınıfları için öngörülen tazminatlara ek olarak ayrıca %22 sine,

 

 

d) Cezaevi Müdürü, İnfaz ve Koruma Başmemuru, İnfaz ve Koruma Memurlarına ayrıca %10 una,

 

 

H) Bu kanunda belirtilen hizmet sınıflarında olup da yukarıdaki bölümlerde yer alan tazminatlardan yararlanmayan personelden;

 

 

a) Yardımcı Hizmet Sınıfına ait kadrolarda bulunanlar için %45 ine,

 

 

b) Diğer hizmet sınıflarına ait kadrolarda bulunanlar için %50 sine, kadar, bu nispetleri aşmamak üzere Bakanlar Kurulunca belirlenecek esas, ölçü ve nispetler dahilinde yukarıdaki tazminatlar ödenir.

 

 

Hizmetin niteliği itibariyle birden fazla özel hizmet tazminatı verilmesi gereken durumlarda bu tazminatlardan fazla olanı ödenir. Mülki İdare Amirliği Özel Hizmet Tazminatı, Emniyet Hizmetleri Tazminatı, Din Hizmetleri Tazminatı ve Adalet Hizmetleri Tazminatı (G bendi © sırasında sayılanlar hariç) ödenenlere özel hizmet tazminatı ödenmez.

III - ORTAK HÜKÜMLER

Bu zam ve tazminatların hangi işi yapanlara ve hangi görevlerde bulunanlara ödeneceği, miktarları, ödeme usul ve esasları ilgili kurumların yazılı isteği ve Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca bütün kurumları kapsayacak şekilde ve 154 üncü madde uyarınca katsayının Bakanlar Kurulunca değiştirilmesi durumu hariç yılda bir defa olmak üzere hazırlanır ve Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulur.

Ancak Milli İstihbarat Teşkilatı fiili kadrosuna dahil bulunanlara ödenecek iş güçlüğü, iş riski, temininde geçlük ve mali sorumluluk zammının miktarları ile özel hizmet tazminatı oranları, ödeme usul ve esasları Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Başbakan tarafından belirlenir.

(Değişik : 06.07.1995 - KHK 562/5 md.) Bu zam ve tazminatlara hak kazanmada ve bunların ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır.

Ancak:

a) Sağlık kurulu raporu üzerine verilen hastalık izinleri,

b) Kanser, verem ve akıl hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananların kullandığı hastalık izinleri,

c) Hastalıkları sebebiyle resmi yataklı tedavi kurumlarında yatarak tedavi gördükleri tedavi süreleri,

hariç olmak üzere bir takvim yılı içinde kullanılan hastalık izin süreleri toplamının 7 günü aşması halinde aşan sürelere isabet eden zam ve tazminatlar % 25 eksik ödenir.

Yurt dışına sürekli görevle gönderilenlere bu zam ve tazminatlar ödenmez. Ancak bunlardan yurt içine geçici olarak geri çağrılanlardan yurt dışı aylıklarının kesilmesini gerektirecek kadar yurt içinde kalanlara, bu süre içinde zam ve tazminatları ödenir.

Kamu kurum ve kuruluşları (Mahalli İdareler dahil) bu maddede belirtilen zam ve tazminatları; hizmetin gerekleri ve mali imkanlarını dikkate alarak personeline Bakanlar kurulunca belirlenen oran ve miktarlardan daha düşük bir oran ve miktar üzerinden ödeyebilirler.

Bu maddenin ikinci bölümünde yer alan tazminatlar damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi değildir.

KISIM - VII

DEVLET MEMURLARININ YETİŞTİRİLMESİ

MADDE 214 - KURUMLARIN MEMURLARINI HİZMET İÇİNDE YETİŞTİRME ESASLARI

(Değişik : 31.07.1970 - 1327/72 md.)

Devlet memurlarının yetişmelerini sağlamak, verimliliğini artırmak ve daha ileriki görevlere hazırlamak amaciyle uygulanacak hizmet içi eğitim, Devlet Personel Başkanlığı tarafından ilgili kurumlarla birlikte hazırlanacak yönetmelikler dahilinde yürütülür.

MADDE 215 - EĞİTİM BİRİMLERİ

Her kurumda, yetiştirme faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek ve değerlendirmekle görevli bir “Eğitim birimi” kurulur. Birden çok birim kurulan kurumlarda bunlardan biri “Merkez Eğitim Birimi” adını alır.

MADDE 216 - EĞİTİM MERKEZLERİ

Kurumlar kendi eğitim ihtiyaçlarını karşılamak üzere eğitim merkezleri açabilirler. Kurumlararası eğitim ihtiyaçlarını karşılamak üzere, Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının teklifi ve Bakanlar kurulu kararnamesiyle, kurumlararası eğitim merkezleri de açılabilir.

Eğitim birim ve merkezlerinin kuruluş ve işleyişleri Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınmak suretiyle kurumlarınca hazırlanacak yönetmeliklerle düzenlenir.

MADDE 217 - DEVLET MEMURLARI EĞİTİMİ GENEL PLANI

Devlet memurları eğitimi genel planı, Maliye ve Milli Eğitim Bakanlıklariyle Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, Devlet Planlama Teşkilatı ve ilgili kurumların görüşleri alındıktan sonra Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı tarafından hazırlanarak Bakanlar Kurulu kararnamesiyle yürürlüğe konulur.

MADDE 218 - YURT DIŞINDA YETİŞTİRME

Devlet memurları, yabancı memleketlerin hizmetle ilgili kurumlarında veya yetiştirme-eğitim merkezlerinde de yetiştirilebilirler.

Bunlardan sınıflarını kapsadığı hizmetlerin niteliği bakımından, aynı zamanda belirli bir dalda öğrenim ve ihtisas yapması gerektiği kurumları ve Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığınca kararlaştırılmış olanlara öğrenim veya ihtisas yapma müsaadesi verilebilir.

Bu maddede söz konusu olan Devlet memurları hakkında 79 uncu madde hükümleri uygulanır.

MADDE 219 - RAPOR VERME

Kurumlar yıllık eğitim programlarına göre yapmakta oldukları eğitim çalışmalarının sonuçlarını her altı aylık dönemin bitiminden en geç bir ay sonra Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığına bir raporla bildirmek zorundadırlar.

MADDE 220 - KOORDİNASYON VE DENETLEME

Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı kurumları yurt içi ve yurt dışı eğitim programlarının hazırlanmasında ve uygulanmasında yol göstermek, yetiştirme faaliyetlerini koordine etmek ve denetlemekle görevlidir.

MADDE 221 - DEVLET MEMURLUĞUNA ELEMAN YETİŞTİRİLMESİ

Kurumlar belirli sınıflardaki memurluklara eleman yetiştirmek amaciyle:

A) Kendi bünyeleri içerisinde mesleki öğretim ve eğitim yapabilirler.

B) Yurt içindeki öğrenim kurumlarında öğrenci okutabilir ve ihtisas yaptırabilirler.

C) Dış memleketlerde öğrenci okutabilir ve ihtisas yaptırabilirler.

MADDE 222 - SEÇME USULÜ

Kurumlarca yurt içinde veya yurt dışında okutulacak öğrenciler yarışma sınavı ile seçilirler.

MADDE 223 - ÖĞRENCİ OKUTMA ŞARTLARINI DÜZENLİYEN YÖNETMELİKLER

Hangi kurumların ve sınıfların eleman ihtiyaçlarını karşılamak üzere okul ve kurslar açabileceği, yurt içinde veya dışında hangi öğrenim dallarında öğrenci okutabileceği, okutulacak öğrencilerin ayrılma ve seçilme usulleri, çalışmalarının izlenip denetlenmesi, çıkarılma veya geri çağrılma usulleri, ilgili kurumların ve Devlet Planlama Teşkilatının görüşleri alınmak suretiyle, Milli Eğitim ve Maliye Bakanlıklariyle Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının birlikte hazırlıyacakları yönetmeliklerde belirtilir.

Öğrenimi sırasında Devlet hesabına okuma hakkını kaybeden veya öğrenim kurumunu terk edenler için kurumlarınca yapılmış masraflar kendilerinden faizi ile birlikte tahsil olunur. Özel kanun ve yüklenme senedi hükümleri saklıdır.

MADDE 224 - MECBURİ HİZMET

(Değişik : 30.05.1974 - KHK 12/1 md.; Aynen Kabul : 15.05.1975 - 1897/1 md.)

İlgili Bakanlığın isteği, Devlet Personel Başkanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi ile Bakanlar Kurulunca belirtilen her derecedeki öğretim kurumları ve öğretim dalları dışında kalan kurum ve dallarda Devlet tarafından okutulanlardan,

a) Yurtiçinde Devlet hesabına okutulan öğrenciler (Tatiller dahil) öğrenim süreleri kadar,

b) Yurtdışındaki öğretim kurumlarında Devlet hesabına öğrenimlerini bitiren öğrenciler (Tatiller dahil) öğrenim sürelerinin iki katı kadar,

Mecburi hizmetle yükümlüdürler.

(Değişik : 14.01.1988 - KHK 311/2 md.) Yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak veya staj yapmak üzere 3 ay ve daha fazla süre ile dış memleketlere gönderilen memurlara gönderilme şekillerine bakılmaksızın yurtdışında kaldıkları sürenin iki katı kadar mecburi hizmet yüklenir. Mecburi hizmet yükümlülüğünün 13.12.1960 tarihli ve 160 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin a, b, d fıkraları kapsamına giren kurumlar arasında devri mümkündür. Mecburi hizmetle yükümlü bulunanlar, yarışma sınavına tabi tutulmaksızın atanırlar.

MADDE 225 - MECBURİ HİZMETLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLER

(Değişik : 30.05.1974 - KHK 12 md.; Değiştirilerek Kabul : 15.05.1975 - 1897/1 md.)

Mecburi hizmetle yükümlü bulunanlar yetiştirme, eğitim veya staj sürelerinin bitiminden itibaren en çok iki ay içinde kurumlarına başvurmak zorundadırlar.

Bunlardan;

a) Başvurma tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde bir göreve atanmayanların mecburi hizmet yükümlülükleri kalkar. Mecburi hizmetin (d) fıkrasına göre krediye dönüştürülmesi istendiği takdirde bu süre istemin karara bağlandığı tarihten başlar. Bu durumun oluşuna kendi kusuru ile sebep olan memurlar bundan doğan zararı tazminle yükümlüdürler.

b) Başvurmayanlar veya atanma için gerekli belgelerini tamamlamayanlar yol giderleri de dahil olmak üzere, kendilerine kurumlarınca yapılmış bulunan bütün giderleri yüzde elli fazlasiyle ödemek zorundadırlar.

c) Atanıp da yükümlü bulundukları mecburi hizmeti bitmeden ayrılmış veya bir ceza sebebiyle memurluktan çıkarılmış olanlar mecburi hizmetlerinin eksik kalan kısmı ile orantılı tutarı yüzde elli fazlasiyle ödemek zorundadırlar.

d) Hizmetlerine lüzum olmadığına ilgili kurumun teklifi ve Maliye Bakanlığının uygun görüşüne dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilenlerin mecburi hizmet yükümlülükleri krediye dönüştürülebilir.

e) İlk ve orta dereceli okullar ile, kurslardan Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okutulan parasız yatılı öğrencilerin mecburi hizmetlerine, bu kanuna tabi kurum ve kuruluşlarda ihtiyaç olmaması halinde Milli Eğitim Bakanlığı bunların mecburi hizmet yükümlülüğünü kaldırmaya yetkilidir. Bu fıkraya göre kurumların, ihtiyacı olup olmadığı bir aylık süre verilmek ve Resmi Gazete’de ilan edilmek suretiyle tespit olunur.

Askerlikte geçen süre mecburi hizmetten sayılmaz.

Mecburi hizmetini yapmakta iken yasama organına seçilenlerin yükümlülükleri seçildikleri sürece ertelenir.

KISIM - VIII

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

MADDE 226 - DANIŞMA KURULLARI

(Değişik : 30.05.1974 - KHK 12 md.; Aynen Kabul : 15.05.1975 - 1897/1 md.)

Kamu personelinin yönetimi ile ilgili konularda görüşünden yararlanılmak üzere Danışma Kurulları kurulur.

Bu kurullar:

A) Yüksek Danışma Kurulu,

B) Kurum Danışma Kurulu,

Olmak üzere iki tiptir.

Yüksek Danışma Kurulu, kamu personeli yönetimi ile ilgili genel konularda istişari mütalaa vermek üzere merkezi bir teşekkül olarak kurulur.

Kurum danışma kurulu, kurum personeli yönetimi ile ilgili konularda, istişari mütalaa vermek üzere her kurumda kurulur.

Bu kurullar eşit sayıda idare temsilcileri ile personel temsilcilerinden meydana gelir.

MADDE 227 - YÜKSEK DANIŞMA KURULU

(Değişik : 30.05.1974 - KHK 12 md.; Aynen Kabul : 15.05.1975 - 1897/1 md.)

Kamu personeli yönetimi ile ilgili konularda istişari mütalaa vermek üzere kurulacak Yüksek Danışma Kurulunun idare temsilcileri şunlardır.

a) Bakanlar Kurulunca görevlendirilecek üç Bakanlık Müsteşarı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı, iki Katma Bütçeli Kurum Genel Müdürü, İki kamu İktisadi Teşebbüsü Genel Müdürü, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürü, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürü, Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürü, T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürü,

b) Devlet Personel Başkanı ve Heyet Üyeleri,

c) Yüksek Öğretim Kurulu başkanlığınca görevlendirilecek iki öğretim üyesi (Profesör veya Doçent),

d) Yargıtay, Danıştay, Sayıştay ve Yüksek Denetleme Kurulu Başkanlıklarınca kendi kuruluşları içinden görevlendirilecek birer temsilci.

Bu kurulun personel temsilcilerinin seçimi, meslek kuruluşlarının üye adetleri oranında, bu kuruluşların yetkili organlarınca ve 231 inci maddede yazılı yönetmelikte belirtilecek usul ve şekiller dairesinde seçilir.

Bu kurul, Devlet Personel Başkanlığının bağlı bulunduğu Bakanın, yokluğunda Devlet Personel Başkanının başkanlığında ve Bakanın uygun göreceği zamanlarda toplanır.

MADDE 228 - KAMU PERSONELİ YÜKSEK KURULU KARAR VERME USULÜ

(Mülga:30.05.1974-KHK 12/7 md.;Aynen Kabul:15.05.1975-1897/77 md.)

MADDE 229 - DEVLET MEMURLARI YÜKSEK KURULU

(Mülga:30.05.1974-KHK 12/7 md.;Aynen Kabul:15.05.1975-1897/7 md.)

MADDE 230 - DİĞER PERSONEL İÇİN KURULACAK KURULLAR

(Mülga:30.05.1974-KHK 12/7 md.;Aynen Kabul:15.05.1975-1897/7 md.)

MADDE 231 - DANIŞMA KURULLARI İLE İLGİLİ YÖNETMELİK

(Değişik: 30.05.1975-KHK 12 md.;Aynen Kabul:15.05.1975-1897/1 md.)

Yüksek Danışma Kurulunun personel temsilcilerinin nasıl seçileceği, bu kurulun çalışma usul ve esasları Devlet Personel Başkanlığı tarafından hazırlanacak bir yönetmelikle tespit edilir.

Kurum Danışma Kurullarının kuruluşu, idare temsilcisi üyelerinin kimler olacağı, personel temsilcilerinin nasıl seçileceği, bunların çalışma usul ve esasları ilgili kurumun en üst amirince düzenlenir.

MADDE 232 - TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDE ÇALIŞAN MEMURLARA UYGULANMIYACAK MADDELER

(Değişik : 23.12.1972 - KHK 2/1 md.)

Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ve Yönetmeliğinin, Askeri Mahkemeler Kuruluş ve Yargılama Usulü Kanununun ve bunlar hakkında halen yürürlükte bulunan diğer mevzuatın uygulannasını sağlama bakımından Türk Silahlı Kuvvetlerinde çalışan sivil memurlar, sözleşmeli ve geçici personel ile işçiler hakkında bu kanunun;

Çalışma saatleri hakkındaki 99 uncu,

Günlük çalışma saatlerinin tespiti hakkındaki 100 üncü,

Günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmette çalışma saat ve usulünün tespiti hakkındaki 101 inci, fazla çalışma ücreti hakkındaki 178 inci,

Görevden uzaklaştırmaya yetkilileri sayan 138 inci,

maddeleri hükümleri uygulanmaz.

MADDE 233 - TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDE ÇALIŞAN MEMURLARA UYGULANMAYA DEVAM OLUNACAK HÜKÜMLER

Bu kanunun 7 nci bölümünde yer alan “Disiplin”e ait 124-136 ncı maddelerindeki hükümlerin Türk Silahlı Kuvvetlerinde çalışan sivil memurlar ile sözleşmeli ve yevmiyeli personel hakkında uygulanmasından, Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanun ve Yönetmeliği, Askeri Mahkemeler Kuruluş ve Yargılama Usulü Kanunu ve konu ile ilgili diğer hükümleri saklıdır.

MADDE 234 - İKTİSADİ VE TİCARİ İLİMLER AKADEMİLERİ ÖĞRENİM ÜYELERİ VE YARDIMCILARINA UYGULANMIYACAK MADDELER

(Mülga : 23.12.1972 - KHK 2/5 md.)

MADDE 235 - DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINCA DERHAL GEREKLİ GÖRÜLECEK KADROLAR

(Mülga : 31.07.1970 - 1327/73 md.)

MADDE 236 - 22 OCAK 1962 TARİHLİ VE 1 SAYILI KANUNUN DEĞİŞTİRİLMESİ

(22.01.1962 - 1 sayılı Kanunun 1 inci maddesini değiştiren hüküm olup, sözkonusu kanun 09.10.1984 - 3053 sayılı kanunun 6 ncı maddesiyle yürürlükten kaldırılmakla hükmü kalmamıştır.

EK MADDELER

EK MADDE 1 -

(29.12.1966 - 819 Sayılı ek Kanunun 1 inci maddesi hükmü olup,ek madde haline getirilmiştir; Mülga : 25.06.1974 - 1765/7 Geçici md.)

EK MADDE 2 -

(29.12.1966 - 819 Sayılı ek Kanunun 2 nci maddesi hükmü olup, ek madde haline getirilmiştir.) 1 inci madde gereğince avans olarak ödenecek olan miktarlar Genel Muhasebe Kanununun avansa mütaallik hükümlerine tabi değildir.

 

 

EK MADDE 3 -

(29.12.1966 - 819 Sayılı ek Kanunun 3 üncü maddesi hükmü olup,ek madde haline getirilmiştir.) Bu ödemeler hakkında 484 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi hükümleri uygulanır ve her aya ait ödemenin vergisi ayrı olarak hesaplanır.

EK MADDE 4 -

(29.12.1966 - 819 Sayılı ek Kanunun 4 üncü maddesi hükmü olup,ek madde haline getirilmiştir.) Bu kanuna göre yapılacak avans ödemelerinden 5434 sayılı Kanun gereğince emekli keseneği kesilmez ve 223 sayılı Kanun gereğince tasarruf bonosu tevkifatı yapılmaz. Avans 5434 sayılı Kanun ile Devlet Memurları Kanununun tatbikatında müktesep hak sayılmaz.

EK MADDE 5 -

(29.12.1966 - 819 Sayılı ek Kanunun 5 inci maddesi hükmü olup,ek madde haline getirilmiştir.; Mülga : 25.06.1977 - 1765/7 Geçici md.)

EK MADDE 6 -

(05.12.1968 - 1069/3 md. ile gelen Ek 1 inci md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.) İl Özel İdareleri memur ve hizmetlilerine ödenecek avanslar il özel idareleri bütçelerinden, belediyeler memur ve hizmetlilerine verilecek avanslar, belediyeler bütçelerinden ödenir.

İl özel idareleri ile belediyelere bağlı kuruluşların 3656 sayılı Kanuna tabi memur ve hizmetlilerine verilecek avanslar, bu kurumlar bütçelerinden ödenir.

EK MADDE 7 -

(05.12.1968 - 1069/3 md.ile gelen Ek 2 nci md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.) Bu kanun gereğince il özel idareleri ve belediyeler memur ve hizmetlilerine verilecek avanslar ilgili saymanlıklarca bu idareler bütçelerine gider yazılmak suretiyle ödeneğine mahsup edilir. Avansın ödeme ve mahsup şekilleri, il özel idare memur ve hizmetlileri için il daimi komisyonunca, belediye memur ve hizmetlileri için belediye encümenince tayin ve tespit edilir.

01.03.1968 tarihinden, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar müterakim avansın ödeme şekli ve zamanı; il özel idareleri memur ve hizmetlileri için, il daimi komisyonlarınca, belediye memur ve hizmetlileri için, belediye encümenlerince tayin ve tespit olunur.

EK MADDE 8 - GEÇİCİ SÜRELİ GÖREVLENDİRME

(31.07.1970 - 1327/74 md. ile gelen Ek 1 inci md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.) Bu kanuna tabi memurlara, 13.12.1960 tarih ve 160 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamına giren kurumlarda geçici süreli olarak görev verilebilir.

Yukardaki fıkraya göre geçici süreli olarak görevlendirilen memurların kadroları ile ilişkileri, kendi sınıf ve derecelerindeki terfi ve emeklilik hakları devam eder.

EK MADDE 9 - GEÇİCİ SÜRELİ GÖREVLENDİRME ŞARTLARI

(31.07.1970 - 1327/74 md. ile gelen Ek 2 nci md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.; Değişik:15.05.1975-1897/1 md.) Geçici süreli görevlendirme yoluyle başka bir görevde çalışan memurlar hakkında aşağıdaki esaslar uygulanır.

a) Ek madde 8’e göre görevlendirilen memur, hem kendi sınıf ve mesleğinin hem de geçici süreli olarak görevlendirildiği işin mevzuatına uymakla yükümlüdür.

b) Geçici süreli olarak görevlendirilen memurlar aylıklarını görevlendirildikleri kadrodan alırlar ve bu kadronun diğer haklarından yararlanırlar.

c) (Değişik: 27.09.1983 - 2902/1 md.) Geçici görevlendirilme memurun muvafakatı ile olur ve 2 yılı geçemez. Ancak, yurt dışına atanan koruma görevlileri için bu süre bir katına kadar uzatılabilir.

d) Geçici süreli görevlendirme yalnız 7 nci ve daha yukarı derecelere tahsis edilmiş görevler hakkında uygulanır. Geçici süreli görevlendirmenin memurun mesleği ile ilgili olması şarttır.

e) Geçici süreli görevlendirme, Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü üzerine ilgili Bakanlıkların müşterek karariyle yapılır. Geçici süreli görevlendirmenin uygulanabileceği haller, şartlar, süresi, sicil ve sair hususlar yönetmelikle belirtilir.

EK MADDE 10 -

(31.07.1970 - 1327/74 md. ile gelen Ek 3 üncü md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.) Bu kanun konusu ile ilgili hükümler buna ek olarak yapılacak kanunlarda yer alır.

EK MADDE 11 -

(31.07.1970 - 1327/74 md. ile gelen Ek 4 üncü md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga : 23.12.1972 - KHK 2/5 md.)

EK MADDE 12 -

(31.07.1970 - 1327 Sayılı Kanunun 92 nci maddesi hükmü olup ek maddeye çevrilerek madde numarası teselsül ettirilmiştir.) Bu Kanunun ve diğer personel kanunlarının uygulanması için Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı bu kanunlar kapsamına giren kurumlarla Devlet bütçesinden finanse edilen bütün kurumlarda organizasyon ve metot araştırmaları, kadro analizleri ve diğer gerekli bütün incelemeleri yaparlar. Kadro talepleri ile ödenek taleplerinin uzun vadeli plan ve programlara dayanması şarttır.

Bu fonksiyonları yürütmek için Genel Kadro Kanunu ile Maliye Bakanlığına Devlet bütçe uzmanı ve Devlet Perosnel Başkanlığına Devlet Personel uzmanı kadroları verilir.

Devlet bütçe uzmanları ile Devlet personel uzmanları, kurumlarda, kadro ve ödenek talepleri ile ilişkili her türlü incelemeleri yapmaya ve evrakı tetkik etmeye yetkilidir.

Diğer hususlar ve çalışma metotlarının ayrıntıları görev ve çalışma yönetmelikleri ile düzenlenir.

 

 

EK MADDE 13 -

(31.07.1970 - 1327 Sayılı Kanunun 93 üncü maddesi hükmü olup, ek maddeye çevrilerek madde numarası teselsül ettirilmiştir.) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun yürürlüğe girmesi:

A) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun halen yürürlükte olmayan hükümleri Genel Kadro Kanununun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay başından itibaren yürürlüğe girer. (Aynı kanunun geçici 20 nci maddesi hükmü saklıdır.)

B) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun aylık ödemeleri ile ilgili hükümleri 01.03.1970 tarihinden geçerli olmak üzere Genel Kadro Kanununun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay başından itibaren uygulanır. Ancak; 01.03.1970 ile genel Kadro Kanununun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay başına kadar geçen süre için aşağıdaki şekilde işlem yapılır.

1. Her memurun Genel Kadro Kanununun yürürlüğe girdiği tarihteki durumu itibariyle ve bu kanun hükümlerine göre yapılan intibak sonucunda tespit edilen yeni derece ve kademe aylığı ile, 01.03.1970 tarihinden bu tarihe kadar, bu kanuna göre yapılacak intibaka esas olan asli görevinden dolayı ve kaldırılan hükümlere göre ödenen aylık, ücret, 4/10195 sayılı Kararname hükümlerine göre ödenen yevmiye, işçi yevmiyesi, tazminat, ödenek gibi ödemeler arasındaki fark tespit edilir ve bu fark Bakanlar Kurulunca belirtilecek süre içinde ve tespit edilecek usule göre kendilerine ödenir. (Ek görev ücreti, vekalet ücreti, fazla mesai ücreti ve 6245 sayılı Kanuna göre yapılan ödemeler bu mahsupta dikkate alınmaz.)

2. 01.03.1970 tarihi ile Genel Kadro Kanununun yürürlüğe girdiği ayı takip eden ay başına kadarki süre zarfında durumlarında değişiklik olan memurlara bu değişiklik dikkate alınarak yapılacak gerekli intibak sonunda tespit edilecek fark 1 inci fıkra esasları dairesinde ödenir.

3. 01.03.1970 tarihi ile Genel Kadro Kanununun yürürlüğe girdiği ayı takip eden ay başına kadarki, süre içinde her ne şekilde olursa olsun görevinden ayrılan veya ölenlerin, görevden ayrıldıkları veya öldükleri tarihteki durumlarına göre yapılacak intibak sonucunda 1 inci fıkra hükümlerine göre tespit edilecek fark kendilerine veya kanuni mirasçılarına ödenir.

Bu kanun kapsamı dışında kalmakla beraber ek geçici maddelerle aylık ve ücretleri tedvin edilen kurumlar personeline, bu kanun hükümlerine göre yapılacak aylık ödemelerinin başlangıç tarihi ve ödeme şekli hakkında da yukardaki (B) bendi hükümleri uygulanır.

(Ek : 08.10.1973 - KHK 8/23 md.) Şu kadar ki, 3659 ve 2847 sayılı Kanunlara tabi personelin 9 aylık maaş farklarının hesabında 7244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi esasları dairesinde 2 aylık ücret tutarında ödenmiş bulunan temettü, ikramiye ve primler dikkate alınmaz.

Bu Kanun kapsamına giren kurumlarla, Ek geçici maddelerle aylık ve ücretleri bu Kanuna tabi tutulan kurumlar personelinden 01.03.1970 - 01.12.1970 tarihlerine ait lehlerine net maaş farkı bulunmayanların, bu süre için hesaplanacak emekli artış ve kesenekleri farkları ile Memur Yardımlaşma Kurumu kesenekleri kurumlarınca ödenir.

C) (İptal: Anayasa Mahkemesinin 28.1.1971 tarih ve E.1970/49, K.1971/11 sayılı kararı ile.)

D) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 188, 189 ve 193 üncü maddeleri, bu maddelerde söz konusu kanunların yürürlüğe konulduğu tarihte aynı kanunun geçici 3 ve 4 üncü maddeleri ile ek geçici 23 üncü maddesi bu kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

E) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 195, 199, 202 ve 207 nci maddeleri 1970 mali yılında uygulanmaz. 2005 sayılı Kanunun pansiyon ücret indirimi hakkındaki 2 nci maddesi hükmü ile çocuk zammı ödenmesine ilişkin 5049 ve doğum yardımı ödenmesine ilişkin 5504 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmasına 1970 mali yılında da davam olunur.

F) Genel Kadro Kanununun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay başına kadar 1108 sayılı Maaş Kanununun değişik 13 üncü maddesinde yazılı yıllık 15 günlük izin, hizmet süresi 5 yıldan az olanlar için 20 gün, ve fazla olanlar için 30 gün olarak uygulanır. Yine bu maddede yazılı iki aylık sıhhi izin süresi içinde resmi tabipler tarafından gösterilen lüzum üzerine yatarak veya ayakta tedavi edilenlerin tedavi ücretleri ve tedavi edilmekte iken ölenlerin cenaze giderleri kurumlarınca karşılanır.

 

 

EK MADDE 14 -

(15.05.1975 - 1897 Sayılı Kanunun 3 üncü maddesi hükmü olup, ek maddeye çevrilerek madde numarası teselsül ettirilmiştir.) Bu kanunun uygulanması ile ilgili konularda kurumlar, bağlı veya ilgili oldukları Bakanlık eliyle Devlet Personel Başkanlığına bu dairenin bağlı bulunduğu Devlet Bakanlığı kanaliyle başvururlar. Bu başvurmalarla ilgili işlemlerin yürütülme usul ve esasları Bakanlar Kurulunca tespit edilir.

EK MADDE 15 -

(15.05.1975 - 1897 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesi hükmü olup, ek maddeye çevrilerek madde numarası teselsül ettirilmiştir.) Bu kanunda geçen “Devlet Memuru” deyimi, belediyeler ve il özel idareleri ile bunların kurdukları birlikler memurlarını da kapsar.

EK MADDE 16 -

(Ek: 15.05.1975 - 1897 Sayılı Kanunun 5 inci maddesi hükmü olup, ek maddeye çevrilerek madde numarası teselsül ettirilmiştir.) Hangi kurumların Devlete verilmiş asli ve sürekli bir kamu hizmetini genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları, hangilerinin bu nitelikte bulunmadıkları, bu kanunun yayımı tarihinden itibaren 6 ay içinde Çalışma ve Maliye Bakanlıkları ile Devlet Planlama Teşkilatı temsilcilerinden oluşan komisyonun önerisi üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile saptanır.

Her bir kurumda, hangi görevlerde çalışanların, 4 üncü maddede belirlenen esaslara göre, memur veya işçi olduğuna, Bakanlar Kurulu Kararının yayınlanması tarihinden itibaren 12 ay içinde, Çalışma ve Maliye Bakanlıkları ile Devlet Personel Başkanlığının sürekli olarak görev yapmak üzere atayacakları uzman temsilcilerden oluşan komisyonca kesin olarak karar verilir.

Kadro unvanları incelenen kurumun bağlı olduğu bakanlık temsilcisi de bu komisyona katılır.

Komisyonun vereceği kararlara karşı ilgililer Danıştay’a başvurabilirler.

EK MADDE 17 -

(15.05.1975 - 1897 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi hükmü olup, ek maddeye çevrilerek madde numarası teselsül ettirilmiştir.) Halen Türkiye Kızılay’ında özel statüsüne dayanarak ücret karşılığı çalışmakta olanlardan sonradan Devlet memuriyetine girmek isteyenlerin söz konusu kuruluşta geçen hizmet sürelerinin 2/3’nün her yılı için bir kademe ve her üç yılı için bir derece verilmek suretiyle tespit edilecek derece ve kademe üzerinden atanmaları yapılabilir. (Bu şekilde değerlendirilecek süre 12 yılı geçemez.)

EK MADDE 18 -

(Ek: 20.02.1979 - 2183 Sayılı Kanunun 2 nci maddesi hükmü olup, ek maddeye çevrilerek madde numarası teselsül ettirilmiştir.) 29.06.1978 gün ve 2162 sayılı Yasa uygulamaları, bu kanunla getirilen değişiklikler kapsamı dışında kalmak üzere 657 sayılı Kanunun değişik 43 üncü maddesinin (a) bendinin birinci fıkrasında yazılı en yüksek gösterge rakamı esas alınarak yürütülür.

EK MADDE 19 - KIYAFET MECBURİYETİ

(12.05.1982 - 2670/42 md. ile gelen Ek 2 nci md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.) Devlet memurları, kanun, tüzük ve yönetmeliklerin öngördüğü kılık ve kıyafet kurallarına uymak mecburiyetindedirler.

EK MADDE 20 - İKAMET MECBURİYETİ

(12.05.1982 - 2670/42 md. ile gelen Ek 2 nci md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.) Devlet memurlarının görev yaptıkları kurum ve hizmet birimlerinin bulunduğu yerleşme merkezlerinde (mücavir alanları dahil belediye ve köy hudutları içerisinde) ikamet etmeleri esastır.

Devlet memurlarının görevini aksatmamak kayıt ve şartıyla birinci fıkrada belirlenen hudutlar dışında ikamet etmelerine mensup oldukları kurumun yetkili amirince izin verilebilir.

Devlet memurları, ikamet ettikleri il hudutlarını tatillerde ancak yetkili amirin izniyle terkedebilirler.

EK MADDE 21 - BAZI GÖREVLERE ATAMALAR

(12.05.1982 - 2670/42 md.ile gelen ek 3 üncü md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.) Vali, büyükelçi,müsteşar, müsteşar yardımcılığı ve genel müdür görevlerine ve Bakanlar Kurulu Kararı ile atanması yapılan bu seviyelere uygun diğer görevlere yapılacak atamalarda Milli Güvenlik Akademisi öğrenimi görenlere diğer niteliklere uymak kaydı ile öncelik verilir.

EK MADDE 22 -

(30.12.1982 - 2771 Sayılı Kanunun 10 uncu maddesi hükmü olup, ek maddeye çevrilerek madde numarası teselsül ettirilmiştir.) Yasama organı üyeleri ile yasama organı üyeleri dışından atanan bakanların ayakta veya meskende tedavileri halinde kullanılacak ilaç bedellerinin % 20’si kendileri tarafından ödenir. Ancak resmi sağlık kurulu raporu ile belirlenen ve tüberküloz, kanser, kronik böbrek, akıl hastalıkları, organ nakli ve benzeri uzun süreli tedaviye ihtiyaç gösteren hastalıkların ayakta veya meskende tedavilri sırasında kullanılmasına lüzum gösterilen ilaçlardan, hayati önemi haiz oldukları Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca tespit edilecek olanların bedellerinin tamamı ilgili bütçeden karşılanır.

EK MADDE 23 -

(26.06.1984 - KHK 241/35 md. ile gelen madde hükmü olup, madde numarası teselsül ettirilmiştir. Mülga : 12.04.1990 - KHK 420/15 md.)

EK MADDE 24 -

(26.06.1984 - KHK 241/36 md. ile gelen madde hükmü olup, madde numarası teselsül ettirilmiştir.)

Aylıklarını personel kanunlarına göre almakta olanlara müteakip ayın aylığına mahsuben Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı ile Maliye ve Gümrük Bakanlığınca müştereken belirlenecek esaslar dahilinde avans ödenebilir. Bu şekilde yapılacak avans ödemeleri, ait olduğu aylıkla birlikte kanuni kesintilere tabi tutulur ve ilgililerin ölümü halinde geri alınmaz.

EK MADDE 25 -

(26.06.1984 - KHK 241/38 md. ile gelen madde hükmü olup, madde numarası teselsül ettirilmiştir.)

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ile diğer kanunlar uyarınca 1984 yılı sonu itibariyle uygulanmakta olan, aylıkların hesabında esas alınan ek gösterge rakamları 1985 ve 1986 yılları ile 1987 ve müteakip yıllarda aşağıda karşılarında gösterilen miktarlara yükseltilerek uygulanır.

1984 yılı

sonu itibariyle 1985 yılında 1986 yılında 1987 ve

uygulanmakta uygulanacak uygulanacak müteakip yıllarda

olan ek gösterge ek gösterge ek gösterge uygulanacak Ek Gösterge

­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

1200 1800 2400 3600

1100 1650 2200 3300

1000 1500 2000 3000

900 1350 1800 2700

800 1200 1600 2400

700 1050 1400 2100

650 975 1300 1950

600 900 1200 1800

550 825 1100 1650

500 750 1000 1500

400 600 800 1200

300 450 600 900

200 300 400 600

150 225 300 450

100 150 200 300

50 75 100 150

 

 

EK MADDE 26 -

(26.06.1984 - KHK 241/39 md. ile gelen madde hükmü olup, madde numarası teselsül ettirilmiştir.; Değişik: 23.01.1987 - KHK 269/1 md.)

a) (Değişik: 04.09.1990 - KHK 418/9 md.; İptal : Ana. Mah.nin 5.2.1992 tarih ve E.1990/22,K.1992/6 sayılı kararı ile; Yeniden Düzenleme: 18.05.1994 - KHK 527/10 md.)

Bu Kanuna ekli IV sayılı cetvelde unvanları yazılı görevlerde bulunanlara hizalarında gösterilen gösterge rakamlarının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan miktarda makam tazminatı ödenir. Makam tazminatı damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz ve ödemelerde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır. Bu tazminattan yararlananlara ayrıca yüksek hakimlik tazminatı ödenmez.

b) (Değişik : 18.05.1987 - KHK 281/4 md.) Bu görevlerde (....) makam tazminatını almaya müstehak oldukları tarihten itibaren toplam iki yıl süre ile çalıştıktan sonra emekliye ayrılanlara yukarıdaki fıkraya göre bulunacak miktarın tamamı (926 sayılı Kanuna tabi profesörlere yarısı) hayatta bulundukları sürece her ay T.C. Emekli Sandığınca ödenir. T.C. Emekli Sandığı bu ödemeleri üç aylık devreler halinde faturası karşılığında Hazine’den tahsil eder.

926 sayılı Kanun’a tabi bulunan profesörlere bu maddenin (a) ve (b) fıkralarına göre ödenecek tazminatın, rütbelerinin karşılığı makam tazminatından az olması halinde, rütbelerinin karşılığı makam tazminatı ödenir.

(Son Fıkra Mülga : 23.02.1995 - KHK 547/13 md.)

EK MADDE 27 -

(29.11.1984 - KHK 243/55 md. ile gelen madde hükmü olup, madde numarası teselsül ettirilmiştir.)

657 sayılı Kanun ile ek ve değişikliklerinde 13.12.1960 gün ve 160 sayılı Kanunun dördüncü maddesine yapılan atıflar 08.06.1984 gün ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili maddelerine yapılmış sayılır.

EK MADDE 28 -

(Mülga : 02.12.1993 - 3920/2 md.)

EK MADDE 29 -

(18.05.1987 - KHK 281/7 md. ile gelen madde hükmü olup, madde numarası teselsül ettirilmiştir.)

Milli İstihbarat Teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılmasına dair hükümleriyle bağlı olmaksızın; Başbakan tarafından belirlenecek uzmanlığı gerektiren alanlarda, Başbakan onayı ile kadro karşılık gösterilmek kaydıyla sözleşmeli personel çalıştırılabilir.

68 yaşını geçmemek kaydıyla Müsteşar sözleşmeli olarak çalıştırılabilir ve sosyal güvenlik kurumlarından almakta oldukları aylıkları kesilmez.

Bu suretle çalıştırılacakların sözleşme usul ve esasları, ücret miktarı ve her çeşit ödemeleri ile diğer hakları Başbakan tarafından tesbit edilir.

Bu şekilde çalıştırılacak sözleşmeli personel, aksine talepler olmadığı takdirde T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilir; bunlar hakkında 01.11.1983 tarihli ve 2937 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

EK MADDE 30 -

(30.12.1987 - KHK 306/4 md. ile gelen madde hükmü olup, madde numarası teselsül ettirilmiştir.)

Bakanlık Müsteşarları, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarı, Başbakan Başmüşaviri, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı, Diyanet İşleri Başkanı, Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanı, Yüksek Denetleme Kurulu Başkanı, Devlet Personel Başkanı, Valiler ve Emniyet Genel Müdürü, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanı ve Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanının ek göstergeleri 2400’den 2700’e yükseltilmiştir.

EK MADDE 31 -

(Ek : 17.05.1990 - 3649/1 md.)

Bu Kanun kapsamına giren ve görevleri sebebiyle haklarında kamu davası açılmış olup da beraat edenlerin;

a) Vekalet verdikleri avukata, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre ödedikleri ücret,

b) Belgelendirilmiş olmak kaydıyla dava ile ilgili olarak yaptıkları masraflar,

Kurumların bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.

EK MADDE 32 -

(Ek: 09.04.1990 - KHK 418/12 md.;İptal: Ana. Mah.nin 5.2.1992 tarih ve E.1990/22,K.1992/6 sayılı kararı ile;Yeniden Düzenleme:18.05.1994-KHK 527/11 md.)

Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup; fiilen öğretmenlik yapanlara (İlköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dahil ilköğretim müfettişleri hariç) her öğretim yılında bir defaya mahsus olmak üzere ve öğretim yılının başladığı ay içinde Milli Eğitim Bakanı tarafından belirlenecek tarihte Bakanlar Kurulunca belirlenecek miktarda, öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenir.

Bu ödenek damga vergisi hariç diğer vergi ve kesintilere tabi tutulmaz.

EK MADDE 33 -

(Ek: 23.12.1995 - KHK 547/10 md.)

Yataklı tedavi kurumlarında (en az 25 yataklı) normal mesai saatleri dışında, genel tatil günlerinde veya hafta sonu tatillerinde, normal, acil veya branş nöbeti tutarak, bu nöbet karşılığında kurumunca izin kullanmasına müsaade edilmeyen sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı personeline; her bir izin suretiyle karşılanamayan nöbet saati için (nöbet süresi kesintisiz 8 saatten az olmamak üzere), aşağıda gösterilen gösterge rakamlarının aylık kastsayısı ile çarpılması sonucu bulunacak tutarda nöbet ücreti ödenir. Ancak ayda 80 saatten fazlası için ödeme yapılmaz. Bu ücret damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.

Gösterge

­­­­­­­­­

a) Klinik Şefi, Şef Yardımcısı, Başasistan, Uzman Tabip 60

b) Tabip, Tababet Uzmanlık Tüzüğünde belirtilen dallarda, bu tüzük hükümlerine göre uzmanlık belgesi alanlarla, aynı dallarda uzmanlık unvanı doktora aşaması ile kazanmış olanlar 55

c) Diş Tabibi 50

d) Mesleki yüksek öğrenim görmüş sağlık personeli 40

e) Lise dengi mesleki öğrenim görmüş sağlık personeli 30

f) Ortaokul dengi mesleki öğrenim görmüş sağlık personeli 20

Bu madde hükmü, üniversitelerin yataklı tedavi kurumlarında çalışan ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50 inci maddesinin (e) bendi kapsamında bulunanlar hakkında da uygulanır.

 

 

EK MADDE 34 - YURTDIŞI EĞİTİM MASRAFLARININ TAHSİLİ

(Ek : 1.8.1996 - 4160/2 md.)

İlgili kanunlarına göre; öğrenim yapmak, yetiştirilmek, eğitilmek,bilgilerini artırmak, staj yapmak veya benzeri bir nedenle geçici süreli görevlendirilmek suretiyle, üç ay veya daha fazla süre ile yurtdışına gönderilen kamu personeli yurtdışında bulundukları sürenin iki katı kadar mecburi hizmetle yükümlüdürler. Bu şekilde yurt dışına gönderilecek personelden, örneği Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanmış “Yüklenme Senedi ile Muteber İmzalı Müteselsil Kefalet Senedi” alınır. Anılan personelin mecburi hizmet yükümlülüğün yerine getirmeden veya tamamlamadan görevinden ayrılması, müstafi sayılması ya da bir ceza ile görevine son verilmesi halinde, kendileri için kurumlarınca fiilen döviz olarak yapılmış olan her türlü masraflar aynı döviz cins ve miktarı üzerinden borçlandırılır. Döviz borcu toplamından mecburi hizmetin tamamlanan kısmı için hesaplanan miktar indirilir, Hesaplanan borç miktarı, ilgilinin durumu ve ödettirilecek meblağ dikkate alınarak azami beş yıla kadar taksitlendirilebilir. Borç miktarı ilgili tarafından Türk Lirası ile ödenir ve yapılan ödeme miktarı tahsil tarihindeki T.C. Merkez Bankasınca tespit ve ilan edilen efektif satış kuru üzerinden dövize çevrilerek yukarıda belirlenen şekilde hesaplanan döviz borcundan mahsup edilir. İlgilinin eğitimdeki başarısızlığı veya kendi kusuru nedeniyle yurtdışından geri çağrılması yada verilen süreyi tamamlayıp başarısız olarak dönmesi durumunda da, ilgili için fiilen döviz olarak yapılmış olan her türlü masrafların tamamı aynı esaslara göre ödettirilir.

30.4.1992 tarih ve 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 19 uncu maddesine 492 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen (ı) bendi kapsamında bulunanlar hakkında üçüncü fıkra hükmü, 8.4.1929 tarih ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun ve diğer kanun hükümleri uyarınca yurt dışına gönderilen öğrenciler hakkında da bu madde hükümleri uygulanır.

Kendi imkanları ile yurtdışında öğrenim gören öğrenciler bu madde hükmünün dışındadır.

EK MADDE 35. - YURT İÇİNDE OKUTULAN ÖĞRENCİLERİN MECBURİ HİZMET YÜKÜMLÜLÜĞÜ

(Ek : 1.8.1996 - 4160/2 md.)

Kamu kurum ve kuruluşları tarafından personel kanunları ve diğer özel kanunlarda yer alan hükümlere göre bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren okutulacak yeni öğrencilere mecburi hizmet yükümlülüğü getirilemez.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte mecburi hizmet karşılığı okutulmakta olan öğrenciler, mezuniyetlerinden veya memuriyete atanmalarından sonra kurumlarından mecburi hizmet yükümlülüğünün kaldırılmasını talep edebilirler. Bu takdirde başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın, , mecburi hizmet yükümlülüğü ve tazminat borçları (1.1.1995 tarihinden önce mecburi hizmet yükümlülüğünü ihlal edenlerin borçları dahil) ortadan kalkar.

Yurtdışında okutulanlar ile Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından okutulanlar haklarında bu madde hükmü uygulanmaz.

 

 

KISIM - IX

GEÇİCİ HÜKÜMLER

GEÇİCİ MADDE 1 - SINIF HAKKINDAKİ TEKLİFLERİN İKİ AY ZARFINDA BİLDİRİLMESİ

(Mülga : 31.07.1970 - 1327/76 md.)

GEÇİCİ MADDE 2 - DÜZENLENECEK KADROLARIN BAŞBAKANLIK DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI İLE MALİYE BAKANLIĞINA BİLDİRİLMESİ

(Mülga : 31.07.1970 - 1327/76 md.)

GEÇİCİ MADDE 3 - İNTİBAK İŞLEMLERİNİN BAŞLANGIÇ TARİHİ

(Mülga : 23.12.1972 - KHK 2/5 md.)

GEÇİCİ MADDE 4 - SINIFLARA GİRECEK PERSONELİN İNTİBAKINI YAPACAK MERCİ

(Mülga : 23.12.1972 - KHK 2/5 md.)

GEÇİCİ MADDE 5 - MEMURLARIN İNTİBAKINDA MALİ ESASLAR

(Değişik: 23.12.1972 - KHK 2/3 md.)

Bu Kanuna tabi kurumlardaki memurların bu Kanunda belirtilen nitelik ve diğer şartlara göre girebilecekleri sınıfların derece ve kademelerinde alacakları aylık ile 1327 sayılı Kanunun 71 inci maddesiyle getirilen ek madde gereğince yapılan ödemeler toplamı; 7244 sayılı Kanunla tesbit edilen aylıklara 263 sayılı Kanunla yapılan zam ile 819 sayılı Kanunla verilen avansın ve 01.03.1970 tarihine kadar çıkmış kanunlarla kabul olunmuş tazminat ve ödeneklerin eklenmesi suretiyle bulunacak tutardan aşağı olduğu takdirde, aradaki fark, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi suretiyle giderilinceye kadar, kendilerine ödenmekte devam olunur.

GEÇİCİ MADDE 6 - DAİMİ HİZMETLİLERİN İNTİBAKINDA MALİ ESASLAR

(Değişik : 23.12.1972 - KHK 2/3 md.)

Bu kanuna tabi kurumlarda 3656 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine göre istihdam edilen daimi hizmetliler ile bütçelere ekli (S) cetveline dahil kadrolarda çalışanların bu kanunda belirtilen nitelik ve diğer şartlara göre girecekleri sınıfların derece ve kademelerinden alacakları aylıklar ve 1327 sayılı Kanunun 71 inci maddesiyle getirilen ek madde gereğince yapılan ödemeler toplamı; 7244 sayılı Kanunla tesbit edilen aylıklara, 263 sayılı Kanunla yapılan zam ile 819 sayılı Kanunla verilen avansın eklenmesinden sonra elde edilecek tutardan aşağı olduğu takdirde, aradaki fark, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi suretiyle giderilinceye kadar, kendilerine ödenmekte devam olunur.

Milli İstihbarat Teşkilatında 3656 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine göre istihdam edilen daimi hizmetlilerin bu kanunda belirtilen nitelik ve diğer şartlara göre girecekleri sınıfların derece ve kademelerinden alacakları aylıklar ile 1327 sayılı Kanunun 71 inci maddesiyle getirilen ek madde gereğince yapılan ödemelerin toplamı; eski kanunlarına göre fiilen almakta oldukları ücret ile 644 sayılı Kanuna göre aldıkları tazminat, ödenek ve tayın bedeli toplamından aşağı ise, aradaki fark, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi suretiyle giderilinceye kadar kendilerine ödenmekte devam olunur.

GEÇİCİ MADDE 7 - GEÇİCİ HİZMETLİLERİN İNTİBAKINDA MALİ ESASLAR

(Mülga : 23.12.1972 - KHK 2/5 md.)

GEÇİCİ MADDE 8 - KADROYA BAĞLI YEVMİYELİ PERSONEL İLE İŞÇİLERİN İNTİBAKINDA MALİ ESASLAR

(Değişik : 23.12.1972 - KHK 2/3 md.)

Bu Kanuna tabi kurumlarda 4/10195 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına bağlı “Muayyen ve Muvakkat Müddetli Hizmetlerde Çalıştırılacak Yevmiyeli Personel Yönetmeliği”ne göre alınan yevmiyeli kadrolarında çalışan personelden bu kanunda belirtilen nitelik ve diğer şartlara göre girebilecekleri sınıfların derece ve kademelerinde alacakları aylık tutarları, 4/10195 sayılı Kararnameye göre almakta oldukları 30 günlük yevmiye tutarından aşağı olduğu takdirde, aradaki fark, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi suretiyle giderilinceye kadar kendilerine ödenmekte devam olunur.

Yukarıdaki fıkra hükmü, bu kanuna göre intibakları yapılan işçiler hakkında da uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 9 - BELİRLİ SINIFLARA DÖNECEKLERİN KIDEM HAKKI

(Mülga : 31.07.1970 - 1327/82 md.)

GEÇİCİ MADDE 10 - BELİRLİ SINIFLARA DÖNECEKLER

(Mülga : 31.07.1970 - 1327/82 md.)

GEÇİCİ MADDE 11 - ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE DÖNECEKLERE TANINAN KIDEM HAKKI

(Mülga : 31.07.1970 - 1327/82 md.)

MEMURİYET DIŞINDA SAĞLIK HİZMETLERİ VE TEKNİK HİZMETLERDE ÇALIŞMIŞ OLANLARIN

GEÇİCİ MADDE 12 - GEÇMİŞ HİZMETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

(Değişik : 30.05.1973 - KHK 5/9 md.)

Halen sağlık hizmetleri ve teknik hizmetlerde çalışmakta olanların Devlet memuriyeti dışında geçen bu nitelikteki hizmetleri, Sınıfların tesisi ile ilgili 36 ncı maddenin II nci teknik hizmetler sınıfı ve III üncü sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri bölümündeki esaslara göre değerlendirilir.

Bu değerlendirme, aynı şekilde parlamentoda bulunan sağlık ve teknik hizmetler sınıfları mensupları için de uygulanır.

Yapılacak intibak neticesinde ilgililerin girecekleri dereceler, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri derecenin son kademe aylığını geçemez. Ancak bu intibaklarda ek geçici 2 ve ek geçici 3 üncü madde hükümleri saklıdır.

SAĞLIK HİZMETLERİNİN SOSYALLEŞTİRİLMESİNDE ÇALIŞTIRILAN PERSONELE UYGULANACAK

GEÇİCİ MADDE 13 - MALİ HÜKÜMLER

(Değişik : 23.12.1972 - KHK 2/3 md.)

05.11.1961 tarihli ve 224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkındaki Kanun hükümlerine göre sözleşme ile çalışmakta olan sağlık personeli, aynı görevde kaldıkları sürece, bu kanunda belirtilen nitelik veya diğer şartlara göre derece ve kademelerinden alacakları aylıklar ile 1327 sayılı Kanunun 71 inci maddesiyle getirilen ek madde gereğince yapılan ödemelerin toplamı; eski kadrolarından fiilen almakta oldukları, bu ödemeler yerine geçecek yeni ödemeler tesbit olununcaya kadar mahrumiyet şartları ve seyyar hizmet tazminatı dışında kalan sözleşme ücretleri toplamından aşağı ise, aradaki fark, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi suretiyle giderilinceye kadar kendilerine ödenmekte devam olunur.

GEÇİCİ MADDE 14 - İNTİBAK İŞLERİNDE UYULACAK ESAS VE ÖLÇÜLER

(Mülga : 31.07.1970 - 1327/85 md.)

GEÇİCİ MADDE 15 - ESKİ HÜKÜMLERİN KİMLERE UYGULANACAĞI

(Mülga : 31.07.1970 - 1327/85 md.)

GEÇİCİ MADDE 16 - ÖDENEKLERLE İLGİLİ ESKİ HÜKÜMLERİN UYGULANMA SÜRESİ

(Mülga : 23.12.1972 - KHK 2/5 md.)

GEÇİCİ MADDE 17 - KADEMELERDE VE KADEME İÇİNDE İNTİBAK

(Mülga : 31.07.1970 - 1327/85 md.)

GEÇİCİ MADDE 18 - 334 SAYILI KANUNDAN FAYDALANANLARIN EMEKLİ İKRAMİYESİ

(Mülga : 31.07.1970 - 1327/85 md.)

GEÇİCİ MADDE 19 - İNTİBAK HÜKÜMLERİNİN ŞEKİL VE ŞARTLARININ YÖNETMELİKTE BELİRTİLMESİ

(Mülga : 31.07.1970 - 1327/85 md.)

BU KANUNDA ÖNGÖRÜLEN TÜZÜK VE YÖNETMELİKLER YÜRÜRLÜĞE KONULUNCAYA KADAR

GEÇİCİ MADDE 20 - ESKİLERİNİN HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA DEVAM OLUNACAĞI

(Değişik: 23.12.1972 - KHK 2/3 md.)

Bu Kanunda öngörülen tüzük ve yönetmelikler yürürlüğe konuluncaya kadar, bunlara tekabül eden eski kanun, tüzük ve yönetmelikler hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

Eski kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre yapılacak ödemelerden hangilerinin bu Kanun uyarınca yapılabilecek ödemelere tekabül ettiği hususu, Maliye Bakanlığının teklifi üzerine, Bakanlar Kurulunca tesbit olunur.

134 üncü maddede öngörülen tüzük yürürlüğe konuluncaya kadar, bu madde sözü edilen yüksek disiplin kurulu ilgili bakanın onayı; disiplin kurulları ise kanunlarında hüküm bulunan kurumlarda söz konusu hükümlere göre, kuruluş kanunu olmayan kurumlarla kuruluş kanunu olup da kanunlarında hüküm bulunmayan kurumlarda ilgili bakanın onayı ile kurulur.

GEÇİCİ MADDE 21 - ÖDEMELERİN BAŞLANGIÇ TARİHİ

(Mülga : 31.07.1970 - 1327/87 md.)

GEÇİCİ MADDE 22 - İNTİBAK VE UYGULAMA KOMİSYONU

(Mülga : 23.12.1972 - KHK 2/5 md.)

GEÇİCİ MADDE 23 -

(Değişik : 31.07.1970 - 1327/89 md.)

İlkokul mezunu olmayıp bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte maaşlı kadrolarda veya bütçelerin (D) ve (S) cetvellerinden alınan kadrolarda çalışmakta olanların intibakları durumlarına göre ilkokul mezunu olanlar gibi yapılır.

GEÇİCİ MADDE 24 -

(Mülga : 23.12.1972 - KHK 2/5 md.)

GEÇİCİ MADDE 25 -

(Ek:19.03.1969 - 1136/196 md.; Mülga:26.02.1975 - 1838/6 md.)

GEÇİCİ MADDE 26 -

(12.05.1982 - 2670/43 md. ile gelen Geçici 1 inci md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte “asli Devlet memuru” olanlar 657 sayılı Kanunun değişik 6 ncı maddesinde öngörülen yemini yapmış sayılırlar ve imzalı “yemin belgesi” kurumlarınca bunların özlük dosyalarına konulur.

GEÇİCİ MADDE 27 -

(12.05.1982 - 2670/43 md.ile gelen Geçici 2 inci md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.) 92 nci maddenin uygulamasında; 29.06.1981 tarih ve 2485 sayılı Kurucu Meclis Kanunu hükümlerine göre Danışma Meclisi üyeliğine seçilenler hakkında, üyeliklerinin sona ermesinden sonra, 2485 sayılı Kanunun 12 nci maddesi hükmüne göre işlem yapılır.

GEÇİCİ MADDE 28 -

(12.05.1982 - 2670/43 md. ile gelen Geçici 3 üncü md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte “Aday Memur” olarak görevde bulunanlar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bu Kanunla değişik adaylıkla ilgili 56, 57 ve 58 inci madde hükümleri hariç eski mevzuatın uygulanmasına devam olunur.

Halen 2 yıllık adaylık süresini tamamlamış olup da asli memurluğa atanması yapılmamış olanlar hakkında, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde kurumlarınca gerekli işlemler yapılır.

GEÇİCİ MADDE 29 -

(12.05.1982 - 2670/43 md.ile gelen Geçici 4 üncü md. hükmü olup numarası teselsül ettirilmiştir.) Bu Kanunun disipline ilişkin hükümlerinin yürürlüğe girdiği tarihten önce işlenmiş olan disiplin fiil ve hareketleri hakkında bu konuları düzenleyen önceki hükümler uygulanır.

Bu uygulamayla ilgili işlemlerden;

a) Kanunun yayımından önce işlenmiş fiil ve hareketlere ilişkin işlemler Kanunun yayımı tarihinden itibaren iki yıl içerisinde,

b) Kanunun yayımı ile disiplin işlemine ait hükümlerin yürürlüğe girdiği tarih arasında işlenen fiil ve hareketlere ilişkin işlemler bu fiil ve hareketlerin işlendiği tarihten itibaren 2 yıl içerisinde sonuçlandırılır.

GEÇİCİ MADDE 30 -

(12.05.1982 - 2670/43 md. ile gelen Geçici 5 inci md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.) Bu Kanun uyarınca düzenlenecek disiplin bölümüne ilişkin yönetmelik en geç üç ay içinde, diğer yönetmelikler ile sınav ve hizmetiçi eğitim yönetmelikleri ve eğitim genel planı en geç bir yıl içinde hazırlanarak yürürlüğe konulur. Bu yönetmelikler yürürlüğe konuncaya kadar önceki hükümlerin uygulanmasına devam olunur.

GEÇİCİ MADDE 31 -

(16.06.1988 - KHK 331/8 md. ile gelen geçici madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)

Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile ek ve geçici maddelerine göre aylık almakta olan veya aylıksız izinli sayılan personelden mezkur Kanunun derece yükselmesine dair hükümlerinde yeralan şartları taşımakla beraber, 01.03.1975 tarihinden sonra kadrosuzluk sebebiyle derece yükselmesi yapamayanların bu şekilde geçen başarılı hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla her yılı bir kademe ve her üç yılı bir derece verilmek suretiyle kadro şartı aranmaksızın değerlendirilir. (20.02.1979 tarihli ve 2182 sayılı Kanuna göre kazanılmış olan haklar saklıdır)

Bu madde hükmü, 01.03.1975 tarihi ile bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarih arasında emekli olanlar hakkında da uygulanır.

İlgililere bu şekilde yapılacak değerlendirme sonucunda ulaşacakları derece ve kademeler üzerinden aylık ödenmesine bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımını takip eden aybaşından itibaren başlanır. Bu madde hükümlerinin uygulanmasında memur lehine doğan durumlar dolayısıyla 01.03.1975 tarihinden bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçen süre için bir fark ödemesi yapılmaz. Aynı süre içinde haklarında emeklilik hükümleri uygulanmış olanlara da aylık ve ikramiye farkı ödenmez.

GEÇİCİ MADDE 1 -

(Ek: 12.05.1989 - KHK 368/3 md.)

Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar 657 sayılı Kanunun 114 üncü maddesinde sözü edilen “Sicil Not Defteri”ne uyulmadan düzenlenen siciller geçerlidir.

EK GEÇİCİ MADDELER

EK GEÇİCİ MADDE 1 - SINIFLARA İNTİBAK

(Ek : 31.07.1970 - 1327/90 md.)

Bu kanuna tabi kurumlarda, her ne ad altında olursa olsun çalışan personelden bu kanunun 4 üncü maddesinin (A) fıkrasına göre Devlet memuru sayılacak olanlar, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, 36 ncı madde ile tesis olunan sınıfların tarifleri ve kapsamları dikkate alınarak ve fiilen yaptıkları görev gözönünde tutularak sınıflara dahil edilirler.

EK GEÇİCİ MADDE 2 - ÖĞRENİM DURUMU DEĞİŞMEYENLERİN DERECE VE KADEMELERE İNTİBAKI

(Ek:31.07.1970-1327/90 md.; Değişik:15.05.1975-1897/2 md.)

01.03.1970 tarihi ile 30.11.1970 tarihi arasında görevde bulunmaları nedeniyle intibakı yapılmış olanlar ile 30.11.1970’den 01.03.1975 tarihine kadar olan sürede göreve alınanlardan bu madde gereğince değerlendirmeye esas alınan, hizmetlerde öğrenim durumları değişmemiş olanların derece ve kademelere intibakı aşağıdaki esaslara göre yapılır.

A) Başlangıç derece ve kademesi olarak 01.03.1975 tarihindeki öğrenim durumuna göre 36 ncı maddede tespit olunan hizmete giriş derece ve kademesi esas alınır.

B) 18 yaşın bitirilmesinden sonra, 87 nci maddede belirtilen kurumlarda geçen başarılı hizmet süreleri değerlendirilir.

C) Aşağıda gösterilen görevlerde başarılı olarak geçen süreler (B) fıkrasındaki sürelere eklenir.

a) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinde, Belediye Başkanlığında, illerin daimi komisyon üyeliğinde,

b) Subay, askeri memur, gedikli subay, astsubay, uzman jandarma çavuş (Jandarma uzatmalı er, onbaşı, çavuş), ordu uzman çavuş olarak orduda,

c) Hazırlık kıtası ile okul dönemi dahil yedek subaylıkta (Muvazzaflık dışında geçen süre dahil), yedek subay öğretmenlikte, muvazzaf ve ihtiyat erlikte, (84 üncü madde hükümleri saklıdır.)

d) Özel kanunlarındaki ve 657 sayılı Kanundaki hükme dayanılarak kazai rüşt kararı alınmak suretiyle veya mecburi hizmetin ifası nedemiyle öğrenimleri ile ilgili görevlere atananların, 18 yaşın bitirilmesinden önce bu görevlerde,

e) Teknik hizmetler sınıfı, sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında bulunanlar ile bu sınıflara girecek nitelikte olanların yurt içinde veya yurt dışında 87 nci madde kapsamına girmeyen yerlerde, (12 yılı geçmemek üzere, meslekleri ile ilgili hizmetlerin ¾’ü),

f) Özel okullarda yöneticilik ve öğretmenlik yapanlardan Milli Eğitim Bakanlığı emrinde görev kabul etmiş olanların, özel öğretim kurumlarında (12 yılı geçmemek üzere bu hizmetlerin 2/3’ü),

g) Serbest avukatlıkta, (12 yılı geçmemek üzere bu sürenin ¾’ü),

h) Basın kartları yönetmeliğine göre, basın kartına sahip olmak suretiyle gazetecilik yaparak memurluğa girenlerin; meslekleriyle ilgili görevlerde istihdam edilmeleri şartıyle; fiilen gazetecilik yaparak geçirdikleri sürenin 2/3’ü,

i) Vekil imam olup da sonradan din hizmetleri sınıfında asli kadrolara geçmiş olanların vekillikte geçen hizmetlerinin tamamı,

k) Yabancı memleketlerde öğretmen olarak Türk kültürüne hizmet edenlerden Türk vatandaşlığına geçmiş ve Devlet memuru olmuş olanların, yurt dışında öğretmenlikte geçen hizmetlerinin, (12 yılı geçmemek üzere 2/3’ü),

D) 01.03.1970 tarihinden önce çeşitli kanunlara dayanılarak kazanılmış bulunan kıdemler ile aşağıda gösterilen kıdemler (B) fıkrasındaki sürelere ayrıca eklenir.

a) Devlet lisan imtihanını vermek,

b) Fevkalade başarıdan dolayı verilen takdirnamelere dayanılarak barem kanunlarıyle, tespit edilen normal süreden erken terfi etmek,

c) 7163, 1323, 1134, 4273, 4454, 4489, 5442, 2556 ve 5931 sayılı Kanunlardan veya benzer nitelikteki hükümleri taşıyan kanunlardan yararlanmak suretiyle kazanılan kıdemler,

d) 01.03.1970 tarihinden önce barem veya emeklilikte kazanılmış hak aylığının tespitinde sayıldığı halde bu maddede gösterilmeyen süreler.

E) 36 ncı maddenin (A) bendinin çeşitli fıkralarında kademe veya derece verilmesi önğörülen durumları bu fıkralardaki esaslar dairesinde 01.03.1975 tarihinden önce ibraz etmiş bulunanlara sözü edilen hükümler uyarınca durumlarına göre verilmesi gereken derece ve kademeler, bu maddenin (B) fıkrasındaki süreler ayrıca eklenir.

F) Aşağıdaki süreler bu maddeye göre yapılacak değerlendirmede nazara alınmaz.

a) Saat ücreti karşılığında veya sözleşmeli olarak, normal çalışma saatleri ile kayıtlı olmaksızın ve normal çalışma saatlerinden daha az süre çalışılmak suretiyle yapılan işlerde geçen,

b) Emekli aylığı almak suretiyle geçen,

Hizmet süreleri,

 

G) Emekliliğe tabi olmaksızın doktora öğrenimi yapanların yurt içinde veya yurt dışında geçirdikleri normal doktora öğrenim sürelerinin 3 yılı,

H) Aynı süre ve aynı neden hiçbir şekilde mükerreren değerlendirilemez.

İ) (A) bendi uyarınca başlangıç olarak alınacak derece ve kademe üzerine, yukarıdaki bentler esas alınmak suretiyle değerlendirilmesi gerektiği tespit olunacak sürelerin her yılı için bir kademe ve her üç yılı için bir derece verilmek suretiyle bulunacak derecenin ilgili kademesine intibak ettirilir. Bu kanunun 92 nci maddesinin 6 ncı fıkrası hükmü mahfuzdur.

1327 sayılı Kanun ve ondan sonra çıkarılmış bulunan Kanun Hükmündeki Kararnamelerle yapılmış ve bu Kanun hükümlerine göre yapılacak intibaklar ve bu intibaklar sonucu varılacak yükselme dereceleri ilgili memurlar için kazanılmış haktır.

1. - 30.11.1970 tarihinden (bu tarih dahil) önce;

a) Çeşitli barem ve teadül kanunlarına göre kazanılmış hak aylıkları,

b) T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre emeklilik keseneğine esas aylıkları, (87 nci maddeye tabi kurumlar dışında sigorta primi ödenmek suretiyle geçen süreler nedeniyle emeklilik keseneğine esas aylıkta yapılan yükselmeler hariç),

Öğrenim durumlarına göre 36 ncı maddenin (A) bendindeki tabloda gösterilen hizmette yükselebilme derecesinden daha yukarı derecelerde olanların intibakı, daha yukarıda olan bu aylık derecelerine yapılır.

Ayrıca, intibak ettikleri derecenin aylığını kazanılmış hak olarak aldıkları veya emeklilik keseneği ödedikleri sürenin her yılı için bir kademe ilerlemesi uygulanır.

Bunların 30.11.1970 tarihinden sonra geçirdikleri ve geçirecekleri her başarılı hizmet yılları için, intibak ettirildikleri derecenin son kademesi aylığını geçmemek üzere, bir kademe ilerlemesi uygulanır.

2. - Durumları 2 nci fıkra kapsamına girenlerden 1 inci fıkraya göre yapılacak intibakları lehlerine olanların intibakı 1 inci fıkra hükümlerine göre yapılır.

EK GEÇİCİ MADDE 3 - ÖĞRENİM DURUMLARI DEĞİŞENLERİN İNTİBAKI

(Ek:31.07.1970-1327/90 md.;Değişik:15.05.1975-1897/2 md.)

01.03.1970 - 30.11.1970 tarihleri arasında görevde bulunmaları nedeniyle intibakı yapılmış olanlarla, 30.11.1970 tarihinden 01.03.1975 tarihine kadar olan sürede göreve alınanlardan, değerlendirmeye esas alınan hizmetlerden ilkinde (Askerlik dahil) göreve başladıktan sonra öğrenim durumları 36 ncı maddeye göre daha ileri kademe veya yüksek derecede hizmete alınma hakkı verecek şekilde değişenlerin, derece ve kademelere intibakı 36 ncı maddenin (A) bendinin 12/d fıkrası uyarınca ve ek geçici 2 nci madde esaslarına göre yapılır. Öğrenim durumları bir defadan fazla değişenlerin intibakı aynı esaslara göre yeniden tespit olunur.

EK GEÇİCİ MADDE 4 - İNTİBAKTA ESAS ALINACAK DERECE VE KADEMELERİ AYRICA TESPİT OLUNANLAR

(Ek:31.07.1970-1327/90 md.;Değişik:15.05.1975-1897/2 md.)

(Öğrenim ve hizmet durumlarına göre bu Kanunun 36 ncı maddesine göre daha yüksek derece ve kademeden hizmete alınma hakkı olanlar hariç) intibakta başlangıç derece ve kademesi olarak:

a) Mülga Maden Teknisyen Okulu mezunları için 11 inci derecenin 2 nci kademesi, Yıldız Teknik Okulunun mülga Fen Memurluğu kısmından mezun olanlar ile mülga Orta Orman Okulu ve Orman Tatbikat Okulu mezunları için 10 uncu derecenin 2 nci kademesi,

b) Bunlardan ve Nafıa Fen Mektebini bitiren fen memurlarından özel statüsüne göre mühendis unvanını almış bulunanlar için 9 uncu derecenin birinci kademesi,

c) (Değişik : 12.06.1978 - 2156/1 md.) 30.11.1970 tarihinden önce göreve başlamış olanlardan 36 ncı maddedeki hizmete giriş dereceleri, 3656 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile tespit olunan giriş derecesinin altında olanlarla emniyet hizmetleri sınıfına girenlerden ilkokulu bitirenler; 3656 sayılı Kanunun 3 üncü maddesindeki giriş derecesinin 1 inci kademesi esas alınarak, hizmet özelliklerine göre 36 ncı madde gereğince verilen kademe ve dereceler intibakın yapılmasında ayrıca değerlendirilir.

d) 644 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarında istihdam edilmekle beraber Milli Emniyet Teşkilatında fiilen emniyet hizmeti gören personelden lise veya dengi okul mezunları için 12 nci derecenin ikinci kademesi,

e) Ordudan ayrılmış subay, astsubay ve askeri memurlar için 1323 sayılı Kanunun öngördüğü giriş derecesinin birinci kademesi,

f) (Değişik : 23.12.1988 - KHK 351/6 md.) 633 sayılı Kanunla müktesep hakları saklı tutulan ve bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar dahil müftü, müftü yardımcısı ve vaizler için 12 nci derecenin 1 inci kademesi, imam-hatip ve müezzinler için 14 üncü derecenin 3 üncü kademesi; Kur’an öğreticileri ve mülhak vakıf camilerinde görev yapan imam-hatip ve müezzin-kayyımlar için 14 üncü derecenin 3 üncü kademesi,

g) Mülga 3437 sayılı Kanuna göre yetiştirilen ve 1177 sayılı Kanun hükümlerine göre yüksek öğrenime intibak hakları saklı tutulan Tütün Eksperleri 10 uncu derecenin 2 nci kademesi,

Alınır.

h) Bunlardan, 36 ncı maddenin (A) bendinin 6/a fıkrasında gösterilenlerin intibakında ve ilerlemesinde aynı maddenin (B) bendinin 1 inci fıkrasındaki şartlar, 01.03.1975 tarihinde görevde bulunmaları kaydıyle, yerine getirilmiş sayılır.

30.11.1970 tarihinden önce göreve başlamış olanlardan, ilkokul mezunu olmayanların intibakında, ilkokul mezunu olanlar gibi işlem yapılır.

i) (a) ve (g) fıkrası şumulüne girenler 2 nci derecenin son kademesine, (f) fıkrası şümulüne girenler 3 üncü derecenin son kademesine kadar yükselebilirler.

EK GEÇİCİ MADDE 5 - İSTİSNAİ MEMURİYET KADROLARINDA OLANLARIN DURUMU

(Ek:31.07.1970-1327/90 md.;Mülga:15.05.1975-1897/2 md.)

EK GEÇİCİ MADDE 6 - SONSUZ İZİNLİ CAMİ GÖREVLİLERİNİN DURUMU

(Ek : 31.07.1970 - 1327/90 md.; Değişik : 30.05.1974 - KHK 12; Aynen Kabul : 15.05.1975 - 1897/2 md.)

5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun geçici 86 ncı maddesinde belirtilen şekilde sonsuz izinli sayılan cami görevlilerinin intibakı yapılmaz. Bunlara 31.05.1974 tarihinde işgal ettikleri kadronun tekabül ettiği derecenin ilk kademe aylığının yarısı ödenir. Diğer yarısı ise hizmeti fiilen yürüten vekile ödenir.

EK GEÇİCİ MADDE 7 - HAKİMLER, HAKİM YARDIMCILARI, SAVCILAR, SAVCI YARDIMCILARI, DANIŞTAY VE SAYIŞTAY MESLEK MENSUPLARI

(Ek: 31.07.1970 - 1327/90 md.)

(Anayasa Mahkemesi asıl ve yedek üyeleri ve raportörleri, hakimlik ve savcılık mesleklerinde bulunanlarla bu meslekte sayılan görevlerde olanlar, Danıştay ve Sayıştay meslek grupları ve Sayıştay savcı ve savcı yardımcıları) hakkında kendi özel kanunları yürürlüğe girinceye kadar 788 sayılı Memurin, 1108 sayılı Maaş, 2556 sayılı Hakimler, 44 sayılı Anayasa Mahkemesi, 521 sayılı Danıştay 832 sayılı Sayıştay Kanunları ile 3656 sayılı Kanuna ek ve tadillerinin aylık ve ödeneklerle ilgili hükümleri hariç, diğer hükümlerinin uygulanmasına devam olunur ve bu kanunla Devlet memurlarına sağlanan diğer haklardan faydalanırlar.

(Ek : 12.02.1982 - 2595/14 md.; Değişik : 26.06.1984 - KHK 241/13 md.)

Birinci fıkrada sayılanlara, ilgili Kanunlarında gerekli düzenleme yapılıncaya kadar bu Kanunlarda yer alan hükümlere göre verilmekte olan hakim ödeneği veya yargı ödeneği oranları % 108 olarak uygulanır. (Ek ibare:18.05.1987-KHK 281/2 md.) Ancak, bu şekilde ödenecek miktar birinci fıkrada sayılanlara verilecek en yüksek aylık tutarının % 50’sinden az olamaz.

(Ek : 30.12.1987 - KHK 306/7 md.) Bu maddeye göre yapılacak Hakim ve Yargı ödeneği ödemeleri damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz.

EK GEÇİCİ MADDE 8 -

(Ek:31.07.1970-1327/90 md.; Değişik:30.05.1974-KHK 12; Aynen Kabul : 15.05.1975 - 1897/2 md.)

Anayasa Mahkemesi raportörleri ile hakimlik ve savcılık mesleğinde, bu meslekten sayılan görevlerde bulunanların ve Danıştay ve Sayıştay meslek mensupları ile Sayıştay savcı ve yardımcılarının aylıkları, fiilen almakta bulundukları aylıkların derecelerinin gösterge tablosunda, tekabül ettiği derecelere intibak ettirilmek suretiyle hesaplanır. 44 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin son fıkrasındaki geçici raportörlere ilişkin ödenek hükmü mahfuzdur.

Bunların kademelerinin tespiti, intibaklarını esas alan aylıklarında geçirdikleri süre esas alınmak ve bu sürenin her bir yılı için bir kademe verilmek suretiyle yapılır. Artan yıl kesirleri girdikleri kademede geçmiş sayılır.

(3. ve 4. Fıkra Mülga : 09.04.1990 - KHK 418/13 md.)

(Ek : 09.04.1990 - KHK 418/13 md.; İptal : Ana. Mah.nin 5.2.1992 tarih ve E.1990/22, K.1992/6 sayılı kararı ile.)

EK GEÇİCİ MADDE 9 - 3659 VE 2847 SAYILI KANUNLAR İLE BUNLARIN EK VE DEĞİŞİKLİKLERİNE TABİ KURUMLAR

(Ek:31.07.1970-1327/90 md.; Değişik:30.05.1974-KHK/12; Aynen Kabul : 15.05.1975 - 1897/2 md.)

3659 sayılı Kanunla ek ve değişiklikleri, 2847 sayılı Kanun ile ek ve değişikliklerine tabi olan kurumların (Et ve Balık Kurumu ve Petrol Ofisi dahil) personeli hakkında kendi özel kanunları yürürlüğe girinceye kadar, söz konusu kanunların ilgili hükümleri ile özel kanunlarındaki hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

Ancak, bu kurumlarda çalışan personelin aylıklarının hesabında aşağıdaki esaslar uygulanır.

A) Söz konusu kurumlar bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren hizmetlerinin gerektirdiği görevler için 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinde belirtilen sınıflara göre ve 35 inci madedeki esaslar dairesinde kadrolarını tespit ederler.

B) Bu kurumlar personelinin aylıklarının hesabında bu Kanuna ekli sayılı gösterge tablosu esas alınır.

Bu kurumlar için tespit edilen sınıflara giriş ve hizmette derece yükselmeleri ve kademe ilerlemeleri ve öğrenim derecelerine göre yükselebilecekleri en yüksek dereceler hususunda bu kanunun ilgili hükümleri uygulanır.

Bu kurumlarda 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerden alınabilecek kadrolar ve ek gösterge verilecek görevler genel ve katma bütçeli kuruluşlarda bu derecelere tahsis edilmiş kadroların sayısı ve görev nitelikleri gözönünde bulundurulmak suretiyle her yıl Bakanlar Kurulu tarafından tespit edilir.

Bu kurumlarda yönetim kuruluna katılacak işçi üyeler ile kamu kesimi dışından gelecek işveren temsilcisi üyelere diğer yönetim kurulu üyelerine ödenen tutarda (ek gösterge dahil) ödeme yapılır.

Bu madde kapsamına giren kurumların genel müdürleri ile genel müdür muavinleri hakkında 657 sayılı Kanunun istisnai memurlarla ilgili hükümleri uygulanır.

EK GEÇİCİ MADDE 10 -

(Ek:31.07.1970-1327/90 md.; Mülga:11.11.1983-2954-64 md.)

EK GEÇİCİ MADDE 11 -

(Ek:31.07.1970-1327/90 md.)

Ek geçici 9 uncu ve 10 uncu maddelerde yazılı kurumlarda çalışan personelin sınıflara ve derecelere intibaklarında bu kanunun intıbak hükümleri uygulanır.

EK GEÇİCİ MADDE 12 - TİYATRO, OPERA, BALE SANATKARLARI VE ORKESTRA TEKNİK PERSONELİ

(Ek:31.07.1970-1327/90 md.;Değişik:23.12.1972- KHK 2/4 md.)

Devlet Tiyatro, Opera ve Balesinin özel kanunlarına göre, stajyer, uzman memurlar, uygulatıcı uzman memurlar, sanatkar olarak çalışan personeli hakkında, bu Kanun esasları çerçevesinde hazırlanacak kendi özel kanunları yürürlüğe girinceye kadar, 10.06.1949 tarihli ve 5441 sayılı Kanun 14.07.1970 tarihli ve 1309 sayılı Kanun, 14.07.1970 tarihli ve 1310 sayılı Kanun ile bu kanunlarda atıf yapılan kanun hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

Ancak:

A) 14.07.1970 tarihli ve 1309 sayılı Kanunun 12 nci maddesi ile 14.07.1970 tarih ve 1310 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde idari sözleşme ücret limitleri aşağıdaki tutarlara yükseltilmiştir.

Stajyerler 1650

Sahne uygulatıcıları (Uzman memurlar) 1100 - 3700

Sanat uygulatıcıları (Uygulatıcı uzman memurlar) 1500 - 5000

Sanatkar memurlar 2000 - 7000

Bu tutarlara 1309 sayılı Kanunun 17 nci, 1310 sayılı Kanunun ek 4 üncü maddesine göre herhangi bir zam yapılamaz. Yukarıdaki limitler Devlet memurları göstergelerine uygulanacak katsayı nedeniyle husule gelecek artış veya eksiliş oranında artırılır veya eksiltilir.

B) Devlet Memurları Kanununun derece yükselmesi ve kademe ilerlemesine ilişkin hükümleri gözönünde bulundurulmak suretiyle;

1 - Stajiyerlerin emekli keseneklerine esas ücret dereceleri, 1327 sayılı Kanuna ekli gösterge tablosundaki 10 uncu derecenin ilk kademesinden başlar ve bu derecenin;

2 - Sanatkarların emeklilik keseneklerine esas ücret dereceleri, 9 uncu derecenin ilk kademesinden başlar ve 1 inci derecenin;

3 - Sanat uygulatıcıların (uygulatıcı uzman memurların) emekli keseneğine esas ücret dereceleri 10 uncu derecenin ilk kademesinden başlar ve 4 üncü derecenin;

4 - Sahne uygulatıcılarının (uzman memurların) emekli keseneklerine esas ücretleri 13 üncü derecenin ilk kademesinden başlar ve 6 ncı derecenin;

son kademesine kadar yükselir.

C) Devlet Tiyatrosu ile Devlet Opera ve Balesinin, Orkestra üyeleri hakkında da (A) ve (B) bentlerinde yazılı hükümlere göre işlem yapılır.

D) Devlet Tiyatro, Opera ve Balesinin (A) bendinde tespit edilen personelin dışında kalan personeli hakkında Devlet Memurları Kanununun (1327 sayılı Kanunun 90 ıncı maddesiyle eklenen ek geçici 20 nci maddesi hükümleri hariç) bütün hükümleri uygulanır.

Bu madde kapsamına giren kurumlarda hizmet sözleşmeleri Maliye Bakanlığının olumlu görüşüne dayanılarak yapılır.

(Ek:29.11.1984-KHK 243/35 md.; Değişik:04.03.1987-KHK 272/1 md.) Kültür ve Turizm Bakanlığının sanatla ilgili merkez ve taşra birimlerine bağlı olarak çalışan orkestra, koro ve topluluk sanatçıları, sanatkarları ve sanatçı öğretmenleri ile stajyerleri hakkında da bu maddenin (B) ve (D) bendlerinde yer alan hükümler uygulanır. Halen görevde bulunanların durumları da buna göre yeniden düzenlenir.

EK GEÇİCİ MADDE 13 - BELEDİYE OPERA VE TİYATROLARI, ŞEHİR VE BELEDİYE KONSERVATUVAR VE ORKESTRASI

(Ek:31.07.1970-1327/90 md.; Değişik:23.12.1972- KHK 2/4 md.)

Belediye Opera ve Tiyatroları ile Şehir ve Belediye Konservatuvar ve Orkestralarının teknik bünyeye dahil olan stajiyer, uzman memurlar uygulatıcı uzman memurlar ve sanatkarlar hakkında, kendi özel kanunları yürürlüğe girinceye kadar 29.07.1960 tarih ve 37 sayılı Kanun ile bu Kanunla atıf yapılan kanun hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

Ancak;

A) Teknik bünyeye dahil stajiyer ve sanatkarların sözleşme ücretleri ve emeklilik keseneğine esas aylıkları bakımından başlangıç ve en son yükselebilecekleri derece ve kademeleri hakkında, bu Kanunun ek geçici 12 nci maddesinin (A) bendi ile (B) bendinde tesbit edilen taban ve tavan rakamları uygulanır.

Şu kadar ki, belediye meclisleri bahsi geçen sanatkarlar ve stajiyerler için ek geçici 12 nci maddenin (A) bendi ile yükseltilen sınırlardan daha aşağı ücret tesbitine yetkilidir.

B) Belediye Opera ve Tiyatroları ile Şehir ve Belediye Konservatuvar ve Orkestralarında çalışan ve (A) bendinin dışında kalan personel hakkında bu Kanunun belediyeler personeli ile ilgili hükümleri uygulanır.

Bu madde kapsamına giren kurumlarda hizmet sözleşmeleri Maliye Bakanlığının olumlu görüşüne dayanılarak yapılır.

(Ek : 30.05.1973 - KHK 5/13 md.) Bu madde kapsamına giren Kuruluşların 29.07.1960 tarihli ve 37 sayılı kanun kapsamına girmeyen teknik bünyeye dahil stajyer, uzman memur, uygulatıcı uzman memur ve sanatkarları hakkında ek geçici 12 nci maddenin (B) bendi hükmü uygulanır.

EK GEÇİCİ MADDE 14 - CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI ÜYELERİ

(Ek:31.07.1970-1327/90 md.; Değişik:23.12.1972- KHK 2/4 md.)

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının 6940 sayılı Kanuna göre teknik kuruluşuna dahil olan personeli hakkında bu Kanun esasları çerçevesinde hazırlanacak kendi özel kanunları yürürlüğe girinceye kadar, 6940 sayılı Kanun hükümleri ile bu Kanunun atıf yaptığı kanun hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

Ancak;

A) Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası teknik kuruluşuna dahil üyelerinin aylıklarının hesabında bu kanuna ek gösterge tablosu esas alınır.

B) Devlet Memurları Kanununun derece yükselmesi ve kademe ilerlemesine ilişkin hükümleri gözönünde bulundurulmak suretiyle;

1) Stajiyerler 10 uncu derecenin ilk kademesinden işe başlarlar ve bu derecenin son kademesine,

2) Sanatkarlar 9 uncu derecenin ilk kademesinden işe başlarlar ve 1 inci derecenin son kademesine,

Kadar yükselebilirler.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının özel kanununa göre teknik kuruluşu dışında kalan personeli hakkında Devlet Memurları Kanununun bütün hükümleri uygulanır.

(Ek : 30.05.1973 - KHK 5/14 md.) Bu madde hükümleri Devlet Senfoni Orkestrası personeli hakkında da uygulanır.

EK GEÇİCİ MADDE 15 - TİYATRO, OPERA, BALE SANATKARLARI İLE ORKESTRA TEKNİK PERSONELİNİN İNTİBAKI

(Ek:31.07.1970-1327/90 md.;Değişik:15.05.1975-1897/2 md.)

Ek geçici 12 ve 13 üncü maddelerde yazılı personelin emeklilik, ek geçici 13 üncü maddenin son fıkrasında ve ek geçici 14 ve 17 nci maddede yazılı personelin aylık bakımından intibakında bu maddelerin başlangıç dereceleri esas alınmak suretiyle ve söz konusu maddelerde yazılı görevler ile 87 nci maddede sayılan kurumlarda; ek geçici 12, 13 ve 14 üncü maddelerde yazılan sanatkar, sanatkar öğretmen, stajyer sanatkar ve sanatkar niteliğindeki hizmetlerde ve hazırlık kıtası ile okul dönemi dahil yedek subaylıkta (muvazzaflık dışında geçen süre dahil), yedek subay öğretmenlikte ve muvazzaf ve ihtiyat erlikte geçen süreler her yıl için bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir.

Ancak, ek geçici 12 nci maddenin (B) bendinin 3 üncü fıkrasında belirlenen sanat uygulatıcılarından yüksek öğrenim görmüş olanlarla, 4 üncü fıkrasında belirlenen sahne uygulatıcılarından lise, lise dengi veya yüksek öğrenim görmüş olanların emekli keseneğine esas başlangıç dereceleriyle yükselebilecekleri derecelerin tespitinde 36 ncı madde hükümleri uygulanır.

1309 ve 1310 sayılı Kanunlarda yazılı orkestra yönetim kurulu, teknik kurul ve sanat ve yönetim kurulu tarafından tespit edilen ücretler ek geçici 12 ve 13 üncü maddelerde yazılı personelin halen almakta oldukları brüt aylık tutarlarından az olduğu takdirde, ilgililerin ücretleri bu aylık seviyesine yükselinceye kadar aradaki fark ödenmeye devam olunur. Bunların, ücretlerinin azaltılmış olması, emeklilik keseneğine esas aylık derece ve kademeleri yönünden kazanılmış haklarını ihlal etmez.

Ek geçici 12 nci maddenin (B) bendinin 2 nci fıkrasında belirtilen sanatkarlardan 4 yıllık yüksek öğrenim üstü öğrenim yapan sanatkarlar ve daha ileri uzmanlık öğrenimi yapan sanatkarlarla, 3 üncü fıkrada belirlenen sanat uygulatıcılarından yüksek öğrenim görmüş olanlarla 4 üncü fıkrasında belirlenen sahne uygulatıcılarından lise, lise dengi veya yüksek öğrenim görmüş olanların emekli keseneğine esas başlangıç dereceleriyle yükselebilecekleri derecenin tespitinde 36 ncı madde hükümleri uygulanır.

Bu madde kapsamına giren pesonelin intibakları bir defa da ek geçici 2, 3 ve 4 üncü maddeler hükümlerine göre yapılır ve bu iki intibaktan personelin lehine olan esas alınır.

EK GEÇİCİ MADDE 16 - DEVLET SANATÇILARI VE SANATKARLAR

(Ek:31.07.1970-1327/90 md.;Değişik:12.02.1982-2595/16 md.)

Teknik bünyeye dahil olmayan ve haklarında Devlet memurları Kanunu hükümlerinin uygulanması gerekenler hariç, bu Kanunun Ek Geçici 12,13 ve 14 üncü maddeleri kapsamına dahil personel ile Kültür ve Turizm Bakanlığının sanatla ilgili merkez ve taşra birimlerine bağlı olarak çalışan orkestra, koro ve topluluk sanatçıları, sanatkarları ve sanatçı öğretmenleri ile Devlet sanatçıları söz konusu maddelerin mali hükümlerine bağlı kalınmaksızın sözleşmeli olarak çalıştırılabilirler.

Sanatçı sıfatını kazananlardan yönetici kadrolara atananlar da bu kadrolar karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılabilirler.

(Değişik : 22.08.1989 - KHK 378/5 md.) Yukarıdaki fıkralara göre sözleşmeli olarak çalıştırılacakların sözleşme esasları, bunlara ödenebilecek ücretin üst sınırları ve sağlanacak sosyal yardımlar ile diğer mali haklar; ilgili bakanlığın önerisi ve Maliye ve Gümrük Bakanlığının görüşü üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılır.

(Değişik : 09.04.1990 - KHK 418/14 md.; İptal: Ana. Mah.nin 5.2.1992 tarih ve E.1990/22, K.1992/6 sayılı kararı ile; Yeniden Düzenleme: 18.05.1994-KHK 527/12 md.)

Bu şekilde sözleşme ile çalıştırılanlar, kesenekleri kendilerince ve kesenek karşılıkları da kurumlarınca karşılanmak üzere, T.C. Emekli Sandığı ile ilgililendirilirler. Sanatçı, Sanatkar, Sanatçı Öğretmenler ile Devlet sanatçılarının emeklilik kesenekleri bu Kanuna ekli (I) sayılı Ek gösterge cetvelinde kadroları teknik hizmetler sınıfında yer alan mühendisler için öngörülen ek göstergeler esas alınır. Ancak yönetici kadrolar karşılık gösterilerek sözleşme ile çalıştırılanların emeklilik kesenekleri bu kadrolar için saptanmış bulunan ek göstergelerden düşük olamaz.

EK GEÇİCİ MADDE 17 - GENELKURMAY BAŞKANLIĞI MEHTERAN BÖLÜĞÜ SANATKARLARI

(Ek: 31.07.1970 - 1327/90 md.; 30.05.1974 - KHK/12 ; Aynen Kabul : 15.05.1975 - 1987/2 md.)

Genelkurmay Başkanlığı Mehteran Bölüğü sanatkarları hakkında kendi özel kanunları yürürlüğe girinceye kadar aşağıdaki hükümler uygulanır.

A) Sözü edilen sanatkarların aylıklarının hesabında bu kanuna ekli gösterge tablosu esas alınır.

B) Bu kanunun derece yükselmesi ve kademe ilerlemesine ilişkin hükümleri gözönünde bulundurulmak suretiyle;

1) Stajyerler 10 uncu derecenin ilk kademesinden işe başlarlar ve bu derecenin son kademesine,

2) Sanatkarlar 9 uncu derecenin ilk kademesinden işe başlar, birinci derecenin son kademesine,

Kadar yükselebilirler.

Bunların intibakları ek geçici 15 inci maddedeki hükümler dairesinde yapılır.

EK GEÇİCİ MADDE 18 - BU KANUNA TABİ KURUMLARDA İŞÇİ STATÜSÜNDE ÇALIŞANLAR İLE SÖZLEŞMELİ PERSONEL HAKKINDA UYGULANACAK HÜKÜMLER

(Ek:31.07.1970-1327/90 md.;Değişik:15.05.1975-1897/2 md.)

Bu Kanuna tabi kurumlarda işçi statüsünde çalışmakta olup da fiilen yaptıkları iş dolayısıyle memur tanımına girenlerden memur statüsüne geçirilenler ile 30.11.1970 tarihinde özel kanunlarına göre veya dış teknik yardım fonlarından ücret alarak, bu kanunun 4 üncü maddesine göre sözleşmeli çalışanlardan intibakı yapılanlar ve sözleşmelerinde yazılı süreler 30.11.1970 tarihinden sonra sona erip de sözleşmelerini yenilemiş bulunan personelden yeni sürenin sonunda memurluğa geçmek isteyenlerin intibakı, ek geçici 2 ve 3 üncü maddeler hükümlerine göre yapılır.

EK GEÇİCİ MADDE 19 - 657 SAYILI KANUN KAPSAMI DIŞINDA KALAN KURUMLAR MENSUPLARINA UYGULANACAK KATSAYI

(Ek:31.07.1970-1327/90 md.;Değişik:23.12.1972- KHK 2/4 md.)

Bu Kanunun ek geçici 6, 7, 9, 12, 13 ve 14 üncü maddelerinde yazılı olanların aylık miktarlarının tesbitinde de Genel Bütçe Kanunu ile Devlet memurları için kabul olan katsayı uygulanır.

EK GEÇİCİ MADDE 20 - MEMUR YARDIMLAŞMA KURUMU KESENEĞİ

(Ek:31.07.1970-1327/90 md.;Mülga:12.02.1982-2595/19-a md.)

EK GEÇİCİ 7, 9, 12, 13 VE 14 ÜNCÜ MADDELER KAPSAMINA GİREN PERSONELE, BU

KANUNA TABİ MEMURLARA, ÖDENENLER DIŞINDA ÖDEME YAPILAMIYACAĞI VE BUNLARA

UYGULANACAK DİĞER HÜKÜMLER

EK GEÇİCİ MADDE 21 -

(Ek:31.07.1970-1327/90 md.;Değişik:15.05.1975-1897/2 md.)

(Değişik : 22.10.1981 - 2543/1 md.) Ek geçici 7, 9, 12, 13 ve 14 üncü maddeler kapsamına giren personele bu Kanuna tabi memurlara ödenenler dışında herhangi bir ödeme yapılamaz. Ancak, 440 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi hükümleri ile 30 ve geçici 7 nci maddesindeki haklar saklıdır.

178 inci maddenin, (1, 2, 3 üncü derece yönetici kadrolarında bulunanlara fazla mesai ödenmez) hükmü, TRT’nin haber ve program hizmetlerinde çalışan elemanlarla Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi personeline uygulanmaz.

Bu kanunun: İkinci görev yasağı, ikinci görev verilecek memurlar ve görevler ders görevi ve konferans ücreti, iş güçlüğü zammı, iş riski zammı, mali sorumluluk tazminatı (Kasa açığından sorumlu olan veznedarlar, nakit ve kıymet muhafızları ve diğer görevlilere verilen kasa tazminatları) eleman temininde güçlük zammı, avukatlık ücreti, fazla çalışma ücreti ile diğer özlük ve sosyal haklarla ve istihdam şekilleriyle ilgili hükümleri birinci fıkrada yazılı personel hakkında da uygulanır.

Ek geçici 12 nci ve 13 üncü maddeler kapsamına giren personel hakkında 5441, 1309, 1310, 37 ve 6940 sayılı kanunların bütün hükümleri aynen uygulanır. Devlet Tiyatroları, Devlet Opera ve Balesi, Senfoni Orkestraları ve Devlet Konservatuvarlarında görevli sanatkar ve sanatkar yöneticileri ile, belediyelere bağlı tiyatro, opera ve orkestralarda görevli sanatkarların sahne ve sanatla ilgili çalışmalarında bütün hizmetlerin yürütülmesinde başka iş ve hizmet yasağına ilişkin hükümler uygulanmaz.

EK GEÇİCİ MADDE 22 -

(Ek: 31.07.1970 - 1327/90 md.)

Bu kanunun ek geçici 1-6, 8, 10, 11, 15, 16, 17 ve 18 inci maddeleri uyarınca yapılacak intıbaklarda, personelin Genel Kadro Kanununun yürürlüğe girdiği tarihteki hukuki durumları esas alınır.

EK GEÇİCİ MADDE 23 -

(Ek: 31.07.1970 - 1327/90 md.)

Bu kanunun uygulanmasında yeterli hüküm olmaması dolayısiyle kesin bir şekilde halledilmesine imkan bulunmıyan durumları, kanunun benzer hükümleri ile genel ilkelerini dikkate almak suretiyle çözümlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Bakanlar Kurulu karariyle çözümlenen haller için en kısa zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisine gerekli kanun tasarısı sevk edilir.

EK GEÇİCİ MADDE 24 -

(Ek: 31.07.1970 - 1327/90 md.)

Bu Kanunun 43 üncü maddesi uyarınca gösterge rakamlarına 50, 100, 150 veya 200 rakamları eklenmek suretiyle hangi görevlere ödeme yapılacağı ve 50 ila 70 arasındaki göstergelerin hangi memuriyetler için alınacağı, kanunun ilk uyglama yılında Bakanlar Kurulunca tespit edilir ve tespit tarihini takip eden ay başından itibaren ödeme yapılmaya başlanır. Tespit edilen bu görevler 1971 yılı Bütçe Kanunu ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgisine sunulur.

EK GEÇİCİ MADDE 25 -

(Ek: 31.07.1970 - 1327/90 md.)

Yasama organı üyeleriyle dışardan atanan bakanlardan emekliliklerini devam ettirenler, Yasama organından veya memuriyetten emekli olanların, kazanılmış haklarını teşkil eden emekli keseneklerine, esas olan derecelerine göserge tablosunda tekabül eden dereceler üzerinden intıbakları yapılır ve emeklilikleri düzenlenir.

EK GEÇİCİ MADDE 26 -

(Ek: 31.07.1970 - 1327/90 md.)

Halen teşkilat kanunu ve kadroları bulunmıyan bakanlıklar için Genel Kadro Kanunu ile alınacak kadrolara, bu bakanlıklarda çalışıp kadroları bağlı ve ilgili kuruluşlarda bulunan personelden, bakanlıkça lüzum görülenlerin fiilen ifa ettikleri görevlere tayin ve intıbakları bu kanun hükümlerine göre yapılır.

EK GEÇİCİ MADDE 27 -

(Ek:31.07.1970-1327/90 md.;Mülga:15.05.1975-1897/2 md.)

EK GEÇİCİ MADDE 28 - 36 NCI MADDENİN (A) BENDİNİN 11 İNCİ FIKRASINDA SAYILAN MEMURLUKLARI ÖZEL KANUN, TÜZÜK VE YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE DAYANILARAK ALMIŞ BULUNANLARIN DURUMLARI

(Ek:31.07.1970-1327/90 md.;Değişik:15.05.1975-1897/2 md.)

36 ncı maddenin (A) bendinin 11 inci fıkrasında sayılan unvanları ve belediyelerdeki teftiş heyetlerine dahil müfettiş unvanlarını söz konusu fıkrada belirtilen şartlarla kazanmamış olmakla beraber, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine dayanarak almış bulunanların intibakları yapılırken, bunların söz konusu fıkrada belirtilen unvanları bu fıkrada gösterilen şekilde almış oldukları kabul edilmek suretiyle bir defaya mahsus olmak üzere işlem yapılır.

EK GEÇİCİ MADDE 29 - DOKTORA MASTER VE UZMANLIK YAPANLARIN İNTİBAKLARINDA DEĞERLENDİRİLECEK SÜRE

(Ek:31.07.1970-1327/90 md.;Mülga:15.05.1975-1897/2 md.)

EK GEÇİCİ MADDE 30 -

(Ek:31.07.1970-1327/90 md.;Değişik:30.05.1974- KHK 12/2 md.; Aynen Kabul : 15.05.1975 - 1897/2 md.)

Bu Kanunun ek geçici 9 uncu maddesinde yazılı kurumlardan özel kanunlarla kurulmuş ve sermayesinin % 60’ından fazlası Hazineye ait olanların, mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alınan genel müdürlük müfettiş yardımcıları, kendi özel kanunları çıkıncaya kadar, Devlet Personel Başkanlığınca düzenlenecek özel yeterlik sınavı yönetmeliklerine göre yapılacak sınavda başarı göstererek müfettişliğe atanmaları sırasında, 36 ncı maddenin (A) bendinin 11 inci fıkrası ile Bakanlık müfettişlerine tanınan haklardan yararlanırlar.

Söz konusu kurumlar müfettişlerinden bu unvanı ek geçici 28 inci maddede belirtilen şartlarla almış olanlar hakkında ek geçici 28 inci madde hükümleri uygulanır.

EK GEÇİCİ MADDE 31 - BU KANUN KAPSAMI DIŞINDA KALAN KURUMLAR PERSONELİNE 68 İNCİ MADDENİN UYGULANACAĞI

(Ek:31.07.1970-1327/90 md.;Değişik:23.12.1972-KHK 2/4 md.)

Kendi özel kanunları çıkıncaya kadar bu Kanun kapsamı dışında kalıp da aylıklarını bu Kanuna göre almakta olan ve bu kanunun ek geçici 6, 9, 10, 12, 13 ve 14 üncü maddeleri kapsamına giren kurumlarda, sınıfların 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerindeki kadrolarına 68 inci maddedeki şartlar ve atanmasındaki usule göre aşağı derecelerden memur atanabilir.

EK GEÇİCİ MADDE 32 -

(Ek : 31.07.1970 - 1327/90 md.)

“Maarif Vekaleti tarafından idare edilecek mektep pansiyonları hakkındaki 1838 numaralı Kanunun bazı maddelerinin tadiline ve bu kanuna bazı hükümler ilavesine dair” 2005 sayılı Kanuna dayanılarak Bütçe Kanununa bağlı “N” cetveli ile alınan kadrolarda istihdam olunanlar hakkında, 2005 sayılı Kanunda değişiklik yapılıncaya kadar; bu kanun hükümleri uygulanır.

EK GEÇİCİ MADDE 33 -

(Ek : 31.07.1970 - 1327/90 md.)

Bu kanunun mali hükümlerinin yürürlüğe girdiği tarihle 28.02.1971 tarihi arasında bağlanacak emekli, malullük dul ve yetim aylıkları, yapılacak intıbakların sona erdirilmesine intizaren bu kanunun yürürlüğünden önceki aylık tutarlarına göre hesap edilir.

EK GEÇİCİ MADDE 34 -

(Ek : 31.07.1970 - 1327/90 md.)

Bu kanunun mali hükümlerinin yürürlüğe girdiği tarihle 28.02.1971 tarihi arasında T.C. Emekli Sandığına tabi iştirakçilerden alınacak kesenek, (giriş aidatı ve artış farkları dahil) karşılık ve % 1 nispetindeki ek karşılıklar yeni tutarlar üzerinden tespit edilmekle beraber, bunlardan eski aylık tutarlarına veya emekli keseneğine esas aylıklara isabet eden miktarlar T.C. Emekli Sandığına gönderilir. Sandığa ödenmiyecek miktarlar hakkında 1970 yılı Bütçe Kanununun 21 inci maddesi hükmü uygulanır.

EK GEÇİCİ MADDE 35 -

(Ek : 31.07.1970 - 1327/90 md.)

Evvelce, 36 ncı maddede yazılı genel idare sınıfının 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerindeki görevlerde bulunmuş olup da sonradan daha aşağı derecelerdeki görevlere atananların, emeklilik kesenekleri evvelce iktisap etmiş oldukları yukarı derecelerdeki aylıkları üzerinden kesilir ve emeklilikleri bu derecelerden düzenlenir.

EK GEÇİCİ MADDE 36 -

(Ek:31.07.1970-1327/90 md.;Mülga:15.05.1975-1897/2 md.)

EK GEÇİCİ MADDE 37 -

(Ek : 31.07.1970 - 1327/90 md.)

Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce burslu olarak öğrenim yapmak veya bilgi, görgü, ihtisaslarını artırmak veya incelemelerde bulunmak üzere yurt dışına çıkmış Devlet memurları ile burslu olarak yurt dışında öğrenim yapmaları kurumları ve ilgili yabancı ülkenin görevli kuruluşu arasında kararlaştırılmış olanlara, yurt dışındaki öğrenimleri süresince aylık ve ücretleri, bu Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümlerle tespit edilmiş tutarlar üzerinden kendilerine ödenir.

EK GEÇİCİ MADDE 38 -

(Ek:01.02.1972-KHK 1/1;İptal:23.10.1972-7/5225 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı.)

EK GEÇİCİ MADDE 39 - MEMURLARDAN ÜST DERECEDE ÖĞRENİM SAYILMAYAN MESLEKİ ÖĞRENİM GÖRENLERE KADEME İLERLEMESİ UYGULANACAĞI

(Ek:23.12.1972-KHK 2/4 md.;Mülga:15.05.1975-1897/2 md.)

EK GEÇİCİ MADDE 40 - DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI DIŞ KURULUŞLARINDA ÇALIŞAN HİZMETLİLERİN İNTİBAKI

(Ek:23.12.1972-KHK 2/4 md.;Değişik:08.10.1973-KHK 8/20 md.)

Dışişleri Bakanlığı dış kuruluşlarında (D) cetvelinden alınan torba kadrolarda istihdam edilmeleri sebebiyle emeklilikle ilgilendirilmeleri gerekirken ücretlerinden emeklilik keseneği kesilmeyen hizmetlilerin, 4644 ve 5434 sayılı Kanunlar hükümlerine göre 01.12.1944 tarihinden sonra geçen hizmet süreleri dikkate alınmak ve aldıkları ücretler uygun olmak şartıyla ek geçici 3 üncü madde esasları dairesinde emeklilik keseneğine esas aylık dereceleri tespit edilir ve bunlardan 30.11.1970 tarihinde görevde bulunanlar bu dereceler üzerinden Devlet memurluğuna intibak ettirilirler.

Bu suretle, intibakları yapılanların her derecede geçirdikleri süre içinde almaları lazım gelen emeklilik keseneğine esas aylıklardan bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar kesilmesi gereken kesenekler adlarına borç kaydedilir ve aylıklarından ayrıca % 10 kesilmek suretiyle Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına ödenir. Karşılıkları aynı süre içinde kurumlarınca Sandığa ödenir.

Ancak yukarıdaki esaslara göre intibakları yapılanlardan, bu Kanunun 4 üncü maddesinin (D) fıkrası uyarınca Bakanlar Kurulu Kararı ile işçiler eliyle gördürülmesi kararlaştırılacak olan hizmetlerde çalışmakta bulunanlar, 01.06.1973 tarihinden itibaren işçi statüsüne geçirilirler ve haklarında Sosyal Sigortalar Kanunu hükümleri uygulanır.

Dışişleri Bakanlığı dış kuruluşlarında bütçe kanunlarındaki hükümler uyarınca 01.12.1970 tarihi ile 31.05.1973 tarihleri arasında torba kadrolarda istihdam edilmek üzere yeniden işe alınan personelden öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceyi aşmamak şartiyle belirli bir barem veya emeklilik derecesi olanlar bu derecelerden, açıktan atananlar ise 36 ncı maddedeki giriş derecesinden Devlet memurluğuna intibak ettirilirler.

Bunların göreve başladıkları tarih ile 31.05.1973 tarihi arasında geçen hizmet süreleri kademe ilerlemesi olarak verilir. Öğrenim durumlarına göre yüselebilecekleri dereceyi aşmamak kaydiyle 68 inci maddedeki kanuni bekleme süresini dolduranlarda bu süre derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir. Bunlara durumlarına uygun unvan, sınıf ve derecelerden Bakanlar Kurulunca ihdas edilecek kadrolar tahsis edilir.

(Ek : 15.01.1974 - KHK 9/5 md.) Yukarıki fıkralara göre intibakı yapılanların, intibakları neticesi girecekleri sınıfların derece ve kademelerinden alacakları emsalli aylığa tekabül eden döviz miktarı, 31.05.1973 tarihinde aldıkları döviz miktarından aşağı olduğu takdirde aradaki fark kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi suretiyle giderilinceye kadar, kendilerine ödenmekte devam olunur.

EK GEÇİCİ MADDE 41 - İNTİBAKLAR SIRASINDA GÖREVDE OLMAYANLAR HAKKINDA UYGULANACAK İŞLEM

(Ek:23.12.1972-KHK 2/4 md;Değişik:15.05.1975-1897/2 md.)

Personelin intibakı bu Kanun hükümlerine göre yapılan kurumlarda 01.03.1970 veya 01.03.1975 tarihlerinde yahut bu iki tarih arasında görevde bulunmamış olanların intibakı yapılmaz.

Bu durumda olanlardan sonradan göreve girmek isteyenler hakkında aşağıdaki şekilde işlem yapılır.

A) 01.03.1975 tarihinde;

a) Askerlik görevini yapmakta olanlar,

b) Özel okullarda yöneticilik ve öğretmenlik görevlerinde bulunanlar (Sadece Milli Eğitim Bakanlığı emrinde görev kabul etmiş olmaları şartıyle),

c) 1416 sayılı Kanuna göre yurt dışında öğrenim yapmakta olanlar,

d) 4489 sayılı Kanun ile bu Kanunun 77 nci maddesine dayanılarak yabancı bir memleket veya uluslararası bir kuruluşta görevli bulunanlar,

e) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinde, belediye başkanlığında, illerin daimi komisyon üyeliğinde bulunanlar,

Bu Kanunun ek geçici maddeleri ile getirilmiş bulunan intibak hükümleri dairesinde intibak ettirilecekleri derece ve kademe ile göreve alınabilirler.

B) Görevde bulunmamaları (A) bendinde belirtilen nedenlere dayanmıyanlardan, çeşitli barem ve personel kanunlarına veya T.C. Emekli Sandığı Kanununa göre kazanılmış hakkı olanlar evvelce kazandıkları barem veya emeklilik dereceleri (Bu derece sınıf ve öğrenim durumlarına göre 36 ncı maddede tespit edilen yükselebilme derecesini geçmişse, 36 ncı maddede tesbit edilen yükselebilme derecesi) ve bu derecede geçirilen süre gözönüne alınmak suretiyle tespit edilecek kademe ile göreve alınabilirler.

EK GEÇİCİ MADDE 42 - MECBURİ HİZMETLİLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN ORTADAN KALKMASI

(Ek : 23.12.1972 - KHK 2/4 md.)

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mecburi hizmetle yükümlü olup da, hizmetlerine lüzum olmadığına ilgili kurumun teklifi ve Maliye Bakanlığının uygun görüşüne dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilenlerin bu yükümlülükleri ortadan kalkar.

EK GEÇİCİ MADDE 43 - 1, 2, 3 VE 4 ÜNCÜ DERECE GÖREVLERE 01.12.1971 TARİHİNDEN SONRA ATANANLARIN BU GÖREVLERDE EVVELCE GEÇEN SÜRELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

(Ek : 23.12.1972 - KHK 2/4 md.)

Kurumların, Bakanlar Kurulunca tespit edilen 1, 2, 3 ve 4 üncü derece görevlerine 01.12.1971 tarihinden sonra atananların, bu tesbitle belirlenen aynı derecedeki görevlerde evvelce bulundukları süreler (emeklilik bakımından kazanılmış hak sayılmamak şartıyla) atandıkları yeni görevlerde kademe ilerlemesi verilmek suretiyle değerlendirilir.

EK GEÇİCİ MADDE 44 - AYLIK VE YEVMİYE TUTARLARI ARASINDAKİ FARKIN TANIMI

(Ek : 23.12.1972 - KHK 2/4 md.)

Geçici 5, 6, 8 ve 13 üncü maddelerde geçen aylık ve yevmiye tutarları arasındaki fark bu madelerde sözü edilen ödemelerin net tutarları arsındaki farktan Memur Yardımlaşma Kurumu keseneği ile tasarruf bonosu kesintisi düşüldükten sonra artan kısmı ifade eder.

Yeni vergi kanunları çıkarılması vergi oranlarında veya emekli keseneklerinde artış veya katsayıdaki düşme gibi sebepler bu farkı arttırıcı yönde etkilemez.

EK GEÇİCİ MADDE 45 - İNTİBAK İŞLEMLERİNİ YAPACAK MERCİİ

(Ek:23.12.1972-KHK 2/4 md.;Mülga:15.05.1975-1897/2 md.)

EK GEÇİCİ MADDE 46 - 68 İNCİ MADDE UYARINCA YAPILACAK ATAMALARDA DİKKATE ALINACAK SÜRELER

(Ek : 23.12.1972 - KHK 2/4 md.)

Kararnamenin 1 inci maddesi ile değiştirilen 68 inci maddenin (yasama organı üyeliğinde ve muvazzaf askerlikte-yedek subaylıkta okul devresi dahil-geçen süreler 10 yıllık sürenin hesabında dikkate alınır) hükmü, 1327 sayılı Kanunla değişik 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesi uyarınca 01.12.1970 tarihinden sonra yapılan atamalar hakkında da uygulanır.

EK GEÇİCİ MADDE 47 - TOPRAK VE TARIM REFORMU MÜSTEŞARLIĞI İLE GELİŞTİRİLECEK HAŞHAŞ İKAME BÖLGESİ TEŞKİLATINDA ÇALIŞTIRILACAKLARIN İSTİHDAM ESASLARI

(Ek : 23.12.1972 - KHK 2/4 md.)

Toprak ve Tarım Reformu uygulamaları ve Geliştirilecek Haşhaş İkame Bölgesi Projeleri ile ilgili hizmetlerde bu hizmetlerin devamı süresince ve karşılıkları bu amaçla kurulan fonlardan ödenmek üzere, çalıştırılacaklar hakkında aşağıdaki hükümler uygulanır.

A) Devlet memurları ile bu Kanunun ek geçici 6 ve 9 uncu maddeleri kapsamına giren kuruluşların personeline, Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığının ve Geliştirilecek Haşhaş İkame Bölgesi Teşkilatının kadrolu veya kadrosuz hizmetleri (175 inci madde hükümleri saklı kalmak şartiyle) Bakanlar Kurulunca tespit edilecek ücret karşılığında ikinci görev olarak verilebilir.

B) Sözü edilen kuruluşlarda, Bakanlar Kurulunca tespit edilecek ücret karşılığında, Devlet Memurları ile ek geçici 6 ve 9 uncu maddeler kapsamına giren kuruluşların personelinin de sözleşme ile çalıştırılmaları mümkündür.

Bu şekilde sözleşme ile çalıştırılacak personel, görevlerinden aylıksız izinli ayrılmış sayılırlar. Ve memuriyetleri ile buna ait her türlü hak ve yükümlülükleri devam eder. Bu gibilerin izinli oldukları süre genel hükümler çerçevesinde kademe ilerlemesinde ve derece yükselmesinde değerlendirilir.

Ancak, 68 inci maddeye göre kazanılmış hak aylıklarıın üzerindeki kadroları işgal edenlerin bu süreleri kadro aylığını kazanılmış hak olarak alıncaya kadar kademe ilerlemesi ve derece yükselmesinde doğrudan doğruya dikkate alınır. Ayrıca 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa göre verilmesi gereken kesenek ve karşılıklar ilgililer tarafından ödenmek şartiyle bu süreler fiili hizmet olarak emeklilik mükteseplerinde hesaba katılır.

Bu memurlara, yukarıda anılan teşkilatta aylıksız izinli olarak çalıştıkları süreler karşılığında, asıl bağlı oldukları Kuruluşa karşı herhangi bir mecburi hizmet yüklenemez.

EK GEÇİCİ MADDE 48 -

(Ek : 23.12.1972 - KHK 2/4 md.)

Özel kanununda değişiklik yapılıncaya kadar;

a - MİT Müsteşarlığında özel görevlerin ifası için sözleşmeli olarak çalıştırılacaklar hakkında 4 üncü maddedeki sözleşmeli personel istihdamına ilişkin şartlar aranmaz. Bunların hizmete alınmalarında, Başbakan yetkilidir.

b - MİT Mensuplarından Teşkilat’ta çalışmalarında hizmetin gereği olarak sakınca görülenler, Başbakanlık Teşkilatında başka bir göreve, MİT Müsteşarlığının teklifi ve Başbakanın onayı ile atanırlar.

EK GEÇİCİ MADDE 49 - EK GEÇİCİ 8 İNCİ MADDE KAPSAMINA GİRENLERİN İNTİBAKI

(Ek:30.05.1973-KHK 5/18 md.;Değişik:15.05.1975-1897/2 md.)

Ek geçici 8 inci madde kapsamına girenlerden 30.11.1970 tarihinden önce yüksek öğrenimlerini tamamlamış ve hizmete başlamış olanların 10 ve 11 inci derecelerdeki kanuni yükselme süreleri ile master ve doktora yapanların girdikleri ilk ve bunu takibeden derecelerde geçirdikleri süreleri, 30.11.1970 tarihindeki hukuki durumları esas alınarak, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi, kanuni yükselme sürelerinden artan kısmı ise üst derecede intibak ettirildikleri kademede sayılmak suretiyle değerlendirilir.

Bu suretle değerlendirilecek süreler; hizmete girmeden önce yüksek öğrenimlerini tamamlayanlar ile hizmet sırasında dört yıllık yüksek öğrenimlerini tamamlayanlarda dört yılı ve hizmet sırasında dört yıldan az süreli yüksek öğrenimi tamamlayanlarda üç yılı geçemez.

Yüksek öğrenimlerini tamamladıktan sonra memuriyete girenlerin 3656 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre 12 nci derecede geçirdikleri sürelerinden en çok altı ayı, değerlendirmede, ayrıca nazara alınır.

Mesleğe ilk defa avukatlıktan geçenlerden avukatlık stajının tamamını memuriyet dışında yapanlara iki yılın, memuriyet sırasında yapanlara bir yılın 2/3’ü kadar kıdem verilir.

30.11.1970 tarihi ile 01.03.1975 tarihi arasında geçen başarılı hizmet süreleri, ilgililerin 30.11.1970 tarihi itibariyle intibak ettirilecekleri derece ve kademeler üzerine eklenerek derece ve kademe verilmek suretiyle değerlendirilir.

Bu değerlendirmeden sonra kanuni bekleme sürelerinden artan süreler, üst derecede dikkate alınır.

Mesleğe 30.11.1970 tarih ile 01.03.1975 tarihleri arasında girenlerin, bu tarihler arasındaki başarılı hizmet süreleri 36 ncı maddenin (A) bendi ile öğrenim durumlarına göre tespit olunacak derece ve kademeleri dikkate alınarak intibaklar yapılır.

Bunlardan mesleğe ilk defa avukatlıktan geçenler hakkında avukatlık stajı ile ilgili yukarıdaki hükümler uygulanır.

EK GEÇİCİ MADDE 50 - EK GEÇİCİ 40 INCI MADDE KAPSAMINA GİRENLERİN İNTİBAKI

(Ek:08.10.1973-KHK 8/22 md.;Değişik:30.05.1974-KHK 12; Aynen Kabul : 15.05.1975 - 1897/2 md.)

Dışişleri Bakanlığı dış kuruluşlarında çalışanlardan ek geçici 40 ıncı madde kapsamına girenlerin intibakı, sözü edilen maddenin değerlendirilecek hizmet ile değerlendirme esasları da gözönünde bulundurulmak suretiyle ek geçici 2 ve 3 üncü maddeler esasları dairesinde yapılır.

Emeklilik keseneği ve karşılıklarına ait borçları yeni intibaklarına göre hesap edilerek, tespit edilmiş bulunan borç buna göre düzeltilir ve söz konusu maddedeki esaslar dairesinde ilgililerce ödenir.

EK GEÇİCİ MADDE 51 -

(Ek : 08.10.1973 - KHK 8/22 md.)

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 1322 sayılı Genel Kadro Kanununa istinaden öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri derecelerin üstündeki kadro aylığını alan personel, aynı dereceden diğer unvanlı memuriyetlere aldıkları aylıkla naklen atanabilirler.

Yukarıdaki fıkraya göre atama yapılması, genel hükümler dairesinde ilgililerin kazanılmış hak aylık derecelerine eşit kadrolara atanmalarına engel teşkil etmez.

Yukarıdaki fıkralara girenler ile yüksek öğrenim görmüş olup da kadro derecelerinin üstünde aylık alanlara, aynı dereceden diğer unvanlı memuriyetlere naklen atanmaları halinde, kazanılmış hak olarak aldıkları üst derece aylığının verilmesine devam olunur. Bu fıkra hükmü dış kuruluşlara atamada uygulanmaz. Bunların fiilen almakta oldukları aylıkların altındaki dereceden bir kadroya atanmaları halinde, haklarında 161 inci madde hükmü uygulanır.

Bu madde hükümleri ek geçici 6, 9 ve 10 uncu maddeler kapsamına giren personel hakkında da uygulanır.

EK GEÇİCİ MADDE 52 -

(Ek : 08.10.1973 - KHK 8/22 md.)

Bu Kanuna göre intibakı yapılanlardan yüksek öğrenim görmemiş olanlar; bu Kanunun genel hükümleri gözönüne alınmak ve hiç bir şekilde 4 üncü derecenin son kademe aylığını geçmemek şartiyle, değişik 36 ncı maddede tespit olunan sınıflarında öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri derecelerin bir üst derecesinin son kademesine kadar yükseltilebilirler.

Şu kadar ki, bunlar hakkında derece yükselmesi yapılabilmesi için; ilgililerin intibak ettirildikleri derecelerde, öğrenim durumları itibariyle değişik 68 inci maddede tespit olunan asgari bekleme süreleri kadar fiilen çalışmış olmaları şarttır.

Bu madde hükmü, bu Kanuna göre yapılacak intibaklarda dikkate alınmaz.

Bu madde ile 4 üncü dereceden kadrolara atanma hakkı tanınanlar, yüksek öğrenim şartı aranmaksızın değişik 68 inci maddenin 4 ve 5 inci fıkralarına göre 4 üncü derecedeki görevlere 31.12.1973 tarihine kadar atanabilirler.

EK GEÇİCİ MADDE 53 -

(Ek:08.10.1973-KHK 8/22 md.;Mülga:15.05.1975-1897/2 md.)

EK GEÇİCİ MADDE 54 -

(Ek : 19.02.1980 - 2261/5 md.)

Emniyet Örgütü mensupları hakkında uygulanmakta olan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu; ek ve değişiklikleri, ilgili kanun hükmünde kararnameler ve bu yasalara dayanılarak yürürlüğe konulan yönetmelikler hükümlerinin kapsamına giren konular, Emniyet Örgütünün hizmet ve kuruluşunun nitelik ve özelliği gözönüne alınarak özel bir kanunla düzenlenir.

Bu düzenleme yapılıncaya kadar, Emniyet örgütü mensupları hakkında halen yürürlükte bulunan söz konusu hükümlerin uygulanmasına devam olunur.

EK GEÇİCİ MADDE 55 -

(20.02.1979 - 2182/1 md. ile gelen Ek Geçici 1 inci md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.) Bu Kanun ve Ek Geçici Maddelerine göre aylık almakta olan personelin bu Kanunla iktisap ettikleri kazanılmış hak aylıkları bir defaya mahsus olmak üzere öğrenim durumlarına bakılmaksızın ve kadro koşulu aranmaksızın bir üst derecenin aynı kademesine getirilir ve alt derecede bulundukları kademede geçen süre, üst derecedeki kademede geçmiş sayılır.

Birinci fıkra esaslarına göre verilen derece, ek geçici 12 ve 13 üncü maddeler kapsamına giren personelin, emekli keseneğine esas aylık derece ve kademelerine eklenir.

Emekli keseneğine esas aylığı bu Kanuna göre kazanılmış hak aylığının üstünde bulunanlara, birinci fıkra esaslarına göre verilecek derece, kazanılmış hak aylığı ile emekli keseneğine esas aylık derece ve kademelerine ayrı ayrı uygulanır.

EK GEÇİCİ MADDE 56 -

(20.02.1979 - 2182/1 md. ile gelen Ek Geçici 2 nci md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)

Kanunun yürürlük tarihinde askerlik görevini yapmakta olanlar bu Kanun hükmünden faydalandırılır.

EK GEÇİCİ MADDE 57 -

(20.02.1979 - 2182/1 md.ile gelen Ek Geçici 3 üncü md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.) Bu kanun hükümleri, birinci madde kapsamına girenlerden yürürlük tarihinden önce bağlanmış olan emekli, adi malullük, vazife malullüğü aylıkları ile dul ve yetim aylıkları alanlar hakkında da uygulanır.

EK GEÇİCİ MADDE 58 -

(Ek: 26.06.1984 - KHK 241/15 md. ile gelen ek geçici madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)

Bu Kanuna tabi kurumlarda halen sürekli işçi statüsü ile çalışanlarla sözleşmeli personelden 1984 yılı sonuna kadar memurluğa geçmek için yazılı olarak başvuranlar, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri tavanı aşmamak kaydı ile, bu Kanunun ek geçici 1, 2 ve 3 üncü maddeleri hükümleri, 08.06.1984 tarih ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde sayılan kuruluşlarda 01.03.1979 tarihinde görevli olanlar için ayrıca 20.12.1979 tarih ve 2182 sayılı Kanun hükümleri de dikkate alınarak derece ve kademeleri tesbit edilmek suretiyle sınav şartı aranmaksızın boş memur kadrolarına intibak ettirilebilirler.

87 nci maddede belirtilen kurumlarda işçi veya sözleşmeli olarak çalışmakta iken 01.03.1975 - 01.03.1982 tarihleri arasında memuriyete geçmiş olanların bu statülerde geçen hizmetleri ile memuriyette geçmiş olan hizmetleri kadro şartı aranmaksızın kazanılmış hak aylıklarının tespitinde birinci fıkra hükümlerine göre değerlendirilir.

EK GEÇİCİ MADDE 59 -

(Ek : 28.12.1994 - 4065/2 md.)

Bu Kanuna tabi kurumlarda halen sürekli işçi statüsü veya sözleşmeli statüde çalışmakta olan Ahıska Türkleri ve Bulgaristan’dan zorunlu göçe tabi tutulan soydaşlardan Türk vatandaşlığına geçmiş olup bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren 1995 yılı sonuna kadar memurluğa geçmek için yazılı olarak başvuranlar, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri tavanı aşmamak kaydı ile bu Kanunun Ek Geçici 1, 2 ve 3 üncü maddeleri hükümlerine göre; 458 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri de dikkate alınarak derece ve kademeleri tespit edilmek suretiyle sınav şartı aranmaksızın boş memur kadrolarına intibak ettirebilirler.

Bu Kanunun yayımı tarihinden sonra hizmete alınan Ahıska Türkleri ve Bulgaristan’dan zorunlu göçe tabi tutulan soydaşlardan Türk vatandaşlığına geçmiş olanlardan göreve başladıkları tarihten itibaren 6 ay içinde memurluğa geçmek için yazılı olarak başvuranlar hakkında da yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.

EK GEÇİCİ MADDE 60 -

(Ek : 09.04.1990 - KHK 418/15 md.; İptal : Ana. Mah.nin 5.2.1992 tarih ve E.1990/22,K.1992/6 sayılı kararı ile.)

EK GEÇİCİ MADDE 61 -

(Ek: 22.09.1991 - KHK 458/1 md.)

Bu Kanun ve ek geçici maddelerine göre aylık almakta olan personelden (2802 sayılı Hakimler ve Savcılar kanunu ile 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununa tabi olanlar dahil) 20.02.1979 tarihli 2182 sayılı, 19.02.1980 tarihli ve 2260 sayılı Kanunların hükümlerinden yararlanmamış olanların kazanılmış hak aylıkları bir defaya mahsus olmak üzere öğrenim durumlarına bakılmaksızın ve kadro aranmaksızın bir üst derecenin aynı kademesine getirilir ve alt derecede bulunulan kademede geçirilen süre üst derecedeki kademede geçmiş sayılır.

Birinci fıkra esaslarına göre verilen derece, ek geçici 12 ve 13 üncü maddeler kapsamına giren personelden 20.02.1979 tarihli ve 2182 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmamış olanların emekli keseneklerine esas aylık derece ve kademelerine eklenir.

Emekli keseneklerine esas aylıkları kazanılmış hak aylıklarının üzerinde bulunanlara, birinci fıkra esaslarına göre verilecek derece kazanılmış hak aylıkları ile emekli keseneklerine esas aylık derece ve kademelerine ayrı ayrı uygulanır.

Birinci, ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri, bu fıkraların kapsamına girenlerden bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bağlanmış olan emekli, adi malullük, vazife malullüğü aylıkları ile dul ve yetim aylıkları alanlar hakkında da uygulanır.

Daha önce memuriyeti olanlardan 2182 ve 2260 sayılı kanun hükümlerinden yararlanmamış bulunanlardan bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar hakkında da bu madde hükümleri uygulanır.

MADDE 237 - YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER

Bu Kanunun birinci maddesi kapsamına giren kurumlardaki memurlar hakkında:

a)   31.03.1926 tarih ve 788 sayılı Kanun ile ek ve tadilleri (238 inci maddenin 3 ve 4 üncü fıkralarında söz konusu edilen maddelerin düzenlediği konularla ilgili hükümler, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi izliyen mali yıl başına kadar saklı kalmak şartiyle) bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte;

b)  (Değişik : 31.07.1970 - 1327/91 md.) 20.06.1927 tarih ve 1108 sayılı, 30.06.1939 tarih ve 3656 sayılı, 28.02.1959 tarih ve 7244 sayılı kanunlarla bu kanunların ek ve tadilleri, 23 Temmuz 1965 tarihinden evvel ve sonra yürürlüğe giren teşkilat kanunları ile diğer kanunların bu kanuna aykırı hükümleri ve Devlet memurlarının hizmet şartlarını, niteliklerini, atanma ve yetiştirilmelerini, ilerleme ve yükselmelerini, ödev, hak, yüküm ve sorumluluklarını, aylıklarını, ödeneklerini ve diğer özlük işlerini düzenliyen hükümler Genel Kadro Kanununun yürürlüğe girdiği ayın son gününden itibaren yürürlükten kalkar.

c)  (Ek : 31.07.1970 - 1327/91 md.) Ancak, Atom Enerjisi Komisyonunda hangi hizmetlerin 234 sayılı Kanun hükümleri uyarınca sözleşme ile yürütülmesine devam olunacağı Atom Enerjisi Komisyonunun teklifi üzerine Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığının mutalaası alınmak suretiyle Bakanlar Kurulunca tespit olunur.

d)  (Ek : 31.07.1970 - 1327/91 md.) 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu hükümleri saklıdır.

e)  (Ek : 31.07.1970 - 1327/91 md.) 30.02.1960 tarihli ve 91 sayılı Kanunun 17 ve 19 uncu maddeleri, 12.10.1960 tarihli ve 99 sayılı Kanunun 1 inci maddesi, 933 sayılı Kanunun 4 ve 8 inci maddeleri hükümleri saklıdır.

 

Hizmet sözleşmesi esasları Bakanlar Kurulu kararı ile tespit olunur.

f)   (Ek : 25.06.1973 - 1757/224 md.) Toprak ve Tarım Reformu Kanununun 189, 191, 192, 193, 195, 197, 199 ve 200 üncü maddeleri hükümleri saklıdır.

 

 

 

MADDE 238 - KANUNUN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ

(Mülga : 23.12.1972 - KHK 2/5 md.)

MADDE 239 -

Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

I SAYILI CETVEL

METİN

(Ek : 09.04.1990 - KHK 418/3 md.; İptal : Ana. Mah.nin 5.2.1992 tarih ve E.1990/22, K.1992/6 sayılı kararı ile; Yeniden Düzenleme: 18.05.1994 - KHK 527/3 md.)

HİZMET SINIFLARI İTİBARİYLE UNVAN VEYA AYLIK ALINAN DERECELERE GÖRE EK GÖSTERGELER

METİN

·        ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­T­­­­­­­T­­­­­­­­­­­­­­T­­­­­­­­­­­­­­­

 

- - -01.01.1994’den-01.01.1995’den -

- - -itibaren Uygu—İtibaren Uygu- -

- - -lanacak Ek -lanacak Ek -

·        UNVANI -Derece -Göstergeler -Göstergeler -

 

+­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­+­­­­­­­+­­­­­­­­­­­­­­+­­­­­­­­­­­­­­­+

·        I-GENEL İDARE HİZMETLERİ - - - -

·        SINIFI - - - -

 

- - - - -

 

·        a) Başbakanlık Müsteşarı - 1 - 7000 - 8000 -

 

- - - - -

 

·        b) Müsteşarlar - 1 - 6600 - 7600 -

 

- - - - -

 

·        c) Diyanet İşleri Başkanı, - - - -

·        Başbakanlık Teftiş Kurulu - - - -

·        Başkanı, Başbakanlık Yüksek - - - -

·        Denetleme Kurulu Başkanı, - - - -

·        Devlet Personel Başkanı, - - - -

·        Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı - 1 - 6100 - 7000 -

 

- - - - -

 

·        d) GAP İdaresi Başkanı, Atatürk - - - -

·        Kültür Dil ve Tarih Yüksek - - - -

·        Kurumu Başkanı, Toplu Konut - - - -

·        İdaresi Başkanı ve Kamu - - - - - Ortaklığı İdaresi Başkanı, - - - -

·        Başbakan Başmüşaviri, - - - -

·        Başbakanlık Müsteşar - - - -

·        Yardımcıları, DİE Başkanı, - - - -

·        Büyükelçi ve Daimi Temsilci - - - -

·        Unvanını Kazanmış Olanlar - - - -

·        Müsteşar Yardımcıları ve - - - -

·        Genel Müdürler, Bakanlıklar - - - -

·        merkez teşkilatına dahil - - - -

·        Kurul Başkanları, Özel Çevre - - - -

·        Koruma Kurumu Başkanı, Hazine - - - -

·        Hazine Müsteşarlığı Bankalar - - - -

·        Yeminli Murakıpları Kurulu - - - -

·        Başkanı, Hazine - - - -

·        Kontrolörleri Kurulu Başkanı, - - - -

·        Gümrük Müsteşarlığı Teftiş - - - -

·        Kurulu Başkanı, Dış Ticaret - - - -

·        Müsteşarlığı Dış Ticaret - - - -

·        Kontrolörleri Kurulu Başkanı, - - - -

·        Türk Patent Enstitüsü Başkanı - 1 - 5500 - 6400 -

 

- - - - -

 

·        e) Devlet Planlama Teşkilatı - - - -

·        Genel Sekreteri, - - - -

·        Başbakan Müşavirleri, - 1 - 4500 - 5300 -

 

- - - - -

 

·        f) Diyanet İşleri Başkan - - - -

·        Yardımcıları ile Din İşleri - - - -

·        Yüksek Kurulu Başkanı, - - - -

·        Bakanlar Kurulu Sekreteri, - - - -

·        Başbakanlık Başkanları, - - - -

·        Atatürk Kültür, Dil ve Tarih - - - -

·        Yüksek Kurumu Başkan - - - -

·        Yardımcıları ile Atatürk - - - -

·        Araştırma Merkezi, Türk - - - -

·        Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu - - - -

·        ve Atatürk Kültür Merkezi - - - -

·        Başkanları, Başbakanlık Özel - - - -

·        Kalem Müdürü, Adli Tıp Kurumu - - - -

·        Başkanı, Başbakanlık Yüksek - - - -

·        Denetleme Kurulu Üyesi, - - - -

·        Yüksek Öğrenim Kurulu Genel - - - -

·        Sekreteri, Büyük Şehir Belediye - - - -

·        Genel Sekreteri, Talim ve - - - -

·        Terbiye Kurulu Üyesi, - - - -

·        GAP İdaresi Başkan Yardımcısı - 1 - 4100 - 4800 -

 

- - - - -

 

·        g) En az üç yıl süreli - - - -

·        yükseköğrenim veren fakülte ve - - - -

·        yüksekokulları bitirerek - - - -

·        mesleğe özel yarışma sınavı ile - - - -

·        giren ve belirli süreli meslek - - - -

·        içi eğitimden sonra özel bir - - - -

·        yeterlik sınavı sonunda (veya - - - -

·        yüksek öğrenimli olup, özel - - - -

·        kanunların öngördüğü şartları - - - -

·        taşıyanlardan en az sekiz yıl - - - -

·        mesleki görev yaptıktan sonra - - - -

·        yine bu kanunların öngördüğü - - - -

·        usule göre seçilerek) atanan - - - -

·        Başbakanlık, Bakanlık, - - - -

·        Müsteşarlık, Diyanet İşleri - - - -

·        Başkanlığı ve Bağımsız Genel - - - -

·        Müdürlük ve Büyük Şehir - - - -

·        Belediyesiyle Büyük Şehir - - - -

·        Belediye sınırları içindeki - - - -

·        ilçe Belediyeleri Müfettişleri, - - - -

·        Başbakanlık Uzmanları, Devlet - - - -

·        Planlama Uzmanları, Başbakanlık - - - -

·        Yüksek Denetleme Kurulu - - - -

·        Uzmanları, Dışişleri Meslek - - - -

·        Memurları, Maliye Bakanlığı - - - -

·        Hesap Uzmanları ile Hazine - - - -

·        Müsteşarlığı Bankalar Yeminli - - - -

·        Murakıpları ve Hazine - - - -

·        Kontrolörleri, Hazine Uzmanları - - - -

·        Sigorta Denetleme Uzmanları ile- - - -

·        Aktüerleri, Dış Ticaret - - - -

·        Müsteşarlığı Dış Ticaret - - - -

·        Uzmanları ve Dış Ticaret - - - -

·        Kontrolörleri, Çalışma ve Sosyal- - - -

·        Güvenlik Bakanlığı İş ve İş - 1 - 3200 - 3600 -

·        Güvenliği Müfettişleri ve - 2 - 2600 - 3000 -

·        Bakanlıkların Merkez Teşkilatına- 3 - 1900 - 2200 -

·        dahil Genel Müdürlükleri - 4 - 1450 - 1600 -

·        Kontrolörleri ve Emniyet Genel - 5 - 1100 - 1300 -

·        Müdürlüğü Dernek Denetçileri - 6 - 950 - 1150 -

·        ile Sosyal Sigortalar Kurumu - 7 - 850 - 950 -

·        Sigorta Müfettişleri, - 8 - 750 - 850 -

 

- - - - -

 

·        h) En az 3 yıl süreli yükseköğrenim- - - -

·        veren fakülte ve yüksek okulları- - - -

·        bitirerek mesleğe özel yarışma - - - -

·        sınavı ile giren ve belirli - - - -

·        süreli meslek içi eğitimden - - - -

·        sonra özel bir yeterlik sınavı - - - -

·        sonunda atanan Devlet Personel - - - -

·        Uzmanları, Maliye Bakanlığı - - - -

·        Devlet Bütçe Uzmanları, Devlet - - - -

·        Muhasebe Uzmanları, Devlet - - - -

·        Gelir Uzmanları, Devlet Malları - - - -

·        Uzmanları, Gelir Uzmanları, - - - -

·        Milli Emlak Uzmanları, Vergi - - - -

·        İstihbarat Uzmanları, Maliye - - - -

·        uzmanı, bakanlık ve bağlı - - - -

·        kuruluşların A.T. Uzmanları, - - - -

·        İçişleri Bakanlığı Planlama - - - -

·        Uzmanları, Çevre Uzmanları, - - - -

·        Tüketici ve Rekabet Uzmanları, - - - -

 

- (Ek ibareler: 06.07.1995 - - - - -

·        KHK/562 m. 5) Denizcilik - - - -

·        Uzmanları,Gümrük Uzmanları - - - -

·        Marka Uzmanı, Patent Uzmanı: - - - -

 

- (Ek İbare: 19.06.1994 - KHK/543)- - - -

·        En az üç yıl süreli Yüksek - - - -

·        Öğretim veren Fakülte veya - - - -

·        Yüksekokulu bitirerek yapılacak - - - -

·        sınav sonunda denetmen - - - -

·        yardımcısı kadrolarına atanmış - 1 - 1900 - 2200 -

·        ve en az üç yıl bu kadrolarda - 2 - 1350 - 1600 -

·        çalıştıktan sonra bu süredeki - 3 - 1000 - 1200 -

·        çalışmaları olumlu bulunmak - 4 - 900 - 1100 -

·        kaydıyla Muhasebe Denetmeni, - 5 - 800 - 900 -

·        Vergi Denetmeni ve Milli Emlak - 6 - 700 - 800 -

·        Denetmeni, Dış Ticarette - 7 - 450 - 500 -

·        Standardizasyon Denetmenleri - 8 - 400 - 450 -

·        kadrosuna atanmış olanlar. - - - -

 

- - - - -

 

·        i) Bu sınıfa dahil olup da yukarıda- - - -

·        sayılanlar dışında kalanlardan, - - - -

 

- - - - -

 

·        1. Yükseköğrenim görenler. - 1 - 1900 - 2200 -

·        2 - 1350 - 1600 -

·        3 - 900 - 1100 -

·        4 - 700 - 800 -

·        2. Diğerleri, - 1 - 1350 - 1500 -

·        2 - 1000 - 1100 -

·        3 - 750 - 800 -

·        4 - 600 - 650 -

 

- - - - -

 

·        II-TEKNİK HİZMETLER SINIFI - - - -

 

- - - - -

 

·        a) Kadroları bu sınıfa dahil - 1 - 3200 - 3600 -

·        olup, en az 4 yıl süreli - 2 - 2600 - 3000 -

·        yükseköğretim veren fakülte - 3 - 1900 - 2200 -

·        veya yüksekokullardan mezun - 4 - 1450 - 1600 -

·        olarak yürürlükteki hükümlere - 5 - 1100 - 1300 -

·        göre Yüksek Mühendis, Mühendis, - 6 - 950 - 1150 -

·        Yüksek Mimar ve Mimar unvanını - 7 - 850 - 950 -

·        almış olanlar - 8 - 750 - 850 -

 

- - - - -

 

·        b) Kadroları bu sınıfa dahil olup, - - - -

·        en az 4 yıl süreli yükseköğretim- - - -

·        veren fakülte ve yüksek- - - - -

·        okullardan mezun olarak - - - -

·        yürürlükteki hükümlere göre, - - - -

·        Şehir Plancısı, Bölge Plancısı, - - - -

·        Jeolog, hidrojeolog, Hidrolog, - - - -

·        Jeomorfolog, Jeofizikçi, - 1 - 2600 - 3000 -

·        fizikçi, Matematikçi, - 2 - 1900 - 2200 -

·        İstatistikçi, Yöneylemci - 3 - 1350 - 1600 -

 

- (hareket araştırmacısı), - 4 - 1300 - 1500 -

·        Matematiksel İktisatçı, - 5 - 1000 - 1200 -

·        Ekonomici ve Kimyager unvanını - 6 - 900 - 1100 -

·        almış olanlarla Teknik Yüksek - 7 - 800 - 900 -

·        Öğretmen Okulu mezunları, - 8 - 700 - 800 -

 

- - - - -

 

·        c) Kadroları bu sınıfa dahil olup - - - -

·        da yukarıda sayılanlar dışındaki- 1 - 1900 - 2200 -

·        yüksek öğrenim mezunları ile - 2 - 1350 - 1600 -

·        Yüksek Tekniker ve Tekniker - 3 - 1300 - 1500 -

·        unvanını almış olanlar, - 4 - 900 - 1100 -

 

- - - - -

 

·        d) Kadroları bu sınıfa dahil olup - 1 - 1350 - 1500 -

·        da yukarıda sayılanlar - 2 - 1000 - 1100 -

·        dışında kalanlar, - 3 - 750 - 800 -

·        4 - 600 - 650 -

 

- - - - -

 

·        III-SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI - - - -

 

- - - - -

 

·        a) Uzman Tabip, Tabip, Diş Hekimi, - - - -

·        Uzman Veteriner Hekim, - - - -

·        Veteriner Hekim, Eczacı ve - 1 - 3200 - 3600 -

·        Biyolog unvanını almış - 2 - 2600 - 3000 -

·        olanlarla Tababet Uzmanlık - 3 - 1900 - 2200 -

·        Tüzüğünde belirtilen dallarda - 4 - 1450 - 1600 -

·        uzmanlık belgesi alanlar veya - 5 - 1100 - 1300 -

·        bu dallarda uzmanlık unvanını - 6 - 950 - 1150 -

·        doktora aşaması ile kazanmış - 7 - 850 - 950 -

·        bulunanlar. - 8 - 750 - 850 -

 

- - - - -

 

·        b) Diğer sağlık bilimleri - 1 - 1900 - 2200 -

·        lisansiyerleri, - 2 - 1350 - 1600 -

·        3 - 1000 - 1200 -

·        4 - 900 - 1100 -

·        5 - 800 - 900 -

·        6 - 700 - 800 -

·        7 - 450 - 500 -

·        8 - 400 - 450 -

 

- - - - -

 

·        c) Kadroları bu sınıfa dahil olup - 1 - 1350 - 1500 -

·        da yukarıda sayılanlar - 2 - 1000 - 1100 -

·        dışında kalanlar, - 3 - 750 - 800 -

·        4 - 600 - 650 -

·        IV-EĞİTİM VE ÖĞRETİM - - - -

·        HİZMETLERİ SINIFI - - - -

 

- - - - -

 

·        Kadroları bu sınıfa dahil olanlardan - 1 - 2600 - 3000 -

·        2 - 1900 - 2200 -

·        3 - 1350 - 1600 -

·        4 - 900 - 1100 -

 

- - - - -

 

·        V-AVUKATLIK HİZMETLERİ SINIFI - - - -

 

- - - - -

 

·        Kadroları bu sınıfa dahil olanlardan - 1 - 2600 - 3000 -

·        2 - 1900 - 2200 -

·        3 - 1350 - 1600 -

·        4 - 1300 - 1500 -

·        5 - 1000 - 1200 -

·        6 - 900 - 1100 -

·        7 - 800 - 900 -

·        8 - 700 - 800 -

 

- - - - -

 

·        VI-DİN HİZMETLERİ SINIFI - - - -

 

- - - - -

 

·        Kadroları bu sınıfa dahil olanlardan - - - -

 

- - - - -

 

·        a) Yüksek Öğrenimliler - 1 - 1900 - 2200 -

·        2 - 1350 - 1600 -

·        3 - 900 - 1100 -

·        4 - 700 - 800 -

 

- - - - -

 

·        b) Diğerleri - 1 - 1350 - 1500 -

·        2 - 1000 - 1100 -

·        3 - 750 - 800 -

·        4 - 600 - 650 -

 

- - - - -

 

·        VII-EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI - - - -

 

- - - - -

 

·        a) Emniyet Genel Müdürü - 1 - 6100 - 7000 -

 

- - - - -

 

·        b) Teftiş Kurulu Başkanı, Polis - - - -

·        Akademisi Başkanı ve Emniyet - - - -

·        Genel Müdür Yardımcıları ile - - - -

·        Ankara, İstanbul, İzmir - - - -

·        Emniyet Müdürleri, - 1 - 3800 - 4300 -

 

- - - - -

 

·        c) Daire Başkanları ile - - - -

·        İl Emniyet Müdürleri, - 1 - 3200 - 3600 -

 

- - - - -

 

·        d) Kadroları bu sınıfa dahil olup - 1 - 2600 - 3000 -

·        da Emniyet Müdürü sıfatını - 2 - 1900 - 2200 -

·        kazanmış olanlar, - 3 - 1350 - 1600 -

·        4 - 900 - 1100 -

 

- - - - -

 

·        e) Kadroları bu sınıfa dahil olup - - - -

·        da, yukarıda sayılanlar - - - -

·        dışında kalanlardan; - - - -

 

- - - - -

 

·        aa) Yüksek öğrenimliler - 1 - 1900 - 2200 -

·        2 - 1350 - 1600 -

·        3 - 900 - 1100 -

·        4 - 700 - 800 -

 

- - - - -

 

·        bb) Diğerleri - 1 - 1350 - 1500 -

·        2 - 1000 - 1100 -

·        3 - 750 - 800 -

·        4 - 600 - 650 -

 

- - - - -

 

·        VII-MÜLKİ İDARE AMİRLİĞİ - - - -

·        HİZMETLERİ SINIFI - - - -

 

- - - - -

 

·        a) Müsteşar - 1 - 6600 - 7600 -

 

- - - - -

 

·        b) Vali - 1 - 6100 - 7000 -

 

- - - - -

 

·        c) Kadroları bu sınıfa dahil olup -1 inci - - -

·        da; yukarıda sayılanlar dışında -derece-- - -

·        kalanlar (1 inci derecenin -nin - - -

·        kademelerinden aylık alanlar -4 üncü - - -

·        için Genel İdare Hizmetleri -kade- - - -

·        Sınıfında aynı görev unvanları -mesi - 4100 - 4800 -

·        için belirlenen ek gösterge - 1 - 3500 - 4000 -

·        rakamlarından düşük olmamak - 2 - 3200 - 3600 -

·        üzere) - 3 - 2600 - 3000 -

·        4 - 1900 - 2300 -

·        5 - 1800 - 2200 -

·        6 - 1450 - 1600 -

·        7 - 1350 - 1500 -

·        8 - 1100 - 1300 -

·        9 - 950 - 1150 -

 

L­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­+­­­­­­­+­­­­­­­­­­­­­­+­­­­­­­­­­­­­­­-

II SAYILI CETVEL

(Ek: 09.04.1990 - KHK 418/3 md.; İptal : Ana. Mah.nin 5.2.1992 tarih ve E. 1990/22, K. 1992/6 sayılı kararı ile; Yeniden Düzenleme : 18.05.1994 - KHK 527/3 md.)

KADROLARI GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFININ BİRİNCİ DERECESİNDE BULUNANLARIN EK GÖSTERGELERİ

METİN

·        ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­T­­­­­­­T­­­­­­­­­­­­­­T­­­­­­­­­­­­­­­

 

- - -01.01.1994’den-01.01.1995’den -

- - -itibaren Uygu—İtibaren Uygu- -

- - -lanacak Ek -lanacak Ek -

·        UNVANI -Derece -Göstergeler -Göstergeler -

 

+­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­+­­­­­­­+­­­­­­­­­­­­­­+­­­­­­­­­­­­­­­+

·        1-BAŞBAKANLIK VE BAKANLIKLARDA - - - -

 

- - - - -

 

·        Başbakanlık Müşaviri, Başbakanlık - - - -

·        Başkan Yardımcısı, Bakanlık - - - -

·        Müşaviri, Başbakanlık Basın - - - -

·        Müşaviri, 1.Hukuk Müşaviri, - - - -

·        Elçi-Müsteşar, 1. Sınıf - - - -

·        Başkonsolos, Büyükelçilik - - - -

·        1. Müsteşarı Daire Başkanı - - - -

 

- (Ana ve Yardımcı Hizmet Birimi), - - - -

·        Milli Kütüphane Başkanı, Genel - - - -

·        Müdür Yardımcısı, Maliye Bakanlığı - - - -

·        Hukuk Müşaviri, Dış Politika - - - -

·        Danışma Kurulu Üyesi, Dışişleri - - - -

·        Bakanlığı Eğitim Merkezi Sekreteri,- - - -

·        Bakanlık İl Müdürü (Ankara, - - - -

·        İstanbul, İzmir), Defterdar - - - -

 

- (Ankara, İstanbul, İzmir) - - - -

·        Bayındırlık ve İskan Müdürü - - - -

 

- (Ankara, İstanbul, İzmir) Bakanlık - - - -

·        Bölge Müdürü, Yüksek Fen Kurulu - - - -

·        Üyesi, Gümrükler Başmüdürü (Ankara,- - - -

·        İstanbul, İzmir) Gümrükler Muhafaza- - - -

·        Başmüdürü (Ankara, İstanbul, İzmir)- - - -

·        Maliye Başkanı, Gelirler Bölge - - - -

·        Müdürü, Vergi Dairesi Başkanı,Milli- - - -

·        Emlak Dairesi Başkanı olanlar, - 1 - 3200 - 3600 -

 

- - - - -

 

·        2-YARGI KURULUŞLARI, BAĞLI VE - - - -

·        İLGİLİ KURULUŞLAR İLE - - - -

·        YÜKSEKÖĞRETİM KURULUŞLARINDA - - - -

 

- - - - -

 

·        Vakıflar Meclisi Üyesi, Yönetim - - - -

·        Kurulu Üyesi, A.O.Ç. Müdürü, Devlet- - - -

·        Personel Başkanlığı Başkan - - - -

·        Yardımcısı, Türk Patent Enstitüsü - - - -

·        Başkan Yardımcısı, Atom Enerjisi - - - -

·        Kurumu Başkan Yard., Devlet - - - -

·        İstatistik Enstitüsü Başkan - - - -

·        Yardımcısı, Özel Çevre Koruma - - - -

·        Kurumu Başkan Yardımcısı, Toplu - - - -

·        Konut İdaresi Başkan Yard. Kamu - - - -

·        Ortaklığı İdaresi Başkan - - - -

·        Yardımcısı, Adli Tıp Kurumu Başkan - - - -

·        Yardımcısı, Atatürk Kültür, Dil ve - - - -

·        Tarih Yüksek Kurumu Denetleme - - - -

·        Kurulu Başkanı ile Atatürk - - - -

·        Araştırma Merkezi, Türk Dil - - - -

·        Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Atatürk - - - -

·        Kültür Merkezi Başkan Yardımcıları,- - - -

·        Devlet Planlama Teşkilatı Genel - - - -

·        Sekreter Yardımcısı, Devlet - - - -

·        Planlama Teşkilatı Daire Başkanı - - - -

 

- (Ana Hizmet Birimi), Genel Müdür - - - -

·        Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, - - - -

·        Teftiş ve Kontrol Kurulu Başkanı, - - - -

·        Teftiş ve Tetkik Kurulu Başkanı, - - - -

·        Yüksek öğretim Kurulu Genel - - - -

·        Sekreter Yardımcısı, - - - -

·        Üniversitelerarası Kurul Sekreteri,- - - -

·        Üniversite Genel Sekreteri, Din - - - -

·        İşleri Yüksek Kurulu Üyesi, - - - -

·        Mushafları İnceleme Kurulu Başkanı,- - - -

·        İl Müftüsü (Ankara, İstanbul, - - - -

·        İzmir), 1. Hukuk Müşaviri olanlar. - 1 - 3200 - 3600 -

 

- - - - -

 

·        3-MAHALLİ İDARELER İLE BAĞLI VE - - - -

·        İLGİLİ KURULUŞLARDA - - - -

 

- - - - -

 

·        Büyükşehir Belediye Teftiş Kurulu - - - -

·        Müdürü, Büyükşehir Belediye Genel - - - -

·        Sekreter Yardımcısı, Teftiş Kurul - - - -

·        Başkanı, Genel Müdür Yardımcıları. - 1 - 3200 - 3600 -

 

- - - - -

 

·        4-BAŞBAKANLIK VE BAKANLIKLARDA - - - -

 

- - - - -

 

·        Hukuk Müşaviri, Bakanlık Özel Kalem- - - -

·        Müdürü, Genel Müdürlük ve Başkanlık- - - -

·        Daire Başkanı, Basın ve Halkla - - - -

·        İlişkiler Müşaviri, Dışişleri - - - -

·        Bakanlığı Özel Müşaviri, Savunma - - - -

·        Sekreteri, Bütçe Dairesi Başkanı, - - - -

·        Saymanlık Müdürü, Bakanlık İl - - - -

·        Müdürü, Defterdar, Askeri - - - -

·        Defterdar, Vergi Dairesi Müdürü, - - - -

·        Muhasebe Müdürü, Gelir Müdürü, - - - -

·        Muvazzaf Uzlaşma Komisyonu Başkanı,- - - -

·        Takdir Komisyonu Başkanı, Milli - - - -

·        Emlak Müdürü, Cezaevi Müdürü, Nüfus- - - -

·        ve Vatandaşlık Müdürü, Gümrükler - - - -

·        Başmüdürü, Gümrükler Muhafaza - - - -

·        Başmüdürü, Bayındırlık ve İskan - - - -

·        Müdürü, İstanbul Atatürk Kül.Mer. - - - -

·        Müdürü, Müze Müdürü (İstanbul - - - -

·        Topkapı), Okul Müdürü (Ünvanlılar - - - -

·        dahil), Maliye Kursu Müdürü, - - - -

·        Muhakemat Müdürü, Hastane Müdürü, - - - -

·        İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Ens. - - - -

·        Müd. Gemi Sürvey Kurulu Başkanı, - - - -

·        İst. Validebağ Sanatoryum ve Öğr. - - - -

·        Hst. Başk., Sivil Savunma Koleji - - - -

·        Müdürü, Defterdar Yardımcısı, - - - -

·        Gümrükler Başmüdür Yard., Gümrük - - - -

·        Muhafaza Başmüdür Yard., - - - -

·        Malmüdürü, Bilgi İşlem Merkezi - - - -

·        Müdürü (Maliye Bakanlığı-Bölgede), - - - -

·        Vergi İstihbarat Müdürü (Maliye - - - -

·        Bakanlığı), Vergi Müdürü (Maliye - - - -

·        Bakanlığı), Emlak Müdürü - - - -

 

- (Maliye Bakanlığı) olanlar. - 1 - 2600 - 3000 -

 

- - - - -

 

·        5-YARGI KURULUŞLARI-BAĞLI VE - - - -

·        İLGİLİ KURULUŞLAR İLE - - - -

·        YÜKSEKÖĞRETİM KURULUŞLARINDA - - - -

 

- - - - -

 

·        Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek- - - -

·        Kurumu Denetleme Kurul Üyesi, - - - -

·        Başhukuk Müşaviri, Hukuk Müşaviri, - - - -

·        Daire Başkanı, Hazine Saymanı, - - - -

·        Genel Sekreter, Yakın ve Ortadoğu - - - -

·        Çalışma Eğitim Merkezi Müdürü, - - - -

·        R.S.Hıfzıssıhha Merkezi Başkanı, - - - -

·        Bölge Müdürü, İl Müdürü, İl - - - -

·        Müftüsü, Meteoroloji Teknik Lisesi - - - -

·        Müdürü, Tapu ve Kadastro Meslek - - - -

·        Lisesi Müdürü, Tapu ve Kadastro - - - -

·        Kurs müdürü, Yüksek Fen Kurulu - - - -

·        Başkanı, Tetkik Kurulu Başkanı, Fen- - - -

·        ve Tetkik Kurulu Başkanı, Araştırma- - - -

·        Geliştirme Kurulu Başkanı, Tetkik - - - -

·        ve İstişare Kurulu Başkanı, Devlet - - - -

·        Opera ve Balesi Müdürü, Üniversite - - - -

·        Genel Sekreter Yardımcısı, A.O.Ç. - - - -

·        Müdür Yardımcısı, Araştırma ve - - - -

·        Teknik Eğitim Merkezi Başkanı, - - - -

·        SSK Sağlık Meslek Lisesi Müdürü, - - - -

·        Yurt Müdürü, Tapu Sicil Müdürü, - - - -

·        Kadastro Müdürü, Kambiyo Müdürü, - - - -

·        İhracat Müdürü, Borsa Komiseri, - - - -

·        Üniversite Hastaneleri Başmüdürü, - - - -

·        Nükleer Araştırma Eğitim Merkezi - - - -

·        Müd., Bölge Başmüdürü, Bölge - - - -

·        İstihbarat Müdürü, Bölge İnşaat - - - -

·        Müdürü, Kandilli Rasathanesi - - - -

·        Müdürü, Başmüdür, Güneydoğu - - - -

·        Anadolu Fosfatları Grup Bşk., - - - -

·        Müessese Müdürü, İşletme Müdürü, - - - -

·        Fabrika Müdürü, Kombina Müdürü, - - - -

·        Üniversitelerarası Kurul Genel - - - -

·        Sekreter Yard., Fakülte Sekreteri, - - - -

·        Şirket Müdürü, Enstitü Müdürü, - - - -

·        Tesis Müdürü, Kırıkkale Yardımcı - - - -

·        Tesisler Müdürü, Çiftlik Müdürü, - - - -

·        Kuruluş Müdürü, Banka Şubesi - - - -

·        Müdürü, T.C. Ziraat Bankası, - - - -

·        T.Emlak Bankası ve T.Halk Bankası - - - -

·        Genel Müdürlüklerinde 1 inci derece- - - -

·        kadrolu müdürlerden; - - - -

·        Ticari Krediler Müdürü, - - - -

·        Sanayi Kredileri Müdürü, - - - -

·        Teşvik ve Geliştirme Kredileri - - - -

·        Müdürü, - - - -

·        Zirai Krediler Müdürü, - - - -

·        Zirai Kalkınma Kredileri Müdürü, - - - -

·        Su Ürünleri Kredileri Müdürü, - - - -

·        Kooperatif Kredileri Müdürü, - - - -

·        Kooperatifler Müdürü, - - - -

·        İpotekli Krediler Müdürü, - - - -

·        Fon Kredileri Müdürü, - - - -

·        Para ve Tahvil Müdürü, - - - -

·        Tahvilat Müdürü, - - - -

·        Tevdiat ve Banka Hizmetleri - - - -

·        Müdürü, - - - -

·        Para ve Menkul Kıymetler Müdürü, - - - -

·        Banka Hizmetleri Müdürü, - - - -

·        Dış Muameleler Müdürü, - - - -

·        Dış İlişkiler Müdürü, - - - -

·        İstihbarat Müdürü, - - - -

·        Proje Müdürü, - - - -

·        Genel Muhasebe Müdürü, - - - -

·        Muhasebe Müdürü, - - - -

·        Personel Müdürü, - - - -

·        Malzeme ve Satınalma Müdürü, - - - -

·        İnşaat Müdürü, - - - -

·        Emlak Müdürü, - - - -

·        İnşaat ve Proje Müdürü, - - - -

·        Emlak İşleri Müdürü, - - - -

·        Otomasyon Müdürü, - - - -

·        Bilgi İşlem Merkezi Müdürü - - - -

·        olanlar - 1 - 2600 - 3000 -

 

- - - - -

 

·        6-MAHALLİ İDARELER İLE BAĞLI VE - - - -

·        İLGİLİ KURULUŞLARDA - - - -

 

- - - - -

 

·        Daire Başkanı, Büyükşehir Belediye - - - -

·        1.Hukuk Müşaviri, Belediye Başkan - - - -

·        Yardımcısı, Boğaziçi İmar Müdürü, - - - -

·        Fen ve Tetkik Kurulu Başkanı. - 1 - 2600 - 3000 -

 

L­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­+­­­­­­­+­­­­­­­­­­­­­­+­­­­­­­­­­­­­­­-

III SAYILI CETVEL

METİN

(Ek: 09.04.1990 - KHK 418/3 md.;İptal: Ana. Mah.nin 5.2.1992 tarih ve E.1990/22, K. 1992/6 sayılı kararı ile.)

SAYIŞTAY BAŞKANI, DAİRE BAŞKAN VE ÜYELERİ İLE SAYIŞTAY MESLEK MENSUPLARI VE SAYIŞTAY SAVCI VE SAVCI YARDIMCILARININ EK GÖSTERGELERİ

IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ

METİN Tazminat Görev Ünvanı Göstergeleri

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­

1)   Başbakanlık Müsteşarı 15.000

2)  a) Müsteşar, Diyanet İşleri Başkanı 10.000

3)   Büyükelçiler (Türkiye’de sürekli görev yaptıkları süre ile sınırlı olmak şartıyla), Genel Müdürler ile ek göstergeleribu düzeyde veya daha yüksek tespit edilen kadrolara atanmış olanlar

4)  a) Devlet Planlama Teşkilatı Genel Sekreteri ile ek göstergeleri bu düzeyde veya daha yüksek tespit edilen kadrolara atanmış olanlar,

 

b) 1, 2, 3 ve 4. sıralarda yazılı görevlerde fiilen altı ay çalıştıktan sonra bu Kanunun 43’üncü maddenin “B” bendinin üçüncü paragrafında belirtilen kadro ve görevlere atananlar. 3.000

5)  a) Bu Kanuna ekli I Sayılı Ek Gösterge Cetvelinin I-Genel İdare Hizmetleri Sınıfı bölümünün (f) fıkrasında sayılanlar ile Milli İstihbarat Hizmetleri Sınıfından ek göstergeleri bu düzeyde tespit edilen kadrolara atanmış olanlar

 

b) Başbakanlığa bağlı kuruluşların Kurum Başkan Yardımcıları ile ek göstergeleri bu düzeyde tespit edilmiş diger Kurum Başkan Yardımcıları

c)  Genel Müdür Yardımcıları, Başbakanlık, Bakanlık ve Müsteşarlık Müstakil Daire Başkanları(Ana ve Yardımcı Hizmet Birimi),Polis Akademisi Başkanı, Vakıflar Meclisi Üyesi, Maliye Başkanı Milli Kütüphane Başkanı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkan Yardımcısı,

d)       Başbakanlık, Bakanlık, Müsteşarlık, Kurum Başkanlığı ve Müstakil Genel Müdürlüklerin Birinci Hukuk Müşavirleri (1’er kişi) ile Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirleri (6 kişi),

e)  3 ve 4 üncü sıra kapsamında bulunmayan Teftiş Kurulu Başkanları,

g)  Ankara, İstanbul ve İzmir illerinin; İl İdare Kurulu Üyesi Bakanlık İl Müdürleri ve aynı illerin İl Emniyet Müdürleri, ve Vali Yardımcıları, 3.000

 

6)  a) Kazanılmış hak aylıkları birinci derecede olmak şartıyla;

1 -          Kaymakamlar ile Kaymakamlık ünvanını kazandıktan sonra İçişleri Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında görev yapanlar,

2 -          Başkonsoloslar (Türkiye’de sürekli görev yaptıkları süre ile sınırlı olmak şartıyla) 3.000

 

b) Birinci dereceli kadroya atanmış olmak şartıyla;

1 -          Kaymakamlar ile Kaymakamlık ünvanını kazandıktan sonra İçişleri Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında görev yapanlar,

2 -          Başkonsoloslar (Türkiye’de sürekli görev yaptıkları süre ile sınırlı olmak şartıyla) 2.000

7)  Birinci dereceli kadroya atanmış olmak şartıyla; Başbakanlık, Bakanlık, Müsteşarlık, Kurum Başkanlığı ve Müstakil Genel Müdürlarin merkez teşkilatı Daire Başkanı kadrolarına atananlar (Bütçe Daire Başkanı hariç), Bölge Müdürleri (Kamu İktisadi Teşebbüsleri, Belediyeler ve bunlara bağlı kurum ve kuruluşlar hariç), Gümrük Müsteşarlığı Başmüdürleri, Üniversite Genel Sekreterleri ile Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları 2.000

8)  a) En az dört yıl süreli yükseköğrenim veren fakülte veya yüksekokulları bitirmiş, birinci dereceli kadroya atanmış ve Türkiye düzeyinde teftiş, denetim veya inceleme yetkisine sahip merkez denetim elemanlarından; Başbakanlık Müfettişleri, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Denetiçileri, Bakanlık Müfettişleri, Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları, Hazine Müsteşarlığı, Bankalar Yeminli Murakıpları, Müsteşarlık ve Genel Müdürlük Müfettişleri Diyanet İşleri Başkanlığı Müfettişleri, Müsteşarlık Kontrolörleri, Bakanlıkların merkez teşkilatına dahil Genel Müdürlüklerin Kontrolörleri ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişleri 2.000

 

b) En az dört yıl süreli yükseköğrenim veren fakülte veya yüksekokulları bitirmiş ve kazanılmış hak aylıkları birinci derecede olmak şartıyla; Başbakanlık Uzmanları, D.P.T. Planlama Uzmanları, Hazine Uzmanları ile Dış Ticaret Uzmanları 2.000

9)  Birinci dereceli kadroya atanmış olmak şartıyla;

 

a)          Büyükşehir Belediyesi bulunan illerin İl İdare Kurulu Üyesi Bakanlık İl Müdürleri ile aynı illerin İl Emniyet Müdürleri 1.500

b)  Diğer İllerin İl İdare Kurulu Üyesi Bakanlık İl Müdürleri ile İl Emniyet Müdürleri 1.000

 

10)  a) 5,6,7 ve 8 inci sıralarda yazılı kadro ve görevlerde fiilen altı ay çalıştıktan sonra bu Kanunun 43 üncü maddesinin ‘B’ bendinin üçüncü paragrafında belirtilen kadro ve görevlere atananlar 2.000

 

b)  9 uncu sırada yazılı kadro ve görevlerde fiilen altı ay çalıştıktan sonra bu Kanunun 43 üncü maddesinin ‘B’ bendinin üçüncü paragrafında belirtilen kadro ve görevlere atananlar 1.000

 

 

 

14.7.1965 TARİHLİ VE 657 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMEYEN GEÇİCİ MADDELER

GEÇİCİ MADDE 1 - 15.5.1975 TARİHLİ VE 1897 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ MADDELERİ

Bu Kanundan önce çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerin uygulanması sonunda bulunan yeni derce ve kademelere göre 5 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin gçeici 3 ve 4; 8 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 1 inci maddeleri uyarınca intibak çizelgelerine müsteniden yapılan aylık ödemelerine ilgili kararnamenin hükümlerine göre devam olunur. 1.3.1975 tarihine kadar yapılacak kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi işlemleri söz konusu Kararname hükümlerine göre yapılır.

Bu kanun geregince yapılacak ödemelere 1.3.1975 tarihinden itibaren başlanır.

Kurumların yurt dışı kuruluşlarının daimi kadrolarında çalışanlar hakkında Bütçe kanunlarındaki hükümlerine göre işlem yapılır.

GEÇİCİ MADDE 2 - BU KANUNA GÖRE YAPILACAK İNTİBAK ESASLARI

Evvelce 1.3.1970 tarihi itibari ile intibak yapılmış olanlar ile bu tarihten sonra göreve alınanların intibakı 1.3.1975 tarihinden geçerli olmak üzere bu kanun hükümlerine göre düzenlenir.

BU KANUN İLE YAPILAN İNTİBAKLAR SONUNDA BULUNACAK DERECE VE KADEME ÜZERİNDEN

GEÇİCİ MADDE 3 - YAPILACAK ÖDEMELERE 1.3.1975 TARİHİNDEN İTİBAREN BAŞALANACAĞI

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki kazanılmış hak aylıklarının ödenmesine devam olunur.

Bu kanun ile getirilen intibak hükümlerinin uygulanması sonunda memur (her ne suretle olursa olsun görevlerinden ayrılmış bulunanlar dahil) lehine doğan durumlar dolayısıyle, 1.3.1970 tarihinden 1.3.1975 tarihine kadar geçen süre için bir fark ödenmesi yapılmaz. Aynı süre içinde haklarında emeklilik hükümleri uygulanmış olanlara da aylık veya ikramiye farkı ödenmez.

Ancak, 1.3.1975 - 30.11.1970 tarihleri arasına ait aylık farkları 1327 sayılı Kanun hükümlerine göre hesaplanarak ödenir.

Ayrıca, 12 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihle 1.3.1975 tarihi arasında yaş haddi, maluliyet veya ölüm sebeniyle haklarında emeklilik işlemleri uygulananların bu kanunun hükümlerine göre yapılacak intibakları sonunda kazanışmış hak aylıkları yükselmiş bulunduğu takdirde, emekli ikramiyeleri yeni tutarlara göre hesaplanır ve farkları 1.3.1975 tarihinde ödenir.

1623 sayılı Kanunun yürürlüğünden önce, maluliyet veya ölüm sebepleriyle memuriyetleri sona erenlerin askerlikte geçen hizmetlerinin nazara alınmaması sebebi ile aylığa hak kazanma süresini dolduramamış olanların bu kanunun ek geçici 2 nci maddesinin © bendinin © fıkrasında gösterilen askerlikle ilgili olarak hesaplanacak sürelerinin suretiyle aylığa hak kazandıkları takdirde ilgililerin müracaatı üzerine bu sureler borçlandırılmak suretiyle, evvelce yapılan işlemler 1623 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden itibaren yeni duruma göre düzeltilir.

GEÇİCİ MADDE 4 -

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 31.7.1970 tarihli ve 1327 sayılı Kanunun 71 inci maddesiyle getirilen ve 8.10.1973 tarihli ve 8 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değiştirilen Ek madde 1.3.1975 tarihine kadar uygulanmaz. Bu tarihe kadar hangi işi yapanlara ve hangi görevlerde bulunanlara, hangi miktarda iş güçlüğü, iş riski ve teminindeki güçlük zammı verileceği ilgili kurum, Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca 1.7.1974 ten önce çıkarılacak kararname ile kararlaştırılır.

GEÇİCİ MADDE 5 -

1.3.1975 tarihinde görevde bulunan Emniyet Müfettişi, Emniyet Müfettiş Muavini, sivil başmemur (dedektif), sivil memur (Dedektif), mali polis mütehassısı, mali polis eksperi, polis enstitüsü ve polis okulları dahiliye müdürlerinin intibakları emniyet hizmetleri sınıfına yapılır.

Bu kadrolar boşaldıkça yeniden atanma yapılmayarak kaldırılır.

Bu kadrolarda çalışanlar için tahsil durumlarına göre 36 ncı maddenin (A) bendinin 8 (a) ve (b) fıkralarındaki başlangıç dereceleri nazara alınır.

GEÇİCİ MADDE 6 -

Bu kanunun değişik 33 üncü maddesine göre Genel Kadro Kanunu çıkıncaya kadar, 1322 sayılı Genel Kadro Kanunu ile kurumlara tahsis edilen kadrolar ile bütçe kanunları hükümlerine göre ihdas edilip kurumlara tahsis edilen kadrolar ve bu kadrolarda yapılan değişiklikler geçerlidir.

GEÇİCİ MADDE 7 -

36 ncı maddenin (B) bendinin 1 inci fıkrasında sözü edilen yönetmelik çıkıncaya kadar ilgili bakanlığın tespit edeceği esaslar dairesinde yapılacak özel yükselme sınavını başaranlar da 1 inci derecenin son kademe aylığına kadar yükselebilirler.

GEÇİCİ MADDE 8 -

İntibak hatalarından doğan Devlet alacakalrı 6183 sayılı Amme Alacaklarının tahsil usulü hakkında Kanun hükümleri dairesinde tahsil edilir.

GEÇİCİ MADDE 9 -

197 nci maddeden sonra gelen zam ve tazminatlar başlığı altındaki ek maddenin son fıkrasında yer alan ve yılda bir defa ve bütün kurumlar için toplu olarak tespiti öngörülen tazminat ve zamların 1975 Mali yılına münhasır olmak kaydı ile kurumların müracaatı üzerine yılda 2 defa diğer hükümler saklı kalmak kaydi ile Bakanlar Kurulunca tespit olunabilir.

2.2.1981 TARİHLİ VE 2381 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ MADDESİ GEÇİCİ MADDE - Halen sonuçlandırılmamış disiplin ve soruşturma işlemlerinde bu Kanun hükümleri uygulanır.

20.8.1981 TARİHLİ VE 2509 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ MADDESİ GEÇİCİ MADDE - Adalet Bakanlığında mevcut Bakanlık Başmüşavirliği, Bakanlık Müşavirliği, Bakanlık özel Müşavirliği, Basın ve Halkla ilişkiler Müşavirliği unvanları ve kadroları kaldırılmıştır.

Yıukarıdaki fıkra hükümleri geregince unvanların ve kadroları kaldırılanların şahıslarına bağlı ve görevleri süresince geçerli olmak kaydıyla Adalet Bakanlığına aşağıdaki kadrolar ek olarak tahsis edilmiştir.

Birinci fıkrada belirtilen kadrolarda halen görevli bulunanlar bu Kanunla verilen emekli müsteseplerine uygun kadrolara en geç bir ay içinde atanırlar ve bunlar atandıkları görevin unvanını taşırlar.

EK KADROLAR

DERECE SINIF ADET -------- ------------------------ ------ 1 GENEL İDARE HİZMETLERİ 1

2 “ “ “ 4

5 “ “ “ 2

7 “ “ “ 1

9 “ “ “ 2

 

 

GEÇİCİ MADDE 1 - 12.2.1982 TARİHLİ VE 2595 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ MADDELERİ

Bu Kanun ile Aylık Gösterge Tablosunda yapılmış olan değişiklik nedeniyle aylıklarda meydana gelecek olan artışlar hakkında 5434 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin © fıkrası uygulanmaz.

GEÇİCİ MADDE 2 -

Genel ve Katma Bütçeli kurumlarda, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, kanunla fonlarda, kefalet sandıklarında ve Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüklerinde görevli olan memurlar hakkında Kadro Kanunun; bunlar dışında kalan diğer kamu kurum ve kuruluşlarının memurları hakkında ilgili mevzuatında yapılacak düzenleme yürürlüğe konuluncaya kadar; bunların Genel İdare Hizmetleri sınıfına dahil 1,2,3 ve 4 üncü kadrolarında bulunanlara 657 sayılı Kanunun 43 üncü maddesinin bu Kanunla değiştirilmeden önceki hükümlerine dayanılrak Bakanlar Kurulunca tespit edilmiş olan ek göstergelerin uygulanmasına devam olunur.

GEÇİCİ MADDE 3 -

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce derece yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın 1,2,3, ve 4 üncü derece kadrolara atanmış olup da, 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin bu kanunla yeniden düzenlenen (B) bendinde öngörülen şartları taşıyanlar herhangi bir işleme gerek kalmaksızın; bu şartları taşımayanlardan sicillerine göre başarılı olanlar Bakanlarının veya atamaya yetkili amirlerinin takdirleri ile bulundukları görevlerde çalıştırılabilirler ve bu sürece aynı haklardan yararlanmaya devam ederler. Bu nitelikte bulunmayanlar durumlarına uygun derecelerdeki kadrolara atanırlar.

GEÇİCİ MADDE 4 -

(Değişik : 30.12.1982 - 2771/8 md.) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bu Kanunla kaldırılan 190 ve E Geçici 20 nci maddeleri uyarınca T.C.Merkez Bankasında açılmış bulunan hesap Hazineye devredilmiştir.

Özel hesapta toplanmış olup 1.1.1983 tarihi itibariyle iadesine hak kazanılmamış olan Memur Yardımlaşma Kurumu kesenekleri % 60 fazlası ile ve Bakanlar Kurulunca belirlenecek usul ve esaslar dahilinde ilgililerine iade edilir.

Özel hesapta toplanmış bulunan keseneklerden konut edinme ve kullandırma proğramının finansmanında kulanışmış miktarı 8.7.1981 tarih ve 2487 sayılı Kanun gereğince kurulmuş Kamu Konut Fonuna maledilmesine; özel hesabın mevcut ve alacaklarının tasfiyesine; keseneklerin Bakanlar Kurulunca belirlenecek usul ve esaslar dahilinde ilgililerine iadesine; bu amaçla gerekli bütün işlemleri yapmaya ve bu işlemlerin gerçekleşmesi amacıyla yeterli tutarı bütçede mevcut veya yeniden açıklanacak tertiplere gelir, ödenek ve gider kaydettirmeye; özel hesabın karşılıklı borç ve alacaklarının tasfiyesine, mahsup işlemlerini tamamlamaya ve bu maddenin uygulanması ile ilgili diğer esas ve usulleri düzenlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Ancak, haklarında emeklilik hükümleri uygulananlar ile ölenlerin ve her ne sürete olursa olsun (T.C. Emekli Sandığına tabi görevlere naklen atananlarla,muvazzaf askerlik hizmeti için ayrılanlar hariç) görevlerinden ayrılanlara,istetikleri takdirde 1.3.1982 tarihinden sonraki süreler için vadeli mevduat munzam karşılıklarına T.C. Merkez Bankasınca uygulanan oran üzerinden tahakkuk ettirilecek faizi ile birlikte birikmiş kesenekleri iade edilir.

1.3.1982 tarihinden sonra ödenen faizler dahil, bu uyarınca yapılan ödemeler ve işlemler her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

GEÇİCİ MADDE 5 -

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte görevde olupda 657 sayılı Kanunun değişik 146 ncı maddesinin son fıkrası uyarınca kendilerine daha önce tazminat ödenenlerin bu tazminatları, aşağıda yer alan aylık göstergelerin hizalarındaki brüt miktarlar üzerinden ve özlük hakları ile ilgilendirilmeksizin 31.12.1982 tarihine kadar ayrıca ödenmeye devam olunur.

AYLIK ÖDENECEK GÖSTERGELER MİKTAR (TL.) ------------- ------------- 380 1 650

385 1 550

390 1 450

395 1 350

400 1 250

405 1 150

410 1 050

415 950

420 850

425 750

430 650

435 550

440 450

450 300

460 150

Yukarıdaki belirtilen süre içinde 146 ncı maddenin son fıkrasının uygulanmasını gerektiren bir değişikliğin meydana gelmesi halinde bu miktarların ödenmesi durdurulur.

GEÇİCİ MADDE 6 -

Bu Kanunla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun << Zam ve Tazminatları>> başlıklı Ek Maddesine eklenen fıkra uyarınca ödenmesi öngörülen özel Hizmet Tazminatı, 31.12.1980 tarih ve 2368 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasında sayılan ödeme çeşitleri ile birlikte fark tazminatı mukayesesine dahil edilir.

GEÇİCİ MADDE 7 -

1.4.1981 tarih ve 2443 sayılı Kanunda değişiklik yapılıncaya kadar, Devlet Denetleme Kurulu Başkan ve Üyeleri 657 sayılı Kanunun << Zam ve Tazmainatlar>> başlıklı maddesine bu Kanunun 13 üncü maddesi ile eklenen © bendi hükümlerinden yararlandırılırlar.

Buna göre ödenecek özel hizmet tazminatı miktarı 657 sayılı Kanuna göre en yüksek Devlet Memuru aylığının (ek gösterge dahil) % 20’sini geçmemek üzere Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterince tespit olunur.

2443 sayılı Kanunun 8 nci maddesine göre Devlet Denetleme Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin tespitinde bu tazminat ayrıca dikkate alınmaz.

GEÇİCİ MADDE 8 -

23.1.1981 tarih ve 2377 sayılı öğretmenlere Eğitim ve öğretim Tazminatı ödenmesi Hakkında Kanunda değişiklik yapılıncaya kadar, anılan Kanunun 1 nci maddesinde yer alan 1 000 lira 1 500 lira olarak ödenir.

GEÇİCİ MADDE 9 -

Bu Kanuna tabi kurumlarda sürekli işçi statüsü ile çalışanlara sözleşmeli personel bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde memurluğa geçmek için yazılı olarak müracaat edenler, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri tavanı aşmamak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik Ek Geçici 1,2 ve 3 üncü maddeleri hükümleri, 13.12.1960 tarih ve 160 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde sayılan kuruluşlarda 1.3.1979 tarihinde görevli olanlar için ayrıca 20.2.1979 tarih ve 2182 sayılı Kanun hükümleri de dikkate alınarak derece ve kademeleri tespit edilmek suretiyle mevcut veya yeniden alınacak memur kadrolarına intibak ettirilebilirler.

GEÇİCİ MADDE 10 -

(Ek : 30.12.1982 - 2771/9 md.) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 43 üncü maddesinin (j) fıkrasında yazılı unvanları bu fıkrada yazılı şartlara kazanmamış olmakla birlikte, 1.3.1982 tarihine kadar kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine dayanarak almış bulunanlardan yükseköğrenimli olanlar hakkında da anılan (j) fıkrası hükümleri uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 5 - 24.2.1988 TARİH VE 3409 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 5 İNCİ MADDESİ

12.3.1986 Tarihli ve 3268 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Hakkındaki Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair ve 9.4.1987 Tarihli ve 3347 Sayılı, 12.3.1986 Tarih ve 3268 Sayılı Kanun ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Teşkilatlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Yetki Kanunları ile Bakanlar Kuruluna verilen Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi 6.6.1985 Tarihli ve 3221 Sayılı, 24.2.1983 Tarihli ve 2802 Sayılı, 14.7.1965 Tarihli ve 657 Sayılı Kanunlar için adı geçen yetki kanunları ie verilen süre bitimine kadar geçerlidir.

14/7/1965 TARİHLİ VE 657 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMEYEN KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME HÜKÜMLERİ

1- 23/12/1972 TARİHLİ VE 2 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN HÜKÜMLERİ

BU KARARNAMEYE GÖRE YAPILACAK İNTİBAKLARIN ESASLARI

GEÇİCİ MADDE 1 -

30/11/1970 tarihi ile bu Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarih arasında 1327 Sayılı Kanuna göre yapılan intibaklar,30/11/1970 tarihindeki hukuki durumlar esas alınarak, bu Kararname ile getirilen hükümler çerçevesinde 1/6/1973 tarihinden geçerli, olmak üzere ek geçici 45. maddede sözü edilen yönetmelik esaslarına göre yeniden düzenlenir.

Bu düzenlemede 1/12/1970 tarihi ile 1/6/1973 tarihi arasında geçen ve geçecek başarılı hizmet süreleri,ilgililerin intibakları sonunda kazandıkları derece ve kademeler üzerine eklenerek değerlendirilir.Bu değerlendirme 68 inci maddedeki derece yükselmesine ilişkin kanuni beklem sürelerinden artan süreler üst derecede kademe ilerlemesi verilmek suretiyle dikkate alınır.

Şu kadar ki,öğrenim durumları itibariyle yükselebilecekleri dereceleri aşanlar hakkında yukarıdaki fıkra ile değerlendirilmesi öngörülen süreler sadece kaddeme ilerlemesinde sayılır.

Kazanılmış hak aylıklarının üstünde kadro aylıkları üzerinde aylık alanlarda değerlendirilecek bu süre öğrenim durumları göz önünde bulundurulmak suretiyle kazanılmış hak aylıklarının yükseltilmesinde dikkate alınır.

BU KARARNAME İLE YAPILAN İNTİBAKLAR SONUNDA MEMURLAR LEHİNE DOĞAN FARKLARIN 1/6/1973’TEN İTİBAREN ÖDENECEĞİ

GEÇİCİ MADDE 2 -

(Birinci fıkra ile ikinci fıkra -son cümlesi hariç- İptal:Anayasa Mahkemesinin 8/10/1974 tarih E.1974/18,K.1974/42 sayılı Kararı)

(...)Aynı süre içinde haklarında emeklilik hükümleri uygulanmış olanlara da aylık veya ikramiye farkı ödenmez.

(Üçüncü fıkra iptal : Anayasa Mah.8/10/1974 tarih ve E.1974/18,K.1974/42 sayılı Kararı)

İntibakları sonucunda bulunacak derece ve kademe,personelin halen bulunduğu derece ve kademeden aşağı ise,aradaki fark kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi suretiyle giderilinceye kadar ödenmeye devam olunur.Ancak,bu yükselmede,emeklilik keseneğine esas aylık dereceleri,ilgililerin öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri geçemez.

Şu kadar ki,bunlardan 1/6/1973 tarihinden itibaren bir yıl içinde emekliye ayrılma isteğinde bulunanlar ile maluliyet,yaş haddi veya ölüm sebebiyle görevlerinden ayrılanların emeklilik işlemleri,bu Kararname ile getirilen intibak hükümlerinin uygulanmasından önceki emeklilik keseneğine esas aylık derece ve kademeleri üzerinden yapılır.Bu takdirde,kesenek farkları ilgililerce,karşılıkları da kurumlarınca T.C.Emekli Sandığına ödenir.

Ayrıca,bu Kararnameni yürürlüğe girdiği tarihle 1/6/1973 tarihi arasında yaş haddi,maluliyet veya ölüm sebebiyle haklarında emeklilik işlemleri uygulananların kararname hükümlerine göre yapılacak intibakları sonunda kazanılmış hak aylıkları yükselmiş bulunduğu takdirde,emekli aylık ve ikramiyeleri yeni tutarlara göre hesaplanır.

2- 30/5/1973 TARİHLİ VE 5 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN 2 SAYILI KHK ‘YE EKLENEN HÜKÜMLERİ

GEÇİCİ MADDE 3 -

Bu Kararname ile getirilen intibak hükümlerine ait işlemlerin 1/6/1973 tarihine kadar tamamlanamaması halinde yeni intibak çizelgelerinin tanzimini müteakip gerekli tediye ve kesinti işlemleri yapılmak kaydıyla aylıkların geçici 2 nci maddenin birinci fıkrası uyarınca ödenmesine devam olunur.

İntibak işlemleri tamamlanan dairelerde Devlet Memurları Kanunu ve 1973 yılı Bütçe Kanununun kadrolara ilişkin hükümlerine göre kadro işlemleri tamamlanıncaya kadar aylıklar,intibak çizelgelerine müsteniden yeni derece ve kademeler üzerinden ödenir.

Ancak,intibak ve kadro işlemlerinin tamamlanması 1/10/1973 tarihini geçemez.

Kurumların yurtdışı kuruluşlarına dahil kadrolarda görevli Devlet Memurları Hakkında intibak hükümlerini uygulanması sonucunda ulaştıkları dereceleri,yurtdışı görevlerine ilişkin kadro derecesini aşanlar hakkında 161 inci maddenin (B)bendine göre işlem yapılır.Bu gibilerin yurt dışı aylıkları mezkür maddeye göre tespit edilecek aylıklarına yurt dışı emsaller uygulanmak suretiyle bulunur.Bu suretle tespit oluncak aylık tutarlarına tekabül eden döviz miktarı(yurt dışı emsallerden bir değişiklik yapılmadıkça)31/5/1973 tarihinde aldıkları döviz miktarını geçemez.

Şu kadar ki,bu şekilde ödeme yapılması ilgililerin intibak ettirildikleri derece ve kademeden emeklilik kesenekleri ödemelerine ve bu derece emeklilik yönünden kademe ilerlemesi yapmalarına engel teşkil etmez.

GEÇİCİ MADDE 4 -

A)Bu Kararname ile getirilen intibak hükümlerinin uygulanması sonunda Devlet Memuruna;

a) Ulaştığı derece 31/5/1973 tarihinde işgal etmekte olduğu kadro derecesinin üstünde olduğu takdirde bu kadroda değişiklik yapılmaksızın ulaştığı derece ve kademeden,

b) Ulaştığı derece 31/5/1973 tarihinde işgal etmekte olduğu kadro derecesine eşit olduğu takdirde bu derece ve bulunacak kademeden,

aylık ödenir.

Şu kadar ki,durumları (a) fıkrasına uyanlardan,31/5/1973 tarihinde almakta oldukları aylıkların derece ve kademesinin göstergesi daha yüksek olanlara,ulaştıkları derecedeki bu göstergeye eşit veya en yakın göstergeye tekabül eden kademenin aylığı,kazanılmış hak oluncaya kadar ödenmeye devam olunur.

B) Ulaştığı derece 31/5/1973 tarihinde işgal etmekte olduğu kadro derecesinin altında olan Devlet Memuru Hakkında bu Kararnamenin geçici 2 nci maddesine göre işlem yapılır.

(A)Fıkrasının kapsamına girip de kadrolarının üstündeki bir dereceden aylık ödenenlerin;

a) Ödemeye esas olan derecelerinde,genel hükümlere göre,kademe ilerlemesi yapmaları,

b) 68 inci maddedeki derece yükselmesi için öngörülen şartları ihraz etmeleri ve üst derecede boş kadronun bulunması halinde,üst dereceye yükselmeleri,

caizdir.

GEÇİCİ MADDE 5 -

Ek geçici 8 inci madde kapsamına girenlerin ek geçici 49 uncu madde gereğince yapılacak değerlendirmeler de dikkate alınarak 1/12/1970 tarihi ile 1/6/1973 tarihi arasında geçen hizmet süreleri,ilgililerin 30/11/1970 tarihi itibariyle intibak ettirilecekleri derece ve kademeler üzerine eklenerek derece ve kademe verilmek suretiyle değerlendirilir.

Bu değerlendirmeden sonra kanuni bekleme sürelerinde artan süreler, üst derecede dikkate alınır.

Şu kadar ki, haklarında bu Kararname hükümlerinin uygulanması sonucunda (her ne suretle olursa olsun görevinden ayrılmış bulunanlar dahil) lehe doğan durumlar dolayısiyle 1.3.1970 tarihinden 1.6.1973 tarihine kadar geçen süre için bir fark ödemesi yapılmaz.

GEÇİCİ MADDE 1 - 3) 8.10.1973 TARİHLİ VE 8 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN GEÇİCİ MADDESİ

Durumları bu Kararname ile değiştirilen veya yeniden getirilen hükümlere uyanların intibakları 657 sayılı Kanunun değişik 36 ncı maddesinin bu Kararnameyle değişik hükümleri ile 2 ve 5 sayılı Kanun Hükmünde Kararmalerin geçici maddelerdeki tarihlerden geçerli olmak üzere yeniden düzenlenir. Ancak intibak ve kadro işlemlerinin tamamlanması 28.2.1974 tarihini geçemez.

GEÇİCİ MADDE 1 - 4) 15.1.1974 TARİHLİ VE 9 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN GEÇİCİ MADDELERİ

Bu Kararnamenin yürürlük tarihinde 16 ncı derecede bulunanlar 15 inci dereceye yükseltilmiş sayılırlar ve bu gibilerin aylıkları, haklarında genel hükümlere göre kademe ilerlemesi uygulanıncaya kadar, 15 inci derecenin ilk kademesi üzerinden ödenir. 16 ncı derece kadrolar Bütçe Kanunlarının intibak düzeltmelerine ilişkin hükümlerine göre Bakanllar Kurulunca karşılığı olan 15 inci derece kadroların ihdası suretiyle iptal edilir. Bu işlemler sırasında boş bulunan 16 ncı derecedeki diğer kadrolar, ilgili kurumlarca, 15 inci derece kadrolar olarak değiştirilmek üzere bu Kararnamenin yürürlük tarihinden itibaren 6 ay içinde Maliye Bakanlığına ve Devlet Personel Başkanlığına gönderilir. Bu tarihe kadar işlem görmeyen kadrolar iptal edilmiş sayılır.

GEÇİCİ MADDE 2 -

23.12.1972 tarihli ve 7/5519 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile tesbit olunan katsayılarında değişiklik yapılıncaya kadar, sürekli görevle yurt dışında bulunan memurların aylıklarının hesabında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1327 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi ile değişik 43 üncü maddesi ile düzenlenen gösterge tablosu esas alınır.

GEÇİCİ MADDE 1 - 5) 26.6.1984 TARİHLİ VE 241 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN GEÇİCİ MADDELERİ

233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca personel rejimi ile ilgili düzenleme yapılıncaya kadar, anılan Kararname kapsamına giren kuruluşlarda, 1,2,3, ve 4 üncü derecelerden alınabilecek kadrolar ve 500 veya 400 ek gösterge verilebilecek görevler, genel ve katma bütçeli kuruluşlarda bu derecelere tahsis edilmiş kadroların sayısı ve görev nitelikleri gözönünde bulundurulmak suretiyle ve yılda bir defa olmak üzere Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilir.

GEÇİCİ MADDE 2 -

Ek göstergeleri yeniden tespit olunan kadrolarda halen görevli bulunanların aylıklarının hesabında uygulanacak ek göstergeler, bu görevlerinde kaldıkları sürece, yararlanmakta oldukları ek göstergelerden düşük olamaz.

GEÇİCİ MADDE 3 -

Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uyarınca ek göstergelerin yeniden tespiti dolayısıyla aylıklarda meydana gelen artışlar hakkında 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 14 üncü maddesinin © fıkrası uygulanmaz.

GEÇİCİ MADDE 4 -

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 43 üncü maddesinin (j) fıkrasına dahil edilen << Başbakanlık Uzmanı>> ünvanı ile aynı maddeye eklenen (k) fıkrasında yazılı ünvanları ilgili fıkralarda yazılı şartlarla kazanmamış olmakla birlikte, kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük ve yönetmelik hükümlerine dayanarak almış bulunanlardan yükseköğrenimli olanlar hakkında da anılan fıkralar hükümleri uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 5 -

İlgili Kanunlarında gerekli düzenleme yapılıncaya kadar, Başbakanlık merkez teşkilatında, Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Başbakan Müşaviri ve Başbakanlık Müşavirleri, Teftiş Kurulu Başkanı, Hukuk Müşaviri, Basın Müşaviri, Genel Müdür ve Başbakanlık Başkanı ile Uzman ve Uzman Yardımcısı kadroları karşılık gösterilmek kaydıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli personel çalıştırılabilir.

Ancak, uzman yardımcısı ve uzman kadrolarında çalıştırılacaklar için 8.6.1984 gün ve 203 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 33 üncü maddesinde belirtilen şartlar, yukarıda sayılan diğer görevlerde çalıştırılacaklar için yüksek öğrenim yanında, 657 Sayılı Kanunun 68 inci maddesinde belirtilen şartlar aranır.

Ayrıca, Devlet Arşivleri Genel müdürlüğünde özel bilgi ve ihtisası gerektiren konularda kadro aranmaksızın ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın yerli ve yabancı elemanlar sözleşmeli olarak çalıştırılabilir.

Bu suretle çalıştırılacakların sözleşme usul ve esasları ile ücret miktarı ve her çeşit ödemeler Bakanlar Kurulu’nca tespit edilir.

Sözleşme ile çalıştırılacak personel istekleri üzerine T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilir.

GEÇİCİ MADDE 2 - 6) 29.11.1984 TARİHLİ VE 243 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN GEÇİCİ MADDESİ

Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin öngördüğü yönetmelikler Devlet Personel Başkanlığınca en geç yıl içinde hazırlanarak uygulamaya konulur. Bu Süre zarfında uygulanmakta olan mevcut tüzük ve yönetmeliklerin uygulanmasına devam edilir.

7) 23.1.1987 TARİHLİ VE 269 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN GEÇİCİ MADDESİ GEÇİCİ MADDE - Gerekli düzenleme yapılıncaya kadar yukarıdaki 2 nci maddedeki oran % 25 olarak uygulanır.

8) 18.5.1987 TARİH VE 281 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN GEÇİCİ MADDESİ GEÇİCİ MADDE - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihteki, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun haber ve proğram hizmetleri ile teknik hizmetlerinde (yöneticiler dahil), Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yazı ile müracaat edenlerin müracat tarihini takip eden aybaşından itibaren SAndıkla ilgileri devam ettirilir. Bunların emeklilik kesenekleri; emeklilik keseneğine esas aylıkları üzerinden % 15 olarak kesilir, kurumları da % 20 karşılık öderler.

Kesenek ve karşılık yüzdelerinin artması halinde, bu maddedeki yüzdeler de aynı miktarda artılır.

9) 30/12/1987 TARİH VE 306 SAYILI KA NUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN GEÇİCİ MADDESİ GEÇİCİ MADDE - Gerekli düzenlemeler yapılıncaya kadar bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ıncı maddesi ile belirlenen özel hizmet tazminatının hangi miktarlarda ugulanacağı Bakanlar Kurulu kararı ile tespit edilir.

GEÇİCİ MADDE 1 - 10) 28/3/1988 TARİH VE 318 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN GEÇİCİ MADDELERİ

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ıncı maddesinin Ortak Hükümler Bölümünün (A) bendinin 11 inci fıkrasında sayılan unvanları sözkonusu fıkrada belirtilen şartlarla kazanmamış olmakla birlikte ilgili kanun,tüzük ve yönetmelik hükümlerine dayanarak almış bulunanlardan bir derece yükseltmesinden yararlanmamış olanlar hakkında,bir defaya mahsus olmak üzere sözkonusu unvanları fıkrada gösterilen şekilde almış oldukları kabul edilmek suretiyle işlem yapılır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek geçici 9 uncu maddesinde belirtilen kuruluşlarda görevli bulunanlar hakkında da yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 2 -

İlgili kanunlarında değişiklik yapılıncaya kadar 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamı dışında kalan ve yönetim kurulları ile idare edilen kanunla kurulu teşebbüs ve kurumların yönetim kurulu üyesi genel müdür ve genel müdür yardımcılarına kamu iktisadi teşebbüsleri yönetim kurulu üyeleri için öngörülen miktarda ücret ve ek ödemede bulunulur.

11) 23/12/1988 TARİH VE 351 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN GEÇİCİ MADDESİ GEÇİCİ MADDE - Müsteşar,Vali ve Emniyet Genel Müdürü (Vali) unvanını almış olup,13/11/1981 tarihli ve 2559 sayılı Kanunun Ek Geçici birinci ve ikinci maddelerine göre emekli olanlardan 241 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değişik 39 uncu maddesinin (b) fıkrasında öngörülen şartları taşımayanlar hakkında da mezkur fıkra hükümleri uygulanır.

12) 27/6/1989 TARİH VE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN HÜKMÜDÜR

MADDE 3 -

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,926 sayılı türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu,2914 sayılı Yüksek Öğrenim Personel Kanunu,2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca ek göstergeden yararlanan personelin ek gösterge rakamları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

a) Genelkurmay Başkanı, 4500

b) Orgeneral ve Oramiral olmak kaydıyla Kuvvet Komutanları ve Jandarma Genel Komutanı, 4200

c) Orgeneral-Oramiraller,Anayasa Mahkemesi Başkanı,Yargıtay Başkanı,Danıştay Başkanı ve Başbakanlık Müsteşarı, 4000

d) Korgeneral-Koramiraller, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı, Sayıştay Başkanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı 3800

e) (Değişik : 25.1.1990 - KHK - 402/2 md.) Tümgeneral Tümamiraller, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay Üyeleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vekili, Birinci Sınıf Hakim ve Savcılar, Müsteşarlar, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı, 3500

f) Başbakanlık Müsteşar Yardımcıları, 2600

g) (Ek : 23.10.1989 - KHK - 386/2 md.) Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi 2400

Yukarıda unvan olarak sayılanlar dışında kalan personelin halen uygulanmakta olan ek gösterge rakamları, aşağıda gösterildiği şekilde değişitirilmiştir.

30.6.1989 İTİBARİYLE 15.7.1989 TARİHİNDEN

UYGULANMAKTA OLAN İTİBAREN UYGULANACAK

EK GÖSTERGELER EK GÖSTERGELER

 

-------------------- ---------------------

 

3300 3800

3000 3500

2700 3200

2400 2900

1950 2400

1800 2150

1650 2000

1500 1800

1200 1500

900 1100

600 750

450 550

300 400

150 200

GEÇİCİ MADDE 4 - 13) 27/12/1991 TARİH VE 475 SAYILI KHK’NİN HÜKMÜ

11. maddenin (a) bendi ile kaldırılan 657 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinin birinci fıkrasındaki hüküm uyarınca bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımından önce Müsteşar veya Müsteşar Yardımcılığına atanmış olanların,bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinde görevleri sona erer,bunlar mükteseplerine uygun görevlere atanırlar.